Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


326

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Nařízení Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013.
Nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „jiného právního předpisu upravující“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího“.

3. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Nařízení Komise (EU) 2017/459.“.

4. V § 2 odst. 1 písm. l) a v § 2 odst. 2 písm. a) se slova „jiného právního předpisu“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

5. V § 2 odst. 1 písmeno s) zní:

„s)   normálními klimatickými podmínkami - třicetiletý aritmetický průměr stanovený z průměrných denních teplot vzduchu za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m., kdy posledním dnem třicetiletého období je 31. prosinec kalendářního roku období, za které se normální klimatické podmínky stanovují; toto období stanovuje operátor trhu a aktualizuje jej alespoň jednou za 5 let,“.

6. V § 2 odst. 2 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

„w)   virtuálním hraničním bodem - souhrn dvou a více hraničních bodů spojujících sousedící vstupně-výstupní systémy spojených do jednoho virtuálního bodu2).“.

7. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a)   stavovým účtem – účet evidující množství uskladněného plynu na základě uzavřené smlouvy o uskladňování, včetně množství plynu, které bylo vtlačeno, vytěženo do nebo z virtuálního zásobníku plynu nebo převedeno mezi stavovými účty,
b)   skladovací kapacitou s pevným výkonem – skladovací kapacita, jejíž vtláčecí nebo těžební výkon je ve smlouvě o uskladňování plynu uzavřené mezi provozovatelem zásobníku plynu a subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem sjednán jako nepřerušitelný,
c)   skladovací kapacitou s přerušitelným výkonem – skladovací kapacita, jejíž vtláčecí nebo těžební výkon je provozovatel zásobníku plynu oprávněn na základě smlouvy o uskladňování plynu subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi přerušit.“.

8. V § 4 odst. 1 a v § 4 odst. 2 se za slova „hraniční body,“ vkládají slova „virtuální hraniční body,“.

9. V § 5 odst. 3 písm. c) se za slova „hraničním bodům“ vkládají slova „nebo virtuálním hraničním bodům“.

10. V § 6 odst. 1 a v § 7 odst. 1 a v § 7 odst. 2 se za slova „hraniční bod,“ vkládají slova „virtuální hraniční bod“.

11. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

㤠8a
Změna určení sjednaných vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy

(1) Na žádost subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka, který má s provozovatelem přepravní soustavy uzavřenou smlouvu o poskytnutí služby přepravy plynu, provádí provozovatel přepravní soustavy změnu určení vstupních nebo výstupních hraničních bodů na příslušný vstupní a výstupní virtuální hraniční bod.

(2) Žádost je možné podat pouze pro změnu určení vstupních nebo výstupních hraničních bodů na příslušné vstupní nebo výstupní virtuální hraniční body, a to pro veškeré přepravní kapacity, na které má daný subjekt uzavřené smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu na daném vstupním nebo výstupním hraničním bodě.

(3) Provozovatel přepravní soustavy ověří žádost na změnu určení sjednaných vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, ve kterém byla žádost podána.

(4) V případě, že není podaná žádost v souladu s odstavcem 2, informuje provozovatel přepravní soustavy subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka o identifikovaném nesouladu. V opačném případě odešle provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníku návrh změny obsahu závazku ze smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu. V návrhu na změnu obsahu závazku ze smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu dochází pouze ke změně určených vstupních nebo výstupních hraničních bodů za příslušný vstupní nebo výstupní virtuální hraniční bod.“.

12. V § 9 odst. 3 větě první a větě třetí se za slova „hraniční bod“ vkládají slova „nebo virtuální hraniční bod“.

13. V § 9 odst. 3 se slova „jiného právního předpisu“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

14. V § 9 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) V případě, že je vstupní nebo výstupní hraniční bod součástí vstupního nebo výstupního virtuálního hraničního bodu, nelze od plynárenského dne, ve kterém došlo ke zřízení příslušného virtuálního hraničního bodu, rezervovat pro tento vstupní nebo výstupní hraniční bod přepravní kapacitu.“.

15. V § 18 odst. 1 se za slova „hraničních bodech“ vkládají slova „nebo virtuálních hraničních bodech“.

16. V § 18 odst. 2 a v § 18 odst. 4 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

17. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) Článek 14 odst. 5 a 6 a článek 15 odst. 2 a 3 nařízení Komise (EU) 2017/459.“.

