Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


3

ZÁKON

ze dne 19. prosince 2018,

kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.  281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 168/2015 Sb., zákona č. 60/2017 Sb. a zákona č.  183/2017 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu. Směrnice Rady 79/268/EHS ze dne 5. března 1979, kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu. Směrnice Rady 87/328/EHS ze dne 18. června 1987 o přijetí čistokrevného plemenného skotu do plemenitby. Směrnice Rady 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata. Směrnice Rady 89/361/EHS ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách. Směrnice Rady 90/118/EHS ze dne 5. března 1990 o přijetí čistokrevných plemenných prasat do plemenitby. Směrnice Rady 90/119/EHS ze dne 5. března 1990 o hybridech chovných prasat. Směrnice Rady 91/174/EHS ze dne 25. března 1991 o zootechnických a genetických podmínkách uvádění čistokrevných zvířat na trh a o změně směrnic 77/504/EHS a 90/425/EHS. Směrnice Rady 94/28/ES ze dne 23. června 1994, kterou se stanoví zásady zootechnických a genealogických podmínek pro dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu.“ zrušují.

2. V poznámce pod čarou č. 2 se věta „Nařízení Rady č. 96/463/EC z 23. července 1996 stanovující referenční centrum odpovědné za spolupráci při uplatňování jednotných postupů a metod testování a hodnocení výsledků čistokrevného skotu (96/463/ES).“ zrušuje a na konci textu poznámky pod čarou se na samostatné řádky doplňují věty „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“). Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.

3. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „ , buvolů, koní, oslů“ nahrazují slovy „(Bos taurus), zebu (Bos indicus), buvola indického (Bubalus bubalis), koní (Equus caballus), oslů (Equus asinus)“.

4. V § 1 odst. 3 se za slova „hospodářských zvířat,“ vkládají slova „a dále“.

5. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   plemennými zvířaty
1. hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata podle čl. 2 bodů 9 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“), (dále jen „nařízení (EU) 2016/1012“),
2. hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata zapsaná v doplňkovém oddílu plemenné knihy a
3. ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata, u drůbeže a plemenných ryb i populace, u včel i včelstva, která jsou evidována v plemenářské evidenci,“.

6. V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   tury podčeleď Bovinae zahrnující rody zubr, buvol a tur, s výjimkou volně žijících živočichů15),“.

7. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   plemenářskou evidencí evidence ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat vedená uznaným chovatelským sdružením, která plní funkci obdobnou plemenné knize,“.

8. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „a šlechtitelský program podle čl. 2 bodu 26 nařízení (EU) 2016/1012“.

9. V § 2 odst. 1 písm. j) se slova „státní příspěvková organizace nebo uznané chovatelské sdružení,“ zrušují a slovo „kterým“ se nahrazuje slovem „které“.

10. V § 2 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až t) se označují jako písmena k) až s).

11. V § 2 odst. 1 písm. r) se tečka nahrazuje čárkou.

12. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene s) doplňují slova „a obchod a vstup do Unie podle čl. 2 bodů 21 a 22 nařízení (EU) 2016/1012“.

13. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) a u), která znějí:

„t)   hlavními vyjmenovanými hospodářskými zvířaty druhy vyjmenovaných hospodářských zvířat uvedené v čl. 2 bodě 1 nařízení (EU) 2016/1012,
u)   ostatními vyjmenovanými hospodářskými zvířaty druhy vyjmenovaných hospodářských zvířat, které nejsou uvedeny v čl. 2 bodě 1 nařízení (EU) 2016/1012.“.

14. V § 3 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

15. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

16. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Žádost o udělení souhlasu k výkonu odborných činností uvedených v § 7, § 11 odst. 4, § 12 a 17 se podává ministerstvu na formuláři, jehož vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Žádost kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)   činnost, která je předmětem žádosti,
b)   druh zvířete, pro které budou odborné činnosti vykonávány.

