Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


135

ZÁKON

ze dne 2. května 2019,

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vnitrozemské plavbě

Čl. I

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č.  186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 292/2017 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS.“ zrušuje.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.“.

3. V § 5b odst. 1 písm. a) se slova „dopravně významných vnitrozemských vodních cest“ nahrazují slovy „součástí dopravně významných vodních cest, s nimiž nepřísluší právo hospodařit správci vodní cesty“.

4. V § 5b odst. 1 písm. c) se za slovo „kotvišť“ vkládají slova „ve vlastnictví České republiky, s nimiž nepřísluší právo hospodařit správci vodní cesty,“.

5. V § 5b odst. 1 písm. c) a d) se slovo „vnitrozemských“ zrušuje.

6. V § 5b odst. 2 písm. e) se slova „jiných subjektů, jejichž předmětem činnosti je správa vodohospodářsky významných vodních toků23)“ nahrazují slovy „vykonávanými správcem vodní cesty podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů23)“.

7. V § 5b odst. 5 se za slova „podle odstavce 1 písm. c) a d) se“ vkládají slova „pro účely financování a předfinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury“.

8. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „je zjevně technicky nezpůsobilé“ nahrazují slovy „zjevně nesplňuje podmínky technické způsobilosti“.

9. V § 6c odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   údaje o provozovateli pozemní části přístavu, a to obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li provozovateli přiděleno.“.

10. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona lze na vodní cestě provozovat, pokud

a)   je zapsáno v
1. plavebním rejstříku České republiky (dále jen „plavební rejstřík“), rejstříku malých plavidel nebo v obdobné evidenci jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo
2. evidenci obdobné plavebnímu rejstříku vedené jiným státem, než který je uveden v bodu 1, jde-li o zahraniční plavidlo, jehož provozovateli vydal plavební úřad povolení k provozu,
b)   je
1. provozováno v souladu s podmínkami vymezenými v platném osvědčení plavidla nebo obdobném dokladu vydaném jiným členským státem Evropské unie, jiným smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskou konfederací, nebo
2. opatřeno označením CE nebo je provozováno v souladu s podmínkami vymezenými v platném dokladu vydaném podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, jde-li o plavidlo, které není zapsáno v plavebním rejstříku nebo rejstříku malých plavidel, a
c)   splňuje podmínky technické způsobilosti.“.

11. V § 9 odst. 3 se slova „jeho konstrukce a technický stav podmínky bezpečného provozu a neohrožuje-li životní prostředí“ nahrazují slovy „podmínky technické způsobilosti“.

12. V § 9 odst. 4 písm. b) se body 1 a 2 zrušují.
Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 1 až 3.

13. V § 9 odst. 4 písm. c) se za slovo „vybavená“ vkládají slova „jeřábem, bagrem, beranidlem nebo jiným“.

14. V § 9 odstavec 6 zní:

„(6) Plavidlo splňuje podmínky technické způsobilosti podle tohoto zákona, pokud jsou plavidlo, jeho zařízení a vybavení v souladu s technickými požadavky na bezpečnost plavebního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí stanovenými prováděcím právním předpisem. Podrobnější členění druhů plavidel podle odstavce 4 a jejich znaky stanoví prováděcí právní předpis.“.

15. Nad označení § 10 se vkládá nadpis, který zní:
„Schvalování technické způsobilosti plavidla“.

16. Nadpis § 10 se zrušuje.

17. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Plavební úřad technickou způsobilost schválí, pokud“ nahrazují slovy „Plavební úřad schválí technickou způsobilost“.

18. V § 10 odst. 2 písmena a) až c) znějí:

„a)   rekreačního plavidla nebo vodního skútru, které podléhají posouzení shody podle zákona upravujícího posuzování shody stanovených výrobků, pokud jsou opatřeny označením CE, a jejich zařízení a vybavení splňuje podmínky technické způsobilosti,
b)   sériově vyrobeného malého plavidla, které nepodléhá posouzení shody podle zákona upravujícího posuzování shody stanovených výrobků, pokud se shoduje se schváleným typem plavidla a jeho zařízení a vybavení splňuje podmínky technické způsobilosti, nebo
c)   jiného plavidla, pokud splňuje podmínky technické způsobilosti.“.

19. V § 10 odst. 3 větě první se slova „pro schválení“ zrušují.

20. V § 10 odst. 3 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

21. V § 10 odst. 3 větě poslední se slova „postup při provádění technické prohlídky,“ zrušují.

22. V § 10 odst. 4 písm. b) a c) se slova „statutární orgán nebo“ zrušují.

23. V § 10 odst. 4 závěrečné části ustanovení se za větu první vkládá věta „Plavební úřad může podmínky pro provádění technických prohlídek změnit, pokud se změní podmínky, za nichž bylo pověření uděleno.“.

24. V § 10 odst. 4 se na konci závěrečné části ustanovení doplňuje věta „Náklady na provedení technické prohlídky právnickou osobou hradí žadatel.“.

