Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


10

VYHLÁŠKA

ze dne 15. ledna 2019

o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat

Ministerstvo financí stanoví podle § 133 odst. 1 písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách:

ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení

Hlava I
Základní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardní hry (dále jen „provozovatel“) orgánům vykonávajícím dozor podle zákona o hazardních hrách, rozsah přenášených dat a jiné technické parametry přenosu dat, a to v podobě

a)   vzdáleného přístupu, kterým je zabezpečený dálkový přístup k serveru provozovatele poskytujícímu chronologický přehled o herních a finančních datech,
b)   denního herního výkaznictví,
c)   denního herního zápisu a
d)   oznámení nebo zasílání jiných informací orgánům vykonávajícím dozor.

Hlava II
Obecné požadavky na automatizovaný výstup

§ 2
Registrace

(1) Provozovatel oznámí orgánu vykonávajícímu dozor údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu tak, aby toto sdělení došlo orgánu vykonávajícímu dozor nejpozději 30 dní přede dnem, kdy má být automatizovaný výstup poprvé poskytnut. Provozovatel ve sdělení vedle obecných náležitostí podání dále uvede

a)   kvalifikovaný certifikát provozovatele pro uznávanou elektronickou pečeť používaný podle přílohy k této vyhlášce k pečetění souboru,
b)   certifikát veřejného klíče provozovatele používaného podle přílohy k této vyhlášce pro účely
1. šifrování souboru,
2. autentizace při šifrovaném autentizovaném přenosu,
c)   část adresy internetové stránky provozovatele sloužící podle přílohy k této vyhlášce k sestavení adresy používané k
1. poskytování automatizovaného výstupu,
2. zaslání potvrzovacího balíčku v případě, kdy poskytnutý automatizovaný výstup je formálně správný, a
3. zaslání potvrzovacího balíčku v případě, kdy poskytnutý automatizovaný výstup není formálně správný,
d)   další údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu na straně provozovatele v souladu s přílohou k této vyhlášce.

(2) Orgán vykonávající dozor oznámí provozovateli

a)   kvalifikovaný certifikát orgánu vykonávajícího dozor pro kvalifikovanou elektronickou pečeť používaný podle přílohy k této vyhlášce pro pečetění souboru,
b)   certifikát veřejného klíče orgánu vykonávajícího dozor používaného podle přílohy k této vyhlášce pro účely
1. šifrování souboru,
2. autentizace při šifrovaném autentizovaném přenosu,
c)   adresu internetové stránky orgánu vykonávajícího dozor používanou podle přílohy k této vyhlášce k poskytování potvrzovacího balíčku a
d)   další údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu na straně orgánu vykonávajícího dozor v souladu s přílohou k této vyhlášce.

(3) Provozovatel oznámí orgánu vykonávajícímu dozor změnu v údajích podle odstavce 1 písm. a) až d) a den, od kterého se použijí změněné údaje při poskytování automatizovaného výstupu, tak, aby toto sdělení došlo tomuto orgánu nejpozději 5 pracovních dní před tímto dnem.

(4) Orgán vykonávající dozor oznámí provozovateli změnu v údajích podle odstavce 2 a den, od kterého se použijí změněné údaje při poskytování automatizovaného výstupu, tak, aby toto sdělení došlo tomuto provozovateli nejpozději 5 pracovních dní před tímto dnem.

§ 3
Způsob poskytování automatizovaného výstupu

(1) Automatizovaný výstup se poskytuje způsobem podle přílohy k této vyhlášce.

(2) Orgán vykonávající dozor přistoupí k internetové adrese používané k poskytování automatizovaného výstupu nejpozději do 7 dní ode dne, kdy má být automatizovaný výstup poskytnut; to neplatí v případě živelní pohromy nebo jiné mimořádné události.

(3) Orgán vykonávající dozor způsobem podle přílohy k této vyhlášce vytvoří a předá provozovateli potvrzovací balíček obsahující informaci o tom, zda je poskytnutý automatizovaný výstup formálně správný. Orgán vykonávající dozor nepřihlíží k poskytnutému automatizovanému výstupu, který není formálně správný.