18. V § 18 odst. 3 větě první se za slova „hraniční body“ vkládají slova „nebo virtuální hraniční body“.

19. Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5) Článek 8 odst. 6 nařízení Komise (EU) 2017/459.“.

20. V § 18 odst. 5 větě první se za slova „hraniční bod“ vkládají slova „nebo virtuální hraniční bod“.

21. Ve společném nadpise umístěném nad označením § 29 se za slova „hraniční body“ vkládají slova „a virtuální hraniční body“.

22. V § 29 odst. 1 a v § 29 odst. 2 a v § 29 odst. 4 se slova „jiného právního předpisu“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

23. Poznámky pod čarou č. 6 a 7 znějí:


6) Článek 17 nařízení Komise (EU) 2017/459.7)*Článek 18 nařízení Komise (EU) 2017/459.“.

24. V § 29 odst. 3 se věta první nahrazuje větou: „Velikost přerušitelné přepravní kapacity nabízené provozovatelem přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi není omezena.“.

25. Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8) Články 33 až 36 nařízení Komise (EU) 2017/459.“.

26. V § 29 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Při řešení nedostatku přepravních kapacit postupem podle § 30 až 31 se virtuální hraniční bod a hraniční body, které tvoří daný virtuální hraniční bod, považují za jeden celek.

(6) Přepravní kapacita získaná nástroji pro řešení nedostatku pevných přepravních kapacit podle § 30 až 31 na hraničních bodech, které tvoří daný virtuální hraniční bod, se nabízí výhradně na příslušném virtuálním hraničním bodu.“.

27. V § 30 odst. 1 se za slova „hraničním bodě“ vkládají slova „nebo ve vstupním nebo výstupním virtuálním hraničním bodě“.

28. V § 30 odst. 1 a v § 30 odst. 2 se za slova „hraniční bod“ vkládají slova „nebo virtuální hraniční bod“.

29. V § 30 odst. 5 a v § 30 odst. 6 se za slova „hraničním bodě“ vkládají slova „nebo virtuálním hraničním bodě“.

30. V § 30a odst. 2 se za slova „hraničních bodech“ vkládají slova „nebo virtuálních hraničních bodech“.

31. V § 30b odst. 1 se za slova „hraničním bodě“ vkládají slova „nebo virtuálním hraničním bodě“.

32. V § 31 odst. 1 se slova „jiným právním předpisem“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie“.

33. Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9) Článek 14 odst. 7 nařízení Komise (EU) 2017/459.
Článek 15 odst. 8 nařízení Komise (EU) 2017/459.“.

34. V § 31 odst. 2 se za slova „hraniční bod“ vkládají slova „nebo virtuální hraniční bod“.

35. V § 31 odst. 2 se za slova „hraničním bodě“ vkládají slova „nebo virtuálním hraničním bodě“.

36. Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10) Článek 32 nařízení Komise (EU) 2017/459.“.

37. V § 32 odst. 1 písm. d) se za slova „hraniční body“ vkládají slova „nebo vstupní a výstupní virtuální hraniční body“.

38. V § 32 odst. 1 písm. i) a v § 32 odst. 1 písm. j) se za slova „hraniční body“ vkládají slova „nebo virtuální hraniční body“.

39. V § 32 odst. 1 písmeno l) zní:

„l)   denně předpověď velikosti a směru systémové odchylky na konci každého plynárenského dne,“.

40. V § 32 odst. 1 písmeno m) zní:

„m)   předpověď spotřeby plynu na daný plynárenský den pro celé území České republiky,“.

41. V § 32 odst. 1 se doplňuje písmeno n), které zní:

„n)   předpověď spotřeby plynu na daný plynárenský den v členění podle jednotlivých distribučních zón.“.

42. V § 32 odstavec 2 zní:

„(2) Informace podle odstavce 1 písm. a) až f) a h) a k) poskytované denně zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 15:00:00 hodin daného plynárenského dne s tím, že údaje z probíhajícího plynárenského dne podle odstavce 1 písm. h) jsou aktualizovány hodinově. Informace poskytované podle odstavce 1 písm. j) a k) zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 12:00:00 hodin následujícího plynárenského dne. Informace podle odstavce 1 poskytované měsíčně zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději devátý kalendářní den daného měsíce. Informace poskytované podle odstavce 1 písm. g) a l) až n) zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 06:00:00 hodin daného plynárenského dne. Informace poskytované podle odstavce 1 písm. m) a n) jsou provozovatelem přepravní soustavy aktualizovány v 10:00:00, 14:00:00, 18:00:00 a 22:00:00 hodin daného plynárenského dne. Provozovatel přepravní soustavy zachovává zveřejněné všechny aktualizované hodnoty, zveřejněné v průběhu plynárenského dne.“.

