Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


121

VYHLÁŠKA

ze dne 26. dubna 2019

o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a odst. 8 a § 39a zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 294/2013  Sb., zákona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 31/2019 Sb., a podle § 431 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 64/2017 Sb., k provedení § 31, 36, 136, 371 a 383 insolvenčního zákona:

ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

Tato vyhláška stanovuje obsah požadavků na materiální vybavení insolvenčního správce a na plnění některých povinností insolvenčního správce a stanovuje rozsah úředních hodin sídla a provozovny, rozvržení úředních hodin, způsob označování sídla a provozovny a činnosti, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.

ČÁST DRUHÁ
MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

§ 2
Označování sídla a provozovny

(1) Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho sídlo, informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční správce“, údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona o insolvenčních správcích a slova „Úřední hodiny:“ s uvedením úředních hodin sídla podle § 3.

(2) Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho provozovna, informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční správce“, údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona o insolvenčních správcích a slova „Provozovna – Úřední hodiny:“ s uvedením úředních hodin provozovny podle § 3.

§ 3
Úřední hodiny sídla a provozovny

(1) Sídlo je pro veřejnost otevřeno v pracovních dnech v časovém rozmezí od 7 do 18 hodin alespoň 6 hodin v 1 dnu, a to pravidelně alespoň 1 den v kalendářním týdnu.

(2) Provozovna je pro veřejnost otevřena za podmínek podle odstavce 1 alespoň 4 hodiny v 1 dnu.

(3) Úřední hodiny každé provozovny jsou stanoveny tak, aby insolvenční správce v každé provozovně zajišťoval činnosti podle § 5.

(4) Insolvenční správce může svoje sídlo a každou provozovnu uzavřít až na 4 kalendářní týdny v roce, jestliže o plánovaném uzavření informuje ministerstvo alespoň 7 pracovních dní předem. Zároveň uvede týdny, v nichž budou sídlo nebo provozovna uzavřeny. V dostatečném předstihu před uzavřením a po dobu jeho trvání zajistí na vhodném a viditelném místě u vstupu do uzavřeného sídla nebo provozovny umístění informační tabule s označením týdnů, v nichž budou sídlo nebo provozovna uzavřeny.

§ 4
Vybavení sídla a provozovny

Materiální vybavení sídla a provozovny je přiměřené povaze a rozsahu činností vykonávaných insolvenčním správcem, jestliže zejména jejich velikost, prostorové členění a vybavení místností vytváří důstojné prostředí pro jednání s dlužníkem, věřiteli a dalšími osobami.

§ 5
Činnosti zajišťované v provozovně

(1) Insolvenční správce v každé své provozovně v úředních hodinách zajišťuje činnosti stanovené insolvenčním zákonem, a to zejména

a)   přijímání písemností,
b)   poskytování součinnosti insolvenčního správce,
c)   umožnění proplácení částek určených pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení a
d)   evidování doby a důvodů přechodného uzavření provozovny.

(2) Je-li insolvenční správce ustanoven pro insolvenční řízení postupem podle § 25 insolvenčního zákona, zajišťuje v provozovně po celou dobu úředních hodin činnosti bezprostředně související s tímto insolvenčním řízením, a to zejména

a)   shromažďování podkladů pro insolvenční řízení,
b)   umožnění účastníkům insolvenčního řízení nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě je sestaven, a
c)   jednání s dlužníkem.

(3) Činnosti podle odstavce 2 zajišťuje insolvenční správce v provozovně rozhodné pro ustanovení pro insolvenční řízení, a nemá-li takovou provozovnu, v jiné provozovně v obvodu téhož insolvenčního soudu, jinak v nejbližší provozovně.

ČÁST TŘETÍ
STANDARDY VÝKONU FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

Svědomitý výkon funkce s odbornou péčí
§ 6

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí je zejména dostát standardům výkonu funkce podle této části, ledaže mu insolvenční soud dal odlišné pokyny, nebo doložit, že jsou zde důvody, pro které lze i jiný postup považovat za svědomitý postup při výkonu funkce s odbornou péčí.

