Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


287

ZÁKON

ze dne 15. listopadu 2018,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna trestního zákoníku

Čl. I

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012  Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015  Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016  Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 33 se za text „(§ 344),“ vkládají slova „křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346), křivého tlumočení (§ 347), maření spravedlnosti (§ 347a),“.

2. V § 34 odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   doba, po kterou oběť trestného činu těžkého ublížení na zdraví spočívajícího v zmrzačení pohlavních orgánů nebo sterilizaci (§ 145), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159), obchodování s lidmi (§ 168), zavlečení spáchaného za účelem donucení jiného k sňatku (§ 172), vydírání (§ 175) nebo útisku (§ 177) spáchaných za účelem donucení jiného k sňatku nebo k strpění zákroku směřujícího k způsobení těžkého ublížení na zdraví spočívajícího v zmrzačení pohlavních orgánů nebo některého trestného činu uvedeného v hlavě třetí zvláštní části tohoto zákona o trestných činech proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti byla mladší osmnácti let,“.

3. V § 54 odst. 3 úvodní části ustanovení se text „odst. 2“ nahrazuje textem „odst. 3“.

4. V § 70 odst. 1 se slova „kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj“ nahrazují slovy „která je bezprostředním výnosem z trestné činnosti“.

5. V § 70 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

„a)   která je nástrojem trestné činnosti, nebo
b)   která je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, pokud hodnota věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti není ve vztahu k hodnotě věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti zanedbatelná.“.

6. V § 70 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

7. V § 88 odst. 4 se text „§ 172 odst. 3, 4“ nahrazuje textem „§ 172 odst. 2, 3“.

8. V § 101 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „byla získána trestným činem nebo jako odměna za trestný čin anebo která byla, byť jen zčásti, nabyta za věc získanou trestným činem nebo za věc tvořící odměnu za trestný čin, pokud hodnota věci, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná“ nahrazují slovy „je bezprostředním výnosem z trestné činnosti nebo je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, pokud hodnota věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti není ve vztahu k hodnotě věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti zanedbatelná“.

9. V § 101 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

10. V § 101 odst. 5 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

11. V § 102a odst. 1 se slova „je výnosem“ nahrazují slovem „pochází“.

12. V § 103 odst. 1 větě druhé se slova „5 a 6“ nahrazují slovy „4 a 5“.

13. V § 104 odst. 2 se text „§ 101 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 101 odst. 4“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „5“.

14. Za § 135 se vkládají nové § 135a a 135b, které včetně nadpisů znějí:

㤠135a
Nástroj trestné činnosti

Nástrojem trestné činnosti se rozumí věc, která byla určena nebo užita ke spáchání trestného činu, včetně plodů a užitků.

§ 135b
Výnos z trestné činnosti

(1) Výnosem z trestné činnosti se rozumí jakákoli ekonomická výhoda pocházející z trestného činu.

(2) Bezprostředním výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za něj, včetně plodů a užitků.

(3) Zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, včetně plodů a užitků,

a)   která byla, byť jen zčásti, nabyta za věc tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti,
b)   ve kterou byla věc tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti, byť jen zčásti, přeměněna, nebo
c)   k jejímuž zhodnocení došlo, byť jen zčásti, prostřednictvím věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti.“.

15. V § 172 odst. 1 se slova „do ciziny“ nahrazují slovy „do České republiky nebo do jiného státu“ a slova „z ciziny“ se nahrazují slovy „z České republiky nebo z jiného státu“.

16. V § 172 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

17. V § 172 odst. 2 písm. a) a v § 172 odst. 3 písm. a) se slova „nebo 2“ zrušují.

18. § 214 a 215 se včetně nadpisů zrušují.

19. § 216 včetně nadpisu zní:

㤠216
Legalizace výnosů z trestné činnosti

(1) Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo

kdo takovou věc přemění v úmyslu umožnit jiné osobě, aby unikla trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, nebo

kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí,
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo utajuje její skutečnou povahu, umístění, pohyb, nakládání s ní, vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo kdo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo

kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci pocházející ze zločinu,
b)   spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má větší hodnotu, nebo
c)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b)   spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu,
c)   spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu,
d)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
e)   spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
b)   spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého rozsahu, nebo
c)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“.

