Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


329

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č.  357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012  Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb., vyhlášky č. 362/2014 Sb., vyhlášky č. 56/2016 Sb., vyhlášky č. 463/2016 Sb., vyhlášky č. 233/2017 Sb. a vyhlášky č. 12/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se věta čtvrtá nahrazuje větami „Výdaji na pořízení hodnot jsou výdaje na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv a výdaji na náhrady jsou výdaje na odškodnění újmy, zejména na úhradu vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot. Výdaje na náhrady se dělí na výdaje na náhrady za způsobenou újmu a výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu. Způsobenou újmou se rozumí újma, kterou organizace způsobila nebo která vznikla při plnění povinností v její prospěch. Nezpůsobenou újmou se rozumí újma, kterou organizace nezpůsobila a která ani nevznikla při plnění povinností v její prospěch.“.

2. V § 3 odst. 7 se na konci věty poslední doplňují slova „a státních fondů“.

3. V § 3 odst. 13 věta druhá včetně poznámek pod čarou č. 8 až 11 zní: „Utajované příjmy a výdaje zpravodajských služeb8), Policie České republiky9), Generální inspekce bezpečnostních sborů10) a Vojenské policie11) se v neutajovaných výkazech a jiných dokumentech používajících jednotky třídění stanovené rozpočtovou skladbou uvádějí souhrnně na jednotkách třídění, které stanoví příloha k této vyhlášce.


8) § 3 a 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 290/2005 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb.
Bod 6 přílohy č. 18 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 360/2017 Sb.9)*§ 72 písm. d) a § 77 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Bod 11 přílohy č. 1 a bod 22 přílohy č. 8 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 360/2017 Sb.10)*§ 42 odst. 1 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.
Bod 11 přílohy č. 1 a bod 11 přílohy č. 20 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 360/2017 Sb.11)*§ 43 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii).
Bod 11 přílohy č. 1 a bod 43 přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č.  240/2008 Sb. a nařízení vlády č. 360/2017 Sb.“.

4. V příloze v části A se za řádek s textem „Kapitola 361 Akademie věd České republiky“ vkládá nový řádek „Kapitola 362 Národní sportovní agentura“.

5. V příloze v části B v úvodním ustanovení se v písmeni l) větě první slova „rozumí vydaný nebo přijatý transfer, který je jako dotace označen v právním předpise, na základě kterého se poskytuje, nebo v rozhodnutí nebo ve smlouvě, podle kterých se poskytuje“ nahrazují slovy „rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které jsou jakožto dotace označeny v právním předpise, na základě kterého se poskytují, nebo v rozhodnutí nebo ve smlouvě, podle kterých se poskytují, a které odpovídají definici transferu“.

6. V příloze v části B v úvodním ustanovení se v písmeni m) větě třetí slova „nebo kvůli nim vynaložené nebo nazmar přišlé hodnoty nebo kvůli nim vzniklá újma“ nahrazují slovy „a povinnost poskytnout peněžní náhradu újmy“ a na konci písmene m) se doplňuje věta „Za transfery se nepovažují převody uvnitř peněžních fondů, zejména převody mezi příjmovými a výdajovými účty státního rozpočtu, zřízenými pro organizační složky státu, stejně jako převody do vlastních pokladen, na bankovní účty, do pokladen vnitřních organizačních jednotek nebo do vlastních elektronických peněženek, nejsou-li tyto pokladny, bankovní účty a elektronické peněženky oddělenými peněžními fondy,“.

7. V příloze v části B v úvodním ustanovení se v písmeni o) ve větě první zrušují slova „ , která souvisí s činností organizace“ a ve větě třetí se zrušují slova „ , která souvisí s činností poskytovatele náhrady“.

8. V příloze v části B v úvodním ustanovení písmeno p) zní:

„p)   zálohou (zálohovou platbou) rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k úplné nebo částečné úhradě dluhu, který dosud nevznikl (předběžná záloha), a vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k úplné nebo částečné úhradě dluhu, který již vznikl, ale jehož celková výše dosud není stanovena (průběžná záloha). Nepovinnou zálohou jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění na podmíněný dluh nebo jiný dosud neexistující dluh. Předběžnou zálohou jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění na dluh, který vyplývá z platného a účinného právního aktu a jehož celková výše bude stanovena na základě skutečností, které teprve nastanou, například záloha na daň nebo záloha na úhradu dodávky, která ještě není ukončena nebo vyúčtována,“.

9. V příloze v části B položka 1381 zní:
„1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
Na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dílčí daně z technických her [§ 3 odst. 1 písm. e), § 4 písm. e) a § 5 zákona]. Na tuto položku patří dílčí daň z loterií, dílčí daň z kursových sázek, dílčí daň z totalizátorových her, dílčí daň z bing, dílčí daň z živých her, dílčí daň z tombol a dílčí daň z turnajů malého rozsahu. Dílčí daň z technických her se zařazuje na položku 1385.“.

10. V příloze v části B se za položku 1384 vkládá nová položka 1385, která zní:
„1385 Dílčí daň z technických her
Na tuto položku se zařazuje dílčí daň z technických her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, [§ 3 odst. 1 písm. e), § 4 písm. e) a § 5 zákona]. Ostatní dílčí daně, které jsou součástí daně z hazardních her, se zařazují na položku 1381.“.