25. V § 10 odstavce 5 až 9 včetně poznámky pod čarou č. 5a znějí:

„(5) Schválí-li plavební úřad technickou způsobilost plavidla, vydá žadateli namísto písemného vyhotovení rozhodnutí osvědčení plavidla. Plavební úřad vyznačí v osvědčení plavidla dobu jeho platnosti v délce stanovené pro daný druh plavidel prováděcím právním předpisem. Plavební úřad stanoví dobu platnosti osvědčení plavidla přiměřeně kratší, lze-li s ohledem na technický stav plavidla a stupeň jeho opotřebení důvodně předpokládat, že plavidlo nebude po dobu stanovenou prováděcím právním předpisem splňovat podmínky technické způsobilosti. Vzor osvědčení plavidla, údaje do něj zapisované a dobu jeho platnosti, která pro jednotlivé druhy plavidel činí nejméně 4 roky a nejvýše 10 let, stanoví prováděcí právní předpis.

(6) V případech stanovených prováděcím právním předpisem vydá plavební úřad osvědčení plavidla, které je podle předpisu Evropské unie upravujícího technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby5a) platné ve všech členských státech Evropské unie, jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederaci (dále jen „osvědčení Unie“).

(7) Plavební úřad vyznačí v osvědčení plavidla plavební zóny vodní cesty, pro něž byla schválena technická způsobilost plavidla. Plavební zóny vodní cesty se v osvědčení plavidla vyznačí podle podmínek technické způsobilosti, které plavidlo splňuje. Plavební zóny vodní cesty, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, a podmínky technické způsobilosti, které musí plavidlo pro provoz v jednotlivých plavebních zónách splňovat, stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Plavební úřad osvědčení Unie nevydá, vydal-li obdobný doklad jiný členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace a tento doklad je platný, nebo probíhá-li v tomto státě řízení o vydání takového dokladu.

(9) Plavební úřad schvaluje typ zařízení a vybavení plavidla podle předpisu Evropské unie upravujícího technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby5a).


5a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.“.
 

26. V § 10 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

„(10) Plavební úřad oznamuje údaje týkající se schvalování technické způsobilosti plavidel v rozsahu stanoveném předpisem Evropské unie upravujícím technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby5a) Evropské komisi (dále jen „Komise“), jiným členským státům Evropské unie, jiným smluvním státům Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederaci.

(11) Postup při provádění technické prohlídky a její rozsah stanoví podle jednotlivých druhů plavidel nebo pro ně stanovených podmínek technické způsobilosti prováděcí právní předpis.“.

27. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10d, které včetně nadpisů znějí:

㤠10a

(1) Technická prohlídka se při schvalování technické způsobilosti plavidla neprovede, pokud vlastník nebo provozovatel plavidla předloží posudek vydaný klasifikační společností uznanou podle předpisu Evropské unie upravujícího technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby5a), ze kterého vyplývá, že plavidlo splňuje podmínky technické způsobilosti, a o jeho technické způsobilosti nejsou pochybnosti. Nedokládá-li tento posudek splnění všech podmínek technické způsobilosti, technickou prohlídkou plavidla se ověří pouze plnění podmínek, které není posudkem doloženo.

(2) Technická prohlídka může být při schvalování technické způsobilosti plavidla, u něhož se splnění podmínek technické způsobilosti neprokazuje osvědčením Unie, nahrazena technickou prohlídkou provedenou orgánem členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který je příslušný vydávat doklad osvědčující technickou způsobilost plavidla; to neplatí, pokud od provedení technické prohlídky jiným státem uplynula doba stanovená prováděcím právním předpisem.

§ 10b
Prodloužení platnosti osvědčení plavidla

(1) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele plavidla prodlouží dobu platnosti osvědčení plavidla o dobu stanovenou prováděcím právním předpisem, která pro jednotlivé druhy plavidel činí nejméně 4 roky a nejvýše 10 let, pokud plavidlo splňuje podmínky technické způsobilosti. Plavební úřad dobu platnosti osvědčení plavidla prodlouží o dobu přiměřeně kratší, než stanoví prováděcí právní předpis, lze-li s ohledem na technický stav plavidla a stupeň jeho opotřebení důvodně předpokládat, že plavidlo nebude po dobu stanovenou prováděcím právním předpisem splňovat podmínky technické způsobilosti. Plavební úřad prodlouží dobu platnosti osvědčení plavidla i v případě, že doba platnosti osvědčení plavidla již uplynula; to neplatí, jde-li o osvědčení Unie.

(2) Splnění podmínek technické způsobilosti ověřuje plavební úřad pravidelnou technickou prohlídkou, na kterou se použije § 10 odst. 3 a 4 obdobně.

(3) Pokud plavidlo nesplňuje podmínky technické způsobilosti, rozhodne plavební úřad o jeho technické nezpůsobilosti. Odvolání proti rozhodnutí o technické nezpůsobilosti plavidla nemá odkladný účinek. Rozhodnutím o technické nezpůsobilosti plavidla pozbývá osvědčení plavidla platnosti. Vlastník nebo provozovatel je povinen neplatné osvědčení plavidla odevzdat do 10 dnů plavebnímu úřadu.

(4) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele plavidla rovněž prodlouží dobu platnosti osvědčení Unie vydaného jiným členským státem Evropské unie, jiným smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskou konfederací. Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně. Prodloužení doby platnosti tohoto dokladu plavební úřad oznámí příslušnému orgánu jiného státu.