(5) Přílohou žádosti podle odstavce 4 je

a)   doklad o předmětu činnosti žadatele,
b)   doklad o odborné způsobilosti k provádění testování a posuzování osoby, která testování a posuzování provádí, a přehled technického vybavení, jde-li o udělení souhlasu k výkonu odborných činností uvedených v § 7,
c)   doklad o provádění mezinárodního testování po dobu minimálně 5 let, jde-li o udělení souhlasu k výkonu odborných činností uvedených v § 11 odst. 4,
d)   vzor osvědčení o ověření původu a vzor osvědčení o stanovení genetického typu, jde-li o udělení souhlasu k výkonu odborných činností uvedených v § 12,
e)   doklad o odborné způsobilosti žadatele k provádění inseminace, jde-li o udělení souhlasu k výkonu odborných činností uvedených v § 17.“.

17. § 5 včetně nadpisu zní:

„Uznané chovatelské sdružení
§ 5

(1) Ministerstvo na základě žádosti uzná chovatelský spolek6e), oprávněnou osobu se souhlasem k výkonu odborných činností podle § 7 nebo veřejnoprávní instituci jako uznané chovatelské sdružení, pokud splňuje podmínky stanovené v § 5a odst. 1 nebo § 5b odst. 1.

(2) Žádost o uznání chovatelského sdružení se podává ministerstvu na formuláři, jehož vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Žádost kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje druh zvířete a plemeno, pro které bude vedena plemenná kniha.

(3) Přílohou žádosti podle odstavce 1 jsou

a)   stanovy, popřípadě jiný zakladatelský dokument, ve kterých jsou uvedeny podmínky členství a právo chovatelů účastnit se šlechtitelského programu,
b)   seznam členů,
c)   doložení požadovaného vzdělání podle § 30,
d)   vzor osvědčení o ověření původu nebo vzor zootechnického osvědčení vydávaný chovatelským sdružením,
e)   návrh šlechtitelského programu a způsob vyhodnocování výsledků spolu s vyznačením technické činnosti související s řízením svých šlechtitelských programů, kterou hodlá případně zadat třetí straně,
f)   návrh řádu plemenné knihy, který splňuje podmínky stanovené v § 9, nebo návrh řádu plemenářské evidence, který splňuje podmínky stanovené v § 10, a
g)   návrh způsobu vedení evidence, plemenné knihy nebo plemenářské evidence a návrh účinného systému kontroly dodržování plnění ustanovení řádu plemenné knihy nebo řádu plemenářské evidence a systému kontroly výkonu odborných činností uvedených v § 8, 11 a 11a.

Ustanovení písmen a) a b) se použije, pouze pokud to umožňuje právní povaha žadatele.“.

18. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5e, které znějí:

㤠5a

(1) V případě hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat žadatel musí splnit podmínky stanovené nařízením (EU) 2016/1012 pro plemenářský spolek.

(2) Za dostatečný počet kvalifikovaného personálu podle nařízení (EU) 2016/1012 se považuje alespoň 1 osoba odborně způsobilá podle § 30 odst. 1 nebo 10.

(3) Uznané chovatelské sdružení je v případě hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat kromě povinností stanovených nařízením (EU) 2016/1012 dále povinno při zjišťování stavu genetického zdroje zvířete poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g).

§ 5b

(1) V případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat žadatel musí splnit následující podmínky:

a)   je právnickou osobou a má sídlo na území České republiky,
b)   má pro svou činnost zajištěny osoby odborně způsobilé podle § 30,
c)   prokáže, že populace plemene je dostatečně početná k uplatnění účinného šlechtitelského programu včetně selekce a testovacího připařování anebo zaručuje zachování plemene, je-li to potřebné,
d)   uznáním není ohroženo zachování plemene nebo šlechtitelský program některého již uznaného chovatelského sdružení a
e)   stanovy, popřípadě jiný zakladatelský dokument, obsahují zejména
1. jako účel činnosti zabezpečování společných zájmů členů v oblasti šlechtění a plemenitby ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat a ochranu těchto zájmů,
2. právo chovatelů stát se členem uznaného chovatelského sdružení a podmínky tohoto členství a
3. právo chovatelů účastnit se stanovování a rozvíjení šlechtitelského programu v souladu s jednacím řádem, řádem plemenářské evidence a šlechtitelským programem.
Ustanovení písmene e) bodu 2 se použije, pouze pokud to umožňuje právní povaha žadatele.

