Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


335

ZÁKON

ze dne 20. prosince 2018,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. I

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993  Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998  Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000  Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001  Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 424/2003  Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004  Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006  Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 342/2006  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006  Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008  Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009  Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011  Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013  Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č.  344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014  Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016  Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb. a zákona č. 92/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Je-li lékař okresní správy sociálního zabezpečení vedoucím zaměstnancem, je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.

2. V § 8 odst. 8 se za slovo „popřípadě“ vkládají slova „také z vyšetření dětského klinického psychologa v případě pervazivních vývojových poruch,“.

3. V § 16b se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Je-li předseda posudkové komise vedoucím zaměstnancem, je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o sociálních službách

Čl. II

V § 25 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se za slova „zdravotních služeb,“ vkládají slova „popřípadě také z vyšetření dětského klinického psychologa v případě pervazivních vývojových poruch,“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. III

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.  239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008  Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009  Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011  Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012  Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015  Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb. a zákona č. 92/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 84 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Je-li lékař okresní správy sociálního zabezpečení vedoucím zaměstnancem, je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.

2. V § 85 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Je-li lékař České správy sociálního zabezpečení vedoucím zaměstnancem, je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o státní službě

Čl. IV

V § 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č.  195/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 66/2017  Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p)   lékaře orgánu sociálního zabezpečení.“.

Čl. V
Přechodná ustanovení

1. Služební místo pro výkon činnosti lékaře orgánu sociálního zabezpečení může služební orgán v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019 obsadit osobou v základním pracovněprávním vztahu podle pracovněprávních předpisů. Finanční prostředky schválené na platy státních zaměstnanců při postupu podle věty první se použijí na platy nebo odměny zaměstnanců v základním pracovněprávním vztahu.

2. Státní zaměstnanec zařazený na služebním místě uvedeném v bodě 1, který je v den 31. prosince 2018 ve služebním poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou případů uvedených v § 21 odst. 2 větě druhé a v § 21 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne 1. ledna 2019 považuje za státního zaměstnance ve služebním poměru na dobu neurčitou. Ustanovení § 35 zákona č. 234/2014  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se u státních zaměstnanců uvedených ve větě první a u státních zaměstnanců zařazených na služebním místě uvedeném v bodě 1 ve služebním poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1 v případech uvedených v § 21 odst. 2 větě druhé a v § 21 odst. 3 zákona č. 234/2014  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije.

3. Jestliže státní zaměstnanec, který je ve služebním poměru na dobu neurčitou zařazen na služební místo uvedené v bodě 1 a který do konce roku 2019 nedovrší věku 70 let, písemně požádá správní úřad, ve kterém je státní zaměstnanec zařazen, do 31. května 2019 o uzavření pracovní smlouvy s druhem práce lékařská posudková činnost v pracovním poměru na dobu neurčitou, má právo na to, aby s ním Česká republika, za kterou jedná správní úřad, ve kterém je státní zaměstnanec zařazen, tuto pracovní smlouvu se dnem nástupu do práce 1. července 2019 uzavřela; u služebního místa představeného a jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance se postupuje obdobně. Ustanovení § 61 odst. 1 písm. c), § 72 odst. 1 písm. d) a § 72 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v případě postupu podle věty první nepoužije. Česká republika, za kterou jedná správní úřad, ve kterém je státní zaměstnanec zařazen, je povinna se státním zaměstnancem uvedeným ve větě první pracovní poměr na dobu neurčitou podle věty první založit. Dnem 30. června 2019 státnímu zaměstnanci uvedenému ve větě první jeho dosavadní služební poměr zanikne.

4. Jestliže státní zaměstnanec uvedený v bodě 3 písemně nepožádá za podmínek uvedených v bodě 3 o založení pracovního poměru, jeho dosavadní služební poměr dnem 30. června 2019 zanikne.