(5) Plavební úřad může na žádost vlastníka nebo provozovatele plavidla prodloužit dobu platnosti osvědčení plavidla nejdéle o 6 měsíců i bez provedení pravidelné technické prohlídky, pokud je přiměřeně zajištěna schopnost plavby a

a)   plavidlo nemůže být podrobeno pravidelné technické prohlídce z důvodu zákazu plavby podle § 22, omezení, zastavení nebo jiné úpravy plavebního provozu nebo nízkého vodního stavu,
b)   provozovatel doloží, že hodlá na plavidle v období nejdéle 30 dnů po uplynutí doby platnosti osvědčení plavidla provést úpravu nebo opravu ovlivňující plnění podmínek technické způsobilosti, nebo
c)   doba platnosti osvědčení plavidla uplyne v průběhu posledních 60 dnů trvání plavební sezóny, kterou se rozumí období nejdéle devíti po sobě jdoucích měsíců v průběhu dvanácti měsíců, kdy je s ohledem na povětrnostní podmínky, poptávku po službách vodní dopravy nebo jiné vnější okolnosti plavba provozována.

(6) Postup při provádění pravidelné technické prohlídky a její rozsah stanoví podle jednotlivých druhů plavidel nebo pro ně stanovených podmínek technické způsobilosti prováděcí právní předpis.

§ 10c
Úprava a oprava plavidla

(1) Pokud byla na plavidle podléhajícím evidenci podle tohoto zákona provedena úprava nebo oprava ovlivňující plnění podmínek technické způsobilosti týkajících se pevnosti konstrukce plavidla, jeho vedení nebo ovladatelnosti nebo podmínek technické způsobilosti plavidla týkajících se zvláštních vlastností stanovených prováděcím právním předpisem, musí být toto plavidlo podrobeno technické prohlídce, na kterou se použije § 10 odst. 3 a 4 obdobně. Do doby provedení technické prohlídky nesmí být plavidlo provozováno na vodní cestě, s výjimkou plavby nezbytné k podrobení plavidla technické prohlídce. Žádost o provedení technické prohlídky, k níž musí být přiloženo osvědčení plavidla, podává vlastník nebo provozovatel plavidla plavebnímu úřadu. Technickou prohlídkou plavební úřad ověřuje splnění podmínek technické způsobilosti.

(2) Splňuje-li plavidlo podmínky technické způsobilosti, plavební úřad vyznačí v osvědčení plavidla provedené úpravy nebo opravy nebo vydá nové osvědčení plavidla, odůvodňuje-li to rozsah nebo povaha provedených změn. V případě, kdy plavební úřad vydá nové osvědčení plavidla, vyznačí v něm datum ukončení doby jeho platnosti shodné s datem ukončení doby platnosti předchozího dokladu. Byl-li tento doklad vydán nebo byla-li doba jeho platnosti prodloužena jiným členským státem Evropské unie, jiným smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskou konfederací, plavební úřad jej tomuto státu zašle do 30 dnů od vydání nového osvědčení plavidla.

(3) Pokud plavidlo nesplňuje podmínky technické způsobilosti, rozhodne plavební úřad o jeho technické nezpůsobilosti a osvědčení plavidla odejme. Odvolání proti rozhodnutí o technické nezpůsobilosti plavidla nemá odkladný účinek. Rozhodnutím o technické nezpůsobilosti plavidla pozbývá osvědčení plavidla platnosti.

(4) Postup při provádění technické prohlídky plavidla navazující na úpravu nebo opravu plavidla a její rozsah stanoví podle jednotlivých druhů plavidel nebo pro ně stanovených podmínek technické způsobilosti prováděcí právní předpis.

§ 10d
Evidence osvědčení Unie

(1) Plavební úřad vede evidenci osvědčení Unie. Do evidence se zapisují tyto údaje o osvědčeních Unie, která plavební úřad vydal nebo jejichž platnost prodloužil:

a)   obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa sídla nebo bydliště vlastníka plavidla,
b)   jméno plavidla, jde-li o loď,
c)   evropské identifikační číslo plavidla,
d)   evidenční číslo plavidla v plavebním rejstříku, rejstříku malých plavidel nebo v obdobné evidenci vedené jiným státem a stát evidence plavidla, není-li plavidlo vedeno v plavebním rejstříku nebo rejstříku malých plavidel,
e)   druh plavidla a plavební zóna vodní cesty uvedená v osvědčení Unie,
f)   nosnost plavidla,
g)   datum vydání, zadržení, odnětí a ukončení doby platnosti osvědčení Unie, popřípadě jeho duplikátu, a evidenční číslo tohoto osvědčení nebo jeho duplikátu a
h)   záznam o pravidelných technických prohlídkách a technických prohlídkách navazujících na provedené úpravy nebo opravy plavidla.

(2) Plavební úřad zajistí předávání údajů o žádostech o schválení technické způsobilosti plavidel a osvědčeních Unie do evropské databáze trupů plavidel v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie.

(3) Plavební úřad zajistí dálkový a nepřetržitý přístup k údajům obsaženým v evidenci osvědčení Unie příslušným orgánům jiných členských států Evropské unie, jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace.

