Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


5

ZÁKON

ze dne 20. prosince 2018,

kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o směnárenské činnosti

Čl. I

Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Směnárenským obchodem je obchod spočívající ve směně

a)   bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu, nebo
b)   bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz znějících na určitou měnu, dal-li plátce platební příkaz k převodu těchto bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz prostřednictvím příjemce provádějícího směnu, za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.“.

2. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Směnárenským obchodem není

a)   vyplacení hotovosti dodavatelem zboží nebo služby odběrateli při placení za zboží nebo službu nad rámec tohoto placení,
b)   směna měn, kterou před zahájením platební transakce nabízí příjemce nebo jiná osoba prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „podnik nebo organizační složku podniku na území České republiky“ nahrazují slovy „obchodní závod nebo jeho část v České republice“.

4. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   vedoucí osoby žadatele, které skutečně řídí provozování směnárenské činnosti,
1. dosáhly středního vzdělání s maturitní zkouškou a
2. nejsou vedoucími osobami, které skutečně řídí provozování směnárenské činnosti u jiného směnárníka, s výjimkou směnárníka, který je členem téhož koncernu, a“.

5. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „má plnou způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovy „je plně svéprávný“.

6. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.

7. Nadpis části třetí zní:
„PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ SMĚNÁRENSKÉ ČINNOSTI“.

8. V § 10 odst. 1 větě druhé se slovo „Ustanovení“ nahrazuje slovy „Nestanoví-li tento zákon jinak, jeho ustanovení“.

9. V § 10 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a provozní dobou určenou pro styk s veřejností“.

10. V § 11 odst. 2 písm. d) se slovo „ , a“ nahrazuje čárkou.

11. V § 11 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a podmínkách, za kterých se úplata vyžaduje“.

12. V § 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   informace o právu osoby, se kterou provozovatel provedl směnárenský obchod, (dále jen „zákazník“) odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu.“.

13. V § 11 odst. 3 větě první se slova „v přiměřené velikosti určitým“ nahrazují slovy „alespoň v českém a anglickém jazyce, přehledně, v přiměřené velikosti, jasným“.

14. V § 11 odst. 3 se za větu první vkládají věty „Názvy měn podle odstavce 2 písm. c) nemusí být uváděny v českém a anglickém jazyce, je-li z jejich jiného označení zřejmé, o jakou měnu se jedná. Kurzovní lístek musí být dostatečně oddělen a odlišen od jakýchkoli jiných informací uveřejněných v provozovně.“.

15. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se uvádějí tímto způsobem:

a)   informace o směru směny se uvádí z pozice provozovatele v první osobě jednotného nebo množného čísla,
b)   v případě směny české koruny se směnný kurz, jímž provozovatel provádí přepočet při nabytí cizí měny, uvede před směnným kurzem, jímž provozovatel provádí přepočet při zcizení cizí měny.“.

16. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Nabízí-li provozovatel směnný kurz, který je pro zájemce výhodnější než směnný kurz uvedený na kurzovním lístku, smí v provozovně a jejím bezprostředním okolí uveřejnit pouze obecnou informaci o této nabídce bez uveřejnění konkrétního směnného kurzu.“.

17. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

㤠12a
Úplata

Provozovateli nenáleží úplata za provedení směnárenského obchodu, s výjimkou úplaty za provedení směny

a)   mincí složených zákazníkem,
b)   šeku předloženého zákazníkem, nebo
c)   bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz, dal-li zákazník platební příkaz k jejich převodu prostřednictvím provozovatele.“.

18. § 13 a 14 včetně nadpisů znějí:

㤠13
Informace před provedením směnárenského obchodu

(1) Převyšuje-li částka složená zájemcem k provedení směny částku odpovídající 1 000 EUR, provozovatel sdělí zájemci s dostatečným předstihem před uzavřením směnárenského obchodu informace uvedené v § 14 odst. 2 písm. a) bodu 1, písm. b) bodech 1 až 6, písm. c) bodu 1 a datum a čas sdělení informace.

(2) Informace podle odstavce 1 musí být zájemci sděleny v textové podobě, alespoň v českém a anglickém jazyce, v přiměřené velikosti, jasným a srozumitelným způsobem. Číselné údaje se uvádějí arabskými číslicemi. Textová podoba je zachována, jsou-li informace sděleny takovým způsobem, že je zájemce může uchovat a opakovaně zobrazovat.