11. V příloze v části B v náplni položky 1523 větě první se na konci doplňuje text „ , ve znění zákona č. 254/2016 Sb.“.

12. V příloze v části B náplň položky 2111 zní: „Příjmy za věci, služby, práce, výkony nebo práva, které organizace úplatně poskytuje jiné právnické nebo fyzické osobě, nepatří-li na jinou položku z podseskupení položek 211. Na tuto položku patří i stejné příjmy, které organizační složka státu dostává od jiné organizační složky státu, není-li poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv bezúplatné [§ 66 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 202/2002  Sb., zákona č. 465/2011 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.].“.

13. V příloze v části B v náplni položky 2123 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Na položku 2123 patří také příjmy zřizovatelů příspěvkových organizací inkasované v důsledku toho, že příspěvková organizace je rušena a její majetek přechází na zřizovatele.“.

14. V příloze v části B v názvu položky 2132 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

15. V příloze v části B v náplních položek 2211 a 2212 větách druhých se zrušuje text „ , 1642, 1643“.

16. V příloze v části B v náplni položky 2324 odstavec 3 zní:

„(3) Na položku 2324 patří i příjmy z dobropisů, nejsou-li evidovány jako snížení výdajů (§ 49 odst. 7 až 9 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb., a § 21 zákona č. 250/2000 Sb.). Dobropisem se rozumí právní jednání, kterým dodavatel věcí, služeb, prací nebo výkonů snižuje odběrateli peněžitý dluh za dodávku, který odběratel už zaplatil. Na položku 2324 patří takové příjmy i v případě, že obsahem dodávky byly věci povahy dlouhodobého majetku. Na položku 2324 nepatří přijaté vratky. Přijaté vratky transferů patří na položky ze seskupení položek 22 a na položku 2325 a přijaté netransferové vratky na položku 2329.“

a v odstavci 9 ve větě první se slova „Zahrnuje i vratky přeplatků záloh“ nahrazují slovy „Zahrnuje i přijaté přeplatky záloh“ a ve větě druhé se slova „Zatřídění vratky zálohy je možno zatřídit“ nahrazují slovy „Zatřídění přeplatku zálohy je možné“.

17. V příloze v části B v názvu položky 2326 se slova „Vratky prostředků“ nahrazují slovy „Prostředky přijaté“.

18. V příloze v části B v náplni položky 2329 se na konci doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:

„(9) Na položku 2329 se zařazují i příjmy vratek kromě vratek transferů.

(10) Na položku 2329 patří i přijaté částky, které má organizace po splnění plátcových dluhů vůči ní nebo jiné osobě nebo po skončení smluvního vztahu mezi ní a plátcem nebo jinou osobou plátci vrátit, zejména jistoty (kauce) podle § 2010 a následujících občanského zákoníku, § 41 zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., aj., poskytují-li se v penězích.“.

19. V příloze v části B v náplni položky 2420 se slova „občanských sdružení“ nahrazují slovem „spolků“.

20. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 413 v odstavci 3 větě druhé se slova „účtem nebo pokladnou“ nahrazují slovy „účtem, pokladnou nebo elektronickou peněženkou“.

21. V příloze v části B v náplni třídy 5 odstavec 20 zní:

„(20) Výdaje na splátky a závdavky (§ 1808 a 1809 občanského zákoníku) se zařazují na stejnou položku jako ostatní platby k úhradě téhož dluhu. To platí i pro výdaje na zálohy, předběžné i průběžné, je-li v době jejich provedení známo, na úhradu jakých nákupů nebo transferů budou připsány (zařazená záloha). Není-li to známo (nezařazená záloha), zařadí se na položku 5199. Stane-li se to známým v tomtéž roce, mohou se rozúčtovat na položky podle skutečně uhrazených nákupů nebo transferů.“.

22. V příloze v části B v náplni třídy 5 se na konci doplňují odstavce 22 a 23, které znějí:

„(22) Při zařazování výdajů na nákupy na položky nerozhoduje, zda se výdaje uskutečnily po plnění, které je jejich protihodnotou, během něj, před ním (například předplatné, závdavek nebo zařazená záloha) nebo ve více těchto obdobích a zda byly vynaloženy najednou nebo ve splátkách.

(23) Platby dodavatelům nebo v jejich prospěch, kterými se pořizuje právo na to, aby dodali nějaké zboží nebo služby, a toto právo je stvrzené dokladem v podobě papírové poukázky nebo elektronického záznamu, například platby, proti nimž se vydávají doklady jako jízdenky, vstupenky, známky, pásky do frankovacích strojů, telefonní karty, poukázky na benzín, stravenky nebo elektronické záznamy ve prospěch karet v mobilních telefonech (tzv. karty SIM), patří na položky pro výdaje na pořízení zboží nebo služeb, k jejichž obdržení tyto poukázky nebo elektronické záznamy jejich držitele opravňují. V případě, že opravňují k obdržení více druhů zboží nebo služeb, jimž odpovídá více položek, a není dosud rozhodnuto, které budou odebrány, zařadí se na položku 5199.“.

23. V příloze v části B v náplni položky 5026 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Na položku 5026 zařazují obce odchodné neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému členu zastupitelstva obce, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva obce [§ 77 a 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.  99/2017 Sb.], kraje odchodné neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana nebo náměstka hejtmana, a uvolněnému členu zastupitelstva, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva [§ 52 a 53 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb.], a hlavní město Praha odchodné neuvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává funkci primátora hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy, a uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva hlavního města Prahy (§ 58 a 58a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 99/2017  Sb.).“.