20. Za § 216 se vkládá nový § 216a, který včetně nadpisu zní:

㤠216a
Zvláštní ustanovení o trestání

Při stanovení druhu trestu a jeho výměry za trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 a 2 soud přihlédne také k výši trestní sazby stanovené na trestný čin, ze kterého pochází výnos z trestné činnosti, pokud trestní zákon na tento trestný čin stanoví trest mírnější.“.

21. § 217 včetně nadpisu zní:

㤠217
Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti

(1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Stejně bude potrestán, kdo z nedbalosti ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá věc větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou osobou.

(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
b)   spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zločinu,
c)   spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu, nebo
d)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu,
b)   spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého rozsahu, nebo
c)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“.

22. V § 311 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla,

a)   zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož fungování takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
b)   naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje s cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
c)   zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž vydá majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
d)   vydá cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, nebo
e)   vložením dat do počítačového systému nebo na nosič informací anebo vymazáním nebo jiným zničením, poškozením, změněním nebo potlačením dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací, snížením jejich kvality nebo učiněním jich neupotřebitelnými provede útok proti počítačovému systému, jehož narušení by mělo závažný dopad na fungování státu, zdraví osob, bezpečnost, hospodářství nebo zajištění základních životních potřeb obyvatel, útok s dopadem na větší počet počítačových systémů s využitím počítačového programu vytvořeného nebo přizpůsobeného pro takový útok anebo útok, kterým způsobí značnou škodu,

bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.“.
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

23. V § 311 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož fungování takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem ohrozit tím lidské životy nebo bezpečnost takového prostranství, zařízení, systému nebo plošiny,“.

24. V § 311 odst. 2 písm. d) se slova „nebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu“ zrušují.

25. V § 311 odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí život nebo zdraví lidí nebo bezpečnost takového dopravního prostředku,“.

26. V § 311 odst. 2 písm. g) se slova „nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu“ zrušují.

27. V § 311 odst. 3 písm. a) se za číslo „1“ vkládají slova „nebo 2“.

28. V § 311 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

29. V § 312c odst. 2 se slova „ , podílnictví (§ 214)“ zrušují.

30. V § 312e odstavec 3 zní:

„(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,

a)   kdo cestuje do jiného státu nebo do České republiky za účelem spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f) nebo trestného činu uvedeného v odstavci 2 písm. b) nebo c), nebo
b)   kdo pro jiného takové cestování organizuje, jiného k němu navádí anebo jinému umožní nebo usnadní takto cestovat.“.

31. V § 332 odst. 1 alinea 1 se za slovo „Kdo“ vkládají slova „sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek“ a slova „poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek“ se zrušují.

32. V § 332 odst. 1 alinea 2 se za slovo „kdo“ vkládají slova „sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek“ a slova „poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek“ se zrušují.

33. V § 333 odst. 1 a 2 se za slovo „Kdo“ vkládají slova „sám nebo prostřednictvím jiného“.

34. V § 334 odst. 2 písm. c) se za slovo „instituci“ vkládají slova „anebo jednající jménem takové organizace“.

35. V § 345 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „dvě léta až osm“ nahrazují slovy „jeden rok až pět“.

36. V § 345 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch,“.

37. V § 345 odstavec 4 zní:

„(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b)   způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
c)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.“.

38. V § 345 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a)   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“.

39. V § 346 odst. 2 závěrečné části ustanovení a v § 347 odst. 2 se slova „na šest měsíců až“ nahrazují slovy „až na“.

40. V § 346 odst. 3 úvodní části ustanovení a v § 347 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „dvě léta až deset“ nahrazují slovy „jeden rok až pět“.

41. V § 346 odst. 3 a v § 347 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch, nebo“.

42. V § 346 a 347 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b)   způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
c)    získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a)   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“.

