Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


38

ZÁKON

ze dne 23. ledna 2019,

kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001  Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006  Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 114/2016  Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb. a zákona č. 72/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 písm. f) se slovo „určených“ zrušuje a na konci textu písmene f) se doplňují slova „ , a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná“.

2. V § 12 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování.“.

3. V § 14a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních.“.

4. V § 14a odst. 2 se slova „a e)“ nahrazují slovy „až f)“.

5. V § 14c odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit“.

6. V § 14c se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně.“.

7. V § 14e odst. 6 písm. f) se za slovo „trvá“ vkládá slovo „nepřetržitě“.

8. V § 14e odst. 7 se věty první a druhá nahrazují větou „Zapisovatel je členem okrskové volební komise; z jednání komise pořizuje zápis.“ a věta poslední se nahrazuje větou „Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele.“.

9. V § 14f odst. 2 se slova „s právem hlasovat“ zrušují.

10. V § 14f odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; zapisovatel se do losování nezařazuje“.

11. V § 14f se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda okrskové volební komise.

(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise, s výjimkou zvláštních okrskových volebních komisí, je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda je delegován politickou stranou, politickým hnutím, koalicí nebo nezávislým kandidátem anebo jmenován starostou.“.

12. V § 16 odst. 4 větě první se za slova „a to“ vkládá slovo „nejpozději“ a za větu druhou se vkládá věta „Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí.“.

13. V § 17 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ ; stejným způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky“.

14. V § 32 odst. 1 písm. c) a § 61 odst. 1 písm. a) se za slovo „věk“ vkládají slova „ke druhému dni voleb“.

15. V § 38 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a to jednostranně“.

16. V § 61 odst. 2 písm. d) se slova „místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu“ nahrazují slovy „adresy místa trvalého pobytu“ a slova „se uvede jméno a příjmení kandidáta, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb“ se nahrazují slovy „a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury nezávislého kandidáta, jeho jméno a příjmení, rok narození, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb“.

17. § 82 včetně nadpisu zní:

㤠82
Nároky členů volebních komisí

(1) Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

(2) Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Zákon č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije ve volbách do Poslanecké sněmovny nebo ve volbách do Senátu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Čl. III

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č.  58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb. a zákona č. 90/2017  Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 2 písm. f) se slovo „určených“ zrušuje a na konci textu písmene f) se doplňují slova „ , a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná“.

2. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o)   v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování.“.

3. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních.“.

4. V § 13 odst. 2 se za text „písm. b)“ vkládají slova „a h)“.

5. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit“.

6. V § 15 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně.“.

7. V § 17 odst. 5 písm. f) se za slovo „trvá“ vkládá slovo „nepřetržitě“.

8. V § 17 odst. 6 se věty první a druhá nahrazují větou „Zapisovatel je členem okrskové volební komise; z jednání komise pořizuje zápis.“ a věta poslední se nahrazuje větou „Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele.“.

9. V § 18 odst. 2 se slova „s právem hlasovat“ zrušují.

10. V § 18 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; zapisovatel se do losování nezařazuje“.

11. V § 18 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda okrskové volební komise.

(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala politická strana, politické hnutí nebo koalice anebo jmenoval starosta.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.

12. V § 18 se odstavec 7 zrušuje.

13. V § 21 odst. 1 písm. c) se za slovo „věk“ vkládají slova „ke druhému dni voleb“.

14. V § 24 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a to jednostranně“.

15. V § 29 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; stejným způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky“.

16. § 55 včetně nadpisu zní:

㤠55
Nároky členů okrskových volebních komisí

(1) Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

(2) Člen okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.“.

17. V § 56a odst. 6 větě první se za slova „a to“ vkládá slovo „nejpozději“ a za větu druhou se vkládá věta „Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí.“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Zákon č. 130/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Čl. V

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 320/2009  Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb. a zákona č. 90/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se slova „státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu“ nahrazují slovy „státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo hlavním městě Praze, dosáhl věku nejméně 18 let“ a v části věty za středníkem se slovo „trvalému“ zrušuje.

2. V § 5 odst. 1 se slovo „trvalému“ zrušuje.

3. V § 9 odst. 2 písm. f) se slovo „určených“ zrušuje a na konci textu písmene f) se doplňují slova „ , a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná“.

