Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


281

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

Český báňský úřad v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 k provedení § 4 odst. 6 a § 5 odst. 5 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem, se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   vyhodnocení oxidačních vlastností jednotlivých složek těžebního odpadu a možností geochemických změn v tělese úložného místa.“.

2. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ , včetně možnosti vzniku kaverny“.

3. V § 11 odst. 1 písm. d) se za slovy „ , v tak nízkém množství“ doplňují slova „nebo prokazatelně ve stabilní chemické vazbě,“.

4. § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 až 17 zní:

㤠12
Plán pro nakládání s těžebním odpadem
(K § 5 odst. 5 zákona)

(1) Plán pro nakládání s těžebním odpadem13) v případě ukládání těžebního odpadu na úložné místo obsahuje

a)   identifikační údaje osoby14), která bude nakládat s těžebním odpadem na úložném místě,
b)   jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona,
c)   hodnocení očekávaných vlastností jednotlivých složek těžebního odpadu a jejich změn podle § 2 a 3 a v případě inertního těžebního odpadu rovněž podle § 11 a údaj o odhadovaném celkovém množství těžebních odpadů, které budou na úložném místě uloženy,
d)   popis uvádějící míru vlivu nakládání s těžebním odpadem na životní prostředí a lidské zdraví a návrh preventivních opatření pro maximální snížení dopadu na životní prostředí v průběhu nakládání s těžebním odpadem i po ukončení této činnosti, návrh opatření pro předcházení zhoršování jakosti povrchových a podzemních vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy a hodnocení stavu území, které je nebo bude dotčeno provozem úložného místa,
e)   přehled druhů a kategorií produkovaných těžebních odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, při změně plánu pro nakládání s těžebním odpadem také vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s těžebním odpadem,
f)   vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním odpadem na úložném místě kategorie I a porovnání s plánem odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem součástí těchto plánů,
g)   přehled opatření, včetně stanovení lhůt, k dosažení podmínek podle § 5 odst. 2 písm. a) a f) zákona, které bude provozovatel realizovat k předcházení vzniku těžebních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,
h)   návrh opatření pro ukončení provozu úložného místa včetně způsobu sanace a rekultivace15), postupů a opatření po ukončení provozu a monitorování po ukončení provozu s ohledem na § 10 zákona, návrh kontrolních a monitorovacích postupů podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona a návrh postupu při zjištění nestability úložného místa nebo znečištění vody nebo půdy podle § 6 odst. 6 zákona,
i)   provozní dokumentaci, zejména technologický postup pro provoz odvalu nebo provozní řád odkaliště16),
j)   mapu povrchu v měřítku do 1 : 25 000 se zakreslením hranic úložného místa a vrcholů půdorysu jeho geometrického obrazce, seznam souřadnic vrcholů tohoto geometrického obrazce, přičemž spojnice těchto bodů musí být přímé, a seznam dotčených katastrálních území nebo jejich částí,
k)   kopii rozhodnutí o zařazení úložného místa do kategorie podle § 4 odst. 1 zákona vydané v souladu s limity uvedenými v § 4 až 9 této vyhlášky; pokud je plánováno úložné místo kategorie I, pak také havarijní plán a dokumentaci řešící podle § 14 odst. 2 zákona systém řízení bezpečnosti provozu úložného místa,
l)   kopii oprávnění provozovatele, který bude nakládat s těžebním odpadem,
m)   kopii rozhodnutí o povolení provozu úložného místa, bylo-li vydáno,
n)   projektovou dokumentaci17), na základě které bude nebo bylo úložné místo zřízeno, pokud stavbu povolil jiný správní orgán než obvodní báňský úřad.

(2) Plán pro ukládání těžebního odpadu mimo úložné místo podle § 16 zákona a v případech podle § 6 odst. 4 zákona obsahuje

a)   identifikační údaje osoby14), která bude nakládat s těžebním odpadem mimo úložné místo podle § 16 zákona nebo v případech podle § 6 odst. 4 zákona,
b)   jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona,
c)   hodnocení očekávaných vlastností těžebního odpadu a jejich změn podle § 2 a 3 a v případě inertního těžebního odpadu rovněž podle § 11 a údaj o odhadovaném celkovém množství těžebních odpadů, které vzniknou během nakládání s těžebním odpadem,
d)   popis uvádějící míru vlivu nakládání s těžebním odpadem na životní prostředí a lidské zdraví a návrh preventivních opatření pro maximální snížení dopadu na životní prostředí v průběhu nakládání s těžebním odpadem i po ukončení této činnosti, návrh opatření pro předcházení zhoršování jakosti povrchových a podzemních vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy a hodnocení stavu území, které je nebo bude dotčeno nakládáním s těžebním odpadem,
e)   přehled druhů, kategorií a vlastností těžebních odpadů, se kterými bude nakládáno, způsoby nakládání s nimi a způsoby jejich využití nebo odstranění, při změně plánu pro ukládání těžebního odpadu mimo úložné místo též vyhodnocení stávajících způsobů nakládání s těžebním odpadem,
f)   vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním odpadem podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona a porovnání s plánem odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem součástí těchto plánů,
g)   přehled opatření, včetně stanovení lhůt, k dosažení podmínek podle § 5 odst. 2 písm. a) a f) zákona, které bude provozovatel realizovat k předcházení vzniku těžebních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,
h)   návrh opatření po ukončení nakládání s těžebním odpadem,
i)   provozní dokumentaci, zejména technologický postup pro provoz odvalu nebo provozní řád odkaliště16),
j)   mapu povrchu v měřítku do 1 : 25 000 se zakreslením půdorysu místa, na kterém bude nebo už je nakládáno s těžebním odpadem, a vrcholů půdorysu jeho geometrického obrazce, seznam souřadnic vrcholů tohoto geometrického obrazce, přičemž spojnice těchto bodů musí být přímé, a seznam dotčených katastrálních území nebo jejich částí,
k)   kopii oprávnění provozovatele, který bude nakládat s těžebním odpadem,
l)   datum prvního uložení těžebního odpadu v případech podle § 6 odst. 4 zákona,
m)   návrh postupu pro pravidelné monitorování a kontrolu místa, kde bude nakládáno s těžebním odpadem v průběhu jeho provozu a po určenou dobu po jeho ukončení, návrh postupu při zjištění nestability místa nebo znečištění vody nebo půdy, hodnocení stavu území, které bude dotčeno nakládáním s těžebním odpadem, a způsob sanace a rekultivace15) místa, kde byl těžební odpad uložen.

