Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 207/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 104, ze dne 27. 9. 2018

207

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2018,

kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014  Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 6a odst. 7 a § 52 odst. 10 zákona o silničním provozu:

Čl. I

Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění vyhlášky č. 133/2016 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES.“.

2. V § 1 písm. a) se za slovo „způsob“ vkládají slova „a rozsah“ a slova „kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav vykonávaných v rámci provozu na pozemních komunikacích (dále jen „technická silniční kontrola“)“ se nahrazují slovy „technické silniční kontroly a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku a kontrol umístění, upevnění nebo zajištění nákladu“.

3. V § 1 písm. c) se slova „výsledku technické silniční kontroly“ nahrazují slovy „provedené technické silniční kontrole a způsob a formu předávání údajů v něm obsažených“.

4. V § 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   technické požadavky na mobilní kontrolní jednotku,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

5. V § 2 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Technická silniční kontrola prováděná policistou zahrnuje

a)   kontrolu osvědčení o registraci vozidla nebo obdobného dokladu vydaného jiným státem, včetně dokladu o osvědčení v elektronické podobě, ověření odstranění závad technického stavu vozidla v rozsahu výsledku poslední pravidelné technické prohlídky a výsledku poslední technické silniční kontroly, které bylo vozidlo podrobeno, a
b)   kontrolu technického stavu vozidla prováděnou vizuálně.

(3) Technická silniční kontrola prováděná policistou může dále zahrnovat

a)   další úkony ke zjištění skutečného technického stavu vozidla, k nimž má policista vybavení a které je na základě vizuální kontroly vozidla vhodné provést, nebo
b)   kontrolu umístění, upevnění nebo zajištění nákladu.“.

6. V § 2 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Technická silniční kontrola prováděná pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici měření emisí, ve stanici technické kontroly nebo v autorizovaném metrologickém středisku zahrnuje kontrolní úkony stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce v rozsahu stanoveném policistou na základě kontroly technického stavu vozidla podle odstavců 2 a 3.

(5) Technické podmínky pro hodnocení výsledku technické silniční kontroly jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výsledek technické silniční kontroly se hodnotí podle nejzávažnější zjištěné závady.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

7. V § 2 odst. 6 se slova „podle odstavce 2 písm. c)“ zrušují a slova „výsledku technické silniční kontroly“ se nahrazují slovy „provedené technické silniční kontrole“.

8. V § 2 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

9. V § 2 odst. 7 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 4“ a slova „nebo celníka“ a slova „nebo celník“ se zrušují.

10. Za § 2 se vkládají nové § 2a a 2b, které včetně nadpisů znějí:

㤠2a
Způsob a rozsah provádění kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu

Způsob a rozsah provádění kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 2b
Technické požadavky na mobilní kontrolní jednotku

(1) Mobilní kontrolní jednotka musí být vybavena

a)   vybavením k posouzení požadovaného stavu brzd a brzdného účinku,
b)   soupravou tlakoměrů pro kontrolu vzduchových soustav vozidel,
c)   zařízením na kontrolu řízení a zavěšení náprav,
d)   přístrojem na kontrolu seřízení světlometů,
e)   zařízením na kontrolu zapojení zásuvky tažného zařízení, zařízením na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel,
f)   hlukoměrem,
g)   zařízením k připojení elektronického rozhraní vozidla,
h)   přístrojem na měření hloubky dezénu pneumatik,
i)   zařízením na kontrolu propustnosti světla,
j)   zařízením pro určení hodnoty zatížení na kolo/nápravu a
k)   přístroji potřebnými k provádění měření emisí.

(2) Mobilní kontrolní jednotka může být vybavena pouze přístroji, vybavením, zařízením a soupravami, které jsou schváleny pro provádění technických prohlídek.“.

11. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Náklady na provedení technické silniční kontroly jsou náklady provedení technické silniční kontroly podle § 2 odst. 4.“.

12. V § 3 odst. 2 písm. a) se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „1 500“.

13. V § 3 odst. 2 písm. b) se číslo „500“ nahrazuje číslem „800“.

14. V nadpisu § 4 se slova „výsledku technické silniční kontroly“ nahrazují slovy „provedené technické silniční kontrole a způsob a forma předání údajů v něm obsažených“.

15. V § 4 se slova „výsledku technické silniční kontroly“ nahrazují slovy „provedené technické silniční kontrole“.

16. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Policista předá v elektronické formě údaje obsažené v dokladu o provedené technické silniční kontrole prostřednictvím informačního systému technických prohlídek následující pracovní den od jeho vystavení.“.

17. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Namísto předávání údajů obsažených v dokladu o provedené technické silniční kontrole prostřednictvím informačního systému technických prohlídek předávají policisté v období do 31. března 2019 tyto údaje Ministerstvu dopravy prostřednictvím datové schránky nebo v elektronické podobě podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

E-shop

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář /Beck/

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář /Beck/

Tomáš Kaplan, Alžběta Sojková - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích je první publikací na knižním trhu zabývající se problematikou veřejných výzkumných institucích, jejich existence, předmětu činnosti, hospodaření s majetkem a působností jednotlivých orgánů a jejich zřizovatelů, a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

JUDr. PhDr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Již 8. vydání praktické publikace Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení. Důležité legislativní novinky ve ...

Cena: 819 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.