Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


70

VYHLÁŠKA

ze dne 27. února 2019,

kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „zřizovat“ vkládá slovo „umělecký“, slovo „a“ se nahrazuje slovem „nebo“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ve škole lze zřizovat více uměleckých oborů.“.

2. V § 1 odst. 3 se slova „4 až“, slova „3 nebo“ a věta poslední zrušují.

3. V § 1 odstavec 4 zní:

„(4) Pro žáky, kteří v daném studijním zaměření nenavštěvovali nebo neukončili úspěšně základní studium I. stupně podle § 7 odst. 1, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník.“.

4. V § 1 odst. 5 se slova „žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání“ nahrazují slovy „nadané a mimořádně nadané žáky základního studia, kteří prokážou předpoklady pro splnění vzdělávacího obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu pro studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin“.

5. V § 1 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „pro základní umělecké vzdělávání“.

6. V § 1 odst. 8 se za slovo „zkoušek“ vkládají slova „a termín vykonání zkoušek“.

7. V § 1 odst. 9 se slova „v souladu se školním vzdělávacím programem“ zrušují a slova „koncerty, výstavy a vystoupení, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností“ se nahrazují slovy „akce související s výchovně vzdělávací činností, zejména koncerty, výstavy, soutěže, přehlídky, vystoupení a výjezdy do zahraničí“.

8. V § 1 odst. 10 se za slova „Evropské unie“ vkládají slova „ , státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Nezletilý žák předloží i písemný souhlas zákonného zástupce.“.

9. V § 1 odst. 11 větě druhé se slova „způsobilý k právním úkonům“ nahrazují slovy „plně svéprávný“.

10. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme ředitel školy nadaného nebo mimořádně nadaného žáka základního studia, který úspěšně vykonal komisionální zkoušku podle § 6 odst. 1 písm. d).“.

11. V § 2 odst. 4 větě první se slova „mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku“ nahrazují slovy „nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku“.

12. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ve školním vzdělávacím programu jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka, zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacím programu, jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.“.

13. V § 3 odst. 5 se slova „jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním,“ zrušují.

14. V § 4 odst. 1 se slovo „rámcový“ nahrazuje slovem „školní“.

15. V § 4 odst. 2 se slova „Mimořádně nadaného žáka,“ nahrazují slovy „Nadaného nebo mimořádně nadaného žáka“.

16. V § 5 odst. 1 větě první se slova „z jiného než hlavního předmětu“ nahrazují slovy „v některém z povinných vyučovacích předmětů“, slova „v posledním týdnu“ se nahrazují slovy „do konce“ a věta poslední se zrušuje.

17. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a to do konce měsíce září následujícího školního roku“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Do doby vykonání zkoušky podle věty druhé žák navštěvuje vyšší ročník.“.

18. V § 6 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   při přijímání uchazečů ke vzdělávání,“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

19. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „zkouškách z hlavního předmětu“ nahrazují slovy „přijímání do“.

20. V § 6 odst. 1 písm. e) se za slovo „přeřazení“ vkládají slova „nadaného nebo“.

21. V § 6 odst. 2 větě první se slova „a skládá se z odborníků příslušného předmětu nebo oboru“ nahrazují slovy „ , přičemž většina členů zkušební komise musí být odborníky příslušného předmětu nebo uměleckého oboru“.

22. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova „nebo vystavení“ nahrazují slovem „ , výstavy“ a slova „na výstavě“ se nahrazují slovy „nebo jinou formu prezentace umožňující hodnocení výsledků vzdělávání žáka“.

23. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova „ve stanoveném termínu“ nahrazují slovy „ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy podle § 8 odst. 5“.

24. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu podle odstavce 4, vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě.“.

25. V § 9 se slova „žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání“ nahrazují slovy „a mimořádně nadaných žáků“ a slovo „předmětech“ se nahrazuje slovy „vzdělávacích zaměřeních“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1501 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1501 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 48 školských předpisů, které jsou rozděleny do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.