43. V § 347 odst. 2 se za slova „soudním orgánem“ vkládají slova „ , před notářem jako soudním komisařem“.

44. Za § 347 se vkládá nový § 347a, který včetně nadpisu zní:

㤠347a
Maření spravedlnosti

(1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch,
b)   spáchá-li takový čin jako úřední osoba,
c)   spáchá-li takový čin v úmyslu vážně jiného poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, nebo
d)   spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b)   způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
c)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a)   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“.

45. V § 367 odst. 1 se slova „§ 172 odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „§ 172 odst. 2 a 3“, slova „ , podílnictví podle § 214 odst. 3 a 4“ se zrušují a za text „§ 216 odst. 4“ se vkládají slova „a 5“.

46. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna trestního řádu

Čl. II

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969  Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991  Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č.  150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998  Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č.  144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.  424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004  Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č.  115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006  Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č.  129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008  Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009  Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011  Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č.  273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013  Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017  Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. a zákona č. 178/2018 Sb., se mění takto:

1. Za § 7a se vkládá nový § 7b, který zní:

㤠7b

(1) Je-li zapotřebí zabránit ztrátě, zničení nebo pozměnění dat důležitých pro trestní řízení, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, lze nařídit osobě, která uvedená data drží nebo je má pod svojí kontrolou, aby taková data uchovala v nezměněné podobě po dobu stanovenou v příkazu a učinila potřebná opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění informace o tom, že bylo nařízeno uchování dat.

(2) Je-li to zapotřebí k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování, lze nařídit osobě, která drží nebo má pod svojí kontrolou data, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, aby znemožnila přístup jiných osob k takovým datům.

(3) Příkaz podle odstavce 1 nebo 2 je oprávněn vydat předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.

(4) V příkazu podle odstavce 1 nebo 2 musí být označena data, na která se příkaz vztahuje, důvod, pro který mají být data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, a doba, po kterou mají být tato data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, která nesmí být delší než 90 dnů. Příkaz musí obsahovat poučení o následcích neuposlechnutí příkazu.

(5) Orgán, který vydal příkaz podle odstavce 1 nebo 2, jej neprodleně doručí osobě, vůči které směřuje.“.

2. V § 31 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „O vyloučení soudce nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.“.

3. V § 31 odst. 2 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „vět první a druhé“.

4. V § 35 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „Pro jednotlivé úkony trestního řízení se může obhájce dát zastoupit koncipientem. Koncipient nemůže obhájce zastupovat v řízeních před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem nebo nejvyšším soudem; nahlížet do spisů může koncipient i v těchto řízeních.“.

5. V § 48 odst. 4 větě první, § 79f odst. 2 větě první, § 344b odst. 3 větě první a v § 349 odst. 3 větě první se za slovo „kdykoliv“ vkládají slova „po právní moci usnesení o zajištění“.

6. V § 77b odst. 1 písmena b) a c) znějí:

„b)   je nástrojem trestné činnosti,
c)   je výnosem z trestné činnosti, nebo“.

7. V části první hlavě čtvrté oddílu čtvrtém se v nadpisu pododdílu 3 za slovo „nástrojů“ vkládají slova „trestné činnosti“.

8. V nadpisu § 79a se za slovo „nástrojů“ vkládají slova „trestné činnosti“.

9. V § 79a odst. 1 větě první, § 79g odst. 1 větě první, § 146a odst. 1 písm. c) a v § 146a odst. 2 větě první se za slovo „nástrojem“ vkládají slova „trestné činnosti“.

10. V § 88 odst. 1 větě první se za slova „§ 329 trestního zákoníku“ vkládají slova „ , křivé obvinění podle § 345 odst. 3 až 5 trestního zákoníku, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 346 odst. 3 až 5 trestního zákoníku, křivé tlumočení podle § 347 odst. 3 až 5 trestního zákoníku“.

11. V § 91 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a o trestních následcích křivého obvinění a pomluvy“.

12. V § 101 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , křivého obvinění a pomluvy“.

13. V § 159c odst. 1 se slova „nebo nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2 trestního zákoníku“ nahrazují slovy „ , nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2 trestního zákoníku nebo maření spravedlnosti podle § 347a odst. 2 trestního zákoníku“ a za slovo „podezřelý“ se vkládají slova „poskytl nebo“.