(2) Uznané chovatelské sdružení je v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat povinno

a)   postupovat při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, vyhodnocovat a realizovat šlechtitelský program a nejméně jednou ročně zveřejňovat jeho výsledky,
b)   vést plemenářskou evidenci podle řádu plemenářské evidence a evidovat v ní drůbež, plemenné ryby a včely podle § 10 odst. 2,
c)   kontrolovat plnění ustanovení řádu plemenářské evidence,
d)   vydávat, ověřovat a kontrolovat potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,
e)   evidovat a zveřejňovat dědičné vady a zvláštnosti,
f)   zajišťovat hodnocení ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat a vydávat o jeho výsledku doklady (§ 8 odst. 2),
g)   poskytovat pověřené osobě informace o plemenných zvířatech potřebné ke shromažďování a zpracovávání údajů v informačním systému ústřední evidence,
h)   poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), a
i)   zajistit, že spory, jež mohou v průběhu provádění šlechtitelských programů vzniknout mezi chovateli a mezi chovateli a uznaným chovatelským sdružením, budou řešeny v souladu s pravidly stanovenými v jednacím řádu.

(3) Uznané chovatelské sdružení má v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat právo

a)   v rámci svých schválených šlechtitelských programů určovat a provádět tyto šlechtitelské programy nezávisle, pokud při tom dodrží všechny podmínky pro jejich schválení, a
b)   vyloučit chovatele z účasti na šlechtitelském programu, pokud chovatel nedodržuje pravidla šlechtitelského programu nebo neplní povinnosti stanovené v jednacím řádu nebo řádu plemenářské evidence.

§ 5c

(1) Ministerstvo schválí šlechtitelský program předložený žadatelem nebo uznaným chovatelským sdružením, který obsahuje náležitosti stanovené v odstavci 2 nebo 3.

(2) Šlechtitelský program v případě hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat obsahuje

a)   náležitosti podle čl. 8 nařízení (EU) 2016/1012,
b)   chovný cíl,
c)   vedení plemenné knihy a řád plemenné knihy,
d)   systém kontroly vedení plemenné knihy a
e)   systém kontroly výkonu odborných činností uvedených v § 8, 11 a 11a.

(3) Šlechtitelský program v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat obsahuje

a)   minimální okruh vlastností a znaků, které se sledují u jednotlivých plemen ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat,
b)   postupy provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování,
c)   minimální okruh vlastností a znaků, pro které se odhaduje plemenná hodnota,
d)   způsob a kritéria pro hodnocení a výběr plemeníků, plemenic, hejn drůbeže, plemenných ryb a včelstev,
e)   obsah dokladů o výsledku hodnocení, výběru plemeníků nebo uznání chovu,
f)   rozsah zjišťování ukazatelů zdraví, známých dědičných vad a zvláštností,
g)   chovný cíl,
h)   vedení plemenářské evidence a řád plemenářské evidence,
i)   systém kontroly vedení plemenářské evidence a
j)   systém kontroly výkonu odborných činností uvedených v § 8, 11 a 11a.

(4) Změnu šlechtitelského programu lze provést pouze na základě změny rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu. Návrh změny oznámí uznané chovatelské sdružení písemně ministerstvu. Pokud ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení nesdělí, že rozhodlo jinak, považuje se změna za schválenou. Uznané chovatelské sdružení informuje chovatele zapojené do svých šlechtitelských programů o schválené změně. Pro řízení o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu platí odstavec 1 obdobně.

(5) V případě, že nastane rozpor mezi schváleným šlechtitelským programem a právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2), ministerstvo vyzve uznané chovatelské sdružení k předložení návrhu změny schváleného šlechtitelského programu. Pokud uznané chovatelské sdružení nepředloží návrh změny do 60 dnů ode dne doručení výzvy, pozbývá rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu platnosti uplynutím posledního dne této lhůty. Jinak ministerstvo rozhodne o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu. Pro řízení o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu platí odstavec 1 obdobně.

§ 5d

Uznané chovatelské sdružení je oprávněno k výkonu odborných činností podle § 7. Práva a povinnosti stanovené v § 7 pro oprávněnou osobu platí pro uznané chovatelské sdružení obdobně.

§ 5e

(1) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání, pokud uznané chovatelské sdružení

a)   nemá schválený žádný šlechtitelský program,
b)   závažným způsobem poruší povinnost k výkonu odborných činností stanovenou v § 7, nebo
c)   o zrušení uznání písemně požádá.