4. V § 10 odst. 1 písm. d) se za slovo „hlasování“ vkládají slova „a sčítání hlasů“.

5. V § 10 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i)   v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem nebo obecním úřadem k zásadám hlasování,“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

6. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l)   s výjimkou hlavního města Prahy zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních.“.

7. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   provádět školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování.“.

8. V § 12 odst. 7 se slovo „trvalému“ zrušuje.

9. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   na území hlavního města Prahy zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad; provádět školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování je oprávněn pouze zaměstnanec, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.“.

10. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit“.

11. V § 15 odst. 2 se za slova „nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu“ vkládají slova „ , případně přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1,“.

12. V § 15 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně.“.

13. V § 17 odst. 1 se za slova „přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky,“ vkládají slova „ , případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1,“.

14. V § 17 odst. 5 písm. e) se slova „dny voleb, trvá-li nepřítomnost člena okrskové volební komise ve volební místnosti bez souhlasu komise déle než 3 hodiny“ nahrazují slovy „dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny“.

15. V § 17 odst. 6 větě první se slova „s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává“ a slova „může okrskové volební komisi předkládat návrhy,“ zrušují a věta poslední se nahrazuje větou „Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele.“.

16. V § 18 odst. 2 se slova „s právem hlasovat“ zrušují.

17. V § 18 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; zapisovatel se do losování nezařazuje“.

18. V § 18 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda okrskové volební komise.

(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala volební strana nebo jmenoval starosta.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.

19. V § 18 se odstavec 7 zrušuje.

20. V § 21 odst. 4 se slova „místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu“ nahrazují slovy „adresa místa trvalého pobytu, případně adresa místa přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1“.

21. V § 22 odst. 1 písm. d) se za slovo „věk“ vkládají slova „ke druhému dni voleb, popřípadě ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni,“.

22. V § 22 odst. 1 písm. d) se za slova „kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,“ vkládají slova „případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1,“.

23. V § 22 odst. 3 se za slova „přihlášen k trvalému pobytu,“ vkládají slova „případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1,“.

24. V § 25 odst. 3 se za slova „přihlášen k trvalému pobytu,“ vkládají slova „případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1,“.

25. V § 25 odst. 4 se slova „mohou být vytištěny oboustranně, přičemž pro“ nahrazují slovy „s formátem A4 a větším se tisknou oboustranně. Je-li hlasovací lístek vytištěn oboustranně, uvede se na konci každé strany text „Pokračování na druhé straně.“. Pro“.

26. V § 28 odst. 1 větě druhé se slovo „trvalému“ zrušuje.

27. V § 30 odst. 1 se číslo „10“ nahrazuje číslem „16“.

28. V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí.“.

29. V § 31 odst. 2 větě druhé se slovo „odlišná“ nahrazuje slovy „barevně odlišena“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „ ; stejným způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky“.

30. V § 33 odst. 3 se za slova „průkazem o povolení k pobytu27)“ vkládají slova „nebo potvrzením o přechodném pobytu“.

31. V § 38 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Pověřený obecní úřad a krajský úřad může při hlasování a sčítání hlasů provést ve volební místnosti kontrolu na místě.“.

32. § 62 včetně nadpisu zní:

㤠62
Nároky členů okrskových volebních komisí

(1) Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

(2) Člen okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.“.

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Zákon č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001  Sb. se pro volby vyhlášené v roce 2018 použije ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu

Čl. VII

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012  Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb. a zákona č. 90/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 písm. e) se slovo „určených“ zrušuje a na konci textu písmene e) se doplňují slova „ , a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná“.

2. V § 13 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i)   v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování,“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

3. V § 14 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

4. V § 16 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit“.

5. V § 16 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně.“.

6. V § 18 odst. 6 písm. f) se za slovo „trvá“ vkládá slovo „nepřetržitě“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.

7. V § 18 odst. 7 se věty druhá a třetí nahrazují větou „Zapisovatel je členem okrskové volební komise; z jednání komise pořizuje zápis.“.

8. V § 19 odst. 2 se slova „s právem hlasovat“ zrušují.

9. V § 19 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; zapisovatel se do losování nezařazuje“.

10. V § 19 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda okrskové volební komise.

(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala politická strana, politické hnutí nebo koalice anebo jmenoval starosta.“.