14. V § 159c odst. 2 se za slovo „prospěch“ vkládají slova „poskytnut nebo“.

15. V § 163 odst. 1 se slova „podílnictví (§ 214 trestního zákoníku), podílnictví z nedbalosti (§ 215 trestního zákoníku)“ nahrazují slovy „legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 odst. 2“.

16. V § 265r se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Rozsudek Nejvyššího soudu se ve veřejném zasedání ústně vyhlásí, je-li při vyhlášení přítomna alespoň jedna z procesních stran nebo její obhájce, zmocněnec, zákonný zástupce nebo opatrovník anebo veřejnost. Jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby, rozsudek se vyhlásí vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení bez odůvodnění na úřední desce v budově soudu a na elektronické úřední desce (dále jen „úřední deska soudu“) po dobu patnácti dnů. Předseda senátu může rozhodnout, že tímto způsobem se uveřejní i nosné důvody rozsudku.

(9) Předseda senátu může rozhodnout též o uveřejnění jiného rozhodnutí Nejvyššího soudu na úřední desce soudu způsobem uvedeným v odstavci 8.“.

17. V § 268 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Rozsudek Nejvyššího soudu se ve veřejném zasedání ústně vyhlásí, je-li při vyhlášení přítomna alespoň jedna z procesních stran nebo její obhájce, zmocněnec, zákonný zástupce nebo opatrovník anebo veřejnost. Jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby, rozsudek se vyhlásí vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení bez odůvodnění na úřední desce soudu po dobu patnácti dnů. Předseda senátu může rozhodnout, že tímto způsobem se uveřejní i nosné důvody rozsudku.

(4) Předseda senátu může rozhodnout též o uveřejnění jiného rozhodnutí Nejvyššího soudu na úřední desce soudu způsobem uvedeným v odstavci 3.“.

Čl. III
Přechodné ustanovení

Na trestní stíhání pro trestné činy podílnictví a podílnictví z nedbalosti podle § 214 a 215 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije § 163 zákona č. 141/1961  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna občanského soudního řádu

Čl. IV

V § 243f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 404/2012 Sb., se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Rozsudek se vyhlašuje ústně, proběhlo-li ve věci jednání a při vyhlášení je přítomen alespoň jeden účastník nebo osoba zúčastněná na řízení anebo veřejnost. Jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby, rozsudek se vyhlásí vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení bez odůvodnění na úřední desce v budově soudu a na elektronické úřední desce (dále jen „úřední deska soudu“) po dobu patnácti dnů. Předseda senátu může rozhodnout, že tímto způsobem se uveřejní i nosné důvody rozsudku.

(6) Předseda senátu může rozhodnout též o uveřejnění jiného rozhodnutí Nejvyššího soudu na úřední desce soudu způsobem uvedeným v odstavci 5.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o veřejných sbírkách

Čl. V

V § 5a odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 420/2011 Sb., se slova „podílnictví z nedbalosti (§ 215 trestního zákoníku),“ zrušují.

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Právnická osoba se nepovažuje za bezúhonnou podle § 5a odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, také, jestliže byla pravomocně odsouzena za trestný čin podílnictví z nedbalosti podle § 215 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. VII

V § 97 odst. 3 závěrečné části ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 273/2012 Sb., se za slovo „předpisu“ vkládají slova „ , nebyl vydán příkaz k jejich uchování podle zvláštního právního předpisu59)“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Čl. VIII

Za § 65 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015  Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb. a zákona č. 178/2018 Sb., se vkládají nové § 65a a 65b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 51 znějí:

㤠65a
Uchování dat na žádost České republiky

(1) Je-li pro účely trestního řízení zapotřebí zajistit urychlené uchování dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací, který se nachází na území cizího státu, útvar Policie České republiky, který plní funkci kontaktního místa podle mezinárodní smlouvy51), (dále jen „útvar Policie“) požádá s předchozím souhlasem justičního orgánu cizozemský orgán o uchování takových dat.