(3) Plán pro odebírání těžebního odpadu obsahuje

a)   identifikační údaje osoby14), která bude nakládat s těžebním odpadem na úložném místě, mimo úložné místo podle § 16 zákona nebo v případech podle § 6 odst. 4 zákona,
b)   jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona,
c)   popis uvádějící míru vlivu nakládání s těžebním odpadem na životní prostředí a lidské zdraví a návrh preventivních opatření pro maximální snížení dopadu na životní prostředí v průběhu nakládání s těžebním odpadem i po ukončení této činnosti, návrh opatření pro předcházení zhoršování jakosti povrchových a podzemních vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy a hodnocení stavu území, které je nebo bude dotčeno provozem úložného místa nebo nakládáním s těžebním odpadem,
d)   přehled druhů, kategorií a vlastností těžebních odpadů, se kterými bude nakládáno, způsoby nakládání s nimi a způsoby jejich využití nebo odstranění, vyhodnocení stávajících způsobů nakládání s těžebním odpadem,
e)   vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním odpadem na úložném místě kategorie I a porovnání s plánem odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem součástí těchto plánů,
f)   přehled opatření, včetně stanovení lhůt, k dosažení podmínek podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona, které bude provozovatel realizovat k omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,
g)   návrh opatření po ukončení odebírání těžebního odpadu včetně způsobu sanace a rekultivace15) místa dotčeného nakládáním s těžebním odpadem, návrh kontrolních a monitorovacích postupů podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona a návrh postupu při zjištění nestability místa nebo znečištění vody nebo půdy podle § 6 odst. 6 zákona,
h)   provozní dokumentaci, zejména technologický postup pro provoz odvalu nebo provozní řád odkaliště16),
i)   mapu povrchu v měřítku do 1 : 25 000 se zakreslením úložného místa nebo místa, na kterém bude nebo už je nakládáno s těžebním odpadem, a vrcholů půdorysu jeho geometrického obrazce, seznam souřadnic vrcholů tohoto geometrického obrazce, přičemž spojnice těchto bodů musí být přímé, a seznam dotčených katastrálních území nebo jejich částí,
j)   kopii oprávnění provozovatele, který bude nakládat s těžebním odpadem,
k)   v případě odebírání těžebního odpadu z úložného místa rozhodnutí o zařazení úložného místa do kategorie podle § 4 odst. 1 zákona vydané v souladu s limity uvedenými v § 4 až 9 této vyhlášky; pokud je plánováno odebírání těžebního odpadu z úložného místa kategorie I, rovněž havarijní plán a dokumentaci řešící podle § 14 odst. 2 zákona systém řízení bezpečnosti provozu úložného místa,
l)   údaje o dodržení podmínek pro odstranění stavby v souladu s projektovou dokumentací17),
m)   kopii rozhodnutí o povolení provozu úložného místa, bylo-li vydáno.

(4) V případě odebírání těžebního odpadu z úložného místa, na kterém bude současně ukládán těžební odpad, postačuje plán pro nakládání s těžebním odpadem podle odstavce 1 doplněný o požadavky stanovené v odstavci 3 písm. k) a l).


13) § 5 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
15) § 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16) § 29 odst. 1 nebo § 31 odst. 2 vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů.
17) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Plány pro nakládání s těžebním odpadem zpracované podle vyhlášky č. 429/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být uvedeny do souladu s požadavky této vyhlášky nejpozději do 31. prosince 2020.

Čl. III

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Předseda:
Ing. Štemberka, Ph.D., v. r.

E-shop

Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu

Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu

Ondřej Frinta - Wolters Kluwer, a. s.

„Doprava a její vyspělost jsou mnohdy považovány za jeden z klíčových ukazatelů vyspělosti lidské civilizace vůbec. Jedině díky postupnému rozvoji dopravy byl totiž možný dynamický rozvoj obchodu i státní správy, který vymanil civilizaci z chudoby, ať už tím máme na mysli civilizace ...

Cena: 624 KčKOUPIT

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

JUDr. Petr Levický, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

První svazek řady souboru Civilního řízení obsahuje Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a zahrnuje tak pravidla civilního procesu, celé řízení ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon). Všechny tyto zákony mají více než 140 změn a doplnění, které jsou v textu vyznačeny tučně. Dále je zde 10 ...

Cena: 273 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.