5. Státní zaměstnanec, kterému podle bodů 3 a 4 zanikl jeho dosavadní služební poměr, má nárok na výplatu zadostiučinění ve výši trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Pro výplatu zadostiučinění se použije obdobně § 67 odst. 4 zákoníku práce; ustanovení § 68 zákoníku práce se na zadostiučinění nepoužije. Pro účely jiných právních předpisů se na zadostiučinění hledí jako na odstupné podle zákoníku práce.

6. Pracovní poměr podle bodu 3 musí být založen i se státním zaměstnancem, který věku 70 let dovrší do konce roku 2019, pokud splňuje ostatní podmínky stanovené v bodě 3, s tím, že se zakládá pracovní poměr na dobu určitou do 31. prosince 2019; založen může být pracovní poměr i na dobu neurčitou. Dnem 30. června 2019 státnímu zaměstnanci uvedenému ve větě první jeho dosavadní služební poměr zanikne.

7. Do doby trvání pracovního poměru, který byl založen na základě bodů 3 a 6, se započítává doba trvání služebního poměru, který pracovnímu poměru bezprostředně předcházel, a dále doba trvání pracovního poměru ve správním úřadu, který vzniku služebního poměru bezprostředně předcházel.

8. Nároky dosavadních státních zaměstnanců, které vznikly přede dnem vzniku pracovního poměru podle bodu 3 nebo 6 a do tohoto dne nezanikly, se ode dne vzniku pracovního poměru považují za práva vyplývající jim z pracovního poměru, pokud nejsou v pracovním poměru zákonem vyloučeny.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 259/2017 Sb.

Čl. VI

Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992  Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 92/2018  Sb., se mění takto:

1. V čl. VIII bodu 3 se číslo „2019“ nahrazuje číslem „2020“.

2. V čl. X písmeno d) zní:

„d)   ustanovení čl. VII bodů 44, 56, 60 a 62 a čl. IX bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019,“.

3. V čl. X se doplňuje písmeno e), které zní:

„e)   ustanovení čl. III bodů 1, 3, 6 a 21, čl. VII bodů 12 až 15, 17 až 30, 32, 33, 35, 37 až 39, 41, 45 až 47, 49 až 51, 53, 54, 59, 61, 63 až 69, 73 až 80, 82 až 84 a 86 až 90, čl. VIII bodu 3 a čl. IX bodů 1 a 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 92/2018 Sb.

Čl. VII

V čl. XII zákona č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se slova „čl. VIII bodů 3, 4, 7, 10 a 12 a čl. IX, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019“ nahrazují slovy „čl. IX, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, a čl. VIII bodů 3, 4, 7, 10 a 12, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.“.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. VI a VII, která nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2018, a ustanovení čl. IV, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ... pokračování

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Sociální politika, 7. vydání

Sociální politika, 7. vydání

Jan Mertl a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace nabízí odborný pohled na sociální politiku, tedy disciplínu, která se dotýká důležitých sfér lidského života a jejíž nastavení podstatně ovlivňuje sociálně-ekonomický rozvoj. Zabývá se jak teoretickými aspekty sociální politiky, tak i dílčími politikami ovlivňujícími ... pokračování

Cena: 875 KčKOUPIT

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Kateřina Šámalová, Petr Vojtíšek (Eds.) - GRADA Publishing, a. s.

Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro ... pokračování

Cena: 449 KčKOUPIT

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Vladimír Voříšek, Roman Lang a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář je zpracován podle právního stavu účinného od 1. 2. 2018, zohledněny jsou zejména změny, které přinesl zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ... pokračování

Cena: 1 045 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mg. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění Zároveň tato kniha obsahuje i výklad k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v období prvních 14 dnů trvání dočasné ... pokračování

Cena: 479 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Kristina Koldinská a kolektiv - C. H. Beck

V současné době stojí Česká republika spolu s celou Evropou, respektive celým světem, před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Všechny tyto výzvy a zřejmě i mnoho dalších se budou muset odrazit v systémech sociálního ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.