Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


126

ZÁKON

ze dne 23. dubna 2019,

kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č.  320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004  Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 298/2007 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014  Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 větě první se slovo „správy“ nahrazuje slovem „správy1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.“.

2. V § 2 písm. a) se za slova „městská část hlavního města Prahy,“ vkládají slova „dobrovolný svazek obcí,“ a slova „nebo městské části hlavního města Prahy“ se nahrazují slovy „ , městské části hlavního města Prahy nebo dobrovolného svazku obcí, státní organizace Správa železniční dopravní cesty“.

3. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) U dobrovolného svazku obcí mohou finanční kontrolu vykonávat i jiné fyzické osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí.“.

4. § 9a včetně nadpisu zní:

㤠9a
Působnost dobrovolných svazků obcí

(1) Dobrovolné svazky obcí kontrolují podle tohoto zákona hospodaření s veřejnými prostředky jimi zřízených příspěvkových organizací.

(2) Dobrovolné svazky obcí vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují.

(3) Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně zajistí prověření přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.“.

5. V § 22 odstavec 2 zní:

„(2) Orgán veřejné správy předkládá roční zprávu o výsledcích finančních kontrol Ministerstvu financí.“.

6. V § 22 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

7. V § 26 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) U dobrovolného svazku obcí mohou předběžnou řídicí kontrolu vykonávat i jiné fyzické osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí.

(7) U obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských části hlavního města Prahy, městských obvodů a části statutárního města může být příkazcem operace člen zastupitelstva.

(8) U orgánu veřejné správy, který nemá víc než 5 zaměstnanců, může být hlavním účetním nebo správcem rozpočtu jiná fyzická osoba než zaměstnanec orgánu veřejné správy.“.

8. V § 29 odst. 2 písm. d) se za slova „statutární orgán“ vkládají slova „státní organizace Správa železniční dopravní cesty nebo“.

9. V § 29 odst. 5 se za slova „§ 9 odst. 3 u svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti“ vkládají slova „a dobrovolné svazky obcí podle § 9a odst. 3 u jimi zřízených příspěvkových organizací“.

10. V § 29 odst. 6 větě první se za slova „15 000 obyvatel,“ vkládají slova „a dobrovolné svazky obcí“ a ve větě třetí se slova „obce a městské části hlavního města Prahy“ nahrazují slovy „obce, městské části hlavního města Prahy a dobrovolné svazky obcí“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné ...

Cena: 285 KčKOUPIT

Veřejné stavební investice

Veřejné stavební investice

Zdeněk Dufek, Jana Korytátová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Dochytka, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.