Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


293

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015  Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č.  423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 427/2017 Sb. a nařízení vlády č. 43/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; obdobně se postupuje v žádosti podané podle hlavy III“.

2. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Žadatel, na kterého se vztahuje diverzifikace plodin, uvede v žádosti podle § 4 zákres plochy plodiny na dílu půdního bloku.“.

3. V § 11 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).

4. V § 11 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku v případě plochy podle § 12 a 12a,“.

5. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Plodinou pro úhor s porostem je

a)   čičorka,
b)   hořčice,
c)   jestřabina,
d)   komonice,
e)   kozinec,
f)   svatojánské žito,
g)   svazenka,
h)   štírovník,
i)   úročník,
j)   vičenec,
k)   vikev,
l)   koriandr,
m)   řeřicha,
n)   tráva čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin výše neuvedených, nebo
o)   směs dvou nebo více plodin podle písmen a) až n).“.

6. V § 12 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   která je zemědělsky udržována od 1. ledna do 15. července příslušného kalendářního roku podání žádosti,“.

7. V § 12 odst. 4 se slova „v roce“ nahrazují slovy „příslušného kalendářního roku“ a slova „posledního kalendářního roku úhoru“ se nahrazují slovy „příslušného kalendářního roku podání žádosti“.

8. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

„12a
Medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu

(1) Medonosným úhorem využívaným v ekologickém zájmu se rozumí plocha se souvislým porostem plodin uvedených v odstavci 2 nebo 3 ležící ladem, která se nachází na dílu půdního bloku nebo jeho části evidovaném od 1. ledna příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury úhor.

(2) Plodinou pro medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu je

a)   čičorka,
b)   hořčice,
c)   jestřabina,
d)   jetel,
e)   jitrocel,
f)   kmín,
g)   komonice,
h)   kopr,
i)   koriandr,
j)   kozinec,
k)   krambe,
l)   len,
m)   lnička,
n)   lupina,
o)   mastňák,
p)   mrkev,
q)   pastinák,
r)   pohanka,
s)   ředkev,
t)   řeřicha,
u)   sléz,
v)   slunečnice,
w)   svazenka,
x)   světlice,
y)   štírovník,
z)   tolice.

(3) Plodinou pro medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu je dále

a)   úročník,
b)   vičenec,
c)   vikev,
d)   tráva čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin.

(4) Medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu je plocha dílu půdního bloku nebo jeho části,

a)   která je zemědělsky udržována od 1. ledna do 15. července příslušného kalendářního roku podání žádosti,
b)   na které se pěstují plodiny uvedené v odstavci 2 nebo 3, jež se nevyužijí za účelem produkce, nejsou sklízeny a odstraněny z dílu půdního bloku, ani nejsou paseny,
c)   na kterou se v době jeho využívání neaplikují hnojiva a přípravky na ochranu rostlin a
d)   která je, pokud se jedná o část dílu půdního bloku, na této části v terénu viditelně označena.

(5) Žadatel zajistí na medonosném úhoru využívaném v ekologickém zájmu souvislý porost plodiny podle odstavce 2 nebo 3 nejpozději od 1. června příslušného kalendářního roku podání žádosti, který zůstane ponechán na pozemku alespoň do 15. července příslušného kalendářního roku podání žádosti. Do doby trvání medonosného úhoru využívaného v ekologickém zájmu se započítává také období před zasetím plodiny tohoto úhoru.

(6) Žadatel zajistí založení porostu na medonosném úhoru využívaném v ekologickém zájmu ze směsi plodin, ve které jsou zastoupeny nejméně 3 druhy plodin uvedených v odstavci 2 nebo 3, přičemž žádná z plodin v porostu nepřekročí 80 %, s výjimkou plodiny uvedené v odstavci 3 písm. d), která v porostu nepřekročí 30 %.

(7) Pokud žadatel neprovedl na příslušném dílu půdního bloku označení plochy v souladu s odstavcem 4 písm. d) ve vztahu k příslušnému dílu půdního bloku, Fond tuto plochu nezapočítá do plochy v ekologickém zájmu.

(8) V případě medonosného úhoru využívaného v ekologickém zájmu žadatel o platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede

a)   seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, na kterých je medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu udržován, a
b)   zákres příslušných dílů půdních bloků nebo jejich částí, na kterých je v příslušném kalendářním roce udržován medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu.“.

9. V § 18 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   je nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku založen porost ozimé plodiny nebo ponechán porost víceleté plodiny vázající dusík a“.

10. V § 20 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Žadatel o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu, který pěstuje na dílu půdního bloku brambory určené pro výrobu škrobu a zároveň brambory, na které o tuto podporu nežádá, označí viditelně v terénu na příslušném dílu půdního bloku plochy určené k pěstování brambor určených pro výrobu škrobu a k pěstování brambor, na které o podporu nežádá.“.

11. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Žadatel o poskytnutí podpory na produkci konzumních brambor, který pěstuje na dílu půdního bloku konzumní brambory a zároveň brambory, na které o tuto podporu nežádá, označí viditelně v terénu na příslušném dílu půdního bloku plochy určené k pěstování konzumních brambor a k pěstování brambor, na které o podporu nežádá.“.

12. V § 31 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

13. V příloze č. 3 se za řádek

„Úhor s porostem - půda ponechaná ladem 1,0“

vkládá řádek

„Medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu 1,5“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Obchodní smlouvy

Obchodní smlouvy

Dohnal, Gavlas, Oliva - C. H. Beck

Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Smlouvy mají svůj život a všechny jeho fáze tato publikace popisuje. Od vyjednávání ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Co by měl vědět příjemce dotace

Co by měl vědět příjemce dotace

Zuzana Strnadová - GRADA Publishing, a. s.

Být příjemcem dotace není snadné - s čerpáním dotace je totiž spojeno velké množství úkolů, které je příjemce dotace povinen splnit. Kniha jako jediná na trhu podává ucelenou informaci o tom, co by příjemce dotace měl vědět, na co by si měl dát pozor a jak by měl postupovat či co ...

Cena: 279 KčKOUPIT

ÚZ č. 1484 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1484 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek včetně všech prováděcích předpisů; dále je zde kompletní soubor předpisů z oblasti ochrany hospodářské soutěže, veřejné podpory, registru ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.