11. V § 22 odst. 1 písm. b) se slova „datum narození“ nahrazují slovy „věk ke druhému dni voleb“.

12. V § 26 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a to jednostranně“.

13. V § 33 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ ; stejným způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky“.

14. V § 59 odst. 4 větě první se za slova „a to“ vkládá slovo „nejpozději“ a za větu druhou se vkládá věta „Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí.“.

15. § 61 včetně nadpisu zní:

㤠61
Nároky členů okrskových volebních komisí

(1) Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

(2) Člen okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.“.

Čl. VIII
Přechodné ustanovení

Zákon č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o volbě prezidenta republiky

Čl. IX

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 322/2016  Sb. a zákona č. 90/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 2 písm. c) se slovo „určených“ zrušuje a na konci textu písmene c) se doplňují slova „ , a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná“.

2. V § 11 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování,“.

3. V § 12 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních,“.

4. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit“.

5. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně.“.

6. V § 17 odst. 2 se slova „s právem hlasovat“ zrušují.

7. V § 17 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; zapisovatel se do losování nezařazuje“.

8. V § 17 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise, s výjimkou zvláštních okrskových volebních komisí, je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala politická strana, politické hnutí, koalice nebo občan anebo jmenoval starosta.“.

9. V § 18 odst. 6 písm. g) se za slovo „trvá“ vkládá slovo „nepřetržitě“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.

10. V § 19 větě první se slova „s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává“ a slova „může okrskové volební komisi předkládat návrhy;“ zrušují a věta poslední se nahrazuje větou „Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele.“.

11. V § 35 odst. 6 větě první se za slova „a to“ vkládá slovo „nejpozději“ a za větu druhou se vkládá věta „Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí.“.

12. § 60 včetně nadpisu zní:

㤠60
Nároky členů okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí

(1) Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

(2) Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

(3) Členství v okrskové volební komisi a zvláštní okrskové volební komisi je jiným úkonem v obecném zájmu.“.

13. V § 71 odstavec 5 zní:

„(5) Koná-li se volba prezidenta společně s jinými volbami, musí být úřední obálka pro volbu prezidenta odlišena barevně od úřední obálky pro jiné volby; stejným způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky.“.

Čl. X
Přechodné ustanovení

Zákon č. 275/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije ve volbě prezidenta republiky vyhlášené po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o místním referendu

Čl. XI

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 142/2012  Sb. a zákona č. 58/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Koná-li se hlasování v místním referendu současně s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé z komor Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu nebo s volbou prezidenta republiky, koná se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb; věta první se nepoužije.“.

2. V § 27 odst. 7 se za slovo „okrskové“ vkládají slova „komise, okrskové volební komise“.

3. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu zní:

㤠27a
Souběh místního referenda a voleb nebo krajského referenda

(1) Koná-li se místní referendum společně v tytéž dny s volbami do některé z komor Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí nebo s volbou prezidenta republiky, plní okrskové volební komise zřízené podle příslušného volebního zákona rovněž úkoly okrskových komisí pro místní referendum. Koná-li se místní referendum na návrh přípravného výboru, může přípravný výbor v souladu s § 21 odst. 1 delegovat do okrskové volební komise jednoho člena, popřípadě náhradníka, a to ve lhůtě stanovené pro delegování členů okrskové volební komise příslušným volebním zákonem. Tento člen okrskové volební komise plní také úkoly člena okrskové volební komise podle příslušného volebního zákona a má nárok na zvláštní odměnu člena okrskové volební komise poskytovanou v souladu s příslušným volebním zákonem.

(2) Koná-li se místní referendum společně v tentýž den s krajským referendem, plní okrskové komise zřízené podle zákona upravujícího krajské referendum rovněž úkoly okrskových komisí pro místní referendum. Koná-li se místní referendum na návrh přípravného výboru, může přípravný výbor v souladu s § 21 odst. 1 delegovat do okrskové komise jednoho člena, popřípadě náhradníka, a to ve lhůtě stanovené pro delegování členů zákonem upravujícím krajské referendum. Tento člen okrskové komise plní také úkoly člena okrskové komise podle zákona upravujícího krajské referendum a má nárok na zvláštní odměnu člena okrskové komise poskytovanou v souladu se zákonem upravujícím krajské referendum.

(3) Koná-li se místní referendum společně v tytéž dny s volbami nebo s krajským referendem, probíhá informování voličů a oprávněných občanů podle příslušného zvláštního zákona a podle tohoto zákona.