(2) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání v případě hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat také tehdy, poruší-li uznané chovatelské sdružení závažným způsobem povinnost k výkonu odborných činností stanovenou v nařízení (EU) 2016/1012.

(3) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat také tehdy, poruší-li uznané chovatelské sdružení závažným způsobem povinnost stanovenou v tomto zákoně anebo změní-li se skutečnost rozhodná pro jeho uznání.

(4) Ministerstvo může zrušit rozhodnutí o uznání v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat, pokud uznané chovatelské sdružení opakovaně méně závažným způsobem poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně.“.

19. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6
Chovatelský podnik prasat

(1) Ministerstvo na základě žádosti podle čl. 4 nařízení (EU) 2016/1012 uzná chovatelský spolek, oprávněnou osobu se souhlasem k výkonu odborných činností podle § 7, soukromý podnik, který působí v uzavřených systémech produkce, nebo veřejnoprávní instituci jako chovatelský podnik prasat, pokud splňuje podmínky stanovené nařízením (EU) 2016/1012 pro chovatelský podnik.

(2) Za dostatečný počet kvalifikovaného personálu podle nařízení (EU) 2016/1012 se považuje alespoň 1 osoba odborně způsobilá podle § 30 odst. 1 nebo 10.

(3) Žádost o uznání chovatelského podniku prasat se podává ministerstvu na formuláři, jehož vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Žádost kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje název hybridního prasete, pro které bude veden chovný registr.

(4) Ministerstvo schválí šlechtitelský program předložený žadatelem nebo chovatelským podnikem prasat, který obsahuje zejména

a)   náležitosti podle čl. 8 nařízení (EU) 2016/1012,
b)   chovný cíl,
c)   vedení chovného registru a řád chovného registru,
d)   systém označování zvířat,
e)   systém registrace rodičů,
f)   systém kontroly vedení chovného registru,
g)   systém testování a posuzování prasat ve vlastních nebo smluvních chovech a
h)   systém kontroly výkonu odborných činností uvedených v § 8, 11 a 11a.

(5) Změnu šlechtitelského programu lze provést pouze na základě změny rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu. Návrh změny oznámí chovatelský podnik prasat písemně ministerstvu. Pokud ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení nesdělí, že rozhodlo jinak, považuje se změna za schválenou. Chovatelský podnik prasat informuje chovatele zapojené do svých šlechtitelských programů o schválené změně. Pro řízení o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu platí odstavec 4 obdobně.

(6) V případě, že nastane rozpor mezi schváleným šlechtitelským programem a právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2), ministerstvo vyzve chovatelský podnik prasat k předložení návrhu změny schváleného šlechtitelského programu. Pokud chovatelský podnik prasat nepředloží návrh změny do 60 dnů ode dne doručení výzvy, pozbývá rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu platnosti posledním dnem této lhůty. Jinak ministerstvo rozhodne o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu. Pro řízení o změně rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu platí odstavec 4 obdobně.

(7) Chovatelský podnik prasat je oprávněn k výkonu odborných činností podle § 7. Práva a povinnosti stanovené v § 7 pro oprávněnou osobu platí pro chovatelský podnik prasat obdobně.

(8) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání, pokud chovatelský podnik prasat

a)   nemá schválený žádný šlechtitelský program,
b)   závažným způsobem poruší povinnost k výkonu odborných činností stanovenou v § 7 nebo nařízení (EU) 2016/1012, nebo
c)   o zrušení uznání písemně požádá.“.

20. Nadpis § 7 zní:
Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy, kontrola dědičnosti, posuzování vlastností, znaků a ukazatelů zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat a testování užitkovosti“.

21. V § 7 odst. 1 se slova „výkonnostní testy a posuzování“ nahrazují slovy „výkonnostní testy, kontrola dědičnosti, posuzování vlastností, znaků a ukazatelů zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat a testování užitkovosti hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat podle čl. 25 nařízení (EU) 2016/1012“.

22. V § 7 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Oprávněná osoba je povinna“.

23. V § 7 odst. 3 písm. a) se za slovo „pokud“ vkládá slovo „ji“.

24. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) Kontrolu dědičnosti zdraví a posuzování ukazatelů zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat podle šlechtitelského programu zajišťují chovatelé, oprávněné osoby, uznaná chovatelská sdružení nebo pověřená osoba.“.

