Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


82

VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2019

o tabákových nálepkách

Ministerstvo financí stanoví podle § 129 písm. a) až f) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 80/2019 Sb.:

§ 1
Rozměr tabákové nálepky

Tabáková nálepka má tyto rozměry:

a)   16 mm x 32 mm, nebo
b)   20 mm x 44 mm.

§ 2
Náležitosti tabákové nálepky

(1) Tabáková nálepka má tyto náležitosti:

a)   v případě cigaret
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě a
3. cenu pro konečného spotřebitele,
b)   v případě doutníků a cigarillos
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
c)   v případě tabáku ke kouření
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2. množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,
d)   v případě zahřívaných tabákových výrobků
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství tabáku v zahřívaných tabákových výrobcích v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhlené na jedno desetinné místo; toto množství se uvede s přesností na jedno desetinné místo, a
3. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě.

(2) Náležitosti tabákové nálepky jsou vytištěny černou barvou na obou stranách tabákové nálepky rovnoběžně s kratšími stranami tabákové nálepky.

§ 3
Vzor tabákové nálepky

(1) Vzor tabákové nálepky je tvořen ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.

(2) Ofsetový ceninový podtiskový rastr

a)   je tištěn kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek, a
b)   obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou s opakujícím se textem „ČESKÁ REPUBLIKA“.

(3) Liniovým hlubotiskem je v šedé barvě vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky překrytými ve střední části tabákové nálepky oválem, ve kterém se při naklopení nálepky zobrazí písmena „CZ“.

§ 4
Vyobrazení tabákových nálepek

Vyobrazení tabákových nálepek jsou uvedena v příloze č.  1 k této vyhlášce.

§ 5
Umístění tabákové nálepky

(1) Tabáková nálepka se nalepí rubovou stranou na jednotkové balení určené k přímé spotřebě způsobem, který vyloučí její opakované použití.

(2) Tabáková nálepka musí být umístěna pod průhledný přebal jednotkového balení, pokud se tento přebal používá.

§ 6
Objednávání tabákových nálepek

(1) V objednávce tabákových nálepek odběratel uvede druh tabákového výrobku, pro který jsou tabákové nálepky určeny, rozměr a náležitosti tabákových nálepek a jejich počet, který u

a)   cigaret nebo zahřívaných tabákových výrobků odpovídá násobkům počtu tabákových nálepek na jednom archu,
b)   doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření odpovídá násobkům čísla
1. 15 v případě tabákových nálepek o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
2. 11 v případě tabákových nálepek o rozměru 20 mm x 44 mm.

(2) Formulář objednávky tabákových nálepek je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 7
Odběr tabákových nálepek

(1) Odběratel odebírá tabákové nálepky v arších formátu 500 mm x 450 mm. Na jednom archu je vytištěno

a)   375 ks tabákových nálepek v případě tabákové nálepky o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
b)   220 ks tabákových nálepek v případě tabákové nálepky o rozměru 20 mm x 44 mm.

(2) Tabákové nálepky pro doutníky, cigarillos nebo tabák ke kouření může odběratel odebírat také na části archu v množství odpovídajícím násobkům čísla

a)   15 v případě tabákových nálepek o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
b)   11 v případě tabákových nálepek o rozměru 20 mm x 44 mm.

(3) Pokud na základě požadavku odběratele vydá pověřený správce daně tabákové nálepky na vratné paletě, je odběratel povinen uhradit zálohu ve výši pořizovací ceny této palety. Záloha na vratnou paletu se odběrateli vrátí při vrácení této palety.

§ 8
Evidence tabákových nálepek

(1) Odběratel vede evidenci odebraných, použitých a vrácených tabákových nálepek na formuláři pro vedení evidence, a to samostatně pro tabákové nálepky stejného druhu tabákového výrobku, pro který jsou tyto tabákové nálepky určeny, a stejných rozměrů a náležitostí.

