Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 232/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 116, ze dne 18. 10. 2018

232

VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 2018,

kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009  Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010  Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb. a vyhlášky č. 243/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „třetí“.

2. V § 2 odst. 5 větě první se číslo „11.“ nahrazuje číslem „1.“.

3. V § 2 odstavec 7 zní:

„(7) Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy pro jarní zkušební období nejpozději 2 měsíce před jejich konáním a pro podzimní zkušební období nejpozději do 25. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Konkrétní termíny podle věty první stanoví ředitel školy v souladu s odstavci 3 až 6 tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem zkoušek jednotlivých žáků.“.

4. V § 4 odst. 4 se za větu druhou vkládá věta „Přihlášku k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo které nekonal.“.

5. V § 5 odst. 1 se číslo „60“ nahrazuje číslem „75“.

6. V § 5 odst. 2 větě první se číslo „90“ nahrazuje číslem „110“ a věta druhá se zrušuje.

7. V § 5 odst. 3 větě druhé se za číslo „6“ vkládají slova „samostatně číslovaných“ a slova „vybere do 20 minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty 20 minut žáci obdrží záznamové archy, do nichž zapíší číslo zvoleného zadání; poté již nelze zadání měnit“ se nahrazují slovy „zvolí a do záznamového archu zapíše jeho číslo a název. Pokud žák v průběhu zkoušky změní volbu zadání, zaznamená změnu do záznamového archu.“.

8. V § 9 se číslo „105“ nahrazuje číslem „120“ a na konci textu se doplňuje věta „Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 10 minut a umožňuje se při konání didaktického testu použít překladový slovník.“.

9. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

㤠13

(1) Zadavatel vybere bezprostředně po ukončení zkoušky podle jednotného zkušebního schématu od žáků vyplněné záznamové archy didaktických testů nebo písemných prací spolu s prezenční listinou, překontroluje jejich úplnost, uloží záznamové archy a prezenční listinu do bezpečnostní obálky a o uložení provede záznam do protokolu o průběhu maturitní zkoušky v učebně. Bezpečnostní obálku neprodleně předá komisaři. Komisař i zadavatel potvrdí předání bezpečnostní obálky v záznamu o předání.

(2) Komisař bezodkladně převede záznamové archy a prezenční listiny do elektronické podoby a prostřednictvím informačního systému Centra je odešle do Centra; poté komisař předá záznamové archy a prezenční listiny řediteli školy, oba předání potvrdí v záznamu o předání.

(3) Ředitel školy po ukončení zkoušek zajistí na základě výzvy Centra předání bezpečnostní schránky Centru způsobem stanoveným Centrem.

(4) Záznamové archy se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů11). Skartační lhůta činí 5 let.


11) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 15 odst. 1 se na konci písmene b) čárka zrušuje a doplňují se slova „a délku obhajoby maturitní práce před zkušební maturitní komisí,“.

11. V § 15 odst. 6 větě druhé se slova „nejdéle 30 minut“ nahrazují slovy „nejméně 15 minut a nejdéle 30 minut; délku trvání obhajoby maturitní práce stanoví ředitel školy“.

12. V § 20 odst. 1 se za slovo „zkoušky“ vkládají slova „vydané školským poradenským zařízením“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání.“.

13. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek společné části maturitní zkoušky se přiměřeně uplatní i pro uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.“.

14. V § 20 odst. 4 větě druhé se za slova „žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky“ vkládají slova „se specifickými poruchami učení zařazených do kategorie a skupiny SPUO-1“ a slova „bodu 5 písm. a) skupiny 1 (SPUO-1)“ se zrušují.

15. V § 20 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

16. V § 20 odst. 5 větě první se slova „ , u žáků zařazených podle přílohy č. 2 do skupiny 2 a 3“ nahrazují slovem „a“.

17. V § 20 odst. 6 větě první se za slova „Ředitel školy“ vkládá slovo „prokazatelně“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ředitel školy informuje v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní komise, komisaře a zadavatele o podmínkách konání maturitní zkoušky žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek.“.