43. V § 32 odst. 3 se za slova „hraničním bodě“ vkládají slova „ , virtuálním hraničním bodě“.

44. V § 47 odstavec 4 zní:

„(4) Provozovatel distribuční soustavy zahájí distribuci plynu ve zkušebním provozu u zákazníka s charakterem odběru technolog nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla distribuce plynu zahájena. V ostatních případech zahájí provozovatel distribuční soustavy distribuci plynu ve zkušebním provozu dnem uvedeným v žádosti a ukončí posledním dnem kalendářního měsíce uvedeného v žádosti, nejpozději však posledním dnem měsíce února. Maximální doba trvání distribuce plynu ve zkušebním provozu u zákazníka s charakterem odběru otop je 6 kalendářních měsíců.“.

45. V § 50 odst. 2 se slovo „celou“ zrušuje.

46. V § 50 odstavec 4 zní:

„(4) Na základě smlouvy o uskladňování plynu je provozovatelem zásobníku plynu subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi skladovací kapacita rezervována jako

a)   roční skladovací kapacita; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 let s tím, že 40 % celkové technické kapacity virtuálního zásobníku plynu je vyčleněno pro rezervaci skladovací kapacity na dobu maximálně 5 let,
b)   nová roční skladovací kapacita; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 let (dále jen „nová roční skladovací kapacita“),
c)   měsíční skladovací kapacita; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský měsíc,
d)   denní skladovací kapacita; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den.“.

47. V § 50 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Skladovací kapacitu podle odstavce 4 písm. a), c) a d) lze rezervovat jako skladovací kapacitu s pevným nebo přerušitelným výkonem. Skladovací kapacitu podle odstavce 4 písm. b) lze rezervovat jako skladovací kapacitu s pevným výkonem.

(6) Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem je subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem hrazena pouze za nepřerušenou část přidělené skladovací kapacity s přerušitelným výkonem.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

48. V § 50 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Převod plynu se uskutečňuje pouze mezi stavovými účty jednoho subjektu zúčtování, nebo mezi stavovými účty jednoho zahraničního účastníka, nebo mezi stavovými účty subjektů zúčtování.“.

49. Skupinový nadpis nad § 51 zní:
„Postup při rezervaci roční skladovací kapacity“.

50. V § 51 odst. 1 se slova „s pevným výkonem“ zrušují.

51. V § 52 odst. 1 se slova „2 pracovní dny před vyhlášeným termínem aukce“ nahrazují slovy „v termínu stanoveném provozovatelem zásobníku plynu v podmínkách aukce“.

52. V § 52 odstavec 4 zní:

„(4) Dobu trvání aukčního kola určí provozovatel zásobníku plynu v podmínkách aukce.“.

53. V § 52 odst. 5 se slova „součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předcházejícím aukčním kole a“ zrušují.

54. V § 52 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Provozovatel zásobníku plynu ukončí aukci, pokud

a)   v aukčním kole součet požadavků na rezervaci skladovací kapacity všech aktivních žadatelů je menší nebo roven hodnotě velikosti nabízené skladovací kapacity,
b)   před začátkem dalšího aukčního kola provozovatel zásobníku plynu aktivuje nabídku dodatečné skladovací kapacity. Provozovatel zásobníku plynu může před dalším aukčním kolem aktivovat nabídku dodatečné skladovací kapacity maximálně ve výši rozdílu mezi součtem všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity v posledním konaném aukční kole a hodnotou velikosti nabízené skladovací kapacity v případě, že součet požadavků na rezervaci skladovací kapacity všech aktivních žadatelů v aukčním kole převýšil hodnotu velikosti nabízené skladovací kapacity. Zároveň velikost aktivované dodatečné skladovací kapacity nesmí překročit 25 % velikosti volné skladovací kapacity nabídnuté do aukce podle bodu 2 písm. e) přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(7) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu zaokrouhlenou na celé m3 nebo kWh nebo kWh/den podle požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v posledním aukčním kole.“.

55. V § 52 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Zůstane-li část skladovací kapacity po posledním aukčním kole nerezervována, je tato část skladovací kapacity rezervována aktivním žadatelům z předposledního kola poměrně podle výše jejich požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předposledním aukčním kole s tím, že požadavek na rezervaci skladovací kapacity aktivního žadatele je pro výpočet rezervace snížen o skladovací kapacitu rezervovanou aktivnímu žadateli v posledním aukčním kole.