(4) Plavební úřad poskytne na žádost osobě, která prokáže právní zájem, kopii nebo výpis z osvědčení Unie nebo údaje v něm obsažené.

(5) Stane-li se plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona odpadem podle zákona o odpadech, vlastník plavidla je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit plavebnímu úřadu, který zajistí výmaz údajů o plavidle z plavebního rejstříku nebo rejstříku malých plavidel a z evropské databáze trupů plavidel.“.

28. § 11 včetně nadpisu zní:

㤠11
Vydání duplikátu osvědčení plavidla a změna údajů v osvědčení plavidla

(1) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení plavidla je jeho vlastník nebo provozovatel povinen neprodleně ohlásit plavebnímu úřadu. Na základě písemné žádosti vlastníka nebo provozovatele plavidla vydá plavební úřad do 20 dnů ode dne podání žádosti duplikát ztraceného, odcizeného, poškozeného nebo zničeného osvědčení plavidla. K žádosti o vydání duplikátu osvědčení plavidla za osvědčení poškozené přiloží žadatel poškozené osvědčení plavidla.

(2) Bez zbytečného odkladu po ohlášení podle odstavce 1 vydá plavební úřad vlastníku nebo provozovateli plavidla prozatímní osvědčení plavidla. Prozatímní osvědčení plavidla nahrazuje ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené osvědčení plavidla a jeho platnost je 30 dnů od jeho vydání. Vydáním duplikátu osvědčení plavidla podle odstavce 1 platnost prozatímního osvědčení plavidla zaniká. Vzor prozatímního osvědčení plavidla stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Dojde-li ke změně údajů zaznamenaných v osvědčení plavidla, které se netýkají technické způsobilosti plavidla, podá vlastník nebo provozovatel plavidla do 15 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl, žádost plavebnímu úřadu o vyznačení změn v osvědčení plavidla, ledaže tuto žádost podal u příslušného orgánu jiného členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace. Plavební úřad vyznačí změny v osvědčení plavidla po ověření jejich správnosti.

(4) Plavební úřad na žádost vlastníka nebo provozovatele rovněž vyznačí změny v osvědčení Unie vydaném jiným členským státem Evropské unie, jiným smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskou konfederací. Vyznačení změn v tomto dokladu plavební úřad oznámí příslušnému orgánu jiného státu.“.

29. V § 12 odst. 1 se slova „technické požadavky na bezpečnost“ nahrazují slovy „podmínky technické způsobilosti“.

30. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13
Prozatímní osvědčení plavidla

(1) Plavební úřad může na žádost vlastníka nebo provozovatele pro plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona, které nemá platné osvědčení plavidla a u něhož je přiměřeně zajištěna schopnost plavby, vydat prozatímní osvědčení plavidla také

a)   za účelem provedení plavby nezbytné k podrobení plavidla technické prohlídce,
b)   v případě, že probíhá řízení o schválení technické způsobilosti plavidla nebo řízení o schválení úpravy nebo opravy plavidla a technickou prohlídkou plavidla již bylo ověřeno splnění podmínek technické způsobilosti, nebo
c)   za účelem provedení plavby nezbytné k odstranění závad plavidla nebo k jeho odstranění z vodní cesty, nesplňuje-li plavidlo podmínky technické způsobilosti.

(2) Plavidlo, k němuž bylo vydáno prozatímní osvědčení plavidla podle odstavce 1, může být za podmínek v něm uvedených a po dobu jeho platnosti provozováno na vodní cestě, přestože nesplňuje podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. b) bodu 1 nebo v § 9 odst. 1 písm. c).

(3) Prozatímní osvědčení plavidla vydané podle odstavce 1 písm. a) nebo c) pozbývá platnosti provedením povolené plavby, nejpozději však uplynutím 30 dnů od jeho vydání. Doba platnosti prozatímního osvědčení plavidla vydaného podle odstavce 1 písm. b) je 30 dnů od jeho vydání.“.

31. V § 14a odst. 1 písm. c) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“.

32. V § 14a odst. 1 písm. c) bod 2 zní:

„2. obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li vlastníku přiděleno, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, a“.

33. V § 14a odst. 1 písm. c) se bod 3 zrušuje.

34. V § 14a odst. 1 písm. d) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“.

35. V § 14a odst. 1 písm. d) bod 2 zní:

„2. obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li provozovateli přiděleno, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.“.

36. V § 14a odst. 1 písm. d) se bod 3 zrušuje.

37. V § 15 se slova „v případě, že plavební úřad rozhodne o nezpůsobilosti plavidla“ nahrazují slovy „na základě jeho oznámení, že se plavidlo stalo odpadem podle zákona o odpadech“.

38. V § 20 odst. 3 se slova „podle § 10 odst. 6 tohoto zákona“ zrušují.

39. V § 23a odst. 5 se slova „osvědčení plovoucího zařízení“ nahrazují slovy „osvědčení plavidla“.

40. V § 24 odst. 3 se slova „Plavební úřad může při vydání osvědčení plovoucího zařízení“ nahrazují slovy „Jde-li o plovoucí zařízení, může plavební úřad při vydání osvědčení plavidla“.