24. V příloze v části B v náplni položky 5042 se na konci doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Na položku 5042 patří také výdaje podle dodatků k licenčním smlouvám o počítačových programech a databázích nemajícím povahu smluv o prodeji majetku, jimiž se organizaci, která je z licence oprávněná (je majitelkou oprávnění k užití autorského díla, kterým je počítačový program nebo databáze, ale majitelkou tohoto programu ani této databáze není), její práva z licence nezvyšují nebo se zvyšují tak, že její právo k počítačovému programu nebo databázi se na právo vlastníka k majetku nemění. Zvyšuje-li dodatek k licenční smlouvě právo organizace k počítačovému programu nebo databázi tak, že z ní majitelku počítačového programu nebo databáze činí (udělené oprávnění se prodlouží, zvýší se možnost s programem nebo databází nakládat nebo se jejich použitelnost zvýší nad jeden rok), pak je-li výdaj podle dodatku licenční smlouvy vyšší než 60 000 Kč, patří na položku 6111, a je-li ve výši tuto částku nepřesahující, na položku 5172. Stejně se postupuje, jestliže původní licenční smlouva z organizace, která je z ní oprávněná, majitelku počítačového programu nebo databáze učinila; výdaje podle dodatku zvyšujícího její práva, které přesahují 60 000 Kč, se zařadí na položku 6111 a výdaje, které tuto částku nepřesahují, na položku 5172, a to bez ohledu na to, zda počítačový program nebo databáze byly podle původní licenční smlouvy pořízeny jako nehmotný majetek oceněný nad 60 000 Kč nebo nehmotný majetek oceněný do 60 000 Kč.“.

25. V příloze v části B v náplni položky 5123 se na konci doplňuje věta „Uskuteční-li se během roku více podlimitních technických zhodnocení téhož dlouhodobého hmotného majetku a v úhrnu přesáhnou 40 000 Kč, nemá to na zařazení výdajů na jeho dosavadní ani budoucí podlimitní technická zhodnocení žádný vliv, zařazení na položku 5123 se nemění.“.

26. V příloze v části B v náplni položky 5131 v odstavci 1 se za slovo „jídelnách“ vkládají slova „nebo zdravotnických zařízeních lůžkové péče“.

27. V příloze v části B náplň položky 5136 zní:

„(1) Výdaje na pořízení informací zaznamenaných na papír nebo jiná média, z nichž je lze vnímat bez dalších zařízení, s výjimkou posudků, studií a podobných písemností (patří na položku 5166, 5168 nebo 5169). Jsou jimi zejména výdaje na nákup knih, učebních pomůcek, novin a časopisů včetně předplatného (k tomu odstavec 22 náplně třídy 5), plakátů, reprodukcí obrazů a podobných tiskovin, informačních tabulí apod. Dalšími zařízeními se pro tyto účely rozumějí například čtečka elektronických knih, promítačka filmů, rozhlasový nebo televizní přijímač, počítač s monitorem, čtečka mikrofiší, audiopřehrávač nebo videopřehrávač.  Nejsou jimi věci, které jen ulehčují přímé vnímání informací, například osvětlení, brýle, zvětšovací sklo nebo naslouchadlo.

(2) V případě, že dodavatel dodává knihy nebo podobné věci prostřednictvím pošty či jiné podobné služby a své výdaje nebo náklady na poštovné a případně i balné uvádí ve faktuře nebo jiném podobném dokladu, podle kterého mu má odběratel platit, postupuje odběratel podle obecné zásady uvedené v odstavci 2 náplně třídy 5 a zatřídí na položku 5136 celou částku placenou dodavateli, tj. včetně poštovného a balného.

(3) Výdaje na pořízení informací na hmotných nosičích vnímatelných jen prostřednictvím zvláštních zařízení patří na položku 5169.“.

28. V příloze v části B v náplni položky 5137 se na konci doplňuje věta „Ze sériově vyráběných věcí a jiných věcí, které od sebe nelze běžným způsobem rozeznat, se za nezastupitelné věci považují ty, které mají výrobní číslo nebo jinou identifikaci od výrobce, dovozce, prodejce nebo veřejného orgánu.“.

29. V příloze v části B náplň podseskupení 515 zní: „Přijaté přeplatky výdajů za dodávky věcí, služeb a výkonů, které patří na položky tohoto podseskupení a které se pravidelně (zpravidla měsíčně) hradí zálohovými platbami, se v případě, že jsou přijaty v témže (běžném) rozpočtovém roce, zatřídí kompenzačně na příslušné položky, na které byly uhrazené zálohy zatříděny.“.

30. V příloze v části B v náplni položky 5161 v odstavci 2 větě třetí se číslo „5169“ nahrazuje číslem „5168“ a slova „certifikačních služeb“ se nahrazují slovy „služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“.

31. V příloze v části B náplň položky 5167 zní: „Výdaje na vzdělávání a zvyšování kvalifikace, zejména školné, hrazené osobám poskytujícím vzdělávací a školicí služby, zejména školám a vzdělávacím agenturám. Na položku 5167 nepatří výdaje na školení, které je součástí dodávky výpočetní techniky, počítačových programů nebo databází. Lze-li tyto výdaje oddělit, patří na položku 5168, a jestliže je oddělit nelze, patří na položku, na niž patří výdaje na dodávku.“.

32. V příloze v části B v náplni položky 5168 v odstavci 4 větě první se za číslo „5168“ vkládají slova „a 6125“, ve větě druhé se za slovo „sítě“ vkládají slova „přístroje a sítě určené k zjišťování nepovolených průniků osob do chráněných prostor a nepovolených předmětů do nich přinášených, přístroje pro určení geografické polohy (navigace),“ a na konci náplně se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Na položku 5168 patří také platby kvalifikovaným poskytovatelům služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce [čl. 13 až 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES] podle smluv podle § 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

(7) Na položku 5168 se zařazuji též výdaje na školení, které je součástí dodávky výpočetní techniky, počítačových programů nebo databází, lze-li je oddělit.“.