§ 7

Požadavkem na plnění povinností insolvenčního správce postupovat při výkonu funkce svědomitě a s odbornou péčí, vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře, a dát při výkonu funkce přednost společnému zájmu věřitelů před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob je

a)   bez zbytečného odkladu oznamovat insolvenčnímu soudu skutečnosti, které mohou zakládat pochybnost o jeho odbornosti, nezávislosti nebo výkonnosti v určitém insolvenčním řízení, pro které byl ustanoven insolvenčním správcem,
b)   zajišťovat přítomnost způsobilých zaměstnanců v prostorách svého sídla a v prostorách všech provozoven v úředních hodinách po dobu své nepřítomnosti pro všechny oblasti své činnosti,
c)   zajišťovat za sebe odpovídající náhradu po dobu své dočasné nepřítomnosti z důvodu čerpání osobního volna nebo z jiných obdobných důvodů, a to zejména pověřením způsobilého zaměstnance,
d)   zajistit, že všechny osoby jednající jeho jménem jednají zdvořile, šetří práva a oprávněné zájmy účastníků insolvenčního řízení a dalších osob, jednají s nimi ohleduplně, podle možností jim vycházejí vstříc a postupují tak, aby je co možná nejméně zatěžovaly a aby nikomu nevznikaly nedůvodné náklady,
e)   předcházet střetu zájmů,
f)   nejednat ve prospěch určitého věřitele nebo omezeného okruhu věřitelů,
g)   nakládat transparentně s majetkovou podstatou a spravovat ji a nakládat s ní způsobem, který nevede ke snížení uspokojení věřitelů nebo k poškození oprávněných zájmů dlužníka,
h)   podle nezbytných podkladů prověřovat možnou neplatnost a neúčinnost právních úkonů dlužníka a případně se bez zbytečného odkladu dovolat neplatnosti právních úkonů nebo odporovat neúčinným právním úkonům,
i)   vést vlastní majetek odděleně od cizího majetku, zejména majetku dlužníka, a odděleně spravovat majetek v různých insolvenčních řízeních,
j)   provádět pravidelně kontrolu účetnictví a daňové evidence vedené dlužníkem,
k)   informovat účastníky řízení o jejich právech a povinnostech v insolvenčním řízení včas a v dostatečné míře, aby nedošlo k nedůvodné újmě na jejich právech, a na žádost je informovat o průběhu a stavu insolvenčního řízení,
l)   udělovat souhlas s právními úkony dlužníka ve stanovené formě v přiměřené době, se zřetelem k právům a oprávněným zájmům dlužníka a věřitelů, a odepře-li udělení souhlasu, odůvodnit takový postup a
m)   činit potřebná opatření, aby nedocházelo k maření účelu insolvenčního řízení, zejména vykonávat dohled nad činností svých zaměstnanců, případně dalších osob jednajících jeho jménem.

§ 8
Postup při změně v osobě insolvenčního správce

(1) Požadavkem na plnění povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí a řádně informovat nového insolvenčního správce v případě odvolání z funkce nebo zproštění funkce je do 5 pracovních dnů od účinnosti rozhodnutí o odvolání z funkce nebo rozhodnutí o zproštění funkce v úplnosti informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předat mu její výsledky a rovněž spis a originály všech dokumentů souvisejících s výkonem funkce.

(2) Způsob a místo předání dokumentů podle odstavce 1 dohodne insolvenční správce s novým insolvenčním správcem a učiní o tom záznam do spisu; nedojde-li k dohodě, předá dokumenty dodáním do sídla nového insolvenčního správce.

(3) Odstavce 1 a 2 se pro předběžného správce použijí obdobně, jestliže je v rozhodnutí o úpadku insolvenčním správcem ustanovena osoba odlišná od předběžného správce.

§ 9
Postup při přezkoumání pohledávek

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí při přezkoumání pohledávek je

a)   bezprostředně po svém ustanovení do funkce oznámit prostřednictvím insolvenčního rejstří-ku místo a způsob nahlížení do spisů přihlášených pohledávek,
b)   bez zbytečného odkladu informovat insolvenční soud o datu a místu konání jednání s dlužníkem k přezkoumání přihlášených pohledávek a o každé jeho změně,
c)   řádně přezkoumat přihlášené pohledávky, zejména podle příloh přihlášek, které obdrží od insolvenčního soudu, případně které si od věřitele výzvou k doplnění vyžádá, a podle dalších nezbytných podkladů, a případně odůvodnit, proč přihlášené pohledávky nepřezkoumal v pořadí, v němž byly podány u insolvenčního soudu,
d)   v zájmu předcházení sporům, je-li to účelné, před popřením přihlášené pohledávky informovat věřitele, které jím nedoložené skutečnosti nebo doklady povedou k popření pohledávky insolvenčním správcem,
e)   dostatečně odůvodnit své popření, pokud přihlášenou pohledávku popírá, a
f)   v seznamu přihlášených pohledávek dostatečně odůvodnit stanovisko, že nepopírá pohledávku, pokud se tím odchýlí od judikatury publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

§ 10
Postup po prohlášení konkursu

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí po prohlášení konkursu je

a)   formou fyzické a dokladové inventury provést inventarizaci majetku náležejícího do majetkové podstaty podle inventurních soupisů nebo evidencí vedených dlužníkem, které má k dispozici, a podle údajů a informací získaných vyžádanou součinností,
b)   podle skutečného stavu zpracovat a průběžně doplňovat soupis majetkové podstaty a
c)   insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru podat zprávu o zjištěních k možné neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů dlužníka.

