Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 195/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 96, ze dne 5. 9. 2018

195

VYHLÁŠKA

ze dne 30. srpna 2018

o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

Česká národní banka stanoví podle § 124 zákona č. 170/2018  Sb., o distribuci pojištění a zajištění, (dále jen „zákon“) k provedení § 57 odst. 2, § 58 odst. 6 a § 62 odst. 3 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro distribuci pojištění,
b)   dobu trvání odborné zkoušky, počet a podobu zkouškových otázek, způsob stanovení správných odpovědí, kritéria úspěšného složení odborné zkoušky, pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek akreditovaným osobám, nakládání s nimi a pravidla pro jejich aktualizaci, požadavky na zkouškový řád a na průběh, formu odborné zkoušky a způsob jejího hodnocení,
c)   požadavky na organizační uspořádání žadatele o udělení nebo prodloužení akreditace, požadavky na prostory používané k pořádání odborných zkoušek, požadavky na technické a programové prostředky pro jejich pořádání a
d)   způsob jednání a složení komise, požadavky na její členy a pravidla jejich odměňování.

§ 2
Rozsah odborných znalostí
(K § 57 odst. 2 zákona)

(1) Rozsah odborných znalostí osoby podle § 55 odst. 1 zákona musí odpovídat věcné náplni činnosti této osoby pro distribuci pojištění, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon.

(2) Rozsah odborných znalostí podle skupin odbornosti je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 3
Rozsah odborných dovedností
(K § 57 odst. 2 zákona)

Osoby podle § 55 odst. 1 zákona musí mít pro distribuci pojištění odborné dovednosti u všech skupin odbornosti spočívající ve schopnostech

a)   kvalifikovaně získat informace od zákazníka tak, aby bylo možné provést řádnou analýzu podle § 78 odst. 2 písm. a) zákona,
b)   kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace při komunikaci se zákazníkem tak, aby zákazník mohl sám posoudit, zda nabízený pojistný produkt odpovídá jeho požadavkům, cílům, potřebám, finanční situaci, znalostem a zkušenostem, rizikové toleranci, schopnosti nést ztráty, a uvědomit si rizika, kterým může být vystaven po dobu trvání pojištění,
c)   řádně vyhodnotit zákazníkovy požadavky, cíle, potřeby, finanční situaci, znalosti a zkušenosti, rizikovou toleranci zákazníka, schopnosti zákazníka nést ztráty a právní vztahy zákazníka týkající se dalších produktů finančního trhu a zvážit pojistná nebezpečí, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění, a nabídnout mu pro něj vhodný pojistný produkt a
d)   řádně uzavírat pojistné smlouvy jménem a na účet pojišťovny nebo zákazníka.

§ 4
Věcné předpoklady
(K § 62 odst. 3 zákona)

(1) Akreditovaná osoba musí mít k dispozici prostory vhodné k pořádání odborných zkoušek, s přiměřeným počtem a kapacitou zkušebních místností.

(2) Akreditovaná osoba musí mít k dispozici technické a programové prostředky pro pořádání odborných zkoušek a uchovávání dokumentů o provádění odborných zkoušek1).

§ 5
Organizační předpoklady
(K § 62 odst. 3 zákona)

(1) Akreditovaná osoba musí mít vnitřním předpisem stanovené organizační uspořádání s řádným, průhledným, jasným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí.

(2) Akreditovaná osoba ve vnitřním předpise dále upraví alespoň

a)   kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací týkajících se odborných zkoušek,
b)   pravidla pro jmenování předsedy komise a dalších členů komise a
c)   pravidla odměňování člena komise, které nesmí být odvozeno od úspěšnosti skládaných odborných zkoušek.

(3) Akreditovaná osoba zajistí, aby v době konání odborných zkoušek byla ustavena alespoň jedna komise.

(4) Odborná zkouška probíhá pod přímým dohledem komise.

§ 6
Personální předpoklady
(K § 58 odst. 6 a § 62 odst. 3 zákona)

(1) Komise má lichý počet členů a je nejméně tříčlenná.

(2) Člen komise je důvěryhodný2) a má ukončené alespoň vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu3).

(3) Pokud je akreditovaná osoba pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem nebo je takovou osobou jiný člen podnikatelského seskupení4), jehož členem je i akreditovaná osoba, musí být většina členů komise nezávislých na akreditované osobě, podnikatelském seskupení, jehož je akreditovaná osoba členem, a na dalších členech tohoto podnikatelského seskupení.

§ 7
Zkouškový řád
(K § 58 odst. 6 zákona)

(1) Akreditovaná osoba musí mít zkouškový řád, který splňuje alespoň tyto požadavky:

a)   objektivní a nestranný přístup pro všechny zkoušené; v případě překročení kapacity zkouškového termínu musí být zkoušení pozvaní ke zkoušce vybíráni objektivním a nestranným způsobem,
b)   řádnou identifikaci zkoušeného před zahájením odborné zkoušky,
c)   zabezpečení ochrany osobních údajů zkoušených,
d)   objektivní a nestranný průběh odborné zkoušky,
e)   objektivní a nestranný výběr zkušební varianty pro daný zkouškový termín a způsob vytváření zkouškového testu,
f)   utajení obsahu jednotlivých zkušebních variant,
g)   tematicky vyvážený obsah odborné zkoušky,
h)   přezkoumatelné zaznamenání výsledku odborné zkoušky a jeho ověření komisí,
i)   možnost a postup pro odvolání a přezkoumání výsledku odborné zkoušky a
j)   možnost zkoušeného nahlédnout do vyhodnoceného zkouškového testu nebo protokolu z odborné zkoušky a pořídit si jejich kopie.