(4) Provozovatel poskytuje jednotlivý automatizovaný výstup do okamžiku, kdy mu orgán vykonávající dozor předá potvrzovací balíček ohledně tohoto automatizovaného výstupu.

(5) Odstavce 1 až 4 se použijí obdobně na znovu poskytnutý automatizovaný výstup, ve kterém byly opraveny chyby.

(6) Pro účely poskytování automatizovaného výstupu je automatizovaný výstup formálně správný, pokud

a)   je v předepsaném formátu a struktuře,
b)   je zapečetěn uznávanou elektronickou pečetí provozovatele,
c)   je zašifrován pomocí veřejného klíče orgánu vykonávajícího dozor a
d)   neobsahuje herní a finanční data, která do něj zjevně nepatří.

§ 4
Způsob opravy formálních chyb poskytnutého automatizovaného výstupu

(1) Provozovatel opraví formální chyby vytknuté v potvrzovacím balíčku týkajícím se poskytnutého automatizovaného výstupu, který není formálně správný, do 2 pracovních dní ode dne, kdy mu byl tento potvrzovací balíček předán.

(2) Formální chyby v automatizovaném výstupu se opravují tak, že provozovatel znovu poskytne automatizovaný výstup, ve kterém tyto chyby odstraní.

(3) V případě, že je první poskytnutý opravený automatizovaný výstup formálně správný, hledí se na opravovaný automatizovaný výstup, jako by byl formálně správný již při poskytnutí.

§ 5
Způsob opravy věcných chyb poskytnutého automatizovaného výstupu

(1) Provozovatel může v případech hodných zřetele nejpozději do 14 dní ode dne, kdy poskytnul formálně správný automatizovaný výstup obsahující jiné než formální chyby, tyto chyby opravit.

(2) Jiné než formální chyby v automatizovaném výstupu se opravují tak, že provozovatel znovu poskytne automatizovaný výstup, ve kterém tyto chyby odstraní, a sdělí orgánu vykonávajícímu dozor

a)   údaje k určení opravovaného automatizovaného výstupu a
b)   důvod opravy automatizovaného výstupu.

(3) Lhůta pro načtení adresy používané k poskytování automatizovaného výstupu začne běžet dnem, kdy orgánu vykonávajícímu dozor dojde sdělení podle odstavce 2. Za den poskytnutí opraveného automatizovaného výstupu se považuje den, kdy toto sdělení došlo orgánu vykonávajícímu dozor, nebo den, kdy byl tento automatizovaný výstup skutečně poskytnut, s tím, že rozhodný je den, který nastane později.

(4) Opravovaný automatizovaný výstup také není formálně správný, pokud by v důsledku jeho přijetí přestal být formálně správným některý z dříve poskytnutých automatizovaných výstupů. Provozovatel ve sdělení podle odstavce 2 uvede údaje k určení tohoto dříve poskytnutého automatizovaného výstupu a opraví v něm formální chyby, které by vznikly v případě přijetí opravovaného automatizovaného výstupu podle věty první.

ČÁST DRUHÁ
Vzdálený přístup

§ 6
Forma poskytování vzdáleného přístupu

Je-li provozovatel povinen zajistit a předat orgánům vykonávajícím dozor vzdálený přístup, poskytuje vzdálený přístup ve formě automatizovaného výstupu.

§ 7
Požadavky na poskytování vzdáleného přístupu

(1) Při poskytování vzdáleného přístupu se herní a finanční data poskytují způsobem, v rozsahu, formátu a struktuře podle přílohy k této vyhlášce.

(2) Vzdálený přístup poskytuje provozovatel třikrát za kalendářní den za období v délce 8 hodin začínající v

a)   00:00,
b)   08:00 a
c)   16:00.

(3) Pokud v průběhu období podle odstavce 2 písm. a) dojde k

a)   zavedení letního času, má toto období délku 7 hodin, a
b)   ukončení letního času, má toto období délku 9 hodin.

(4) Provozovatel poskytne vzdálený přístup nejpozději do 8 hodin po uplynutí období, za které je vzdálený přístup poskytován.