33. V příloze v části B v náplni položky 5169 se na konci doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Na položku 5169 se zařazují též platby správních poplatků kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou notáři, banky, držitelé poštovní licence a Hospodářská komora České republiky (k tomu odstavec 1 náplně položky 5362).“.

34. V příloze v části B v náplni položky 5171 v odstavci 2 se za slovo „určena,“ vkládají slova „nebo tuto funkci v důsledku chyby při vytváření této věci ani nenabyla,“ a v odstavci 4 se na konci doplňují věty „Za údržbu se nepovažují úpravy věcí, jejichž obvyklá podoba není jedna jediná, ale je různá například podle ročních období, například za údržbu zatravněných pozemků se nepovažuje setí, sekání a odvoz trávy, za údržbu pozemků se stromy se nepovažuje hrabání a odvoz spadaného listí, za údržbu pozemků se záhony se nepovažuje sázení květin a jejich okopávání a podobně. Výdaje na tyto činnosti se zařazují na položku 5169.“.

35. V příloze v části B v názvu položky 5173 se slova „(tuzemské i zahraniční)“ zrušují a v její náplni odstavec 3 zní:

„(3) Na položku 5173 nepatří náhrady cestovních výdajů poskytovaných v rámci náhrad podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.; tyto náhrady patří na položku 5196.“.

36. V příloze v části B v náplni položky 5175 se na konci doplňují věty „Věcmi, které se použijí k pohoštění, se rozumějí zejména potraviny, suroviny, z nichž se připraví potraviny, jednorázově použitelné jídelní náčiní a podobně. Pohoštěním se rozumí poskytnutí potravin nebo nápojů, případně s odpovídajícími službami, za účelem vytvoření dobrého ovzduší nebo reprezentace při pracovním nebo jiném setkání. Pohoštěním není podávání hlavních jídel (snídaně, oběda nebo večeře) za účelem stravování, je jím však jejich podávání za účelem podle předchozí věty, zejména při setkání se zahraničními delegacemi. Pohoštěním též není nákup potravin nebo restauračních nebo podobných služeb poskytovaných z právní povinnosti, například nákup ochranných nápojů (patří na položku 5131).“.

37. V příloze v části B se za položku 5176 vkládá nová položka 5177, která zní:
„5177 Nákup archiválií
Výdaje na nákup archiválií [§ 2 písm. f) a § 77 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.] v ocenění do 40 000 Kč.“.

38. V příloze v části B název podseskupení položek 518 zní: „Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty“ a jeho náplň zní: „Na položky tohoto podseskupení patří výdaje na netransferové převody uvnitř organizace (položky 5181, 5182 a 5185), na některé převzaté povinnosti (položky 5183 a 5184) a na jistoty (položka 5189).“.

39. V příloze v části B v názvu položky 5181 se slova „Poskytnuté zálohy“ nahrazují slovem „Převody“ a doplňuje se její náplň, která zní: „Převody na bankovní účty vnitřních organizačních jednotek organizačních složek státu s výjimkou Ministerstva zahraničních věcí (§ 52 odst. 6 zákona č. 218/2000  Sb., ve znění zákona č. 174/2007 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb.). Převody na bankovní účty organizačních složek obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí (§ 25 odst. 3 věta druhá zákona č. 250/2000 Sb.).“.

40. V příloze v části B v názvu položky 5182 se slova „Poskytované zálohy“ nahrazují slovem „Převody“.

41. V příloze v části B náplň položky 5184 zní: „Na tuto položku se zatřiďují výdaje na vládní úvěry [§ 3 písm. m) zákona č. 218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.].“.

42. V příloze v části B název položky 5189 zní: „Jistoty“ a v její náplni se zrušuje odstavec 1 a označení odstavce 2 a zrušuje se slovo „i“.

43. V příloze v části B v náplni položky 5191 v odstavci 1 větě první se za slovo „placeny“ vkládají slova „ , nebo plateb k plnění dluhu, který organizace řádně neplní a je za to postižena peněžitou sankcí“ a za slova v závorce „které nelze od“ se vkládá slovo „takových“ a slova v závorce „ , za jejichž zpoždění jsou uloženy,“ se zrušují.

44. V příloze v části B v náplni položky 5192 se zrušují odstavce 2 až 5 a 19, odstavce 7, 8, 10 a 12 až 18 se označují jako odstavce 2 až 11, odstavce 6, 9, 11 a 20 až 26 se zařazují jako odstavce 8 až 17 náplně položky 5811 a na konci náplně se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Na položku 5192 patří také náhrady výdajů zaměstnancům, které vynaložili na očkování, které byl povinen zajistit zaměstnavatel. Hradil-li zaměstnavatel tyto výdaje přímo poskytovateli zdravotních služeb, zařadí je na položku 5169 (k tomu odstavec 12 náplně položky 5169).“.