(2) Žádost o uchování dat musí obsahovat:

a)   označení orgánu, který podává žádost, a datum sepsání žádosti,
b)   stručný popis skutku, o kterém se vede trestní řízení, a jeho právní kvalifikaci,
c)   přesné označení dat, jejichž uchování je požadováno, a jejich souvislost se skutkem, pro který je trestní řízení vedeno,
d)   dostupné informace nezbytné pro zjištění osoby, která drží nebo má pod svoji kontrolou požadovaná data, nebo pro zjištění umístění počítačového systému nebo jiného nosiče informací,
e)   důvod, pro který je nezbytné data uchovat, a
f)   informaci o tom, že justiční orgán zamýšlí podat žádost o právní pomoc nebo vydat evropský vyšetřovací příkaz, v nichž požádá o zajištění uchovaných dat.

(3) Překlad žádosti uvedené v odstavci 2 zajistí útvar Policie.

§ 65b
Uchování dat na žádost cizího státu

(1) Požádá-li cizozemský orgán o urychlené uchování dat uložených v počítačovém systému nebo nosiči informací, který se nachází na území České republiky, žádost vyřídí s předchozím souhlasem justičního orgánu útvar Policie.

(2) K udělení souhlasu podle odstavce 1 je příslušný justiční orgán, který bude příslušný k postupu podle části třetí hlavy I dílu 2 nebo k postupu podle části páté hlavy XI dílů 1 a 2, pokud cizí stát následně zašle do České republiky žádost o právní pomoc nebo evropský vyšetřovací příkaz za účelem zajištění uchovaných dat.

(3) Příkaz k uchování dat se vydá na omezenou dobu, která nesmí být kratší než 60 dnů a delší než 90 dnů; novým příkazem ji lze na odůvodněnou žádost cizozemského orgánu prodloužit o dalších 90 dnů. Jinak se použije obdobně § 7b trestního řádu.

(4) Žádosti cizozemského orgánu o uchování dat nelze vyhovět, pokud neobsahuje náležitosti uvedené v § 65a odst. 2 a cizozemský orgán je nedoplní ani dodatečně v požadované lhůtě, přestože byl upozorněn na následky s tím spojené.

(5) Lze-li vzhledem k zjištěným okolnostem mít za to, že nařízení uchování dat určité osobě dostatečně nezajistí budoucí dostupnost těchto dat nebo by takový postup mohl vést k vyzrazení informací o trestním řízení vedeném v cizím státě, útvar Policie o tom neprodleně uvědomí cizozemský orgán a vyžádá si informaci, zda i přesto trvá na vyřízení žádosti nebo zda ji vezme zpět.

(6) Útvar Policie vyrozumí cizozemský orgán o způsobu vyřízení jeho žádosti a upozorní jej, že je třeba, aby před uplynutím doby, na kterou byl příkaz k uchování dat vydán, případně prodloužené podle odstavce 3, byla do České republiky zaslána žádost o právní pomoc nebo evropský vyšetřovací příkaz požadující zajištění uchovaných dat, jinak nebudou data dále uchovávána. Zašle-li cizí stát takovou žádost nebo příkaz do České republiky justičnímu orgánu před uplynutím doby stanovené v příkazu k uchování dat, doba uchování dat se prodlužuje až do doby konečného vyřízení žádosti nebo příkazu justičním orgánem; justiční orgán o tom neprodleně vyrozumí osobu, vůči níž příkaz k uchování dat směřuje.


51) Úmluva Rady Evropy o počítačové kriminalitě, vyhlášená pod č.  104/2013 Sb. m. s.“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů

Čl. IX

V § 118g odst. 2 větě druhé zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., se slova „podílnictví, podílnictví z nedbalosti,“ zrušují a slova „trestného činu teroristického útoku podle § 311 odst. 2 alinea třetí trestního zákoníku“ se nahrazují slovy „trestným činům financování terorismu a podpora a propagace terorismu“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

Čl. X

V písmenu c) přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se body 4 a 5 zrušují.
Dosavadní body 6 a 7 se označují jako body 4 a 5.

Čl. XI
Přechodné ustanovení

Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. se trestným činem uvedeným v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozumí také trestný čin podílnictví a podílnictví z nedbalosti podle § 214 a 215 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

S účinností od 1. 7. 2021 nabývají účinnosti 3 novely o.s.ř., které obsahují celkem 20 změn (náhradní výživné, dětské dluhy, chráněný účet, přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pohledávky ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.