(9) Cena za rezervaci skladovací kapacity se určí jako

a)   hodnota minimální ceny podle bodu 2 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce v případě, že nedošlo v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v prvním aukčním kole k překročení hodnoty velikosti nabízené skladovací kapacity,
b)   hodnota váženého průměru cen z posledního a předposledního aukčního kola, kde váhami je velikost rezervované skladovací kapacity v posledním a v předposledním aukčním kole, v případě, že je aktivnímu žadateli rezervována skladovací kapacita také na základě požadavku na rezervaci skladovací kapacity v předposledním aukčním kole,
c)   hodnota aukční ceny v posledním aukčním kole, v němž provozovatel zásobníku plynu rezervoval aktivnímu žadateli skladovací kapacitu, v případě, že je rezervována celá velikost nabízené skladovací kapacity.“.

56. § 53 zní:

㤠53

(1) Provozovatel zásobníku plynu zasílá potvrzení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky bez zbytečného odkladu po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity.

(2) Provozovatel zásobníku plynu vrací aktivnímu žadateli, kterému nebyla rezervována skladovací kapacita, finanční zajištění do 5 pracovních dnů po skončení aukce.

(3) Provozovatel zásobníku plynu zasílá návrh smlouvy o uskladnění aktivnímu žadateli do 10 pracovních dnů po skončení aukce. Smlouva o uskladnění musí být uzavřena nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.

(4) Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita, vrací provozovatel zásobníku plynu finanční zajištění do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy o uskladňování plynu.

(5) Pokud aktivní žadatel neuzavře smlouvu o uskladňování v termínu podle odstavce 4, je skladovací kapacita, která mu byla potvrzena podle odstavce 1, považována za volnou skladovací kapacitu.

(6) Aktivní žadatel, se kterým nebyla uzavřena smlouva podle odstavce 4, uhradí provozovateli zásobníku plynu pokutu za zrušení rezervace skladovací kapacity podle bodu 2 písm. m) přílohy č. 3 k této vyhlášce s tím, že provozovatel zásobníku plynu započte finanční zajištění složené aktivním žadatelem před začátkem aukce na skladovací kapacitu proti poplatku za zrušení rezervace.“.

57. Nadpis § 54 zní:
„Postup při rezervaci měsíční skladovací kapacity“.

58. V § 54 odst. 1 a odst. 2 se slova „s pevným výkonem“ zrušují.

59. V § 56 odstavec 2 zní:

„(2) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník elektronicky nejpozději do 18:00:00 hodin plynárenského dne, na který je denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem požadována. Provozovatel zásobníku plynu určuje minimální cenu, za kterou je denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem nabízena. Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem je hrazena pouze za nepřerušenou část přidělené denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí žádosti v pořadí podle nabídnuté ceny s uvedením nejvyšší ceny jako první, v případě nabídky shodné ceny podle časové značky přijetí žádosti a elektronicky oznámí rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem. Doručením oznámení o rezervaci se považuje denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem za rezervovanou. Provozovatel zásobníku plynu může umožnit subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi podat žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem i po termínu podle věty první.“.

60. Nadpis § 57 zní:
„Postup při rezervaci nové roční skladovací kapacity“.

61. V § 57 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje novou roční skladovací kapacitu na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel zásobníku plynu zahajuje aukci nejdříve 7 let před začátkem skladovacího roku, od kterého je možné zahájit uskladňování plynu s využitím nové skladovací kapacity v celé velikosti.

(3) Maximální délka rezervace skladovací kapacity pro rezervaci nové roční skladovací kapacity je 15 let. Délku rezervace skladovací kapacity určuje provozovatel zásobníku plynu při vyhlášení podmínek aukce.“.

62. V § 58 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

63. V § 58 odstavec 5 zní:

„(5) V případě, že bude možné po rezervaci nové roční skladovací kapacity zpřístupnit tuto novou skladovací kapacitu před začátkem účinnosti rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, může ji provozovatel zásobníku plynu nabídnout účastníkům trhu s plynem formou rezervace měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem, a to i opakovaně. Pro rezervaci této skladovací kapacity se použije § 54 obdobně. Takto rezervovaná skladovací kapacita je nadále považována za novou skladovací kapacitu.“.