§ 14
Doklad o provedení směnárenského obchodu

(1) Provozovatel vydá bez zbytečného odkladu zákazníkovi doklad o provedení směnárenského obchodu. Doklad musí být zákazníkovi vydán v textové podobě. Údaje na dokladu musí být uvedeny alespoň v českém a anglickém jazyce, přehledně, v přiměřené velikosti, jasným a srozumitelným způsobem. Číselné údaje se uvádějí arabskými číslicemi. Textová podoba je zachována, je-li doklad vydán takovým způsobem, že jej zákazník může uchovat a opakovaně zobrazovat.

(2) Provozovatel na dokladu podle odstavce 1 uvede informace o

a)   provozovateli, kterými jsou
1. jméno a identifikační číslo osoby,
2. adresa sídla a adresa provozovny, ve které byl směnárenský obchod proveden, popřípadě jiná adresa, včetně elektronické, která má význam pro komunikaci zákazníka s provozovatelem, a v případě směnárenských obchodů uzavřených prostřednictvím směnárenského automatu také adresa nejbližší provozovny, která není směnárenským automatem,
3. provozní doba určená pro styk s veřejností v provozovně, ve které byl směnárenský obchod proveden,
b)   směnárenském obchodu, kterými jsou
1. názvy nebo jiná označení měn, mezi nimiž byla směna provedena,
2. částka, která byla zákazníkem složena k provedení směny,
3. směnný kurz,
4. částka, která odpovídá částce složené zákazníkem k provedení směny po přepočtu směnným kurzem,
5. úplata za provedení směnárenského obchodu,
6. částka, která byla zákazníkovi vyplacena po provedení směny, jestliže se liší od částky uvedené v bodě 4,
7. datum a čas provedení směnárenského obchodu,
c)   právech zákazníka, kterými jsou
1. informace o právu zákazníka odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu a popis, jak od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit,
2. informace o právu zákazníka podat stížnost orgánu dohledu a název a adresa sídla tohoto orgánu, včetně adresy jeho internetové stránky obsahující informace o právech zákazníka,
3. informace o právu zákazníka podat návrh orgánu mimosoudního řešení sporů mezi zákazníkem a provozovatelem a název a adresa sídla tohoto orgánu.

(3) Česká národní banka uveřejní adresu internetové stránky podle odstavce 2 písm. c) bodu 2 formou úředního sdělení České národní banky ve Věstníku České národní banky.

(4) Provozovatel splní vydáním dokladu podle odstavce 1 povinnost vydat doklad podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele.

(5) Jestliže provozovatel zákazníkovi v souvislosti se směnárenským obchodem prodá nebo poskytne doplňkové zboží nebo doplňkovou službu (dále jen „doplňková služba“), vydá mu o tom bez zbytečného odkladu doklad podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele. Provozovatel na dokladu podle odstavce 1 uvede také informaci o právu zákazníka odstoupit od smlouvy o doplňkové službě podle § 16c odst. 2. Odstavec 1 věty druhá až poslední se použijí obdobně.“.

19. § 16 včetně nadpisu zní:

㤠16
Dokumenty a evidence

(1) Provozovatel při provozování směnárenské činnosti pořizuje dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro osvědčení plnění jeho povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Provozovatel vede evidenci směnárenských obchodů, ve které zaznamenává

a)   pořadové číslo záznamu v nepřerušené řadě, a to alespoň za jednotlivé provozovny,
b)   informace o směnárenském obchodu uvedené na dokladu podle § 14 odst. 2 písm. b),
c)   informace o případném odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu podle § 16a, včetně informace, jakým způsobem si strany vrátily, co nabyly ze zrušeného závazku ze smlouvy o směnárenském obchodu.

(3) Provozovatel provádí záznamy do evidence směnárenských obchodů bez zbytečného odkladu po provedení směnárenského obchodu, nejpozději však do konce dne, ve kterém byl obchod proveden.

(4) Provozovatel uchovává dokumenty a záznamy uvedené v odstavcích 1 a 2 do konce šestého kalendářního roku ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly. Povinnost uchovávat tyto dokumenty a záznamy podle jiných právních předpisů tím není dotčena.

