Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


298

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2018

o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 23 odst. 4 a § 31 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

§ 1
Předmět vyhlášky

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

Oblastní plány rozvoje lesů
§ 2

(1) Oblastní plán rozvoje lesů (dále jen „oblastní plán“) stanoví pro přírodní lesní oblasti rámcové zásady hospodaření. Oblastní plán je podkladem pro oblastně diferencované uplatňování státní lesnické politiky a doporučením pro zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. Hranice přírodních lesních oblastí jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Oblastní plán se zpracovává na období 20 let. V odůvodněných případech je možné oblastní plán zpracovat na kratší období, avšak nejméně na období 5 let. V případě závažné změny podmínek, za nichž byl oblastní plán schválen, zejména rozsáhlých změn ve využití území přírodní lesní oblasti s dopadem na funkční potenciál daného území, může ministerstvo změnit dobu jeho platnosti.

(3) Ministerstvo uveřejní na svých internetových stránkách záměr vypracovat oblastní plán a stanoví lhůtu, do kdy lze uplatnit připomínky, která nesmí být kratší než 60 dnů. Zpracovatel oblastního plánu v závěrečném šetření podle odstavce 4 předloží ministerstvu přehled o tom, jak se s připomínkami vyrovnal.

(4) Součástí zpracování oblastního plánu je základní šetření stanovující podmínky a podrobnosti pro jeho zpracování v dané přírodní lesní oblasti a závěrečné šetření, ve kterém ministerstvo prověří, zda byly dodrženy podmínky stanovené základním šetřením.

(5) Pokud dojde ke změně přírodních podmínek, za nichž byl oblastní plán schválen, zadá ministerstvo zpracování změny oblastního plánu a určí termín, způsob a rozsah zpracování této změny.

§ 3

(1) Oblastní plán obsahuje

a)   zjištění funkčního potenciálu lesů dané přírodní lesní oblasti pro funkci produkční a funkce mimoprodukční (dále jen „funkce lesa“),
b)   přehled požadavků na plnění funkcí lesa a informace o kategorizaci lesů,
c)   přehled překryvu účelovosti lesů a funkcí lesa,
d)   rozbor přírodních podmínek včetně lesnického typologického klasifikačního systému (dále jen „typologický systém“) a způsobu zařazování pozemků do typologického systému,
e)   rozbor ohrožení lesů škodlivými činiteli,
f)   údaje o stavu lesů a rozbor hospodaření vycházející z lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a lesní hospodářské evidence, včetně historického vývoje hospodaření a z výstupů inventarizace lesů,
g)   přehled o přirozených nebo umělých zdrojích požární vody, které jsou dostupné a přístupné pro požární techniku k čerpání vody pro hašení lesních požárů,
h)   základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory,
i)   návrh dlouhodobých opatření ochrany lesů,
j)   návrh využití geograficky nepůvodních dřevin a
k)   návrh řešení dopravního zpřístupnění lesů, vyžadují-li to místní podmínky.

(2) Základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory jsou

a)   cílová druhová porostní skladba, kterou se rozumí doporučené zastoupení dřevin v mýtním věku, vyjádřené v procentech, které je vhodné z hlediska zabezpečení funkcí lesů v dané přírodní lesní oblasti; při stanovení cílové druhové porostní skladby se vychází z rámcového vymezení druhové skladby porostů uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b)   minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c)   hospodářský způsob
1. podrostní, při němž obnova lesních porostů probíhá pod ochranou těženého porostu,
2. násečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, jejíž šíře nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, popřípadě i pod ochranou přilehlého porostu,
3. holosečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, širší než průměrná výška těženého porostu a
4. výběrný, při němž těžba za účelem obnovy a výchovy lesních porostů není časově a prostorově rozlišena a uskutečňuje se výběrem jednotlivých stromů nebo skupin stromů na ploše porostu,
d)   obmýtí, kterým se rozumí plánovaná rámcová ustálená produkční doba lesních porostů, zařazených do hospodářských souborů, udávaná počtem let zaokrouhleným na desítky; při stanovení obmýtí se vychází z hodnot uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce,
e)   obnovní doba, kterou se rozumí plánovaná průměrná doba, která uplyne od zahájení do ukončení úmyslné obnovy lesního porostu, zařazeného do hospodářského souboru, udávaná počtem let, zaokrouhleným na desítky; při stanovení obnovní doby se vychází z hodnot uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce a
f)   hospodářský tvar
1. vysoký, pro lesní porosty vzniklé ze semen nebo sadebního materiálu lesních dřevin,
2. nízký, pro lesní porosty vzniklé výmladností a
3. střední, pro lesní porosty, u kterých spodní etáž vznikla převážně výmladností a jedna či více horních etáží vznikly převážně ze semen nebo sadebního materiálu lesních dřevin.

