Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


106

VYHLÁŠKA

ze dne 10. dubna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:

Čl. I

Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I bodě 2. se věta poslední nahrazuje větou „Maximální počet položek jednoho celního prohlášení je 999.“.

2. V příloze č. 1 části I bod 3. zní:

„3. Tiskopis a doplňkový list se vyplňují strojopisem nebo mechanografickým či podobným postupem. Vyplnění ručně je povoleno pouze tehdy, pokud celní prohlášení podává cestující a vztahuje se na zboží, které přepravuje v osobních zavazadlech. V takovém případě musí být celní prohlášení vyplněno pouze hůlkovým písmem, modrou nebo černou barvou a nesmazatelně.“.

3. V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 2 zní:

„Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce“.

4. V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 4 zní:

„Kolonka 4: Ložné listy“.

5. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 30 se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se bod 2., který zní:

„2. Bylo-li na základě povolení „Zápis do záznamů deklaranta“ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) upuštěno od povinnosti předložit zboží, tato kolonka se nevyplňuje.“.

6. V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 31 zní:

„Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh“.

7. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 31 bodě 1. se věta poslední zrušuje.

8. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 31 bod 2. zní:

„2. Je-li zboží odpadem podle zákona o odpadech, označení zboží se doplní kódem odpadu uvedeným v průvodních dokladech pro přepravu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2) a příslušným kódem způsobu využití nebo odstranění odpadů („R1“ až „R13“ nebo „D1“ až „D15“). Dále se uvede kód druhu odpadu:

„WZE“ – je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WZL“ – je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WAX“ – není-li zboží, které je odpadem podle zákona o odpadech, zařazeno v žádném z uvedených seznamů.“.

9. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 31 bodě 3. se slova „Do této kolonky se uvede kód „IN“,“ nahrazují slovy „Zakládá-li vývoz zboží nárok na poskytnutí vývozních náhrad podle příslušného přímo použitelného předpisu Evropské unie4), uvede se do této kolonky kód „IN“,“.
Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.“.

10. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 31 bodě 4. se slovo „deklarant“ nahrazuje slovem „se“ a slovo „zkratku“ se nahrazuje slovem „zkratka“.

11. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 33 větě druhé se slovo „deklarant“ nahrazuje slovem „se“, slovo „odpovídající“ a slova „způsobem uvedeným v bodě 11“ se zrušují.

12. V příloze č. 1 části II písmenu A. text Kolonky 37 zní:

„Do pravé části této kolonky se uvede kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) nebo části V. této přílohy. Není-li uváděn žádný kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu, uvede se číselný kód „000“.“.

13. V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 44 zní:

„Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení“.

14. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 44 bodě 1. větě druhé se slovo „předpis“ nahrazuje slovem „předpisu“, věta třetí se nahrazuje větou „Do levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění cla a jiného peněžitého plnění nebo kódy nepožadování poskytnutí jistoty uvedené v části IV. této přílohy.“ a věta čtvrtá se zrušuje.

15. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 44 bodě 2. písmeno b) zní:

„b) evidenční číslo povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout, není-li vydáno osvědčení o tomto povolení,“.

16. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 44 bodě 2. písmeno c) zní:

„c) částka převedená na účet správce cla v celých korunách českých, je-li jistota poskytnuta ve formě složení částky, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení částky přidělen správcem cla variabilní symbol, uvede se za částkou lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být částka jistoty opakovaně použita k zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo povolení k opakovanému použití,“.

17. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 44 se bod 3. zrušuje.

18. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 46 bodě 1. větě druhé se slovo „unie“ nahrazuje slovem „unie1)“.

19. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 46 bodě 6. se za slovo „DVD,“ vkládají slova „Blu-ray disk,“.

20. V příloze č. 1 části II písmenu B. název Kolonky 4 zní:

„Kolonka 4: Ložné listy“.

21. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 30 se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se bod 2., který zní:

„2. Bylo-li na základě povolení „Zápis do záznamů deklaranta“ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) upuštěno od povinnosti předložit zboží, tato kolonka se nevyplňuje.“.

22. V příloze č. 1 části II písmenu B. název Kolonky 31 zní:

„Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh“.

23. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 31 bodě 1. se věta poslední zrušuje.

24. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 31 bod 2. zní:

„2. Je-li zboží odpadem podle zákona o odpadech, označení zboží se doplní kódem odpadu uvedeným v průvodních dokladech pro přepravu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2) a příslušným kódem způsobu využití nebo odstranění odpadů („R1“ až „R13“ nebo „D1“ až „D15“). Dále se uvede kód druhu odpadu:

„WZE“ – je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WZL“ – je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WAX“ – není-li zboží, které je odpadem podle zákona o odpadech, zařazeno v žádném z uvedených seznamů.“.

25. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 31 bodě 3. se slovo „deklarované“ zrušuje.

26. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 31 bodě 4. se slovo „deklarant“ nahrazuje slovem „se“ a slovo „zkratku“ se nahrazuje slovem „zkratka“.

27. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 31 bodě 5. se slova „volný oběh“ nahrazují slovy „volného oběhu“ a slovo „sazební“ se nahrazuje slovem „Sazební“.

28. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 33 větě druhé se slovo „uvedeny“ nahrazuje slovem „stanoveny“, slovo „deklarant“ se nahrazuje slovem „se“ a slovo „odpovídající“ a slova „způsobem uvedeným v bodě 31“ se zrušují.

29. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 33 se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se bod 2., který zní:

„2. Přídavný kód daně z přidané hodnoty stanovený v části III. této přílohy se uvede pouze v případě, kdy propuštěním zboží do celního režimu vzniká povinnost zaplatit daň podle zákona o dani z přidané hodnoty.“.

30. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 37 se věta první nahrazuje větou „Do pravé části této kolonky se uvede kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) nebo části V. této přílohy.“.

31. V příloze č. 1 části II písmenu B. název Kolonky 38 zní:

„Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)“.

32. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 39 se slovo „deklarované“ zrušuje.

33. V příloze č. 1 části II písmenu B. text Kolonky 43 zní:

„Za použití odpovídajícího kódu stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie1) se uvede navrhovaný způsob hodnocení.“.

34. V příloze č. 1 části II písmenu B. název Kolonky 44 zní:

„Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení“.

35. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 44 bodě 1. se věta druhá nahrazuje větou „Do levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění cla a jiného peněžitého plnění, které je spravováno společně se clem, nebo kódy nepožadování poskytnutí jistoty uvedené v části IV. této přílohy.“ a věta třetí se zrušuje.

36. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 44 bodě 2. písmeno b) zní:

„b) evidenční číslo povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout, není-li vydáno osvědčení o tomto povolení,“.

37. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 44 bodě 2. písmeno c) zní:

„c) částka převedená na účet správce cla v celých korunách českých, je-li jistota poskytnuta ve formě složení částky, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení částky přidělen správcem cla variabilní symbol, uvede se za částkou lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být částka jistoty opakovaně použita k zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo povolení k opakovanému použití,“.

38. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 44 bod 3. zní:

„3. Nad tečkovaně vyznačené okénko se v případě, kdy propuštěním zboží do celního režimu vzniká povinnost zaplatit daň podle zákona o dani z přidané hodnoty, uvede kód „DPH“, pomlčka a částka vedlejších výdajů podle zákona o dani z přidané hodnoty v celých korunách českých.“.

39. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 46 bodě 6. se za slovo „DVD,“ vkládají slova „Blu-ray disk,“.

40. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 47 bodě 1. úvodní části ustanovení se za slovo „oběhu“ vkládají slova „ , včetně propuštění podle ustanovení o konečném užití,“.

41. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 47 bodě 1. písm. a) se číslo „61“ nahrazuje číslem „3“.

42. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 47 bodě 1. písm. d) se za kód A vkládá nový kód B, který zní:

„B - Platba platební kartou,“.

43. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 47 bodě 2. se věta první nahrazuje větou „Při dovozu, v případech jiných než uvedených v bodě 1, se uvede pouze prohlašovaná celní hodnota.“.

44. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 47 bodě 5. větě první se slova „deklarant uvede“ nahrazují slovy „se uvede“ a věta druhá se zrušuje.

45. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R007 se slovo „dětské“ nahrazuje slovem „Dětské“.

46. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavných kódů R013, R016, R018, R019, R020, R201, R202, R203, R204, R205 a R206 se uvozovky zrušují.

47. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavných kódů R018, R019, R020, R201, R202, R203, R204, R205 a R206 se zrušuje druhá tečka na konci věty.

48. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R018 se text „25.“ nahrazuje textem „25:“.

49. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R019 se text „ , 40, 48, 56, 61 a 62.“ a slova „ - jen určené pro zdravotní péči, farmaceutické výrobky“ zrušují a za číslo „30“ se doplňuje dvojtečka.

50. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R020 se text „49.“ nahrazuje textem „49:“ a slova „noviny a časopisy,“ se zrušují.

51. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R201 se text „2106.“ nahrazuje textem „2106:“.

52. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R202 se text „3006.“ nahrazuje textem „3006:“.

53. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R203 se za text „4901,“ vkládá text „4902,“, text „4904.“ se nahrazuje textem „4904:“ a za slova „pro děti“ se vkládají slova „ , noviny a časopisy“.

54. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R204 se text „2005.“ nahrazuje textem „2005:“.

55. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R205 se text „3505.“ nahrazuje textem „3505:“.

56. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R206 se text „2106.“ nahrazuje textem „2106:“.

57. V příloze č. 1 části III písmenu B. u přídavného kódu S172 se za text „písm. a)“ vkládá text „a k)“.

58. V příloze č. 1 části III písmenu B. se za přídavný kód S172 vkládá nový přídavný kód S173, který zní:
*„S173 – *Metylestery mastných kyselin uvedené v § 45 odst. 3 písm. k) zákona splňující kritéria udržitelnosti biopaliv, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů“.

59. V příloze č. 1 části III písmenu B. se za přídavný kód S504 vkládá nový přídavný kód S505, který zní:
„S505 – Zahřívané tabákové výrobky“.

60. V příloze č. 1 části IV v záhlaví tabulky se slova „KÓD JISTOTA:“ nahrazují slovem „Kód“ a slova „Popis dokladu“ se nahrazují slovem „Popis“.

61. V příloze č. 1 části IV u kódu 9110 se slova „povolená v České republice“ zrušují a slovo „poskytnou“ se nahrazuje slovem „poskytnout“.

62. V příloze č. 1 části IV se kód 9120 zrušuje.

63. V příloze č. 1 části IV u kódu 93CJ se slovo „Jistota“ nahrazuje slovy „Jednotlivá jistota“ a slova „včetně případů jejího opakovaného použití (§ 27 celního zákona)“ se zrušují.

64. V příloze č. 1 části IV u kódu 9ZD1 se slova „a povolená v České republice“ zrušují.

65. V příloze č. 1 části IV se kód 9ZD2 zrušuje.

66. V příloze č. 1 části IV u kódu 95ZP se slova „Poskytnutí jistoty“ nahrazují slovy „Jednotlivá jistota“ a slova „povolené v České republice (§ 26 celního zákona)“ se zrušují.

67. V příloze č. 1 části IV popis kódu 9N01 zní: „Nepožadování jistoty dle čl. 51 odst. 2 nebo 88 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 v rámci přechodného období pro platnost povolení“.

68. V příloze č. 1 části IV u kódu 9NPH se za slova „v hotovosti“ vkládají slova „nebo platební kartou“.

69. V příloze č. 1 části IV se kód 9NPV zrušuje.

70. V příloze č. 1 části V v záhlaví tabulky se slova „(dále jen „Kodex“)“ nahrazují slovy „(dále jen „celní kodex Unie“)“ a text „č.  1186/09“ se nahrazuje textem „č. 1186/2009“.

