Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


274

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2018,

kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002  Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 zákona č. 320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole):

Čl. I

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003  Sb., se mění takto:

1. § 32 a 33 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8 až 10 znějí:

㤠32
Struktura zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání

(1) Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (dále jen „zpráva“) se skládá z

a)   informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol vykonaných ve sledovaném kalendářním roce podle části druhé zákona,
b)   informace o výsledcích interních auditů vykonaných ve sledovaném kalendářním roce podle § 28 zákona,
c)   zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly ve sledovaném kalendářním roce a
d)   přehledu kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení podle kontrolního řádu8) ve sledovaném kalendářním roce, která nebyla zaslána orgánům Finanční správy České republiky jako podezření na porušení rozpočtové kázně.

(2) Správce kapitoly státního rozpočtu, kraj a hlavní město Praha předkládají zprávu podle § 22 odst. 2 zákona v termínu do 28. února následujícího kalendářního roku v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.

(3) Organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, jiná právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem a právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky, obec a městská část hlavního města Prahy předkládají zprávu podle § 22 odst. 3 zákona v termínu do 15. února následujícího kalendářního roku v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.

(4) Orgán veřejné správy, který nezřídil funkci útvaru interního auditu na základě výjimky stanovené v § 29 odst. 5 nebo 6 zákona a ve sledovaném kalendářním roce nevykonal veřejnosprávní kontrolu podle části druhé zákona, splní povinnost předkládat zprávu o výsledcích finančních kontrol zasláním informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol podle § 22 odst. 6 zákona v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.

§ 33
Rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol

(1) Informace podle § 32 odst. 1 písm. a) obsahuje

a)   počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které byly obsažené v plánu kontrol,
b)   počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které nebyly obsažené v plánu kontrol,
c)   určení oblastí, ve kterých byly veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky,
d)   určení oblastí, ve kterých bylo veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona zjištěno nejvíc nedostatků,
e)   určení oblastí, ve kterých byly veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a a § 9 odst. 2 zákona zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky,
f)   určení oblastí, ve kterých bylo veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a a § 9 odst. 2 zákona zjištěno nejvíc nedostatků, a
g)   počet zaměstnanců, kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly.

(2) Informace podle § 32 odst. 1 písm. b) obsahuje

a)   počet ukončených interních auditů, které byly obsažené v ročním plánu interního auditu,
b)   počet ukončených interních auditů, které nebyly obsažené v ročním plánu interního auditu,
c)   určení oblastí, ve kterých byly interním auditem zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky,
d)   určení oblastí, ve kterých bylo interním auditem zjištěno nejvíc nedostatků,
e)   průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří vykonávali interní audit, vypočtený podle vyhlášky provádějící zákon o zaměstnanosti9), a
f)   informaci o externím hodnocení kvality interního auditu, bylo-li provedeno.

(3) Informace podle § 32 odst. 1 písm. c) obsahuje stručný popis zavedeného systému finanční kontroly orgánu veřejné správy.

(4) Informace podle § 32 odst. 1 písm. d) obsahuje seznam zjištění v tabulkové formě.

(5) Informace podle odstavce 1, které jsou zadávané do monitorovacího systému podle zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje10), se v roční zprávě o výsledcích finančních kontrol nevykazují.


8) § 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
9) § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 18 odst. 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. Přílohy č. 1a až 5 se zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 se předkládají podle vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.