(4) K ukončení činnosti okrskové volební komise nebo okrskové komise dojde tehdy, jsou-li splněny podmínky pro ukončení jejich činnosti pro všechny souběžně konané volby nebo referendum.

(5) Při souběhu místního referenda a voleb nebo krajského referenda jsou hlasovací lístky a úřední obálky pro místní referendum a pro jednotlivé druhy voleb nebo krajské referendum odlišeny barevně. Barva hlasovacího lístku je shodná s barvou úřední obálky pro příslušný druh voleb a pro referendum. V místnosti, kde se sčítají hlasy, mají právo být přítomny osoby stanovené příslušným zvláštním zákonem a tímto zákonem. Na tyto osoby se vztahuje zákaz poskytování informací podle § 26 a podle příslušného zvláštního zákona.

(6) Při souběhu voleb nebo krajského referenda s místním referendem jsou společné

a)   volební místnost a místnost pro hlasování vybavená podle příslušného zvláštního zákona a tohoto zákona,
b)   hlasovací schránka a volební schránka,
c)   přenosná hlasovací schránka a přenosná volební schránka.

(7) Náklady na zajištění volební místnosti a jejího vybavení podle odstavce 6, které vyžadují současně příslušný zvláštní zákon a tento zákon, se hradí ze státního rozpočtu, koná-li se místní referendum v souběhu s volbami, nebo z rozpočtu kraje, koná-li se místní referendum pouze v souběhu s krajským referendem nebo jedná-li se o vybavení, které vyžadují současně pouze zákon upravující krajské referendum a tento zákon.“.

Čl. XII
Přechodné ustanovení

Místní referenda vyhlášená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona proběhnou podle ustanovení dosavadních právních předpisů.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o krajském referendu

Čl. XIII

Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 58/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Koná-li se hlasování v krajském referendu současně s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé z komor Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu nebo s volbou prezidenta republiky, koná se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb; věta první se nepoužije.“.

2. V § 27 odst. 7 se za slovo „okrskové“ vkládají slova „komise, okrskové volební komise“.

3. V § 28 odstavec 1 zní:

„(1) Koná-li se krajské referendum společně v tytéž dny s volbami do některé z komor Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí nebo s volbou prezidenta republiky, plní okrskové volební komise zřízené podle příslušného volebního zákona rovněž úkoly okrskových komisí pro referendum. Koná-li se krajské referendum na návrh přípravného výboru, může přípravný výbor v souladu s § 21 odst. 1 delegovat do okrskové volební komise jednoho člena, popřípadě náhradníka, a to ve lhůtě stanovené pro delegování členů okrskové volební komise příslušným volebním zákonem. Tento člen okrskové volební komise plní také úkoly člena okrskové volební komise podle příslušného volebního zákona a má nárok na zvláštní odměnu člena okrskové volební komise v souladu s příslušným volebním zákonem.“.

4. V § 28 odst. 3 se slova „okrskové komise a zvláštní okrskové komise“ nahrazují slovy „okrskové volební komise“.

5. V § 28 se na konci odstavce 4 doplňují věty „V místnosti, kde se sčítají hlasy, mají právo být přítomny osoby stanovené příslušným volebním zákonem a tímto zákonem. Na tyto osoby se vztahuje zákaz poskytování informací podle § 26 a podle příslušného volebního zákona.“.

6. V § 28 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Náklady na zajištění volební místnosti a jejího vybavení podle odstavce 5, které vyžadují současně příslušný volební zákon a tento zákon, se hradí ze státního rozpočtu.“.

Čl. XIV
Přechodné ustanovení

Krajská referenda vyhlášená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona proběhnou podle ustanovení dosavadních právních předpisů.

ČÁST OSMÁ
Změna soudního řádu správního

Čl. XV

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004  Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006  Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009  Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 375/2015  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 365/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 104 odst. 1 se slova „ ; to neplatí, jde-li o řízení ve věcech porušení pravidel financování volební kampaně“ zrušují.

2. V § 107 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

Správní soudnictví

Správní soudnictví

Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová,Radovan Suchánek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je prvním uceleným monografickým zpracováním problematiky správního soudnictví za dobu téměř 20 let účinnosti soudního řádu správního. Čtenáři přináší komplexní výklad pravidel, kterými jsou vedena řízení před správními soudy. Pozornost je přitom věnována nejen jednotlivým ...

Cena: 980 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.