41. V § 29c se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Ve vodní ploše vymezené podle § 30a je v její provozní době zakázáno užívat rybolovné zařízení.“.

42. V § 29g odst. 1 se slova „neodpovídá požadavkům na technickou způsobilost podle tohoto zákona nebo nemá způsobilou posádku v počtu a odborném složení podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „nesplňuje podmínky technické způsobilosti nebo nemá způsobilou posádku v počtu a odborném složení podle tohoto zákona,“.

43. V § 29g se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zvláštní přeprava z důvodu nesplnění podmínek technické způsobilosti může být povolena pouze v případě plavidel, u nichž se splnění podmínek technické způsobilosti neprokazuje osvědčením Unie.“.

44. V § 30 odst. 1 se slova „lodní osvědčení“ nahrazují slovy „osvědčení plavidla“.

45. V § 30 odst. 2 se slova „způsobilosti stanoveným tímto zákonem“ nahrazují slovy „technické způsobilosti“.

46. V § 30b odst. 2 písm. b) se slova „jsou technicky způsobilá a“ nahrazují slovy „splňují podmínky technické způsobilosti a jsou“.

47. V § 30b odst. 4 se slova „je-li toto plavidlo technicky způsobilé a“ nahrazují slovy „splňuje-li toto plavidlo podmínky technické způsobilosti a je“.

48. Za § 31 se doplňují nové § 31a a 31b, které včetně nadpisu znějí:

„Obětování věci ve společném nebezpečí
§ 31a

(1) Ocitne-li se loď, přepravované osoby nebo věci ve společném nebezpečí, může vůdce plavidla rozhodnout o mimořádných opatřeních na lodi nebo přepravovaných věcech za účelem odvrácení hrozící škody. Každý, kdo z toho měl užitek, dá poškozenému poměrnou náhradu.

(2) Nárok na náhradu škody nemá ten, kdo svoji věc úmyslně nebo v hrubé nedbalosti k přepravě nenahlásil nebo ji nahlásil nesprávně. Věta první se nepoužije na věci, které měla přepravovaná osoba u sebe. Byla-li však věc podle věty první zachráněna, podílí se její vlastník na náhradě.

(3) Byla-li skutečná hodnota poškozené nebo zničené věci vyšší než hodnota hlášená, je pro náhradu škody na takové věci rozhodující hodnota hlášená. Byla-li taková věc zachráněna, podílí se její vlastník na náhradě podle její skutečné hodnoty.

§ 31b

(1) Provozovatel lodě bez zbytečného odkladu zveřejní v Obchodním věstníku informaci o skutečnostech podle § 31a odst. 1 věty první a návrh osoby, která vypracuje dispaš (dále jen „dispašér“); dispaší se pro tyto účely rozumí rozvrh účasti jednotlivých osob na náhradě vzniklých škod. Provozovatel lodě dále učiní nezbytná opatření k vypracování dispaše.

(2) Podá-li některá ze zúčastněných osob proti návrhu dispašéra do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění v Obchodním věstníku provozovateli lodě námitky, určí dispašéra na jeho návrh soud; přitom zohlední podané námitky. Návrh na určení dispašéra soudem musí být podán do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty podle věty první. Soud určí přednostně osobu, která byla jmenována dispašérem Hospodářskou komorou České republiky; není-li to možné, určí jinou vhodnou osobu.

(3) Dispašér vyhotoví dispaš písemně a zveřejní ji v Obchodním věstníku. V dispaši se zohlední náklady jejího vyhotovení.

(4) Každý, koho se dispaš týká, může do 30 dnů ode dne zveřejnění dispaše podat žalobu na její zrušení. Neučiní-li tak, nabývá dispaš uplynutím této lhůty účinků pravomocného soudního rozhodnutí.

(5) Zruší-li soud dispaš, je dispašér povinen vyhotovit novou dispaš; přitom je vázán právním názorem soudu. Skončí-li řízení o zrušení dispaše jinak, stává se dispaš vykonatelnou dnem, kdy bylo řízení pravomocně skončeno.“.

49. § 32 zní:

㤠32

Jmenuje-li dispašéra Hospodářská komora České republiky, učiní tak za podmínky složení zkoušky z právních předpisů, jejichž znalost je nutná pro vyhotovení dispaše podle tohoto zákona. Osoba, která složila zkoušku, obdrží vysvědčení a užívá razítka s nápisem „Dispašér Hospodářské komory České republiky“.“.

50. Za § 32d se vkládá nový § 32e, který včetně poznámek pod čarou č. 24 a 25 zní:

㤠32e

(1) Provozovatel plavidla je povinen vybavit plavidlo zařízením a programovým vybavením určeným

a)   ke sledování polohy a pohybu plavidel v rámci vnitrozemského systému automatické identifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické specifikace pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel24) a
b)   k zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické specifikace pro systém zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu25).