45. V příloze v části B v náplni položky 5199 v odstavci 3 na konci se doplňují slova „a na výdaje za účelem neprozrazení skutečného důvodu pobývání kontrolních pracovníků v kontrolovaných prostorech, například výdaje na konzumaci v kontrolovaných restauracích“ a na konci náplně se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Na položku 5199 patří i nezařazené zálohy (k tomu odstavec 20 náplně třídy 5) a platby, s nimiž je spojeno právo na dodávku zboží nebo služeb a toto právo je stvrzené dokladem nebo elektronickým záznamem, patří-li výdaje na pořízení tohoto zboží nebo služeb na více položek a v okamžiku platby není rozhodnuto, na odběr jakého zboží nebo služeb se toto právo použije [k tomu písmeno p) úvodního ustanovení části B této přílohy k vyhlášce]. Takovými platbami jsou zejména převody na předplacené karty, například převody podle smluv o předplacených kartách na pohonné hmoty nebo jiné zboží a služby, které vydává CCS, Česká společnost pro platební karty, s. r. o., nebo platby k nabití mobilních telefonů s předplacenými kartami, mají-li se používat i na jiné výdaje než výdaje za služby mobilním operátorům (ty patří na položku 5162).“.

46. V příloze v části B v náplni seskupení položek 52 odstavec 3 zní:

„(3) Odstavec 2 neplatí pro transfery příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji poskytované prostřednictvím jejich zřizovatelů (§ 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 465/2011 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb.). Transfer ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci zřízené krajem zařadí poskytující organizační složka státu při poukázání kraji na položku 5323 nebo 6342 a kraj při přijetí ze státního rozpočtu ho zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své příspěvkové organizaci na položku 5336 nebo 6356. Transfer ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci zřízené obcí zařadí poskytující organizační složka státu při poukázání kraji na položku 5321 nebo 6341, kraj při přijetí ze státního rozpočtu ho zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání obci na stejnou položku, na niž ho přijal, minusem a obec ho zařadí při přijetí od kraje na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své příspěvkové organizaci na položku 5336 nebo 6356. Transfer ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci zřízené dobrovolným svazkem obcí zařadí poskytující organizační složka státu na položku 5329 nebo 6349. Dobrovolný svazek obcí ho při přijetí zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své příspěvkové organizaci ho zařadí na položku 5336 nebo 6356. Transfer z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo dobrovolným svazkem obcí zařadí kraj při poukázání obci na položku 5321 nebo 6341 a při poukázání dobrovolnému svazku obcí na položku 5329 nebo 6349 a obec nebo dobrovolný svazek obcí ho při poukázání své příspěvkové organizaci zařadí na položku 5336 nebo 6356. Pro účely tohoto odstavce se krajem rozumí i hlavní město Praha a obcí i městská část hlavního města Prahy.“.

47. V příloze v části B v náplni seskupení položek 52 v odstavci 4 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

„s)   dar podle § 2055 až 2078 občanského zákoníku.“.

48. V příloze v části B v náplni položky 5213 na konci věty první se slova „na položku 5215“ nahrazují slovy „na položky 5215 a 5216“.

49. V příloze v části B se za položku 5215 vkládá nová položka 5216, která zní:
„5216 *Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem
Neinvestiční transfery akciovým společnostem a společnostem s ručením omezeným, v nichž mají alespoň poloviční podíl [§ 31 až 33 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)] obce nebo kraje a které mají oprávnění k poskytování zdravotnických služeb [§ 15 odst. 1 písm. a) a § 19 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)], je-li v tomto oprávnění mezi formami zdravotní péče [§ 19 odst. 2 písm. b) a § 6] uvedena lůžková péče (§ 9).“.

50. V příloze v části B v názvu položky 5221 se za slovo „transfery“ vkládají slova „fundacím, ústavům a“ a v její náplni se dosavadní text označuje jako odstavec 2 a před něj se vkládá odstavec 1, který zní:

„(1) Neinvestiční transfery fundacím (nadacím a nadačním fondům, § 303 až 401 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a ústavům (§ 402 až 418 občanského zákoníku).“.

51. V příloze v části B v náplni položky 5229 odstavec 1 zní:

„(1) Patří sem neinvestiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou jinou položku z podseskupení položek 522.“.

52. V příloze v části B v náplni položky 5331 se číslice „4“ nahrazuje číslicí „7“ a na konci se doplňuje text „a zákona č. 24/2017 Sb.“.

53. V příloze v části B v náplni položky 5336 větě druhé se za slovo „písm.“ vkládá slovo „b),“.

54. V příloze v části B v názvu položky 5342 se slovo „Převody“ nahrazuje slovy „Základní příděl“.

55. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 5349, která zní: „Na tuto položku se zařazují převody vlastním fondům jiné než ty, které patří na předcházející položky tohoto podseskupení položek, například převodu fondu kulturních a sociálních potřeb jiné než převody základního přídělu.“.

56. V příloze v části B v náplni položky 5362 v odstavci 1 na konci se doplňují věty „Výjimkou jsou a na položku 5362 patří správní poplatky placené kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou matriční úřady, jsou-li součástí újezdních úřadů [§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů], a správní poplatky placené kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou zastupitelské úřady. Platby správních poplatků kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou obce nebo kraje, patří na položku 5365 a platby správních poplatků kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou notáři, banky, držitelé poštovní licence a Hospodářská komora České republiky, patří na položku 5169.“.

57. V příloze v části B v náplni položky 5365 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Platby správních poplatků kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou obce nebo kraje.“.

58. Položky 5422 a 5429 se zrušují.

59. V příloze v části B v názvu položek 5621 a 6421 se za slovo „prostředky“ vkládají slova „fundacím, ústavům a“.

60. V příloze v části B se za položku 5790 vkládá nové seskupení položek 58, které s výjimkou odstavců 8 až 17 náplně položky 5811 zní:
„58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

(1) Na položku 5811 patří výdaje na odškodnění újmy, kterou organizace nezpůsobila a která s její činností ani jinak přímo nesouvisí. Jsou to zejména výdaje na odškodnění újmy vzniklé fyzickým nebo právnickým osobám tím, že plnily povinnosti uložené jim právními předpisy, jestliže jejich plnění nenapomáhá činnosti organizace, ale jejich účelem je celospolečenský prospěch.