18. V § 22 odst. 3 větě druhé se slova „do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků příslušné třídy“ nahrazují slovy „do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu“.

19. V § 26a odst. 2 písm. a) se slova „protokol podle § 27“ nahrazují slovy „protokoly podle § 27 a 28, přílohu protokolu podle § 29a odst. 1 věty druhé“.

20. V § 26a odst. 2 písm. b) se číslo „28“ nahrazuje číslem „29“.

21. V § 27 odst. 4 písm. b) se za slovo „archů,“ vkládají slova „případných připomínkách žáka k průběhu zkoušky,“.

22. V § 36 odst. 1 se za slova „při zkoušce“ vkládají slova „podle § 6, 8, 15 a 16“.

23. V § 38 písm. b) se za slova „na funkci zadavatele a hodnotitele“ vkládají slova „ústní zkoušky“ a slova „v případě zadavatele a hodnotitele ústních zkoušek“ se zrušují.

24. V § 40 se na konci písmene c) doplňují slova „včetně práva uplatnit připomínky k průběhu zkoušky do protokolu podle § 27,“.

25. V § 44 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Pro příslušné zkušební období stanovené v § 2 odst. 3 nebo 5 jmenuje Centrum hodnotitele písemných prací a ředitel školy zadavatele nejpozději 1 měsíc před termínem konání příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního schématu.“ a věta poslední se zrušuje.

26. V § 48 odstavec 2 zní:

„(2) K jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, se uchazeč přihlašuje prostřednictvím informačního systému Centra. Součástí přihlášení k jednotlivé zkoušce je přiložení souboru obsahujícího kopii originálu či úředně ověřené kopie dokladu o získání alespoň základního vzdělání. Při přihlašování se uvádí tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození, adresa trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, státní občanství,
b)   adresa pro doručování písemností, není-li shodná s adresou trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, případně kontaktní adresa elektronické pošty,
c)   názvy zkušebních předmětů jednotlivé zkoušky a termín konání jednotlivé zkoušky,
d)   označení zkušebního předmětu, který bude uchazeč konat v jazyce národnostní menšiny,
e)   zařazení uchazeče s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání jednotlivé zkoušky do kategorie a skupiny uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce za účelem uzpůsobení podmínek pro konání jednotlivé zkoušky,
f)   požadavek uchazeče podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na úpravu podmínek a způsobu konání jednotlivé zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z matematiky,
g)   čestné prohlášení uchazeče, že není žákem střední školy.“.

27. V § 49 odst. 2 větě první se text „č. 1b“ nahrazuje textem „č. 1a“.

28. V § 49 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

29. V § 50a větě první se za slova „na každé straně tiskopisu“ vkládají slova „ , vodotiskem s motivy lipových ratolestí“, ve větě druhé se číslo „280“ nahrazuje číslem „297“ a ve větě třetí se slova „vydávané prostřednictvím informačního systému Centra“ zrušují.

30. V § 51 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Žák může uplatnit připomínky k průběhu zkoušky v učebně.“.

31. V § 51 odstavec 6 zní:

„(6) Náležitosti žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky podle § 82 odst. 1 písm. b) a § 82 odst. 2 školského zákona jsou uvedeny v příloze č. 7 a v příloze č. 8 k této vyhlášce, které současně obsahují doporučené vzory žádostí. Doporučené vzory ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

32. Přílohy č. 1 a 1a znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. Příloha č. 1b se zrušuje.

34. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. Přílohy č. 7 a 8 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Do 30. září 2019 lze použít tiskopis podle § 50a vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

E-shop

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především s aktuálně platnými pravidly v oblasti zvláštních režimů, tj. zvláštního režimu jednoho správního místa a zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti na ...

Cena: 296 KčKOUPIT

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Pavla Bejčková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím ...

Cena: 725 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.