(2) Formulář pro vedení evidence podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 9
Oznámení výsledku inventury tabákových nálepek

Odběratel oznámí výsledek inventury tabákových nálepek na formuláři, který je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 10
Vracení tabákových nálepek

(1) Nepoužité nebo poškozené tabákové nálepky odběratel vrací

a)   vylepené na formuláři, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce, pokud se jedná o tabákové nálepky stejného rozměru se stejnými náležitostmi tabákové nálepky,
b)   v arších, pokud je zachován plný počet tabákových nálepek, nebo
c)   stohované a páskované v balíčcích, pokud se jedná o nepoužité nařezané tabákové nálepky stejného rozměru se stejnými náležitostmi tabákové nálepky.

(2) Vrací-li se tabákové nálepky v arších, uvede odběratel na okraj lícové strany každého archu svou obchodní firmu nebo název a podepíše ho. Pověřený správce daně uvede na každý arch datum a jméno úřední osoby pověřeného správce daně, která svým podpisem na každý arch stvrdí jeho převzetí.

(3) Vrací-li se tabákové nálepky stohované a páskované v balíčcích, přiloží odběratel k balíčkům prohlášení, které podepíše, a uvede v něm údaje o počtu balíčků, počtu, rozměru a náležitostech tabákových nálepek v jednotlivých balíčcích a celkovém počtu tabákových nálepek a svou obchodní firmu nebo název. Pověřený správce daně uvede na prohlášení datum a jméno úřední osoby pověřeného správce daně, která podpisem na prohlášení stvrdí převzetí tohoto prohlášení a tabákových nálepek; podpis úřední osoby pověřeného správce daně nestvrzuje správnost údajů uvedených v prohlášení.

§ 11
Oznámení vyhlášky Evropské unii

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 12
Přechodná ustanovení

(1) Pro tabákové nálepky vzorů č. 1 a 2 podle vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a tabákové nálepky podle této vyhlášky určené ke značení cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se po dobu šesti týdnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky použije vyhláška č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Pro tabákové nálepky vzorů č. 1 a 2 podle vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které byly objednány podle vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve znění účinném k 14. únoru 2019, ale do dne předcházejícího použití této vyhlášky pro tabákové nálepky určené ke značení cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření podle odstavce 1 nebyly odebrány, se od následujícího dne do dne do jejich odebrání použije vyhláška, podle které byly objednány, ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejímu zrušení.

(3) Pro evidenci tabákových nálepek vzoru č. 1 podle vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které byly objednány podle vyhlášky č. 110/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve znění účinném k 14. únoru 2019, se od dne použití této vyhlášky pro tabákové nálepky určené ke značení cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření podle odstavce 1 do 31. prosince 2021 použijí vzory tiskopisů uvedené v příloze č. 4 k vyhlášce č. 467/2003  Sb., ve znění účinném k 14. únoru 2019.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách.

2. Vyhláška č. 268/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 110/2018  Sb., o tabákových nálepkách.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/2019  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/2019  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 82/2019  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 82/2019  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 82/2019  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Radek Novák a kolektiv - C. H. Beck

Kniha svým zaměřením a obsahem postihuje relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy, které se přímo týkají nebo souvisejí s problematikou mezinárodní silniční nákladní přepravy a dopravy a s příbuznou problematikou zasílatelství. Autorský kolektiv zahrnuje řadu ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Převod nemovitosti od začátku do konce - průvodce (nejen) pro realitní makléře

Převod nemovitosti od začátku do konce - průvodce (nejen) pro realitní makléře

Karolina Spozdilová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace si klade za cíl provést osoby působící na realitním trhu procesem převodu nemovitosti od začátku do konce, a to spíše se zaměřením na praktickou stránku věci než na stránku striktně ...

Cena: 335 KčKOUPIT

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Jaroslav Svejkovský, Eva Kabelková a kolektiv - C. H. Beck

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. Obsahuje více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu, včetně úvodních komentářů, které usnadní ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.