25. V nadpisu § 8 se za slovo „Hodnocení“ vkládají slova „ , genetické hodnocení“.

26. V § 8 odst. 3 se za slova „hodnot plemenných zvířat“ vkládají slova „a genetické hodnocení podle čl. 25 nařízení (EU) 2016/1012“.

27. V nadpisu § 9 se za slova „Plemenné knihy“ doplňují slova „a chovné registry“.

28. V § 9 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

29. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Plemennou knihu podle čl. 2 bodu 12 nařízení (EU) 2016/1012 vede podle řádu plemenné knihy uznané chovatelské sdružení. Chovný registr podle čl. 2 bodu 17 nařízení (EU) 2016/1012 vede podle řádu chovného registru chovatelský podnik prasat.“.

30. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

31. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Vyhláška stanoví požadavky na obsah řádu plemenné knihy a řádu chovného registru.“.

32. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a
Zootechnická osvědčení

Zootechnická osvědčení podle kapitoly VII nařízení (EU) 2016/1012 vydává uznané chovatelské sdružení nebo chovatelský podnik prasat.“.

33. V § 12 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   beranů, kozlů a hřebců zařazených do inseminace.“.

34. V nadpisu hlavy III se za slovo „BUVOLŮ“ vkládají slova „INDICKÝCH, ZEBU“.

35. V § 15 odst. 1 se za slova „K plemenitbě“ vkládají slova „skotu, buvolů indických, zebu, koní, oslů, prasat, ovcí a koz“.

36. V § 15 odst. 4 se za slovo „zvířat“ vkládají slova „uvedených v odstavci 1“.

37. V § 17 odst. 4 se text „(§ 30 odst. 4)“ nahrazuje slovy „podle § 30 odst. 5“.

38. V § 21 odstavce 1 až 7 znějí:

„(1) Plemenná zvířata narozená v České republice, násadová vejce drůbeže a plemenný materiál ryb a včel mohou být uváděny do oběhu jako plemenná, pokud

a)   jsou trvale označena nebo, jde-li o násadová vejce drůbeže, individuálně označena, s výjimkou plemenných ryb a včel,
b)   jsou provázena zootechnickým osvědčením s ověřením totožnosti, jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, nebo potvrzením o původu, nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, a
c)   jsou provázena osvědčením o ověření původu nebo o stanovení genetického typu, jde-li o zvířata uvedená v § 12 odst. 3 a 5, není-li obsaženo v zootechnickém osvědčení podle písmene b).

(2) Plemenná zvířata narozená v jiných členských státech Evropské unie mohou být uváděna do oběhu jako plemenná, pokud odpovídají předpisům Evropské unie1), 2) a jsou provázena

a)   zootechnickým osvědčením, jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, nebo
b)   potvrzením o původu osvědčujícím jejich zápis v plemenné knize příslušného členského státu Evropské unie nebo způsobilost tam být zapsána, nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1.

(3) Plemenná zvířata narozená ve třetích zemích mohou být uváděna do oběhu jako plemenná, pokud jsou provázena

a)   zootechnickým osvědčením vystaveným plemenářským subjektem, který je na seznamu plemenářských subjektů podle článku 34 nařízení (EU) 2016/1012, jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, nebo
b)   potvrzením o původu, ze kterého je zřejmý jejich zápis do plemenné knihy nebo chovného registru, a dokladem, že budou zapsána do plemenné knihy nebo chovného registru v České republice anebo v jiném členském státu Evropské unie,
1. jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 a potvrzení o původu nebylo vystaveno plemenářským subjektem, který je na seznamu plemenářských subjektů podle čl. 34 nařízení (EU) 2016/1012, nebo
2. jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 2 nebo 3.

(4) Sperma plemenných zvířat a zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice může být uváděno do oběhu, pokud na obalu spermatu jsou vyznačeny údaje zajišťující jeho identifikaci a

a)   jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, je provázeno zootechnickým osvědčením s ověřením totožnosti, nebo
b)   nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, je provázeno
1. potvrzením o původu nebo dokladem o původu dárce spermatu vystaveným zahraniční chovatelskou organizací,
2. průvodním listem spermatu a
3. u býků, hřebců, beranů a kozlů osvědčením o stanovení genetického typu dárce spermatu.

