Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


37

VYHLÁŠKA

ze dne 7. února 2019,

kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 23 odst. 2 a § 79 odst. 8 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 32/2008 Sb. a zákona č. 255/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb., vyhlášky č. 433/2011 Sb. a vyhlášky č. 275/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. f), § 8 odst. 7 a v § 16 odst. 2 se slovo „obsahující“ nahrazuje slovem „obsahujícího“.

2. V § 3 odst. 4 se slova „podle zákona o elektronickém podpisu nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a následně opatření kvalifikovaným časovým razítkem podle zákona o elektronickém podpisu“ nahrazují slovy „nebo pečetění uznávanou elektronickou pečetí a následně opatření kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem“.

3. V § 3 odst. 5 písm. b) se slovo „obsahující“ nahrazuje slovem „obsahujícímu“.

4. V § 4 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; v případě utajovaných dokumentů poskytovaných cizí mocí obsahuje číslo jednací příslušnou zkratku podle původce“ a věta druhá se nahrazuje větami „Tyto údaje nebo znaky se od údajů a znaků podle odstavce 1 oddělují spojovníkem. Zkratkou podle věty první je v případě Evropské unie „EU“, Organizace Severoatlantické smlouvy „NATO“ a v případě ostatních subjektů cizí moci „OSCM“.“.

5. V § 7 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Evidenci provádí osoba pověřená vedením jednacího protokolu, evidenci ve sběrném archu může provádět i zpracovatel.“.

6. V § 7 odst. 2 se slovo „evidenci“ nahrazuje slovy „administrativních pomůckách“ a za slovo „čitelný“ se vkládá čárka.

7. V § 7 odst. 5 a v § 12 odst. 9 se slova „nebo v elektronickém systému spisové služby“ zrušují.

8. V § 7 odst. 5 a v § 12 odst. 9 se slova „podle zákona o elektronickém podpisu nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a následně opatření kvalifikovaným časovým razítkem podle zákona o elektronickém podpisu“ nahrazují slovy „nebo pečetění uznávanou elektronickou pečetí a následně opatření kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem“.

9. V § 7 odst. 5 a v § 12 odst. 9 se na konci odstavce doplňuje věta „Je-li jednací protokol veden v elektronickém systému spisové služby, provede se po vyřazení všech utajovaných dokumentů evidovaných v příslušném kalendářním roce převod do formátu ../_texty/pdf/A a další úkony podle věty druhé.“.

10. V § 7a odst. 4 se za slova „druh ukládaných dokumentů“ vkládají slova „anebo příloh“.

11. V § 8 odst. 6 části věty čtvrté před středníkem se slovo „ , materiál“ nahrazuje slovy „se rozumí materiál“ a slova „ , je určen“ se nahrazují slovy „a je určen“.

12. V § 8 odst. 7 se za prvním výskytem slov „v jednacím protokolu“ vkládají slova „ , sběrném archu“.

13. V § 8 odst. 7 a v § 16 odst. 2 se poslední výskyt slova „záznam“ nahrazuje slovem „záznamu“.

14. Nadpis § 9 zní:
„Příprava zásilky k přepravě, přeprava zásilky a přenášení utajovaného dokumentu“.

15. V § 9 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Má-li být zásilka otevřena pouze adresátem, označí se obálka nápisem „OTEVŘE ADRESÁT“.“, za slova „zkratka v čísle jednacím“ se vkládají slova „nebo v jiném evidenčním označení“ a slova „ , pokud je použito“ se zrušují.

16. V § 9 odstavec 6 zní:

„(6) Utajovaný dokument v nelistinné podobě se při přepravě opatří průvodním listem, který obsahuje náležitosti podle § 8 odst. 1. Při přepravě utajovaného dokumentu v nelistinné podobě poskytovaného v mezinárodním styku se průvodní list nevytváří.“.

17. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Utajovaný dokument nebo spis lze přenášet v obálce nebo pevném obalu, na kterém se uvede název orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby a vyznačí se stupeň utajení, nebo v přenosné schránce.“.

18. V § 12 odst. 1 se na konci textu věty čtvrté doplňují slova „ , evidenci ve sběrném archu může provádět i zpracovatel“.

19. V § 12 odst. 5 se za slova „Při přepravě“ vkládají slova „nebo přenášení“.

20. V § 12 odst. 8 se za slova „podtržením se uvede“ vkládají slova „datum a“.

21. V § 13 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „Další utajované dokumenty se do sběrného archu zaevidují v pořadí, ve kterém jsou doručeny nebo ve kterém vznikly, podle pokynů uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce. Založení sběrného archu se vyznačí v jednacím protokolu.“.

