Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 263/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 134, ze dne 23. 11. 2018

263

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. listopadu 2018,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) a f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 se číslo „400“ nahrazuje číslem „500“.

2. V § 8 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

a)   I. 500 až 1 300 Kč,
b)   II. 750 až 2 500 Kč,
c)   III. 1 250 až 5 000 Kč,
d)   IV. 1 880 až 7 500 Kč,
e)   V. 2 500 až 10 000 Kč. 

(3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.“.

3. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

4. V příloze č. 6 I. skupině bodě 1 se slova „ , třísměnného nebo nepřetržitého“ zrušují.

5. V příloze č. 6 I. skupině se doplňuje bod 8, který zní:

„8. Provádění úkonů souvisejících s činností soudu nebo státního zastupitelství.“.

6. V příloze č. 6 ve II. skupině se vkládá nový bod 1, který zní:

„1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.“.
Dosavadní body 1 až 9 se označují jako body 2 až 10.

7. V příloze č. 6 ve III. skupině bod 9 zní:

„9. Pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích

9.1. u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální zabezpečení,

9.2. v pobytových zařízeních sociálních služeb v době od 16 hodin do 7 hodin následujícího dne.“.

8. V příloze č. 6 ve III. skupině se doplňuje bod 10, který zní:

„10. Provádění rozhodovací činnosti na úseku soudního výkonu nebo na úseku výkonu kompetencí státního zastupitelství.“.

9. V příloze č. 6 ve IV. skupině bod 1 zní:

„1. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům, vykonávané zaměstnanci státu

1.1. v Národním bezpečnostním úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu,

1.2. ve zpravodajských službách.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Čl. II

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016  Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb. a nařízení vlády č. 342/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se číslo „400“ nahrazuje číslem „500“.

2. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

a)   I. 500 až 1 300 Kč,
b)   II. 750 až 2 500 Kč,
c)   III. 1 250 až 5 000 Kč,
d)   IV. 1 880 až 7 500 Kč,
e)   V. 2 500 až 10 000 Kč. 

(3) Pro služební místo se určí pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za službu uvedenou ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení, a to v rámci rozpětí, které je hodnotově nejvyšší. Právo na zvláštní příplatek za službu uvedenou ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.“.

3. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

4. V příloze č. 4 I. skupině bodě 1 se slova „ , třísměnném nebo nepřetržitém“ zrušují.

5. V příloze č. 4 ve II. skupině se vkládá nový bod 1, který zní:

„1. Služba vykonávaná střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle četnosti střídání provozních režimů, jejich náročnosti a obtížnosti spočívající v rozsahu výkonu služby v noční době, v sobotu, v neděli a ve svátek, v míře zátěže na lidský organismus způsobené změnou přirozeného biorytmu a v míře omezení osobního života.“.

Dosavadní body 1 až 5 se označují jako body 2 až 6.

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Čl. III

Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., se mění takto:

1. V písmenu A 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve sloupci Platová třída se číslo „13“ nahrazuje číslem „14“.

2. V písmenu B 1. části dílu 1.01 povolání 1.01.03 ve 13. platové třídě se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

3. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 7. platové třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo státního zástupce“.

4. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 7. platové třídě se v bodě 3 za slova „soudního jednání“ vkládají slova „nebo jednání státního zastupitelství“ a na konci textu bodu se doplňují slova „nebo z jednání státního zastupitelství“.

5. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 8. platové třídě se bod 3 zrušuje.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

6. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 9. platové třídě se doplňují body 5 až 7, které znějí:

„5. Organizování chodu soudní kanceláře Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo kanceláře Nejvyššího státního zastupitelství včetně provádění rozhodnutí o nařízení soudních jednání nebo jednání státního zastupitelství a provádění kontroly anonymizace zásadních rozhodnutí.

6. Samostatné vykonávání úkonů soudu soudním tajemníkem v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu, v rozsahu stanoveném v jednacím řádu.

7. Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti státního zastupitelství vyhrazených jinak podle zákona státnímu zástupci nebo vedoucímu státnímu zástupci v rozsahu stanoveném kancelářským řádem státního zastupitelství.“.

7. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 10. platové třídě bod 3 zní:

„3. Provádění rozhodovací činnosti v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu v rozsahu vymezeném jednacím řádem pro okresní, krajské a vrchní soudy.“.

8. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 10. platové třídě se doplňuje bod 4, který zní:

„4. Organizování, kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu včetně samostatného rozhodování o přidělování věcí podle jejich povahy jednotlivým senátům k rozhodnutí v souladu s rozvrhem práce soudu.“.

9. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 11. platové třídě se body 2 a 3 zrušují.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 2.

10. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 12. platové třídě bod 3 zní:

„3. Provádění samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.“.

11. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 13. platové třídě bod 2 zní:

„2. Provádění nejnáročnější samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v odborně nejnáročnějších věcech v rámci působnosti vymezené zákonem vyžadujících různorodý individuální přístup, který není standardně typově určen, a s ohledem na rozsah a na náročnost právního posouzení všestranně odborné analytické schopnosti při aplikaci práva.“.

12. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 13. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Provádění rozhodovací, náročné expertní a analytické činnosti a jiných úkonů soudu asistentem soudce okresního, krajského nebo vrchního soudu v rozsahu vymezeném zákonem.“.

13. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 se doplňuje 14. platová třída, která zní:

„14. platová třída

1. Vykonávání nejnáročnějších činností bezprostředně souvisejících s rozhodovací činností a jiných úkonů Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Nejvyššího státního zastupitelství vyžadujících, s ohledem na rozsah a složitost skutkových okolností a na náročnost právního posouzení, všestranné odborně analytické schopnosti při aplikaci práva.

2. Tvorba koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a řešení nejsložitějších, například mezinárodních úkolů při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.

14. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.13 ve 12. platové třídě bod 2 zní:

„2. Tvorba koncepce a koordinace metod sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí nebo veřejného opatrovnictví v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.“.

15. V písmenu B 2. části dílu 2.16 povolání 2.16.01 9. platové třídě se bod 2 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčNedostupné

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Po dosti dlouhé době se v rukou zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. 1. 2023, se zařazením ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.