(5) Sperma plemenných zvířat a zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky může být uváděno do oběhu, pokud splňuje požadavky na obchodování se spermatem podle jiného právního předpisu5), na obalu spermatu jsou vyznačeny údaje zajišťující jeho identifikaci a

a)   jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, je provázeno zootechnickým osvědčením s ověřením totožnosti, nebo
b)   nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, je provázeno
1. potvrzením o původu nebo dokladem o původu dárce spermatu vystaveným zahraniční chovatelskou organizací,
2. průvodním listem spermatu a
3. u býků, hřebců, beranů a kozlů osvědčením o stanovení genetického typu dárce spermatu.

(6) Sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků může být uváděno do oběhu na území České republiky, pokud na obalu spermatu jsou vyznačeny údaje zajišťující jeho identifikaci a je provázeno

a)   zootechnickým osvědčením s identifikací zvířete v ústředním registru plemeníků, jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, nebo
b)   potvrzením o původu dárce spermatu s identifikací zvířete v ústředním registru plemeníků, nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1.

(7) Embrya a vaječné buňky plemenných zvířat a zvířat zapsaných v chovném registru mohou být uváděny do oběhu, pokud splňují požadavky na obchodování s embryi a vaječnými buňkami podle jiného právního předpisu5), jsou na obalu označeny způsobem umožňujícím identifikaci embrya nebo vaječné buňky, je uvedena identifikace příjemkyně, jsou-li embrya prodávána současně s příjemkyní, a

a)   jedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, jsou provázeny zootechnickým osvědčením s ověřením totožnosti a byly získány v souladu s čl. 21, 22 a 24 nařízení (EU) 2016/1012, nebo
b)   nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, jsou provázeny
1. potvrzením o původu nebo dokladem o původu,
2. průvodním listem embrya nebo vaječné buňky a
3. v případě přemístění z jiného členského státu nebo dovozu ze třetích zemí osvědčením o stanovení genetického typu obou genetických rodičů, jde-li o embrya, nebo genetické matky, jde-li o vaječné buňky.“.

39. V § 22 se odstavec 12 zrušuje.
Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 12.

40. V § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , chovatelů živočichů pocházejících z akvakultury a chovatelů uvedených v § 22 odst. 12“ nahrazují slovy „a chovatelů živočichů pocházejících z akvakultury“.

41. V § 23 odstavec 2 zní:

„(2) Chovatelé živočichů pocházejících z akvakultury a chovatelé plemenných ryb jsou povinni

a)   evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji o své osobě a veškeré změny nastalé po dni zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,
b)   vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným touto vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 4 let ode dne posledního záznamu,
c)   pro živočichy pocházející z akvakultury vnímavé k nákazám stanovené vyhláškou o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury17) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou, a to způsobem stanoveným touto vyhláškou,
d)   oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.
Povinnosti uvedené v písmenech b) a c) neplatí pro chovatele živočichů pocházejících z akvakultury, jehož zařízení je podle § 5a veterinárního zákona pouze registrováno.“.

42. V § 23c odst. 2 písm. i) se slovo „archivovat“ nahrazuje slovem „ukládat“.

43. V § 23c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r), s) a t), která znějí:

„r)   plnit působnost příslušného orgánu podle čl. 38 nařízení (EU) 2016/1012,
s)   v případě, kdy si chovatel vyžádá průkaz koně uložený podle písmene i), tento průkaz koně před vydáním znehodnotit,
t)   shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech, hospodářstvích a osobách podle požadavků ministerstva, vyhodnocovat a zpracovávat tyto údaje a provádět s tím spojené odborné činnosti a zajišťovat jiné odborné činnosti podle pověření ministerstva.“.

44. V § 24 odstavce 9 až 11 včetně poznámky pod čarou č. 22 znějí:

„(9) Kontrola je zahájena předložením pověření ke kontrole podle § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu22). Pověřením ke kontrole je služební průkaz zaměstnance inspekce.

(10) Zaměstnanci inspekce jsou oprávněni vyžadovat poskytnutí součinnosti potřebné k výkonu kontroly, a to zejména

a)   předvedení vyjmenovaných hospodářských zvířat, označovaných anebo evidovaných zvířat nebo jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu,
b)   přístup k plemenným zvířatům, spermiím, oocytům a embryím odebraným nebo pocházejícím od plemenných zvířat za účelem asistované reprodukce, nebo
c)   ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

(11) Kontrolované osoby jsou povinny, kromě povinností uvedených v čl. 46 nařízení (EU) 2016/1012 v případě hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat, poskytnout součinnost potřebnou k výkonu kontroly podle odstavce 10.


22) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.“.

45. V § 24 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Vyhláška stanoví

a)   kritéria pro výběr a minimální počet hospodářství, v nichž se provádí kontrola plnění povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c),
b)   náležitosti roční zprávy o provedených kontrolách dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c),
c)   vzor služebního průkazu zaměstnance inspekce.“.

46. V § 26 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).

47. V § 26 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo nařízení (EU) 2016/1012“.

48. V § 26 odst. 9 úvodní část ustanovení zní:„Fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury nebo chovatel plemenných ryb dopustí přestupku tím, že“.

49. V § 26 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

„(10) Fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury, jehož zařízení je podle § 5a veterinárního zákona pouze registrováno, dopustí přestupku tím, že

a)   neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a), nebo
b)   neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).“.

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 11 až 13.

50. V § 26 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:

„(13) Fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že neposkytne kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly podle § 24 odst. 10 nebo nařízení (EU) 2016/1012.“.
Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 14.

51. V § 26 odst. 14 písm. b) se slova „nebo l)“ nahrazují slovy „nebo k)“.

52. V § 26 odst. 14 písm. c) se slova „písm. i), j) nebo k)“ nahrazují slovy „písm. i) nebo j)“ a slova „nebo 11“ se nahrazují slovy „ , 11, 12 nebo 13“.

53. V § 27 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).

54. V § 27 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo nařízení (EU) 2016/1012“.

55. V § 27 odst. 9 úvodní část ustanovení zní:„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury nebo chovatel plemenných ryb dopustí přestupku tím, že“.

56. V § 27 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

„(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury, jehož zařízení je podle § 5a veterinárního zákona pouze registrováno, dopustí přestupku tím, že

a)   neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a), nebo
b)   neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).“.

Dosavadní odstavce 10 až 24 se označují jako odstavce 11 až 25.

57. V § 27 odst. 15 se na konci textu písmen a) až d) a h) doplňují slova „nebo nařízení (EU) 2016/1012“.

58. V § 27 odst. 15 písm. i) se za text „§ 8 odst. 2 písm. b)“ vkládají slova „nebo nařízením (EU) 2016/1012“.

59. V § 27 odst. 17 písm. p) se slovo „nearchivuje“ nahrazuje slovem „neukládá“.

60. V § 27 odst. 17 se na konci písmene v) slovo „nebo“ zrušuje.

61. V § 27 se na konci odstavce 17 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) a y), která znějí:

„x)   neplní působnost příslušného orgánu podle § 23c odst. 2 písm. r), nebo
y)   neznehodnotí uložený průkaz koně před jeho vydáním podle § 23c odst. 2 písm. s).“.

62. V § 27 odst. 20 písm. a) se text „§ 5 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“ a za text „písm. a)“ se vkládají slova „nebo nařízením (EU) 2016/1012“.

63. V § 27 odst. 20 písm. b) se text „§ 5 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“, za text „písm. b)“ se vkládají slova „nebo nařízením (EU) 2016/1012“ a slova „hejna drůbeže, plemenných ryb nebo včel“ se nahrazují slovy „drůbež, plemenné ryby nebo včely“.

64. V § 27 odst. 20 písm. c) se text „§ 5 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“ a na konci textu písmene c) se doplňují slova „nebo nařízení (EU) 2016/1012“.

65. V § 27 odst. 20 písm. d) se text „§ 5 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“, za text „písm. d)“ se vkládají slova „nebo nařízením (EU) 2016/1012“ a za slovo „nezkontroluje“ se vkládají slova „zootechnické osvědčení nebo“.

66. V § 27 odst. 20 písm. e) se text „§ 5 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“ a za text „písm. e)“ se vkládají slova „nebo nařízením (EU) 2016/1012“.

67. V § 27 odst. 20 písm. f) se text „§ 5 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“ a za text „písm. f)“ se vkládají slova „nebo nařízením (EU) 2016/1012“.