§ 11
Postup při zjišťování a soupisu majetkové podstaty

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí při zjišťování a soupisu majetkové podstaty je

a)   zjišťování majetkové podstaty zajišťovat osobní činností nebo prostřednictvím zaměstnance,
b)   při prohlídce bytu, sídla a jiných míst, kde má dlužník umístěn majetek náležející do majetkové podstaty, porovnávat skutečně zjištěný stav s údaji, které dlužník uvedl v seznamu majetku, a o případných rozdílech informovat insolvenční soud,
c)   v případě dlužníka, ohledně kterého je vedeno exekuční řízení, zjišťovat majetkovou podstatu také prostřednictvím součinnosti soudního exekutora a
d)   podle možností při zjišťování majetkové podstaty pořizovat obrazovou dokumentaci, na niž odkáže v soupisu při označení majetku.

§ 12
Postup při zpeněžování majetkové podstaty

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí při zpeněžování majetkové podstaty nebo její části je

a)   provádět je osobně nebo prostřednictvím zaměstnance a při prodeji mimo dražbu především formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku nebo výběrového řízení a
b)   insolvenčnímu soudu bez zbytečného odkladu k založení do spisu dlužníka v insolvenčním rejstříku předkládat kopie dokumentů vztahujících se k probíhajícímu zpeněžení majetkové podstaty nebo její části; to neplatí, jestliže by tím mohlo dojít ke snížení uspokojení věřitelů nebo jinému maření účelu insolvenčního řízení.

§ 13
Postup při uveřejňování zprávy o postupu insolvenčního řízení

Požadavkem na plnění povinností insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí a uveřejňovat vhodným způsobem zprávu pro věřitele a veřejnost o postupu insolvenčního řízení je

a)   návrh zprávy, která obsahuje informace týkající se postupu insolvenčního řízení v předchozím období, zpracovat v termínech zohledňujících zájmy věřitelů,
b)   návrh zprávy předložit věřitelskému výboru s žádostí o odsouhlasení a v případě, že souhlas nebude udělen, vypracovat nový návrh zprávy v souladu s vyjádřením, které si od věřitelského výboru vyžádá, a
c)   bez zbytečného odkladu po obdržení souhlasu požádat insolvenční soud o zveřejnění zprávy v insolvenčním rejstříku, případně ji zveřejnit také na svých internetových stránkách nebo jiným vhodným způsobem.

§ 14
Postup při jednání s dlužníkem

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí při jednání s dlužníkem, jehož úpadek je řešen oddlužením, je

a)   upřednostňovat osobní jednání s dlužníkem před písemnou komunikací a písemnou elektronickou komunikaci upřednostňovat před listinnou formou, ledaže se s dlužníkem dohodne jinak, vždy však zohlednit okolnosti případu a předcházet vzniku nedůvodných nákladů,
b)   jednat s dlužníkem v sídle nebo v provozovně, podle kterých byl insolvenční správce ustanoven pro insolvenční řízení, nebo v dlužníkově bydlišti, popřípadě na žádost dlužníka a po dohodě na jiném místě a
c)   dlužníka při osobním jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek informovat o průběhu a účelu tohoto jednání, způsobu, jakým může dlužník popírat přihlášené pohledávky, a o významu popření přihlášené pohledávky.

§ 15
Dohled nad dlužníkem

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí při dohledu nad činností dlužníka v oddlužení je

a)   získávat informace k výši příjmů dlužníka, sledovat poměry na místním trhu práce v okolí bydliště dlužníka a posuzovat, zda lze po dlužníkovi spravedlivě požadovat dosáhnout vyššího výdělku,
b)   v případě nezaměstnaného dlužníka získávat informace o činnosti dlužníka při obstarávání zaměstnání a posuzovat, zda dlužník o získání příjmu dostatečně usiluje,
c)   v případě dlužníka, který podniká, kontrolovat výši příjmů z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti a daňová přiznání podaná dlužníkem, ověřovat zaplacení zejména veřejnoprávních závazků a posuzovat výdělečnost dlužníkova podnikání a spravedlivě požadovatelnou možnost dosažení vyššího příjmu v pracovněprávním vztahu,
d)   pravidelně, alespoň jednou za 3 měsíce, zjišťovat u dlužníka, zda má nějaké závazky po splatnosti, zda získal nějaké hodnoty zejména darem nebo dědictvím, zda zcizil nějaký majetek náležející do majetkové podstaty a zda u něho došlo ke změnám ve výživném nebo v počtu vyživovaných osob, případně zda lze tyto změny očekávat, a
e)   zjišťovat, zda nevyšly najevo okolnosti, na jejichž základě by bylo možno důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