64. V § 59 odstavec 3 zní:

„(3) Provozovatel zásobníku plynu podává v rámci vnitrodenního organizovaného trhu s plynem nabídku na prodej plynu za poslední známou cenu vnitrodenního trhu zvýšenou o 0,5 EUR/MWh. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 2 minut, sníží provozovatel zásobníku plynu cenu o 0,1 EUR/MWh po uplynutí každých 2 minut. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 30 minut, sníží provozovatel zásobníku plynu cenu o 0,3 EUR/MWh po uplynutí každé 1 minuty. Poslední známou cenou vnitrodenního trhu se rozumí cena realizovaného obchodu na vnitrodenním trhu operátora trhu pro den, na který se požadavek podává, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečněného nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává. Pokud není tato cena k dispozici, použije se cena posledního realizovaného obchodu na vnitrodenním trhu operátora trhu, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečněného nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává. Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup každý den objem plynu, který bude nabízet v rámci vnitrodenního organizovaného trhu s plynem.“.

65. V § 60 odst. 2 se slova „na stejnou úroveň vůči sjednanému přerušitelnému výkonu“ nahrazují slovy „v pořadí podle časové značky přijetí žádosti o rezervaci skladovací kapacity v pořadí od nejpozději přijaté žádosti po nejdříve přijatou“.

66. V § 63 odst. 1 písm. a) a v § 63 odst. 2 písm. a) se za slova „hraničních bodů“ vkládají slova „nebo virtuálních hraničních bodů“.

67. V § 63 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

„(3) Pro přepravní kapacity na hraničních bodech nebo virtuálních hraničních bodech přepravní soustavy může podávat subjekt zúčtování nominace přepravy i v informačním systému sousedního provozovatele přepravní soustavy. Nominaci lze podat pouze pro virtuální hraniční bod nebo pouze pro původní hraniční bod, podání jediné nominace19) pro kombinaci virtuálního hraničního bodu a původního hraničního bodu není možné. Provozovatel přepravní soustavy zajistí, aby takto podané nominace přepravy byly zaznamenány i v jeho informačním systému a bez zbytečného odkladu byly předány operátorovi trhu.


19) Nařízení Komise (EU) 2015/703 ze dne 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů.“.

68. V § 66 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo vstupním nebo výstupním virtuálním hraničním bodě“.

69. V § 70 odst. 3 a v § 73 odst. 1 se za slova „hraničních bodech“ vkládají slova „nebo virtuálních hraničních bodech“.

70. V § 78 odst. 4 větě první se za slova „navazující změna dodavatele“ vkládají slova „nebo pokud pro odběrné místo není podána žádost o prodloužení dodávky podle § 115 odst. 1“.

71. V § 78 odstavec 6 zní:

„(6) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy o možnosti vzniku neoprávněného odběru neprodleně informuje zákazníka, pokud pro odběrné místo současně neprobíhá v informačním systému operátora trhu změna dodavatele nebo pokud pro odběrné místo není podána žádost o prodloužení dodávky podle § 115 odst. 1.“.

72. § 92 včetně nadpisu zní:

㤠92
Úrovně konta provozovatele a vyrovnávací akce

(1) V případě, že to dovoluje aktuální nebo predikovaný provozní stav přepravní soustavy, neprovádí provozovatel přepravní soustavy žádné vyrovnávací akce, pokud je velikost konta provozovatele vyšší než hodnota uvedená v příloze č. 7 bodu 1 a nižší než hodnota uvedená v příloze č. 7 bodu 2 k této vyhlášce.

(2) V případě, že po podání nominací podle § 62 odst. 4 jsou splněny podmínky uvedené v příloze č. 7 bodech 1 a 2 k této vyhlášce, může provozovatel přepravní soustavy provést vyrovnávací akci, a to postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) V případě, že jsou splněny podmínky uvedené v příloze č. 8 bodu 1, 2, 8, 9 nebo 10 k této vyhlášce, může provozovatel přepravní soustavy provést vyrovnávací akci, a to postupem uvedeným v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(4) Provozovatel přepravní soustavy zveřejní do 15 minut od realizace vyrovnávací akce prostřednictvím informačního systému operátora trhu informace o provedené vyrovnávací akci v rozsahu stanoveném v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(5) Provozovatel přepravní soustavy zveřejní do 15 minut od zrušení požadavku na realizaci vyrovnávací akce prostřednictvím informačního systému operátora trhu informace o zrušené vyrovnávací akci.“.

73. V § 94 odst. 1 se slova „§ 92 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 92 odst. 4“.

74. V § 94 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Operátor trhu zveřejňuje aktuální stav konta neutrality při každé jeho změně a na začátku plynárenského dne.“.