(2) Na položku 5811 se zařazují též výdaje na náhrady, které poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj obcím, které zajistily pohřbení zemřelých, o jejichž pohřeb se nikdo jiný nepostaral (§ 5 odst. 5 věta druhá zákona č.  256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 193/2017  Sb.).

(3) Na položku 5811 patří též výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci, které vynakládají organizační složky státu a územní samosprávné celky podle zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(4) Na položku 5811 se zařazují též finanční náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření poskytované podle § 58 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004  Sb. a zákona č. 349/2009 Sb., a podle vyhlášky č. 432/2005 Sb. a vyhlášky č. 335/2006  Sb.

(5) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 37 odst. 7 věta za středníkem zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům [§ 47 odst. 4 a § 48 odst. 1 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 186/2005 Sb.] na to, aby mohly v případech, kdy vlastníci lesa si sami nevyberou odborné lesní hospodáře a jejich funkci vykonávají právnické nebo fyzické osoby podle § 37 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., poskytovat obcím s rozšířenou působností, v jejichž obvodu jakožto orgánů státní správy lesů lesy těchto vlastníků leží, peněžní prostředky na to, aby mohly těmto hospodářům za jejich činnost platit náhrady nákladů podle vyhlášky č. 423/2011 Sb. Kraje je přijmou minusem na položce 5811 a poukážou obcím s rozšířenou působností na této položce plusem. Obce s rozšířenou působností je také přijmou minusem na položce 5811 a plusem na této položce je vyplatí lesním hospodářům.

(6) Na položku 5811 patří i náhrady členům odboje, soudní rehabilitace, náhrady podle zákona o mimosoudních rehabilitacích apod., například náhrady podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

(7) Na položku 5811 patří i náhrady podle zákona č. 203/2005  Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky.“.

61. V příloze v části B v náplni položky 5811 se jako odstavce 8 až 17 zařazují dosavadní odstavce 6, 9, 11 a 20 až 26 náplně položky 5192 s tím, že číslo „5192“ v těchto odstavcích se nahrazuje číslem „5811“.

62. V příloze v části B se za položku 5902 vkládají nové položky 5903 a 5904, které znějí:
„5903 Rezerva na krizová opatření
Tuto položku používají jen kraje a obce, které na ni zařazují výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb., a to jen v rozpočtu. Skutečné výdaje na zajištění přípravy na krizové situace, jejich řešení a odstraňování jejich následků se zařazují na položky odpovídající jejich povaze. V odvětvovém třídění rezervu na krizová opatření i skutečné výdaje zařazují kraje a obce na paragraf 5213. Ústřední orgány státní správy tyto výdaje i jejich rozpočet zařazují v druhovém třídění na položky odpovídající jejich povaze a jako celek na dílčí průřezový ukazatel 34.
5904 *Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli
Na tuto položku zařazují organizace, které přijaly dotaci ze státního rozpočtu [§ 14 až 19 rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] nebo z rozpočtu územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady [§ 10a až 10d zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)], částky vracené poskytovateli dotace na základě jeho výzvy podle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb., nebo podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.“.

63. V příloze v části B v náplni položky 5909 v odstavci 8 se za slovo „zařazují“ vkládají slova „podle svých vnitřních pravidel“ a za hranatou závorku slova „ , Policie České republiky a Generální inspekce bezpečnostních sborů“ a zrušují se slova „neinvestiční“ a „podle bodu 6 přílohy č. 18 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací“ a odstavec 9 zní:

„(9) Na položku 5909 se též zařazují, a to minusem, mylné platby došlé na výdajový účet organizačních složek státu.“.

64. V příloze v části B v náplni položky 6123 na konci se doplňuje věta „Na tuto položku patří celkové výdaje na pořízení vozidla včetně příslušenství, které je součástí jeho dodávky.“.

65. V příloze v části B náplň položky 6125 zní: „Na tuto položku patří výdaje na dodavatelské pořízení dlouhodobého hmotného majetku tvořícího součást informačních a komunikačních technologií (je vyjmenován v odstavci 4 náplně položky 5168).“.

66. V příloze v části B v náplni položky 6313 na konci věty první se slova „na položku 6315“ nahrazují slovy „na položky 6315 a 6316“.

67. V příloze v části B se za položku 6315 vkládá nová položka 6316, která zní:
„6316 *Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem
Investiční transfery akciovým společnostem a společnostem s ručením omezeným, v nichž mají alespoň poloviční podíl [§ 31 až 33 zákona č. 90/2012  Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)] obce nebo kraje a které mají oprávnění k poskytování zdravotnických služeb [§ 15 odst. 1 písm. a) a § 19 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)], je-li v tomto oprávnění mezi formami zdravotní péče [§ 19 odst. 2 písm. b) a § 6] uvedena lůžková péče (§ 9).“.

68. V příloze v části B v názvu položky 6321 se za slovo „transfery“ vkládají slova „fundacím, ústavům a“ a v její náplni se dosavadní text označuje jako odstavec 2 a před něj se vkládá odstavec 1, který zní:

„(1) Investiční transfery fundacím (nadacím a nadačním fondům, § 303 až 401 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a ústavům (§ 402 až 418 občanského zákoníku).“.

69. V příloze v části B v náplni položky 6329 se věta první označuje jako odstavec 1 a druhá jako odstavec 2. Odstavec 1 zní:

„(1) Patří sem investiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou jinou položku z podseskupení položek 632.“.

