Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


39

VYHLÁŠKA

ze dne 8. února 2019,

kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) bodů 1 a 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) bodu 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, podle § 74 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) bodu 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 70 písm. b) bodů 1 a 4 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 69 písm. b) bodu 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002  Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 233/2012 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 ve vzoru 3 se slovo „věk“ nahrazuje slovy „věk ke druhému dni voleb“.

2. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 6 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

3. V příloze č. 2 příloha ke vzoru tiskopisu 6 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Vyhláška č. 152/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.

Čl. III

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002  Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 321/2009 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

2. V příloze č. 1 ve vzoru 4 a ve vzoru 6 se slovo „věk“ nahrazuje slovy „věk ke druhému dni voleb“.

3. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 4a zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

4. V příloze č. 2 příloha ke vzoru tiskopisu 4a zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

5. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 4b zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

6. V příloze č. 2 příloha ke vzoru tiskopisu 4b zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

7. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.

Čl. V

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002  Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 větě první se v části věty za středníkem slovo „trvalému“ zrušuje.

2. V příloze č. 1 ve vzoru 2 a ve vzoru 3 se slovo „trvalého“ zrušuje.

3. V příloze č. 1 ve vzoru 4 a ve vzoru 6, jde-li o údaje o kandidátovi, se slovo „trvalému“ zrušuje.

4. V příloze č. 1 vzor 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

5. V příloze č. 1 ve vzoru 6 se slovo „věk“ nahrazuje slovy „věk ke druhému dni voleb, popřípadě ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni“.

6. V příloze č. 1 se v příloze ke vzoru 6 slova „trvale bytem“ nahrazují slovy „přihlášen k pobytu na adrese“.

7. V příloze č. 1 ve vzoru 7 se ve vysvětlivce xx) slova „Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně“ nahrazují slovy „Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně; je-li hlasovací lístek vytištěn oboustranně, uvede se na konci každé strany text „Pokračování na druhé straně““.

8. V příloze č. 1 vzor 10 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

9. V příloze č. 1 ve vzoru 11 a ve vzoru 12 se slova „Trvale bytem“ nahrazují slovy „Přihlášen k pobytu na adrese“.

10. V příloze č. 1 ve vzoru 13 se za slovo „podpis“ vkládá slovo „pověřeného“.

11. V příloze č. 2 ve vzoru tiskopisu 1 se slovo „trvalého“ zrušuje.

12. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Vyhláška č. 59/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.

Čl. VII

Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003  Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č.  452/2013 Sb., vyhlášky č. 63/2014 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017  Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se za slova „podaných kandidátních listin“ vkládají slova „a prohlášení kandidátů“.

2. V § 3 odst. 2 se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.

3. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova „datum narození“ nahrazují slovy „věk ke druhému dni voleb“.

4. V příloze č. 1 se v příloze A ke vzoru 4 pod text prohlášení vkládá řádek„ ………………….… datum narození“.

5. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

6. V příloze č. 2 příloha ke vzoru tiskopisu 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. VIII
Přechodné ustanovení

Vyhláška č. 409/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST PÁTÁ
Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.

Čl. IX

Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 4 se slova „vojenský újezd,“ zrušují.

2. Příloha č. 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. X
Přechodné ustanovení

Vyhláška č. 294/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbě prezidenta republiky vyhlášené po nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

Čl. XI

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Hamáček v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.