Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 253/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 128, ze dne 7. 11. 2018

253

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2018

o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 302/2017  Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje množství a druhy extrakčních rozpouštědel, podmínky jejich použití při výrobě potravin a potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na extrakční rozpouštědla použitá při výrobě potravinářské přídatné látky včetně vitamínů a minerálních látek, které jsou určeny pro použití jako potravinářská přídatná látka, a doplňků stravy včetně vitamínů a minerálních látek jako doplňků stravy, pokud tyto potravinářské přídatné látky, vitamíny a ostatní doplňky stravy nejsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2
Vymezení některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   extrakčním rozpouštědlem látka používaná k rozpouštění potravin nebo jejich součástí včetně všech kontaminujících látek vyskytujících se v potravinách nebo na jejich povrchu, která se používá při extrakčním procesu během zpracování surovin, potravin nebo jejich součástí a která se odstraňuje, může však vést k nezamýšlenému, ale technicky nevyhnutelnému výskytu reziduí nebo derivátů v potravinách nebo ve složkách potravin,
b)   hexanem obchodní výrobek, který se skládá převážně z acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících šest uhlíkových atomů a který se destiluje mezi 64 °C a 70 °C,
c)   želatinou přírodní rozpustná bílkovina, želírující nebo neželírující, získaná částečnou hydrolýzou kolagenu vyráběného z kostí, kůží a kožek, šlach a vaziv zvířat,
d)   kolagenem bílkovinný výrobek z kostí, kůží, kožek a šlach zvířat,
e)   správnou výrobní praxí takové použití extrakčního rozpouštědla, které vede pouze ke vzniku zbytků nebo derivátů v technicky nevyhnutelném množství, které není lidskému zdraví nebezpečné.

§ 3
Extrakční rozpouštědla

(1) Extrakční rozpouštědla povolená při výrobě potravin, podmínky jejich použití a nejvyšší povolená množství reziduí těchto extrakčních rozpouštědel v potravině stanoví tabulky č. 1 a 2 v příloze k této vyhlášce.

(2) Dále lze v souladu se správnou výrobní praxí použít při výrobě potravin extrakční rozpouštědla

a)   propan,
b)   butan,
c)   octan ethylnatý,
d)   ethanol,
e)   oxid uhličitý,
f)   aceton s výjimkou rafinace olivového oleje z olivových pokrutin a
g)   oxid dusný.

(3) Jako extrakční rozpouštědlo lze použít i vodu, která může obsahovat regulátory kyselosti nebo zásaditosti, a dále potraviny, které mají vlastnosti extrakčních rozpouštědel.

(4) Extrakční rozpouštědla, která jsou používána při výrobě potravinářských přídatných látek, vitamínů a ostatních doplňků stravy, nesmí překročit nejvyšší povolené množství reziduí stanovené v tabulce č. 1 nebo 2 v příloze k této vyhlášce.

(5) Extrakční rozpouštědla nesmí obsahovat

a)   toxikologicky nebezpečné množství žádného prvku ani látky, nebo
b)   více než 1 mg/kg arsenu nebo více než 1 mg/kg olova kromě výjimek stanovených v tabulkách č. 1 a 2 v příloze k této vyhlášce.

§ 4
Označování

(1) Na obalu, nádobě nebo etiketě extrakčního rozpouštědla se při uvádění na trh uvede čitelně, zřetelně, nesmazatelně a srozumitelně

a)   obchodní označení uvedené v § 3 odst. 2, v tabulce č. 1 v příloze k této vyhlášce nebo v tabulce č. 2 v příloze k této vyhlášce,
b)   název, popřípadě obchodní firma, a adresa sídla výrobce, dovozce, prodávajícího nebo balírny nebo jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, a adresa místa trvalého pobytu, popřípadě sídla výrobce, dovozce, prodávajícího nebo balírny,
c)   slova „pro potraviny“,
d)   údaj k identifikaci šarže,
e)   údaj o čistém množství v jednotkách objemu a
f)   podmínky uchování a použití, pokud je jejich uvedení nezbytné.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) až f) mohou být uvedeny ke každé šarži pouze v průvodní dokumentaci, která se předkládá společně s dodávkou nebo předem.

§ 5
Přechodné ustanovení

Extrakční rozpouštědla a potraviny je obsahující, vyrobené nebo uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle vyhlášky č. 4/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a mohou být prodávány do vyčerpání zásob.

§ 6
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.
2. Vyhláška č. 130/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.
3. Vyhláška č. 122/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č.  130/2010 Sb.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. listopadu 2018.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 253/2018 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Komise 2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010 o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Komise (EU) 2016/1855 ze dne 19. října 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.

E-shop

Daňová evidence 2022

Daňová evidence 2022

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Katastrální vyhláška - Praktický komentář

Katastrální vyhláška - Praktický komentář

Daniela Šustrová, Jaroslav Holý, Martin Raška - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Řadu praktických komentářů rozšiřuje první a jediný komentář katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Katastrální vyhláška je prováděcím předpisem ke katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb., jenž je základní právní normou upravující katastr nemovitostí. Pro praktické činnosti je však mnohem ... pokračování

Cena: 855 KčKOUPIT

Jednoduché účetnictví, 4. vydání

Jednoduché účetnictví, 4. vydání

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly vést jednoduché účetnictví organizace dané zákonem na základě přechodného ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Změny v podmínkách vedení jednoduchého účetnictví V souladu s novelou tohoto zákona se ... pokračování

Cena: 319 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.