68. V § 27 odst. 20 písm. g) se text „§ 5 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“ a na konci textu písmene g) se doplňují slova „nebo nařízení (EU) 2016/1012“.

69. V § 27 odst. 20 písm. h) se text „§ 5 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 5b odst. 2“ a na konci textu písmene h) se doplňují slova „nebo nařízení (EU) 2016/1012“.

70. V § 27 odst. 20 se na konci textu písmene k) doplňují slova „nebo nařízení (EU) 2016/1012“.

71. V § 27 odstavec 21 zní:

„(21) Chovatelský podnik prasat se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje nebo nerealizuje šlechtitelský program nebo nezveřejňuje jeho výsledky,
b)   v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nevede chovný registr nebo v něm neeviduje plemenná zvířata,
c)   nekontroluje plnění ustanovení řádu chovného registru podle nařízení (EU) 2016/1012,
d)   v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nevydá, neověří nebo nezkontroluje zootechnické osvědčení,
e)   v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nezajistí hodnocení hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,
f)   neposkytne informace o plemenných zvířatech podle nařízení (EU) 2016/1012,
g)   neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle nařízení (EU) 2016/1012,
h)   nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15 odst. 1, nebo
i)   neohlásí změny podle § 32 nebo nařízení (EU) 2016/1012.“.

72. V § 27 se za odstavec 24 vkládá nový odstavec 25, který zní:

„(25) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že neposkytne kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly podle § 24 odst. 10 nebo nařízení (EU) 2016/1012.“.
Dosavadní odstavec 25 se označuje jako odstavec 26.

73. V § 27 odst. 26 písm. b) se slova „nebo l)“ nahrazují slovy „nebo k)“ a slova „11, 15, 17, 18, 19 nebo 20“ se nahrazují slovy „12, 16, 18, 19, 20 nebo 21“.

74. V § 27 odst. 26 písm. c) se slova „písm. i), j) nebo k)“ nahrazují slovy „písm. i) nebo j)“ a slova „12, 14, 21, 22 nebo 23“ se nahrazují slovy „13, 15, 22, 23, 24 nebo 25“.

75. V § 30 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 5a odst. 2, § 5b odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2“.

76. V § 30 odst. 10 se slova „občanů Evropské unie“ zrušují.

77. V § 31 se slova „[§ 6 odst. 6 písm. b) a § 7]“ nahrazují textem „(§ 7)“ a za slova „potvrzení o původu (§ 11),“ se vkládají slova „vydáváním zootechnického osvědčení (§ 11a),“.

78. V § 33 se text „§ 3 odst. 1, § 5 odst. 1, § 6 odst. 9,“ zrušuje, text „§ 9 odst. 4“ se nahrazuje textem „§ 9 odst. 2“, text „§ 22 odst. 13“ se nahrazuje textem „§ 22 odst. 12“, text „§ 24 odst. 11“ se nahrazuje textem „§ 24 odst. 12“ a text „ , § 30 odst. 10“ se nahrazuje slovy „a § 30 odst. 11“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Povinnost ověřovat původ u beranů, kozlů a hřebců zařazených do inseminace podle § 12 odst. 3 písm. f) zákona č. 154/2000  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na berany, kozly a hřebce zařazené do inseminace narozené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Sperma plemenných zvířat podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyprodukované do 31. října 2018 může být uváděno do oběhu, pokud je provázeno potvrzením o původu vydaným podle dosavadních právních předpisů.

4. Embrya a vaječné buňky plemenných zvířat podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, získané do 31. října 2018 mohou být uváděny do oběhu, pokud jsou provázeny potvrzením o původu vydaným podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

E-shop

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Pavel Andrle - GRADA Publishing, a. s.

Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mg. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění Zároveň tato kniha obsahuje i výklad k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v období prvních 14 dnů trvání dočasné ...

Cena: 479 KčKOUPIT

Zákon o cenách - Komentář

Zákon o cenách - Komentář

Tomáš Naiser, Marie Janečková, Diana Svobodová - Wolters Kluwer, a. s.

Jako první na trhu Vám přinášíme ucelený okomentovaný zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Komentář zpracovali přední autoři z řad Ministerstva financí a je skvělou pomůckou pro orientaci v dané problematice. Zákonem došlo k liberalizaci cen spočívající v opuštění modelu ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.