Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


292

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017  Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č.  85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014  Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014  Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 se za pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 7 doplňuje pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 8, které zní:

„10 8 Byl použitý přípravek
na ochranu rostlin povolen
v souladu s nařízením
Evropského parlamentu
a Rady č. 1107/2009?
Čl. 55 věta první a druhá
v návaznosti na čl. 28
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 1107/2009
§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.“.

2. V příloze č. 2 bodě 7 se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje.

3. V příloze č. 2 se na konci bodu 7 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a na dílu půdního bloku, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“.

4. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 13 v řádku Rozsah Velký ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká ve sloupci Hodnocení se věta „U hospodářských zvířat nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě.“ nahrazuje větou „Po podání veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady 96/23/ES hospodářským zvířatům nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua těchto přípravků v nadlimitní hodnotě.“.

5. V příloze č. 3 se za pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 7 doplňuje pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 8, které zní:

„10 8 Rozsah Malý X Střední X Velký Byl aplikován přípravek bez platného rozhodnutí o povolení.
Velká Závažnost Malá X  
Střední X  
Byl aplikován přípravek bez platného rozhodnutí o povolení.  
Trvalost Odstranitelná X  
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.  
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat Ano.“.  

6. V příloze č. 4 se na konci tabulky doplňují požadavky standardů 7d, které znějí:

„7d Rozsah Malý Velikost plochy pěstované plodiny překročila 30 ha a je do 35 ha včetně.
Střední Velikost plochy pěstované plodiny překročila 35 ha a je do 40 ha včetně.
Velký Velikost plochy pěstované plodiny překročila 40 ha.
Závažnost Malá Počet dílů půdních bloků s porušením je 1.
Střední Počet dílů půdních bloků s porušením je 2.
Velká Počet dílů půdních bloků s porušením je 3 a více.
Trvalost Odstranitelná X
  Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat Ne.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Žadatel nemusí dodržet podmínky podle přílohy č. 2 bodu 5 písm. c) a d) nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2019, na dílu půdního bloku se souvislou plochou porostu, který byl založen přede dnem 1. ledna 2019.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Právní postavení nezletilého uprchlíka

Právní postavení nezletilého uprchlíka

Dalibor Jílek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie zkoumá vybrané složky mezinárodněprávního postavení dítěte v uprchlické situaci. Středem rozboru je dítě, které vyhledává mezinárodní ochranu společně s rodiči, příbuznými nebo dospělými, nebo bez nich. Kniha se soustředí zejména na dvě nejzranitelnější skupiny: na ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Machačková a kolektiv - C. H. Beck

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.