70. V příloze v části B v náplni položky 6356 se na konci doplňuje věta „Na tuto položku zařazují obce, dobrovolné svazky obcí a kraje transfery svým příspěvkovým organizacím, u kterých plní úlohu prostředníků (k tomu odstavec 3 náplně seskupení položek 52).“.

71. V příloze v části B náplň seskupení položek 81 zní:

„(1) Na položky seskupení položek 81 patří přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit, od tuzemských fyzických a právnických osob. Patří na ně i přijetí peněžních prostředků obdržených prostřednictvím tuzemských vypořádacích systémů cenných papírů (§ 82 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů), i když pocházejí od zahraničních osob. Na položky, jejichž čísla končí číslicemi 5 a 6, se zařazují rozdíly stavů bankovních účtů (stav ke dni 1. ledna minus stav k výkazovému dni) kromě těch, na kterých se soustřeďují půjčené peněžní prostředky od zahraničních osob či peněžní prostředky obdržené prostřednictvím zahraničních vypořádacích systémů cenných papírů. Tuzemskou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, a tuzemskou právnickou osobou právnická osoba, která má sídlo na území České republiky. Peněžními prostředky, které je třeba vrátit, se rozumějí peněžní prostředky obdržené na základě smlouvy nebo jiného právního jednání, z kterých vyplývá, že obdrženou částku má ten, kdo ji obdržel, povinnost v určité lhůtě nebo na požádání vrátit, například zapůjčenou částku (§ 2390 až 2394 občanského zákoníku), nebo má povinnost vrátit její předem stanovenou část nebo částku vyšší, například jmenovitou hodnotu dluhopisu (§ 2 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 172/2012 Sb., zákona č.  303/2013 Sb. a zákona č. 137/2014 Sb.), je-li rozdílná od jeho emisního kursu (§ 520 odst. 2 občanského zákoníku).

(2) Na položky seskupení položek 81 patří též vydání splátek peněžních prostředků obdržených podle odstavce 1.“.

72. V příloze v části B náplň podseskupení položek 811 zní: „Na položky podseskupení položek 811 patří přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit do jednoho roku, vydání peněžních prostředků, které představují toto vracení (splátky), vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení, jestliže se přijetí zhodnocené částky předpokládá do jednoho roku, přijetí takto zhodnocených peněžních prostředků a vzrůst nebo pokles stavů bankovních účtů krátkodobých prostředků. Bankovními účty krátkodobých prostředků se rozumějí platební účty [§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku] a účty, na které se přijímají peněžní prostředky, které mají být do roka vráceny, z kterých se toto vracení provádí a z kterých se vydávají peněžní prostředky s tím, že budou do roka vráceny.“.

73. V příloze v části B v náplni položky 8113 se na začátku doplňují věty, které znějí: „Přijetí peněžních prostředků, které je třeba do jednoho roku vrátit, podle úvěrových smluv a jiných právních aktů, které stanoví, že ten, kdo je přijal, je povinen je do roka vrátit. Na tuto položku nepatří peněžní prostředky utržené za prodej vlastních dluhopisů, ty patří na položku 8111.“.

74. V příloze v části B náplň podseskupení 812 zní: „Na položky podseskupení položek 812 patří přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit za dobu přesahující jeden rok, vydání peněžních prostředků, které představují toto vracení (splátky), vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení, jestliže se přijetí zhodnocené částky předpokládá za dobu přesahující jeden rok, přijetí takto zhodnocených peněžních prostředků a vzrůst nebo pokles stavů bankovních účtů dlouhodobých prostředků. Bankovními účty dlouhodobých prostředků se rozumějí účty, na které se přijímají peněžní prostředky, které mají být vráceny později než za rok, z kterých se toto vracení provádí a z kterých se vydávají peněžní prostředky s tím, že budou vráceny později než za rok.“.

75. V příloze v části B v náplni položky 8123 se věta první nahrazuje větami „Přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit později než za rok, podle úvěrových smluv a jiných právních aktů, které stanoví, že ten, kdo je přijal, je povinen je vrátit ve lhůtě delší než rok. Na tuto položku nepatří peněžní prostředky utržené za prodej vlastních dluhopisů, ty patří na položku 8121.“.

76. V příloze v části B náplň seskupení položek 82 zní:

„(1) Na položky seskupení položek 82 patří přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit, od cizích fyzických osob (§ 26 odst. 1 věta první a § 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) a cizích právnických osob (§ 26 odst. 1 věta druhá zákona č. 91/2012 Sb. a § 3024 odst. 1 občanského zákoníku). Patří na ně i přijetí peněžních prostředků obdržených prostřednictvím zahraničních vypořádacích systémů cenných papírů, i když pocházejí od tuzemských osob. Na položky, jejichž čísla končí číslicemi 5 a 6, se zařazují rozdíly stavů bankovních účtů (stav ke dni 1. ledna minus stav k výkazovému dni), na kterých se soustřeďují půjčené peněžní prostředky od zahraničních osob či peněžní prostředky obdržené prostřednictvím zahraničních vypořádacích systémů cenných papírů. Peněžními prostředky, které je třeba vrátit, se rozumějí peněžní prostředky obdržené na základě smlouvy nebo jiného právního jednání, z kterých vyplývá, že obdrženou částku má ten, kdo ji obdržel, povinnost v určité lhůtě nebo na požádání vrátit, například zapůjčenou částku (§ 2390 až 2394 občanského zákoníku), nebo má povinnost vrátit její předem stanovenou část nebo částku vyšší, například jmenovitou hodnotu dluhopisu (§ 2 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 172/2012  Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 137/2014 Sb.), je-li rozdílná od jeho emisního kursu (§ 520 odst. 2 občanského zákoníku).