(5) Povinnost uvedenou v odstavci 4 má i právní nástupce provozovatele a ten, jehož oprávnění provozovat směnárenskou činnost zaniklo nebo bylo zrušeno.“.

20. V části třetí se za § 16 vkládají nové § 16a až 16h, které včetně nadpisu znějí:

„Odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu
§ 16a

(1) Zákazník může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, a to v provozovně, ve které směnárenský obchod provedl; odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah smlouvy o směnárenském obchodu.

(2) Převyšuje-li částka složená zákazníkem k provedení směny částku odpovídající 1 000 EUR, může zákazník odstoupit od smlouvy podle odstavce 1 v rozsahu, v němž jím složená částka k provedení směny odpovídá částce 1 000 EUR.

(3) Lhůta podle odstavce 1 běží pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností v provozovně, ve které zákazník směnárenský obchod provedl. Proti zákazníkovi, který se dovolá provozní doby uvedené na dokladu o provedení směnárenského obchodu, nemůže provozovatel namítat, že lhůta podle odstavce 1 již uplynula. Je-li lhůta podle odstavce 1 přerušena, neskončí dříve než za 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet.

§ 16b

(1) Uzavře-li zákazník smlouvu o směnárenském obchodu prostřednictvím směnárenského automatu, může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 pracovních dnů ode dne provedení směnárenského obchodu; odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah smlouvy o směnárenském obchodu.

(2) Převyšuje-li částka složená zákazníkem k provedení směny částku odpovídající 1 000 EUR, může zákazník odstoupit od smlouvy podle odstavce 1 v rozsahu, v němž jím složená částka k provedení směny odpovídá částce 1 000 EUR.

§ 16c

(1) Odstoupí-li zákazník od smlouvy o směnárenském obchodu podle § 16a nebo 16b, může provozovatel zákazníkovi místo částky, která byla zákazníkem složena k provedení směny, vyplatit rozdíl mezi částkou, která by byla zákazníkovi vyplacena po provedení směny při použití kurzu české měny k cizí měně vyhlášeného Českou národní bankou pro den předcházející dni provedení směnárenského obchodu, a částkou, která byla zákazníkovi po provedení směny skutečně vyplacena. V takovém případě zákazník přijaté peněžní prostředky nevrací.

(2) Poskytne-li provozovatel zákazníkovi v souvislosti se směnárenským obchodem doplňkovou službu, může zákazník spolu s odstoupením od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit i od smlouvy o doplňkové službě.

§ 16d

(1) Nemůže-li zákazník odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu proto, že mu v tom brání překážka na straně provozovatele, může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu, a to i jinde než v provozovně, ve které byl proveden směnárenský obchod.

(2) Odstavec 1 se použije obdobně, neodstoupí-li zákazník od smlouvy, protože byl provozovatelem uveden v omyl nebo jej provozovatel neinformoval o právu odstoupit od smlouvy podle § 11 odst. 2 písm. f) nebo § 14 odst. 2 písm. c) bodu 1.

§ 16e

Platí, že lhůta pro odstoupení podle § 16b odst. 1 a § 16d odst. 1 je zachována, jestliže zákazník v jejím průběhu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb odešle odstoupení od smlouvy provozovateli.

§ 16f

(1) Odstoupí-li zákazník od smlouvy o směnárenském obchodu podle § 16a nebo 16b, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu

a)   přijaté peněžní prostředky vrátí zákazník, nebo
b)   vrácení přijatých peněžních prostředků zákazník nabídne a provozovatel je nepřijme.

(2) Pro vrácení plnění ze závazku ze smlouvy o doplňkové službě, od které zákazník odstoupil podle § 16c odst. 2, se odstavec 1 použije obdobně.

§ 16g

(1) Provozovatel vydá bez zbytečného odkladu zákazníkovi doklad o odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu. Doklad musí být zákazníkovi vydán v textové podobě. Údaje na dokladu musí být uvedeny alespoň v českém a anglickém jazyce, přehledně, v přiměřené velikosti, jasným a srozumitelným způsobem. Číselné údaje se uvádějí arabskými číslicemi. Textová podoba je zachována, je-li doklad vydán takovým způsobem, že jej zákazník může uchovat a opakovaně zobrazovat.