71. V příloze č. 1 části V se řádek tabulky obsahující ve třech sloupcích čísla 1, 2 a 3 zrušuje.

72. V příloze č. 1 části V u kódu 06B se za slovo „období“ doplňují slova „pro vyřízení celního režimu“.

73. V příloze č. 1 části V u kódu 25C se za slovo „předmětů“ vkládá slovo „určených“ a za text „NR1186“ se vkládají slova „ , dovážené určitými institucemi nebo organizacemi“.

74. V příloze č. 1 části V u kódu 01F se slovo „Kodexu“ nahrazuje slovy „celního kodexu Unie“.

75. V příloze č. 1 části V u kódu 050 se text „e)“ nahrazuje textem „d)“ a slova „(§ 34 zákona o SPD)“ se zrušují.

76. V příloze č. 1 části V u kódu 070 se slovo „Kodexu“ nahrazuje slovy „celního kodexu Unie“, text „e)“ se nahrazuje textem „d)“ a slova „(§ 34 zákona o SPD)“ se zrušují.

77. V příloze č. 1 části V u kódu 071 se slovo „Kodexu“ nahrazuje slovy „celního kodexu Unie“, text „e)“ se nahrazuje textem „d)“ a slova „(§ 34 zákona o SPD)“ se zrušují.

78. V příloze č. 1 části V se kód 888 zrušuje.

79. V příloze č. 1 části V se kód 9A9 zrušuje.

80. V příloze č. 1 části V pod nadpisem „Použité zkratky:“ a označením 0 se slova „neplátce daně z přidané hodnoty“ nahrazují slovy „osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty“.

81. V příloze č. 1 části V pod nadpisem „Použité zkratky:“ a označením 1 se slova „pouze plátce daně z přidané hodnoty“ nahrazují slovy „plátce daně z přidané hodnoty i osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty“.

82. V příloze č. 1 části V pod nadpisem „Použité zkratky:“ se slova „Poznámka: Při psaní kódů a symbolů „SUB“ nelze místo znaku „0“ (nula) použít písmeno „O“.“ zrušují.

83. V příloze č. 3 se slovo „Parlamentu“ nahrazuje slovem „parlamentu“ a slova „zákona č. .../2016 Sb.“ se nahrazují slovy „zákona č. 242/2016 Sb.“.

84. V příloze č. 5 části I. se slova „Finskou republiku,“ nahrazují slovy „Finskou republiku a“, slova „a Spojené království Velké Británie a Severního Irska“ se zrušují, slova „Švýcarské konfederace a Turecké republiky3“ se nahrazují slovy „Švýcarské konfederace, Turecké republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska3“.

85. V příloze č. 6 části I. se slova „Finskou republiku,“ nahrazují slovy „Finskou republiku a“, slova „a Spojené království Velké Británie a Severního Irska“ se zrušují, slova „Švýcarské konfederace a Turecké republiky3“ se nahrazují slovy „Švýcarské konfederace, Turecké republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska3“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 84 a 85, která nabývají účinnosti

a)   dnem vyhlášení této vyhlášky, pokud do tohoto dne pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestaly být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupila-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,
b)   dnem, kdy pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, pokud tento den nastane ode dne vyhlášení této vyhlášky.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

E-shop

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Šárka Homfray, Jana Skalková, Klára Čmolíková Cozlová - GRADA Publishing, a. s.

Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z domova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co práce při mateřské ... pokračování

Cena: 269 KčKOUPIT

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Jakub Tomšej - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Toto třetí vydání reaguje na důležitá rozhodnutí soudů, ke kterým došlo od předchozího vydání. Text monografie je aktuální k datu 1. 1. 2020. Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu ... pokračování

Cena: 275 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.