75. V § 97 odst. 1 písm. a), v § 97 odst. 1 písm. b) a v § 97 odst. 3 se za slova „dodavatele plynu“ vkládají slova „a u nichž nedošlo k ukončení poskytování služby distribuční soustavy“.

76. V § 102 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   rozsah období, za které se normální klimatické podmínky stanovují,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

77. V § 102 odst. 2 písm. d) se za slova „podmínky pro“ vkládají slova „celé území České republiky za“.

78. V § 102 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   skutečné klimatické podmínky pro územní členění České republiky určené operátorem trhu, za předchozí plynárenský den poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem.“.

79. V § 102 odstavec 7 zní:

„(7) Operátor trhu zveřejňuje nejpozději do 14:00:00 hodin plynárenského dne

a)   alokaci využití flexibility souhrnně za všechny subjekty zúčtování a zahraniční účastníky,
b)   souhrn kladných denních vyrovnávacích množství a souhrn záporných denních vyrovnávacích množství subjektů zúčtování.“.

80. V § 104 odst. 5 se slova „na který v příslušné distribuční síti byla přenesena odpovědnost za odchylku u zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu.“ nahrazují slovy „který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u ztrát.“.

81. § 105 zní:

㤠105

Provozovatel distribuční soustavy zašle jedenkrát ročně nejpozději ke dni 30. června skutečnou hodnotu ztrát v příslušné distribuční síti za předchozí kalendářní rok.“.

82. V § 111 odst. 1 se text „18:00:00“ nahrazuje textem „17:00:00“.

83. V § 113 odstavec 3 zní:

„(3) Provozovatel distribuční soustavy stanoví stav měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C nebo CM k datu účinnosti standardní změny dodavatele plynu na základě údajů v pořadí podle následujících priorit

a)   odečet stavu měřicího zařízení provozovatelem distribuční soustavy, pokud jím provozovatel distribuční soustavy disponuje,
b)   odečet stavu měřicího zařízení podaný zákazníkem provozovateli distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím stávajícího nebo nového dodavatele plynu, pokud je podán do skončení pátého pracovního dne ode dne změny dodavatele plynu,
c)   odhad spotřeby plynu k datu účinnosti změny dodavatele plynu podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.“.

84. V § 114 odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00:00 hodin desátého pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky. Žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném místě na subjekt zúčtování podává subjekt zúčtování operátorovi trhu nejpozději do 10:00:00 hodin desátého dne před plánovaným ukončením převzetí odpovědnosti za odchylku v odběrném místě. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu ukončení převzetí odpovědnosti za odchylku na odběrném místě k subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.“.

85. V § 116 odstavec 2 zní:

„(2) Pokud subjekt zúčtování podle odstavce 1 následující kalendářní den v 8:00:00 hodin nemá nadále potřebné finanční zajištění pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků, operátor trhu pozastaví možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne informaci o pozastavení možnosti subjektu zúčtování nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku, účastnit se vnitrodenního trhu s plynem a výčet EIC kódů odběrných míst, jichž se daná skutečnost týká, všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

86. V příloze č. 3 se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až o), která znějí:

„k)   typ rezervace skladovací kapacity podle § 50 odst. 4,
l)   dobu trvání jednotlivých aukčních kol,
m)   způsob stanovení pokuty za zrušení rezervace skladovací kapacity aktivnímu uživateli, kterému byla rezervace skladovací kapacity potvrzena, ale nedošlo k uzavření smlouvy o uskladnění, včetně termínu pro její uhrazení,
n)   termín složení finančního zajištění pro aktivní účast v aukci na skladovací kapacitu,
o)   velikost dodatečné skladovací kapacity, která může být aktivována.“.

87. Příloha č. 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

88. Příloha č. 6 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

89. Příloha č. 7 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

90. Příloha č. 8 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

91. Příloha č. 10 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

92. Příloha č. 11 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

93. Příloha č. 14 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 54, pokud jde o § 52 odst. 6 písm. b), a čl. I bodu 55, pokud jde o § 52 odst. 9 písm. b), která nabývají účinnosti dnem 1. února 2019, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 59 a čl. I bodu 65, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2019.

Rada Energetického regulačního úřadu:
Ing. Outrata v. r.
Ing. Krejcar, Ph.D., v. r.
Ing. Pokorný v. r.
Ing. Vlk v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.