(2) Provozovatel na dokladu podle odstavce 1 uvede informace o

a)   provozovateli, kterými jsou
1. jméno a identifikační číslo osoby,
2. adresa sídla a adresa provozovny, ve které k odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu došlo,
b)   smlouvě o směnárenském obchodu, od které zákazník odstoupil,
c)   částkách, které si strany vrátily, včetně názvu nebo jiného označení měn, a
d)   datu a čase odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu.

§ 16h

K ujednáním odchylujícím se od § 16a až 16g v neprospěch zákazníka se nepřihlíží.“.

21. V § 18 odst. 2 se slovo „klientů“ nahrazuje slovem „zákazníků“ a slovo „výkon“ se nahrazuje slovy „provozování směnárenské“.

22. V § 20 odst. 1 písm. b) se slova „3 neuchovává dokumenty nebo záznamy“ nahrazují slovy „5 neuchová dokument nebo záznam“.

23. V § 20 odst. 1 písm. d) se slova „poruší povinnost poskytnout požadované informace nebo potřebná“ nahrazují slovy „neposkytne požadovanou informaci nebo potřebné“.

24. V § 21 odst. 2 se částka „1 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „500 000 Kč“.

25. § 22 včetně nadpisu zní:

㤠22
Přestupky provozovatele

(1) Provozovatel se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 10 odst. 2 provozuje směnárenskou činnost mimo provozovnu,
b)   provozuje směnárenskou činnost v provozovně, kterou neoznámil podle § 10 odst. 4 věty první,
c)   poruší oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4 věty druhé,
d)   neuveřejní kurzovní lístek podle § 11,
e)   poruší zákaz podle § 12 odst. 1,
f)   poruší zákaz podle § 12 odst. 2,
g)   požaduje úplatu za provedení směnárenského obchodu, ačkoliv mu úplata podle § 12a nenáleží,
h)   nesdělí zájemci informaci podle § 13,
i)   nevydá zákazníkovi doklad podle § 14 nebo 16g,
j)   nesplní informační povinnost podle § 15,
k)   nepořídí dokument nebo záznam podle § 16 odst. 1,
l)   nevede evidenci směnárenských obchodů podle § 16 odst. 2,
m)   neprovede záznam do evidence směnárenských obchodů podle § 16 odst. 3,
n)   v rozporu s § 16 odst. 4 neuchová dokument nebo záznam po stanovenou dobu,
o)   zákazníkovi nevrátí přijaté peněžní prostředky nebo plnění ze závazku ze smlouvy o doplňkové službě bez zbytečného odkladu poté, co mu přijaté peněžní prostředky nebo plnění ze závazku ze smlouvy o doplňkové službě vrátil zákazník nebo mu zákazník jejich vrácení nabídl a provozovatel je nepřijal podle § 16f,
p)   fyzická osoba, jejíž jednání je za účelem posuzování odpovědnosti za přestupek přičitatelné provozovateli, úmyslně brání zákazníkovi odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu,
q)   neposkytne při výkonu dohledu požadovanou informaci nebo potřebné vysvětlení podle § 17 odst. 2,
r)   neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 18 odst. 1 písm. b), nebo
s)   v rozporu s § 18 odst. 2 provozuje směnárenskou činnost.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), b), g) až k), m), n) nebo q) až s),
c)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene d) až f), l), o) nebo p).“.

26. § 25 včetně nadpisu zní:

㤠25
Přepočet měn

Částka složená zákazníkem k provedení směny se pro účely § 13 odst. 1, § 16a odst. 2 a § 16b odst. 2 přepočte kurzem české měny k cizí měně vyhlášeným Českou národní bankou pro den předcházející dni provedení směnárenského obchodu.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ten, kdo není osobou uvedenou v § 3 zákona č. 277/2013  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak byl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytovat služby, které jsou směnárenskou činností podle zákona č. 277/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může tyto služby dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovat na základě svého dosavadního oprávnění do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Podá-li v této lhůtě žádost o udělení povolení k činnosti směnárníka, může tyto služby poskytovat i po jejím uplynutí na základě svého dosavadního oprávnění do dne nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti. V této době je při poskytování těchto služeb povinen postupovat podle zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o platebním styku

Čl. III

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, se mění takto:

1. V § 3 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , s výjimkou směny měn podle § 254 odst. 3 a nákupu, ke kterému dal plátce platební příkaz prostřednictvím příjemce a u něhož jsou peněžní prostředky plátci vyplaceny v hotovosti“.

