Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


107

VYHLÁŠKA

ze dne 4. dubna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 166 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „do funkce“ nahrazují slovy „na vedoucí pracovní místo“, slova „konkursního řízení (dále jen „konkurs“)“ se nahrazují slovem „konkursu“ a slovo „konkurs“ se nahrazuje slovy „konkursní řízení“.

2. V § 1 odst. 2 se slova „zaměstnanec zřizovatele“ nahrazují slovy „fyzická osoba pověřená zřizovatelem“.

3. V § 2 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Členy komise jsou v případě konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy1) jmenováni:

a)   2 členové určení zřizovatelem,
b)   2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí,
c)   1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady,
d)   1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
e)   1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky nebo studenty do školské rady zvolen jen 1 člen, považuje se za určeného tento člen.

(2) Členy komise jsou v případě konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované krajem4) jmenováni:

a)   2 členové určení zřizovatelem,
b)   1 člen určený krajským úřadem,
c)   2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí,
d)   1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady,
e)   1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
f)   1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky nebo studenty do školské rady zvolen jen 1 člen, považuje se za určeného tento člen.

(3) Členy komise jsou v případě konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované obcí nebo dobrovolným svazkem obcí4) jmenováni:

a)   2 členové určení zřizovatelem,
b)   1 člen určený krajským úřadem,
c)   2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí,
d)   1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady,
e)   1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
f)   1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky nebo studenty do školské rady zvolen jen 1 člen, považuje se za určeného tento člen.“.

4. V § 2 odst. 6 písm. a) a b) se slovo „konkursu“ nahrazuje slovy „konkursního řízení“.

5. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Zřizovatel požádá s dostatečným předstihem před konáním konkursu Českou školní inspekci, pedagogickou radu, školskou radu a případně krajský úřad o určení člena komise. Neurčí-li pedagogická rada nebo školská rada člena komise nejpozději do 30 dnů od předložení žádosti zřizovatele, nebo pokud určený člen odmítne funkci vykonávat, jmenuje člena komise, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy nebo člen školské rady, zřizovatel.“.

6. Nadpis nad § 3 zní:
„Náležitosti vyhlášení konkursního řízení“.

7. V § 3 písm. a) se slova „název funkce a“ nahrazují slovy „označení vedoucího pracovního místa a název a sídlo“ a slova „ , kde má být funkce vykonávána“ se zrušují.

8. V § 3 písm. b) se slova „dané funkce stanovené zvláštním právním předpisem,6)“ nahrazují slovy „činnosti ředitele podle jiného právního předpisu,“.
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

9. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Oznámení o vyhlášení konkursního řízení musí obsahovat dále upozornění, že uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 (dále jen „doplňkové hodnocení“), pokud bude v konkursu využit, a jeho rámcový popis.“.

10. V § 4 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Komise posoudí, zda přihlášky splňují požadavky podle § 3 odst. 1 písm. b) a d), a usnese se, zda využije doplňkové hodnocení, pokud bylo v oznámení podle § 3 odst. 2 uvedeno. Přihlášku podanou pozdě a přihlášku nesplňující požadavky podle § 3 odst. 1 písm. b) a d) předseda komise vrátí uchazeči bez dalšího projednání a s uvedením důvodu vrácení. Tento uchazeč se konkursního řízení dále neúčastní.

(5) Komise odešle uchazeči nejpozději 14 dní přede dnem konání konkursu pozvánku, v níž je uvedeno místo, datum a hodina konání konkursu, a to doporučenou zásilkou s dodejkou na adresu, kterou uchazeč sdělí v přihlášce, nebo do datové schránky, pokud ji uchazeč uvedl v přihlášce, nebo na adresu elektronické pošty uchazeče, pokud ji uchazeč uvedl v přihlášce. Součástí pozvánky ke konkursu musí být též informace o obsahu a průběhu doplňkového hodnocení, pokud bude v konkursu použito.“.

11. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání, a na základě doplňkového hodnocení, pokud bylo použito. Řízený rozhovor trvá nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut. Po ukončení řízených rozhovorů si komise vyžádá od odborníků přizvaných podle § 2 odst. 5 odborná vyjádření.“.

12. V § 5 odst. 2 se slova „výsledků uchazeče zejména v jeho funkcích“ nahrazují slovy „pracovních výsledků zejména“ a slova „znalostního testu“ slovy „doplňkového hodnocení“.

13. V § 5 odst. 3 se slovo „funkce“ nahrazuje slovy „činnosti ředitele“.

14. V § 5 odst. 6 se slovo „vyhlásí“ nahrazuje slovem „oznámí“.

15. V § 5 odst. 6 se za slovo „formou“ vkládají slova „způsobem podle § 4 odst. 5“.

16. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „přítomných při konkursu“ zrušují.

17. V § 6 odst. 1 se slovo „konkursu“ nahrazuje slovy „konkursního řízení“ a slovo „funkce“ se nahrazuje slovy „činnosti ředitele“.

18. V § 6 odst. 1 písm. g) se slova „otázky znalostního testu“ nahrazují slovy „informace o obsahu a průběhu doplňkového hodnocení“ a slova „byl použit“ se nahrazují slovy „bylo použito“.

19. V § 6 odst. 2 se slovo „Předseda“ nahrazuje slovem „Tajemník“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Na konkursy vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí ustanovení vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.