(2) Vůdce plavidla je při plavbě povinen užívat zařízení a programové vybavení podle odstavce 1; to neplatí pro stání plavidla v přístavu. Vůdce plavidla je povinen využívat elektronické plavební mapy a informace o poloze a pohybu plavidel tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost plavebního provozu. Vznikne-li v průběhu plavby na zařízení nebo programovém vybavení podle odstavce 1 porucha, vůdce plavidla je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit správci systému říčních informačních služeb. Učiní-li vůdce plavidla oznámení podle předchozí věty, je oprávněn

a)   pokračovat v již započaté plavbě nejdéle po dobu 48 hodin od oznámení a
b)   stát s plavidlem v přístavišti nebo vývazišti, jehož polohu neprodleně oznámí správci systému říčních informačních služeb.

(3) Odstavce 1 a 2 se použijí pouze na plavidlo s vlastním pohonem, které

a)   je provozováno na dopravně významné vodní cestě využívané podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 nebo odstavce 1 písm. b) bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto zákonu a
b)   je
   
   
   

1. *lodí, která není rekreačním plavidlem nebo převozní lodí,

2. *plovoucím strojem, nebo

3. *malým plavidlem s délkou trupu přesahující 7 metrů provozovaným správcem vodní cesty, plavebním úřadem nebo základní složkou integrovaného záchranného systému.

(4) V případě sestavy plavidel se odstavce 1 a 2 použijí pouze na plavidlo podle odstavce 3, které sestavu plavidel vede.

(5) Způsob užívání zařízení a programového vybavení podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.


24) *Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.


25) *Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 909/2013 ze dne 10. září 2013 o technických specifikacích pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES.“.

51. V § 37d odst. 1 se slova „Evropské unie (dále jen „Komise“)“ zrušují.

52. V § 40 odst. 3 písm. b) se slovo „a“ zrušuje.

53. V § 40 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   provádí prevenci v oblasti bezpečnosti plavebního provozu.“.

54. V § 41 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

55. V § 41 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) až h), která včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:

„f)   je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury26),
g)   předkládá Komisi žádost o uznání klasifikační společnosti nebo jeho zrušení podle předpisu Evropské unie upravujícího technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby5a),
h)   provádí prevenci v oblasti bezpečnosti plavebního provozu.


26) *Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, v platném znění.“.

56. V § 41 se písmeno k) zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 22 ve znění „22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.“ se zrušuje.

57. V § 42 odst. 4 se slova „v řízení na místě“ zrušují.

58. V § 42 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „v řízení na místě“ zrušují.

59. V § 42 odst. 5 písm. a) se slova „lodní osvědčení“ nahrazují slovy „osvědčení plavidla“.

60. V § 42 odst. 5 písmeno c) zní:

„c)   plavidlo nesplňuje podmínky technické způsobilosti a zjevně ohrožuje bezpečnost osob na plavidle, životní prostředí nebo bezpečnost plavebního provozu,“.

61. V § 42 odstavec 6 zní:

„(6) Pokud byla zakázána plavba plavidla podle odstavce 5 písm. c), kontrolující osoba rovněž zadrží osvědčení plavidla, které plavební úřad vydal nebo jehož platnost prodloužil, do doby opětovného splnění podmínek technické způsobilosti plavidla. Kontrolující osoba může vydat vlastníku nebo provozovateli plavidla, jehož plavba byla zakázána podle odstavce 5 písm. c), prozatímní osvědčení plavidla za účelem provedení plavby do místa opravy nebo prohlídky plavidla v případě, že je přiměřeně zajištěna schopnost plavby. Prozatímní osvědčení plavidla pozbývá platnosti nejpozději uplynutím 30 dnů od jeho vydání. Opětovné splnění podmínek technické způsobilosti ověřuje plavební úřad technickou prohlídkou, na kterou se použije § 10 odst. 3 a 4 obdobně. Pokud plavidlo nadále nesplňuje podmínky technické způsobilosti, rozhodne plavební úřad o jeho technické nezpůsobilosti a osvědčení plavidla odejme. Odvolání proti rozhodnutí o technické nezpůsobilosti plavidla nemá odkladný účinek. Rozhodnutím o technické nezpůsobilosti plavidla pozbývá osvědčení plavidla platnosti.“.

62. V § 42 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Pokud plavební úřad zjistí, že plavidlo nesplňuje podmínky technické způsobilosti nebo byla-li jeho plavba zakázána podle odstavce 5 písm. c), informuje o této skutečnosti do 7 dnů orgán členského státu Evropské unie, který vydal nebo prodloužil platnost osvědčení plavidla.

(8) Náležitosti průkazu zaměstnanců Státní plavební správy, jeho vzor, postup při provádění technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru a její rozsah podle jednotlivých druhů plavidel nebo pro ně stanovených podmínek technické způsobilosti stanoví prováděcí právní předpis.“.

63. V § 43 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)   jako vlastník plavidla v rozporu s § 10d odst. 5 neoznámí plavebnímu úřadu, že se plavidlo stalo odpadem,“.

Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písmena g) až o).

64. V § 43 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo 3“.

65. V § 43 odst. 5 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   v rozporu s § 18 odst. 2 nepředloží na výzvu lodní listiny,“.

Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena e) až l).

66. V § 43 odst. 5 písm. k) se slovo „nebo“ zrušuje.

67. V § 43 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m)   v rozporu s § 32e odst. 2

1. *neužívá při plavbě zařízení nebo programové vybavení určené ke sledování polohy a pohybu plavidel nebo zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel, nebo

2. *neoznámí správci systému říčních informačních služeb poruchu na tomto zařízení nebo programovém vybavení.“.

