Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


85

VYHLÁŠKA

ze dne 19. března 2019,

kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004  Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 56/2014 Sb., k provedení § 19, 36, § 40 odst. 7, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Čl. I

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. a vyhlášky č. 213/2012 Sb., se mění takto:

1. Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:


1) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.2)*Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.  21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V příloze č. 3 čl. 1 odst. 4 se slovo „občanský“ nahrazuje slovem „občanským“.

3. V příloze č. 3 ve vzoru badatelského listu se pod slova „rodné příjmení“ vkládá slovo „(nepovinné)“.

4. V příloze č. 3 ve vzoru badatelského listu se v prohlášení badatele věty první a druhá nahrazují větami „Prohlašuji, že jsem se seznámil s badatelským řádem archivu. Prohlašuji, že jsem si vědom své odpovědnosti za nakládání s informacemi, jež jsem získal z archiválií, v souladu s příslušnými právními předpisy. Beru na vědomí, že při porušení základních povinností mi může být další nahlížení do archiválií odepřeno, případně udělený souhlas odvolán.“.

5. V příloze č. 3 ve vzoru badatelského listu se v prohlášení badatele slova „zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů“.

6. V příloze č. 3 ve vzoru badatelského listu se v doložce, kterou vyplňuje dozor v badatelně, slova „zákona č. 101/2000 Sb.“ nahrazují slovy „právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů“.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby

Čl. II

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 26 až 29 znějí:

„(4) Veřejnoprávní původce zjistí, zda je doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, podepsán uznávaným elektronickým podpisem26), zapečetěn uznávanou elektronickou pečetí27), označen uznávanou elektronickou značkou28) nebo opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem29).

(5) Veřejnoprávní původce ověří platnost

a)   uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen,
b)   uznávané elektronické pečetě a kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť, na kterém je uznávaná elektronická pečeť založena,
c)   uznávané elektronické značky a kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je uznávaná elektronická značka založena, a
d)   kvalifikovaného elektronického časového razítka.


26) § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
27) § 9 zákona č. 297/2016 Sb.
28) § 19 odst. 9 zákona č. 297/2016 Sb.
29) Čl. 3 odst. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.“.
Poznámky pod čarou č. 20 až 23 se zrušují.

2. V § 4 odst. 6 se slova „odstavců 4 a 5“ nahrazují slovy „odstavce 4 a výsledku ověření podle odstavce 5“.

3. V § 4 odstavec 7 zní:

„(7) Zaznamenanými údaji o výsledku zjištění podle odstavce 4 a výsledku ověření podle odstavce 5 jsou alespoň

a)   název nebo obchodní firma kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru nebo akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb,
b)   údaj o době, na kterou byl certifikát vydán, popřípadě, pokud jsou známy, datum a čas jeho zneplatnění,
c)   identifikační číslo certifikátu,
d)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, název nebo obchodní firma podepisující, označující nebo pečetící osoby, popřípadě pseudonym, byl-li použit,
e)   údaj o tom, zda se jedná o kvalifikovaný elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovanou elektronickou pečeť nebo zaručenou elektronickou pečeť založenou na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť,
f)   datum a čas rozhodné pro ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu nebo uznávané elektronické pečetě, a certifikátů, na nichž jsou založeny,
g)   výsledek, datum a čas ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě, uznávané elektronické značky, kvalifikovaného elektronického časového razítka a certifikátů, na nichž jsou založeny, a
h)   číslo seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla platnost certifikátu ověřována, nebo způsob, jakým byla platnost certifikátu ověřována, nebylo-li seznamu zneplatněných certifikátů k ověření platnosti certifikátu užito.“.

4. V § 4 odst. 8 se slova „odstavců 1, 4 a 5“ nahrazují slovy „odstavce 1 věty druhé a odstavce 4 a výsledku ověření podle odstavce 5“ a slova „stanovené touto vyhláškou a veřejnoprávním původcem pro přijímání dokumentů“ se nahrazují slovy „pro jeho další zpracování“.

5. V § 5 odst. 1 se slova „jeho dodatečné označení a zaevidování“ nahrazují slovy „ , aby bylo ve vztahu k tomuto dokumentu dále postupováno podle této vyhlášky“.

6. V § 14 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo, umožňuje-li to povaha věci, automatizovaně“.

7. V § 16 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo datum, kdy byl dokument vyřízen automatizovaně“.

8. V § 16 odst. 3 se slovo „prostředky“ nahrazuje slovem „prvky“.

9. Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13) Například § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.“.

 10. V § 17 odstavec 1 zní:

„(1) Veřejnoprávní původce určí fyzické osoby oprávněné k podepisování jím vyhotovovaných dokumentů, fyzické osoby oprávněné k užívání úředních razítek17) a technické prostředky pro vytváření elektronických pečetí. Veřejnoprávní původce stanoví podmínky podepisování jím odesílaných dokumentů v analogové podobě ve spisovém řádu.“.

11. V § 17 odstavec 4 zní:

„(4) Veřejnoprávní původce vede evidenci certifikátů vydaných kvalifikovanými poskytovateli služeb vytvářejících důvěru nebo akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, na nichž jsou založeny jím užívané uznávané elektronické podpisy, uznávané elektronické pečetě a uznávané elektronické značky, do které zaznamená alespoň

a)   identifikační číslo certifikátu,
b)   počátek a konec platnosti certifikátu,
c)   datum, čas a důvod zneplatnění certifikátu,
d)   název nebo obchodní firmu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru nebo akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb a stát, ve kterém je kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru nebo akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb usazen, a
e)   údaje identifikující podepisující nebo označující anebo pečetící osobu.“.

12. V § 23 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Výstupním datovým formátem pro účetní záznamy v elektronické podobě, jejichž obsahem je elektronická faktura, je datový formát Information System Document (ISDOC) verze 5.2 a vyšší nebo datový formát, který je v souladu s evropskou normou pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury a syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

13. V § 24 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   informace o existenci viditelného prvku, který nelze plně přenést na dokument v digitální podobě,“.

14. V § 24 odst. 2 písm. b) se slova „zajišťovacího prvku“ nahrazují slovy „viditelného prvku, který nelze plně přenést na dokument v analogové podobě“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019 s výjimkou čl. II bodu 12, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.

Ministr:
Hamáček v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Hlavní změnou proti předchozímu vydání je velká novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby s účinností od 1. 7. 2023. Publikace obsahuje také aktuální text zákona o archivnictví a spisové službě s drobnými změnami; dále je zde aktuální text prováděcí vyhlášky k zákonu a ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Spisová služba, 3. vydání

Spisová služba, 3. vydání

Miroslsv Kunt, Tomáš Lechner - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická publikace přináší ve třetím vydání aktuální pohled na oblast spisové služby a evidence dokumentů všech forem včetně zásadních souvislostí od nástrojů e-governmentu až po problematiku využívání archiválií. Kniha podrobně rozebírá všechny změny, které byly provedeny v ...

Cena: 670 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.