22. V § 13 odst. 4 se za slova „listů, počet a druh“ vkládají slova „ukládaných dokumentů anebo“.

23. V § 15 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Náležitosti uvedené v odstavci 1 a v tomto odstavci se vyznačí i na průvodní list, ke kterému jsou připojeny utajované přílohy, a to i v případě, že průvodní list neobsahuje utajovanou informaci.“.

24. V § 15 odst. 3 se slova „Příloha k č. j. ...“ nahrazují slovy „Příloha č. ... k č. j. ...“ a slova „nebo jiné evidenční označení“ se zrušují.

25. V § 15 odst. 6 se slova „a je-li přílohou, uvede se nově označení „Příloha č. ... k č. j. ...““ nahrazují slovy „je-li v listinné podobě, nebo podle § 17 odst. 1, je-li v nelistinné podobě, anebo podle § 8 odst. 1 a 4, je-li stupně utajení Vyhrazené“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Je-li přílohou, uvede se nové označení „Příloha č. … k č. j. …“.“.

26. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Při přepravě utajovaného dokumentu v nelistinné podobě poskytovaného v mezinárodním styku se průvodní list nevytváří.“.

27. V § 22 odst. 6 se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.

28. V § 25 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „11“.

29. V § 26 na konci odstavce 4 a v § 27 na konci odstavce 6 se doplňuje věta „Utajované dokumenty Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie a ostatních subjektů cizí moci se ukládají odděleně.“.

30. V § 26 odst. 5 se slova „ , a to včetně jmen, příjmení a podpisových vzorů jejich vedoucích a jejich zástupců“ zrušují.

31. V § 26 odst. 7 se slova „ostatním utajovaným informacím poskytovaným v mezinárodním styku“ nahrazují slovy „ostatních subjektů cizí moci“.

32. V § 26 odst. 9 se slova „písm. g)“ nahrazují slovy „písm. f)“.

33. V § 27 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   adresu objektu, v němž je umístěn registr,“.

34. V § 27 odst. 3 se slova „vyplněný evidenční list registru samostatně“ nahrazují slovy „do 15 dnů ode dne zřízení registru jeho vyplněný evidenční list, a to samostatně“, slova „ , a to do 15 dnů ode dne zřízení registru“ se zrušují a slovo „registru“ se zrušuje.

35. V § 27 odst. 4 se slovo „registru“ nahrazuje slovy „podle odstavce 3“ a doplňuje se věta „V případě zrušení registru se postupuje podle pokynů Úřadu.“.

36. V § 27 odstavce 12 a 13 znějí:

„(12) V registru je veden seznam podřízených pomocných registrů a kontrolních bodů a jsou v něm ukládány jejich evidenční listy.

(13) Při plnění povinnosti podle § 69 odst. 1 písm. m) zákona se v případě utajovaných dokumentů stupně utajení Tajné a Přísně tajné ověří též počet jejich listů. Vzor zprávy o kontrole utajovaných informací vedených v registru je stanoven v příloze č. 13 k této vyhlášce.“.

37. V § 27a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pomocný registr zašle registru, ke kterému byl zřízen, vyplněný evidenční list podle vzoru uvedeného v příloze č. 12 k této vyhlášce bezodkladně po jeho zřízení a při každé změně některé položky v evidenčním listu uvedené.“.

38. V § 27a odst. 5 se slova „včetně jmen, příjmení a podpisových vzorů pracovníků kontrolních bodů“ nahrazují slovy „a jsou v něm ukládány jejich evidenční listy“.

39. V § 27b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Kontrolní bod zašle registru nebo pomocnému registru, ke kterému byl zřízen, vyplněný evidenční list podle vzoru uvedeného v příloze č. 12 k této vyhlášce bezodkladně po jeho zřízení a při každé změně některé položky v evidenčním listu uvedené.“.

40. V § 27b se na konci odstavce 4 doplňuje věta „V kontrolním bodu se utajované dokumenty Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie a ostatních subjektů cizí moci zaznamenávají do pomocných jednacích protokolů a ukládají se odděleně.“.

41. V § 29 odst. 3 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „a utajovaných dokumentů, které se nacházejí u zpracovatelů“.

42. V příloze č. 1 se slova „Podpis bezpečnostního ředitele nebo osoby pověřené k podpisu odpovědnou osobou“ nahrazují slovy „Podpis odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené osoby“.

43. Příloha č. 12 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze č. 13 se v částech A), B) a C) bodech 3 za slovo „rok:“ vkládají na nový řádek slova „z toho utajované dokumenty poskytnuté podle § 77 odst. 3 zákona:“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ředitel:
Lang v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.