§ 16
Postup při vyplácení splátek

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí při vyplácení částí splátky připadajících na nezajištěné věřitele při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je

a)   bez zbytečného odkladu provádět výplatu nezajištěným věřitelům, zpravidla nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kterého jsou podle rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty připsány na účet majetkové podstaty srážky z dlužníkových příjmů,
b)   bez zbytečného odkladu vyplácet dlužníkovi tu část příjmů za příslušný měsíc, která nemůže být sražena, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kterého jsou podle rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty připsány na účet majetkové podstaty srážky z dlužníkových příjmů, a to na základě mzdových či jiných potvrzení o příjmech dlužníka,
c)   bez zbytečného odkladu provádět výplatu věřitelům pohledávek na výživném ze zákona, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kterého jsou podle rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty připsány na účet majetkové podstaty srážky z dlužníkových příjmů,
d)   výplaty nízkých částek nepřevyšujících 150 Kč provádět nejméně jednou za 6 měsíců, zpravidla po dohodě s příslušným věřitelem,
e)   určit plátcům mzdy dlužníka jednotlivě, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet, jestliže provádění srážek ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka bylo přikázáno více plátcům mzdy dlužníka, aniž by v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty bylo určeno, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet, a
f)   informovat plátce mzdy dlužníka o způsobu provádění srážek ze mzdy, jestliže to přispívá k hospodárnému postupu v insolvenčním řízení.

§ 17
Vedení spisů

Požadavkem na plnění povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí je zajišťovat vedení spisů, kterým se rozumí úkony spojené s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyhotovováním, vyřizováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním, vyřazováním a zpřístupňováním dokumentů, se kterými se insolvenční správce seznámí při výkonu své funkce.

§ 18
Spis

(1) Při vedení spisů se zakládá samostatný spis pro každé insolvenční řízení, pro které byl insolvenční správce ustanoven do funkce.

(2) Spis je veden v listinné formě, v elektronické formě nebo v kombinované formě.

(3) Každý spis je označen spisovou značkou insolvenčního soudu, u něhož je příslušné insolvenční řízení vedeno, a popřípadě také spisovou značkou insolvenčního správce.

§ 19
Obsah spisu

(1) Spis obsahuje zejména soudní rozhodnutí, přípisy, korespondenci, protokoly, záznamy a další dokumenty vztahující se k danému insolvenčnímu řízení.

(2) Každý dokument zakládaný do spisu se opatří jednoznačným identifikátorem a údajem o okamžiku založení do spisu.

(3) Spis obsahuje také spisový přehled, v němž je uveden soupis dokumentů založených do spisu spolu s identifikátorem každého dokumentu a případně také údajem o tom, že je dokument založen v elektronické podobě.

§ 20
Přílohy spisu

(1) Součástí spisu jsou také přílohy, a to zejména obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích.

(2) Součástí spisu jsou také zvláštní přílohy, které tvoří

a)   spisy přihlášek pohledávek včetně jejich příloh a dalších dokumentů a
b)   spisy obsahující dokumenty vztahující se k incidenčním sporům.

§ 21
Zpřístupnění spisu

(1) Používá-li insolvenční správce pro vedení spisu v elektronické nebo kombinované formě počítačový informační systém, zajistí přístupnost dat v rozsahu dat ve spisech přihlášek pohledávky oprávněným osobám prostřednictvím technických prostředků nebo dálkového přístupu.

(2) Nejde-li o spis vedený pro pravomocně skončené insolvenční řízení, zajistí insolvenční správce, aby byl v jeho sídle přístupný oprávněným osobám. Spis vedený pro insolvenční řízení, pro které byl insolvenční správce ustanoven na základě zápisu údaje o provozovně do příslušné části seznamu insolvenčních správců, zpřístupní insolvenční správce v prostorách této provozovny. Nevede-li insolvenční správce tyto spisy v elektronické formě, zpřístupní je alespoň po předchozí žádosti.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 22

(1) Tato vyhláška se použije i pro činnosti insolvenčního správce vykonávané ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí její účinnosti.

(2) V insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se pro účely této vyhlášky oddlužení plněním splátkového kalendáře považuje za oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

§ 23

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.
2. Vyhláška č. 101/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

§ 24

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.

E-shop

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Jana Mattich - C. H. Beck

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.