(3) Oblastní plán v podobě tematických map vyhotovených v digitální formě v souvislém zobrazení na podkladě státních mapových děl, grafických a tabelárních přehledů a textové části zveřejní zpracovatel oblastního plánu na svých internetových stránkách. Textová část obsahuje údaje podle odstavce 1, výsledná doporučení a závěry a technickou zprávu popisující postup vyhotovení oblastního plánu.

§ 4
Typologický systém

(1) Typologický systém slouží pro klasifikaci trvalých ekologických podmínek lesů, na jejichž základě vymezuje v lesích části s podobnými růstovými a produkčními podmínkami, vyhodnocuje tyto ekologické podmínky a vytváří podklady pro vhodné lesnické hospodaření.

(2) Typologický systém se skládá z

a)   lesních vegetačních stupňů,
b)   ekologických řad,
c)   edafických kategorií,
d)   souborů lesních typů a
e)   lesních typů.

(3) Typologický systém je na úrovni souborů lesních typů upraven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5
Způsob zařazování pozemků do typologického systému

(1) Do typologického systému se zařazují lesní pozemky, případně další pozemky, které lze klasifikovat na základě jejich terénních, půdních a vegetačních vlastností.

(2) Zařazování pozemků do typologického systému provádí zpracovatel oblastního plánu.

§ 6
Aktualizace zařazení pozemků do typologického systému

(1) Aktualizaci zařazení pozemků do typologického systému (dále jen „aktualizace“) provádí zpracovatel oblastního plánu. Za aktualizaci se považuje rovněž zařazení pozemků do typologického systému, které dříve do typologického systému nebyly zařazeny.

(2) Pokud jsou zjištěny vlastnosti pozemků odlišné od původních vlastností, aktualizuje zpracovatel oblastního plánu dosavadní zařazení pozemků do typologického systému na základě nově zjištěných vlastností.

§ 7
Vymezení hospodářských souborů

(1) Při zpracování oblastních plánů se v rámci přírodních lesních oblastí vymezují hospodářské soubory, jako jednotky diferenciace hospodaření v lesích. Označení hospodářských souborů je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Při vymezení hospodářského souboru se vychází

a)   z rámcového vymezení cílových hospodářských souborů, případně podsouborů, charakterizovaných stanovištními podmínkami, uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b)   z funkčního zaměření lesů, deklarovaného prostřednictvím kategorizace lesů,
c)   ze stavu lesních porostů definovaného porostními typy v oblasti, pro kterou se oblastní plán zpracovává; základní porostní typy jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) V číselném označení hospodářského souboru je prvním dvojčíslím označen cílový hospodářský soubor a dalším číslem je označen porostní typ. Případné další určující charakteristiky hospodářského souboru se uvádějí prostřednictvím indexů uvedených v přílohách č. 3 a 5 k této vyhlášce. U lesů zvláštního určení se v označení cílového hospodářského souboru druhá lichá číslice dvojčíslí mění na nejbližší nižší číslici sudou.

(4) V odůvodněných případech převažujícího funkčního zaměření lesů nebo stavu lesních porostů lze při zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov vymezit hospodářské soubory s rozdílnými stanovištními podmínkami nebo s různými porostními typy. Pro nejnižší jednotky rozdělení lesa se u takto vymezených hospodářských souborů základní hospodářské doporučení uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) odvozuje přímo na základě zjištěných souborů lesních typů a jejich částí uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Na území národních parků se při vymezení hospodářských souborů vychází ze zásad péče o národní parky, účelu zachování jejich ekologicky stabilních přirozených ekosystémů odpovídajících danému stanovišti a cílů ochrany sledovaných jejich vyhlášením.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, se zrušuje.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 298/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 298/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 298/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 298/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1510 - Celní předpisy

ÚZ č. 1510 - Celní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění celního zákona, zákona o Celní správě ČR a zákona o působnosti celních orgánů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Dále zde najdete platné texty všech příslušných nařízení vlády, vyhlášek a sdělení. Celkem 12 aktuálních textů ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.