(2) Zkouškový řád obsahuje alespoň

a)   rozpracování požadavků podle odstavce 1 do konkrétních postupů a vzorové dokumentace,
b)   pravidla stanovení a uveřejnění zkouškových termínů; akreditovaná osoba zajistí konání alespoň jednoho zkouškového termínu čtvrtletně, pokud se na daný termín nepřihlásí alespoň 10 zkoušených, pak alespoň pololetně,
c)   obsah a rozsah odborné zkoušky,
d)   počet členů komise a způsob jejich rozhodování,
e)   pravidla pro vyloučení zkoušeného z odborné zkoušky a možnost přezkoumání rozhodnutí, kterým došlo k vyloučení zkoušeného,
f)   údaj o výši úplaty spojené se složením odborné zkoušky,
g)   uvedení, zda je odborná zkouška písemná, ústní nebo kombinovaná,
h)   pravidla upravující postup pro případ podjatosti člena komise a
i)   pravidla upravující odhlašování od odborné zkoušky a neúčast zkoušeného.

Minimální standard odborné zkoušky
(K § 58 odst. 6 zákona)
§ 8

(1) Odborná zkouška pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (dále jen „pojištění motorových vozidel“) trvá celkem 90 minut. Zkoušenému je položeno celkem 40 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 2 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.

(2) Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění nebo pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona (dále jen „neživotní občanské pojištění“) trvá celkem 120 minut. Zkoušenému je položeno celkem 52 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.

(3) Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona (dále jen „neživotní pojištění podnikatelů“) trvá celkem 135 minut. Zkoušenému je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.

(4) Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik trvá celkem 150 minut. Zkoušenému je položeno celkem 72 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.

(5) Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel, tak pro distribuci životního pojištění trvá celkem 135 minut. Zkoušenému je položeno 32 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel a 28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění uvedených v bodu II přílohy k této vyhlášce. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi, přičemž 1 případová studie je z oblasti pojištění motorových vozidel a 2 případové studie z oblasti životního pojištění. V každé případové studii je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností.

(6) Odborná zkouška jak pro distribuci některého z neživotních pojištění podle § 57 odst. 1 písm. c), d) nebo e) zákona, tak pro distribuci životních pojištění trvá celkem 180 minut. Zkoušenému je položeno 52 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí dotyčného neživotního pojištění a 28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění uvedených v bodu II přílohy k této vyhlášce. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 4 případovými studiemi, přičemž 2 případové studie jsou z oblasti neživotních pojištění a 2 případové studie z oblasti životního pojištění. V každé případové studii je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností.

§ 9

(1) Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Tři čtvrtiny zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi. Jedna čtvrtina zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí má jednu nebo více správných odpovědí; každá nesprávně vybraná varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou. Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností se ohodnocují dvěma body.

(2) K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal alespoň

a)   tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek,
b)   tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a
c)   tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností.

§ 10
Pravidla aktualizace otázek, jejich poskytování akreditovaným osobám a nakládání s nimi
(K § 58 odst. 6 zákona)

(1) Soubor zkouškových otázek se aktualizuje alespoň jednou za každý rok. Počet připravených zkouškových otázek prověřujících odborné znalosti nesmí při aktualizaci klesnout pod 1200, počet případových studií pod 80. Odborné zkoušky lze pořádat podle znění souboru otázek před aktualizací nejdéle měsíc ode dne uveřejnění této aktualizace Českou národní bankou, pokud Česká národní banka s ohledem na rozsah aktualizace nestanoví lhůtu delší.

(2) Soubor zkouškových otázek se správnými odpověďmi uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách. Soubor zkouškových otázek se správnými odpověďmi zašle Česká národní banka akreditované osobě datovou schránkou pokaždé, když došlo k jeho změně.

(3) Akreditovaná osoba vytváří jednotlivé zkušební varianty krátce před konáním odborné zkoušky. Pořadí správných odpovědí u jednotlivých zkouškových otázek se pro každou zkušební variantu stanoví nahodile. Každý zkoušený obdrží vlastní zkušební variantu. Akreditovaná osoba provede veškerá potřebná opatření k utajení jednotlivých zkušebních variant.

§ 11
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.
2. Vyhláška č. 40/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.
3. Vyhláška č. 251/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb.
4. Vyhláška č. 74/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2018.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

Příloha k vyhlášce č. 195/2018 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1)   § 69 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
2)   § 70 zákona č. 170/2018 Sb.
3)   § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

E-shop

Online soudnictví v České republice

Online soudnictví v České republice

Zbyněk Loebl, Pavel Loutockým Martin maisner, Michal Matějka, Radim Polčák - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha představuje první ucelené pojednání o etických, právních a sociologických aspektech přípravy online soudnictví v České republice. Online soudnictví je třeba zavádět postupně, tak aby na ně byly dobře připravené jak strany, tak soudci, soudní úředníci a manažeři soudů. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Nesporná řízení II

Nesporná řízení II

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.