68. V § 43 odst. 8 písm. a) a v § 44 odst. 6 písm. b) se za slova „§ 9 odst. 1 až 3“ vkládají slova „nebo § 10c odst. 1“.

69. V § 43 odst. 8 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   v rozporu s § 18 odst. 2 nepředloží na výzvu lodní listiny,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

70. V § 43 odst. 8 písm. f) se slovo „nebo“ zrušuje.

71. V § 43 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   v rozporu s § 32e odst. 1 nevybaví plavidlo zařízením nebo programovým vybavením určeným ke sledování polohy a pohybu plavidel nebo zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel.“.

72. V § 43 odst. 9 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

„a)   v rozporu s § 10b odst. 3 neodevzdá plavebnímu úřadu ve stanovené lhůtě neplatné osvědčení plavidla,
b)   v rozporu s § 11 odst. 1 neohlásí plavebnímu úřadu ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení plavidla,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena c) a d).

73. V § 43 odstavec 15 zní:

„(15) Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo odstavce 8 písm. d),
b)   do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c), odstavce 8 písm. a), e) nebo g) nebo odstavce 9 písm. d),
c)   do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), písm. e) bodu 1, písm. h), i), j), k), l), m) nebo n), odstavce 2 písm. b), d), g) nebo h), odstavce 3 písm. c), odstavce 5 písm. c), e), g), h), i), k) nebo l), odstavce 6, odstavce 8 písm. b) nebo odstavce 10 nebo 14,
d)   do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) nebo e), odstavce 4, odstavce 5 písm. a), f) nebo j), odstavce 7, odstavce 9 písm. c) nebo odstavce 11 nebo 12,
e)   do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), písm. e) bodu 2, písm. f) nebo g), odstavce 2 písm. a), f) nebo i), odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. b) nebo d), odstavce 8 písm. c) nebo f), odstavce 9 písm. a) nebo b) nebo odstavce 13,
f)   příkazem na místě do 5 000 Kč, jde-li o přestupky podle odstavce 1 písm. b), d), písm. e) bodu 1, písm. g), h), i), k), l), m) nebo n), odstavce 2 písm. c), d), e), f) nebo i), odstavce 3 písm. b), odstavce 4, odstavce 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), i), j), k) nebo l), odstavce 7, odstavce 8 písm. a), b), c), e) nebo f), odstavce 9 písm. c), odstavce 10 písm. a) nebo b) nebo odstavce 11, 12, 13 nebo 14.“.

74. V § 43 odst. 15 písm. c) se za slova „odstavce 8 písm. b)“ vkládají slova „nebo h)“.

75. V § 43 odst. 15 písm. d) se slova „odstavce 5 písm. a), f) nebo j)“ nahrazují slovy „odstavce 5 písm. a), f), j) nebo písm. m) bodu 1“.

76. V § 43 odst. 15 písm. e) se slova „odstavce 5 písm. b) nebo d)“ nahrazují slovy „odstavce 5 písm. b), d) nebo písm. m) bodu 2“.

77. V § 43 odst. 16 se text „písm. g)“ nahrazuje textem „písm. h)“.

78. V § 43 odst. 17 se slova „h), j), k), l) nebo m)“ nahrazují slovy „i), k), l), m) nebo n)“ a slova „f), h) nebo i)“ se nahrazují slovy „e), g), i) nebo j)“.

79. V § 44 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   jako vlastník plavidla v rozporu s § 10d odst. 5 neoznámí plavebnímu úřadu, že se plavidlo stalo odpadem,“.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).

80. V § 44 odst. 6 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   v rozporu s § 18 odst. 2 nepředloží na výzvu lodní listiny,“.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k).

81. V § 44 odst. 6 písm. j) se slovo „nebo“ zrušuje.

82. V § 44 odst. 6 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

„k)   v rozporu s § 32e odst. 1 nevybaví plavidlo zařízením nebo programovým vybavením určeným ke sledování polohy a pohybu plavidel nebo zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel, nebo“.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

83. V § 44 odst. 7 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

„a)   v rozporu s § 10b odst. 3 neodevzdá plavebnímu úřadu ve stanovené lhůtě neplatné osvědčení plavidla,
b)   v rozporu s § 11 odst. 1 neohlásí plavebnímu úřadu ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení plavidla,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena c) a d).

84. V § 44 odstavec 16 zní:

„(16) Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. e) nebo k),
b)   do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3, odstavce 4 písm. a), b), d) nebo e), odstavce 5, odstavce 6 písm. b), g) nebo i), odstavce 7 písm. d) nebo odstavce 8,
c)   do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo i), odstavce 2, odstavce 4 písm. c), f) nebo i), odstavce 6 písm. f), odstavce 9, odstavce 10 písm. b) nebo odstavce 11, 12 nebo 13,
d)   do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 1, písm. g), h) nebo písm. j) bodu 1, odstavce 4 písm. g) nebo h), odstavce 6 písm. a), c) nebo j), odstavce 7 písm. c), odstavce 10 písm. c), d) nebo e) nebo odstavce 14 nebo 15,
e)   do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 2, písm. e), f) nebo písm. j) bodu 2, odstavce 6 písm. d) nebo h), odstavce 7 písm. a) nebo b) nebo odstavce 10 písm. a).“.

