Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


296

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slova „dřevní hmoty“ nahrazují slovem „dříví“.

2. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„(3) Vyhláška se nevztahuje na výpočet výše škod na produktech s výjimkou dřeva, zejména škod na vánočních stromcích z plantáží vánočních stromků, škod na reprodukčním materiálu lesních dřevin, škod na uznaných zdrojích reprodukčního materiálu1) nebo škod na vyrobených sortimentech surového dříví.


1) § 11 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 2 odst. 2 se slovo „zjistí“ nahrazuje slovem „určí“.

4. V § 2 odst. 5 se za slovo „typů,“ doplňují slova „o stupni poškození lesních porostů5),“ a na konci odstavce se doplňují věty „Převodní tabulka bonitních stupňů lesních dřevin je uvedena v příloze č. 10 k této vyhlášce. V případě rozdílů mezi relativními bonitami uvedenými v hospodářské knize lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a výsledkem převodu podle přílohy č. 10 k této vyhlášce se použijí hodnoty relativních bonit z této přílohy.“.

5. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

„(7) Výši škody způsobené imisemi lze podle této vyhlášky určit u imisí, pro které je stanoven imisní limit vyhlášený pro ochranu ekosystémů a vegetace podle jiného právního předpisu8). Zároveň lze výši této škody určit pouze za kalendářní rok, ve kterém byl na daném území překročen imisní limit pro konkrétní znečišťující látku podle jiného právního předpisu8).


8) Příloha č. 1 bod 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 3 až 6 se slova „celková upravená potenciální renta z lesa“ nahrazují slovy „celková potenciální roční renta z lesa“ a slova „upravených potenciálních rent z lesa“ se nahrazují slovy „potenciálních ročních rent z lesa“.

7. V § 8 odst. 1 se slova „dřevní hmoty“ nahrazují slovem „dříví“.

8. V § 9 odst. 3 se slova „pásem ohrožení5) a stupňů poškození“ nahrazují slovy „stupňů poškození lesních porostů5)“ a slova „ , pásem ohrožení a stupňů poškození“ se nahrazují slovy „a stupňů poškození lesních porostů“.

9. Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.“.

10. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě, že ke snížení produkce lesního porostu došlo v důsledku záměny dřevin vyvolané působením imisí.“.

11. V § 11 odst. 1 se číslo „1,02n“ nahrazuje číslem „1,01n“.

12. V nadpisu § 13 se slova „dřevní hmoty“ nahrazují slovem „dříví“.

13. V § 13 se slova „dřevní hmoty“ nahrazují slovem „dříví“, slovo „odcizené“ se nahrazuje slovem „odcizeného“ a text „§ 7 odst. 1“ se nahrazuje textem „§ 8 odst. 1“.

12. Příloha č. 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. Příloha č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. Přílohy č. 4 až 10 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 11, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1492 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1492 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Od května 2022 došlo k obrovským změnám zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zákona o dohledu. Po delší době nastaly také velké změny zákona o ...

Cena: 379 KčNedostupné

Shrnutí předpisů o advokacii, 2. vydání

Shrnutí předpisů o advokacii, 2. vydání

Martin Pelikán - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání příručky Shrnutí předpisů o advokacii. K sepsání této publikace autora kdysi motivovala vlastní zkušenost z doby přípravy na advokátní zkoušky a chybějící ucelený praktický materiál zabývající se právní úpravou výkonu advokacie a ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.