(2) Na položky seskupení položek 82 patří též vydání splátek peněžních prostředků obdržených podle odstavce 1.“.

77. V příloze v části B náplň podseskupení položek 821 zní: „Na položky podseskupení položek 821 patří přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit do jednoho roku, vydání peněžních prostředků, které představují toto vracení (splátky), vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení, jestliže se přijetí zhodnocené částky předpokládá do jednoho roku, přijetí takto zhodnocených peněžních prostředků a vzrůst nebo pokles stavů bankovních účtů krátkodobých prostředků. Bankovními účty krátkodobých prostředků se rozumějí platební účty [§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku] a účty, na které se přijímají peněžní prostředky, které mají být do roka vráceny, z kterých se toto vracení provádí a z kterých se vydávají peněžní prostředky s tím, že budou do roka vráceny.“.

78. V příloze v části B v náplni položky 8213 se věta první nahrazuje větami „Přijetí peněžních prostředků, které je třeba do jednoho roku vrátit, podle úvěrových smluv a jiných právních aktů, které stanoví, že ten, kdo je přijal, je povinen je do roka vrátit. Na tuto položku nepatří peněžní prostředky utržené za prodej vlastních dluhopisů, ty patří na položku 8211.“.

79. V příloze v části B náplň podseskupení položek 822 zní: „Na položky podseskupení položek 822 patří přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit za dobu přesahující jeden rok, s výjimkou jejich přijetí podle úvěrových smluv, vydání peněžních prostředků, které představují toto vracení (splátky), vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení, jestliže se přijetí zhodnocené částky předpokládá za dobu přesahující jeden rok, přijetí takto zhodnocených peněžních prostředků a vzrůst nebo pokles stavů bankovních účtů dlouhodobých prostředků. Bankovními účty dlouhodobých prostředků se rozumějí účty, na které se přijímají peněžní prostředky, které mají být vráceny později než za rok, z kterých se toto vracení provádí a z kterých se vydávají peněžní prostředky s tím, že budou vráceny později než za rok.“.

80. V příloze v části B v náplni položky 8223 se věta první nahrazuje větami „Přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit později než za rok, podle právních aktů, které stanoví, že ten, kdo je přijal, je povinen je vrátit ve lhůtě delší než rok. Na tuto položku nepatří peněžní prostředky utržené za prodej vlastních dluhopisů, ty patří na položku 8221.“.

81. V příloze v části C v názvu oddílu 34 se slovo „Tělovýchova“ nahrazuje slovem „Sport“.

82. V příloze v části C pododdíl 341 zní:
„341 Sport
3411 Státní sportovní reprezentace
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Pořízení, technické zhodnocení a údržba sportovních zařízení (§ 2 odst. 5 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016  Sb.), která jsou ve vlastnictví obcí.
3419 Ostatní sportovní činnost
Podpora sportovních organizací (§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb.), výdaje na konání sportovních akcí, zejména závodů, apod.“.

83. V příloze v části C se za paragraf 3429 vkládá nový pododdíl 346, který zní:
„346 Správa v oblasti sportu
3461 *Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu
Činnost Národní sportovní agentury. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tento paragraf nepoužije.“.

84. V příloze v části C v názvu pododdílu 348 a v názvu paragrafu 3480 se slovo „tělovýchovy“ nahrazuje slovem „sportu“.

85. V příloze v části C se doplňuje náplň pododdílu 351, která zní: „Péče podle § 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

86. V příloze v části C v názvu pododdílu 352 se slovo „Ústavní“ nahrazuje slovem „Lůžková“ a doplňuje se náplň tohoto pododdílu, která zní: „Péče podle § 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

87. V příloze v části C v náplni paragrafů 3521 a 3522 se slova „zdravotnických zařízení ústavní péče“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb formou lůžkové péče (§ 2 odst. 1 a § 6 a 7 zákona o zdravotních službách)“.

88. V příloze v části C v náplni paragrafu 3526 se slova „zdravotnických zařízení, která“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb, kteří“.

89. V příloze v části C náplň paragrafu 3529 zní: „Patří sem například dětské domovy pro děti do tří let věku (§ 43 a 44 zákona o zdravotních službách), které jsou poskytovateli zdravotních služeb.“.

90. V příloze v části C se zrušuje paragraf 4333.

91. V příloze v části C v názvu pododdílu 435 se slovo „Služby“ nahrazuje slovy „Sociální služby v oblasti“ a v jeho náplni se text „části třetí dílů 2 a 3“ nahrazuje textem „části třetí hlavě I dílu 3“.

92. V příloze v části C v náplni paragrafu 4379 se na konci doplňuje text „s výjimkou výdajů na služby sociální rehabilitace (ty patří na paragrafy 4344 a 4345)“.

93. V příloze v části C se za paragraf 5212 vkládá nový paragraf 5213, který zní:
„5213 Krizová opatření
Tento paragraf používají jen kraje a obce, které na něj zařazují výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb., a to rozpočet těchto výdajů i skutečné výdaje. Rozpočet těchto výdajů (rezerva na krizová opatření) kraje a obce v druhovém třídění zařazují na položku 5903. Ústřední orgány státní správy tyto výdaje i jejich rozpočet zařazují v odvětvovém třídění na příslušné paragrafy oddílu 52 a jako celek na dílčí průřezový ukazatel 34.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů před tímto dnem se použije vyhláška č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ... pokračování

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.