ČÁST TŘETÍ
Denní herní výkaznictví a denní herní zápis

§ 8
Forma poskytování denního herního výkaznictví a denního herního zápisu

Provozovatel poskytuje denní herní výkaznictví a denní herní zápis ve formě automatizovaného výstupu.

§ 9
Požadavky na poskytování denního herního výkaznictví

(1) V denním herním výkaznictví se herní a finanční data poskytují způsobem, v rozsahu, a to základním nebo rozšířeném, formátu a struktuře podle přílohy k této vyhlášce.

(2) Provozovatel poskytuje v denním herním výkaznictví herní a finanční data nejméně v základním rozsahu. Neuvádí-li příloha k této vyhlášce jinak, tvoří herní a finanční data v ní uvedená základní rozsah denního herního výkaznictví.

(3) Provozovatel může poskytovat v denním herním výkaznictví herní a finanční data v rozšířeném rozsahu, které vedle herních a finančních dat v základním rozsahu denního herního výkaznictví dále tvoří herní a finanční data o každé hře živé hry, která není provozovaná jako internetová hra ani formou turnaje.

§ 10
Požadavky na poskytování denního herního zápisu

V denním herním zápise se herní a finanční data poskytují způsobem, v rozsahu, formátu a struktuře podle přílohy k této vyhlášce.

§ 11
Provozní den

(1) Denní herní výkaznictví a denní herní zápis obsahují údaje za jednotlivé provozní dny.

(2) Provozním dnem se pro účely poskytování automatizovaného výstupu rozumí časový úsek, během něhož provozovatel provozuje v herním prostoru hazardní hry, započatý v daném kalendářním dni a vymezený

a)   provozní dobou, nebo
b)   jiným vhodným způsobem v délce nepřesahující 24 hodin, v případě nepřetržitého provozu.

(3) Každý okamžik provozu spadá právě do jednoho provozního dne.

(4) V denním herním výkaznictví a denním herním zápise provozovatel za provozní den započatý v

a)   prvním kalendářním dni zdaňovacího období daně z hazardních her uvede veškeré údaje, ze kterých je zřejmý pohyb hodnotových žetonů a peněžních prostředků v souvislosti s provozováním her v kasinu a průběh hry a pohyb peněžních prostředků v souvislosti s provozováním binga neprovozovaného jako internetová hra za tento kalendářní den, i pokud by jinak náležely tyto údaje do denního herního výkaznictví nebo denního herního zápisu za předchozí provozní den, a
b)   posledním kalendářním dni zdaňovacího období daně z hazardních her uvede pouze ty údaje, ze kterých je zřejmý pohyb hodnotových žetonů a peněžních prostředků v souvislosti s provozováním her v kasinu a průběh hry a pohyb peněžních prostředků v souvislosti s provozováním binga neprovozovaného jako internetová hra za tento kalendářní den.

ČÁST ČTVRTÁ
Zasílání a oznamování jiných informací orgánům vykonávajícím dozor

§ 12
Způsob zasílání a oznamování informací

(1) Plní-li provozovatel povinnost spočívající v oznámení nebo zasílání jiných informací celnímu úřadu, činí podání datovou zprávou s ověřenou identitou provozovatele nebo jeho zástupce způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, vždy prostřednictvím formuláře umístěného na internetové stránce Celní správy České republiky.

(2) Není-li formulář dostupný nebo plní-li provozovatel povinnost spočívající v oznámení nebo zasílání jiných informací ministerstvu, činí se podání v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

ČÁST PÁTÁ
Závěrečná ustanovení

§ 13
Oznámení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2019, s výjimkou ustanovení § 2, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 10/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Jaroslav Hubáček, Vladimír Plášil, Karel Šimka, Zdeněk Kučera - C. H. Beck

Časté novelizace exekučního řádu i občanského soudního řádu v jeho exekuční části a také četná judikatura soudů všech stupňů i Ústavního soudu vytvořily z exekučního práva nepřehlednou materii. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné ... pokračování

Cena: 2 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K větším změnám dochází od 1. 7. 2024 zejména ... pokračování

Cena: 199 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.