85. V § 44 odst. 16 písm. a) se slova „nebo k)“ nahrazují slovy „nebo l)“.

86. V § 44 odst. 16 písm. c) se za slova „odstavce 6 písm. f)“ vkládají slova „nebo k)“.

87. V § 48a odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

88. V § 48a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   údaje z agendového informačního systému evidence občanských průkazů,
f)   údaje z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů.“.

89. V § 48a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)   datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů,
c)   datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů,
d)   právní forma,
e)   statutární orgán a
f)   adresa sídla.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

90. V § 48a odst. 4 úvodní části ustanovení se text „písm. b)“ nahrazuje textem „písm. c)“.

91. V § 48a odst. 4 písm. e) a v § 48a odst. 5 písm. e) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

92. V § 48a odst. 5 úvodní části ustanovení se text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. d)“.

93. V § 48a se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   digitalizovaná fotografie.“.

94. V § 48a se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu.

(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. f) jsou digitální zpracování fotografie a podpisu držitele.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.

95. Za § 48a se vkládá nový § 48b, který zní:

㤠48b

V řízení o vydání průkazu způsobilosti si plavební úřad pro účely jeho vydání opatří digitalizovanou fotografii žadatele nebo digitální zpracování jeho podoby nebo fotografie a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele. Nelze-li některý z těchto údajů získat z evidence občanských průkazů, evidence cestovních dokladů nebo agendového informačního systému cizinců, pořídí jej plavební úřad; obdobně postupuje plavební úřad, došlo-li k podstatné změně podoby žadatele.“.

96. V § 52 se slova „právní předpisy“ nahrazují slovem „vyhlášku“, slova „§ 10 odst. 2, 3, 6, 7 a 9“ se nahrazují slovy „§ 10 odst. 3 až 7 a 11, § 10a odst. 2, § 10b odst. 1 a 6, § 10c odst. 1 a 4“, text „§ 13 odst. 3“ a text „§ 32 odst. 2“ se zrušují a text „§ 42 odst. 6“ se nahrazuje textem „§ 42 odst. 8“.

97. V § 52 se za text „§ 32c odst. 1 písm. b),“ vkládá text „§ 32e odst. 5,“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Lodní osvědčení a osvědčení plovoucího zařízení vydaná podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.

2. Splňuje-li plavidlo, k němuž bylo lodní osvědčení nebo osvědčení plovoucího zařízení vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podmínky pro prodloužení platnosti osvědčení plavidla nebo pro vyznačení úpravy nebo opravy plavidla podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, plavební úřad

a)   původní lodní osvědčení odejme a vydá žadateli osvědčení Unie, jde-li o plavidlo, u něhož se splnění podmínek technické způsobilosti prokazuje osvědčením Unie vydaným podle § 10 odst. 6 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b)   v případech neuvedených v písmeni a) platnost lodního osvědčení nebo osvědčení plovoucího zařízení prodlouží nebo v něm vyznačí provedené úpravy nebo opravy plavidla.

3. Lodní osvědčení a osvědčení plovoucího zařízení podle bodu 1 a bodu 2 písm. b) se po dobu své platnosti považují za osvědčení plavidla podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č.  48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č.  136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006  Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008  Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008  Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009  Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009  Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010  Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011  Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011  Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012  Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012  Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013  Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013  Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č.  101/2014 Sb., zákona, č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014  Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015  Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016  Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016  Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017  Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017  Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017  Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb. a zákona č. 307/2018  Sb., se mění takto:

1. V položce 38 písmeno a) zní:

„a)   Vydání a prodloužení platnosti osvědčení plavidla ve vnitrozemské plavbě pro
- malá plavidla Kč 500
- plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než 20 m Kč 500
- plovoucí zařízení, jejichž délka je 20 m a více Kč 800
- ostatní plavidla Kč 1 000“.

2. V položce 38 písm. b) se slova „nepřesahuje 20 m“ nahrazují slovy „je menší než 20 m“.

3. V položce 38 písm. e) se slova „náhradou za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení plavidla“ zrušují.

4. V položce 38 se v oddílu „Předmětem poplatku není“ dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní:

„2. Vydání duplikátu osvědčení plavidla.“.

5. V položce 38 se v oddílu „Poznámky“ bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 1 až 3.

6. V položce 38 oddílu „Poznámky“ se v bodě 2 slova „dodatečné nebo zvláštní technické prohlídky“ nahrazují slovy „technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla nebo technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru“.

7. V položce 38 oddílu „Poznámky“ se v bodě 2 věta poslední zrušuje.

8. V položce 39 písmena e) a f) znějí:

„e)   Zápis plavidla do plavebního rejstříku nebo jeho výmaz z plavebního rejstříku   Kč 200
f)   Zápis malého plavidla do rejstříku malých plavidel nebo jeho výmaz z rejstříku malých plavidel Kč 100“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 50, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 81, 82, 85, 86 a 97, která nabývají účinnosti 6 měsíců po jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 88, 93, 94 a 95, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.