2. V § 91 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 91 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 92 odst. 1 větě první, § 92 odst. 5 a v § 93 odst. 1 se za slovo „služeb“ vkládají slova „nebo distribuci elektronických peněz“.

3. V § 91 odst. 1 písm. b) a v § 91 odst. 2 písm. b) se za slovo „služeb“ vkládají slova „nebo distribuce elektronických peněz“.

4. V § 92 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a zda se souhlas vztahuje i na distribuci elektronických peněz“.

5. Za § 93 se nad nadpis umístěný nad § 94 vkládá nový § 93a, který zní:

㤠93a

Podá-li instituce elektronických peněz žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb, na které se vztahuje souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky, nebo o rozšíření souhlasu na distribuci elektronických peněz, použijí se § 91 až 93, 94 a 95 obdobně.“.

6. V § 140 odst. 2 písm. m) se slova „informování o platebním účtu“ nahrazují slovy „nepřímého dání platebního příkazu“.

7. § 148 se včetně nadpisu zrušuje.

8. V § 161 odst. 5 se za číslo „3“ vkládají slova „písm. a) až c)“.

9. V § 192 písm. e) se slova „od uživatele“ zrušují.

10. V § 221 odst. 1 se slova „České národní bance“ nahrazují slovy „orgánu dohledu domovského členského státu“.

11. V § 221 odst. 5 větě druhé se slova „a další technické náležitosti“ nahrazují slovy „ , další technické náležitosti a způsob předání“.

12. V § 222 odst. 1 se slova „každoročně vždy do 30. června“ zrušují.

13. V § 222 odst. 3 se za slovo „formu“ vkládá slovo „ , lhůty“.

14. V § 225 se slovo „postupuje“ zrušuje a slova „v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí čl. 98 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/23661)“ se nahrazují slovy „komunikuje s uživateli a osobami oprávněnými poskytovat platební služby podle požadavků upravených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 a upravují se společné a bezpečné otevřené standardy komunikace8)“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8) Čl. 28 až 36 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace.“.

15. V § 231 odst. 1 písm. a) se text „§ 148 odst. 3,“ zrušuje.

16. V § 231 odst. 1 písm. q) se slovo „nebo“ zrušuje.

17. V § 231 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až u), která znějí:

„s)   poruší povinnost nebo zákaz týkající se služby nepřímého dání platebního příkazu podle § 161 nebo 162,
t)   poruší povinnost nebo zákaz týkající se potvrzení o zůstatku peněžních prostředků podle § 178 nebo 179, nebo
u)   poruší povinnost nebo zákaz týkající se služby informování o platebním účtu podle § 191 nebo 192.“.

18. V § 231 odst. 6 písm. c) se text „ , m), n), o), p) nebo q)“ nahrazuje textem „až q) nebo s) až u)“.

19. V § 233 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

20. V § 233 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   nekomunikuje s uživateli a osobami oprávněnými poskytovat platební služby podle § 225.“.

21. V § 235 odst. 8 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

22. V § 236 odst. 5 větě druhé se slova „se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů“ nahrazují slovy „s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu osobních údajů9) a zákonem upravujícím zpracování osobních údajů“.
Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).“.

23. V § 255 odst. 1 se za slovo „institucí“ vkládají slova „ , institucí elektronických peněz, poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu nebo vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu“ a slovo „její“ se nahrazuje slovem „jejich“.

24. V § 255 odst. 2 se za slovo „oznámí“ vkládají slova „bez zbytečného odkladu“.

25. V § 257 větě druhé se slova „zákona upravujícího ochranu osobních údajů“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů9) a zákona upravujícího zpracování osobních údajů“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Sagit, a. s.

Zásadní změny se dotkly zákona o platebním styku – 130 změn od 1. 7. 2022; dále se změnil zákon o finančním arbitrovi. V souvislosti se zpřísněním podmínek pro dynamickou směnu měn se od července 2022 rovněž ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Pavel Andrle - GRADA Publishing, a. s.

Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s ... pokračování

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.