Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 183/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 89, ze dne 23. 8. 2018

183

VYHLÁŠKA

ze dne 13. srpna 2018

o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti o
1. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k odběru podzemních vod podle bodu 2,
2. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých osob (domácností),
3. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle bodu 4,
4. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých osob (domácností),
5. povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 vodního zákona nebo jeho změnu,
6. stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona, s výjimkou stavebního povolení podle bodu 7,
7. stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností),
8. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 odst. 1 vodního zákona nebo jeho změnu,
9. udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona,
10. závazné stanovisko vydávané v rámci společného řízení podle § 94j, § 94q a následujících stavebního zákona,
11. vyjádření podle § 18 vodního zákona,
12. vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl,
13. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru,
14. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,
15. stanovení ochranného pásma vodního zdroje podle § 30 odst. 6 vodního zákona nebo jeho změnu,
16. stanovení ochranného pásma vodního díla podle § 58 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,
17. stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 38 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,
18. stanovení podmínek podle § 9 odst. 8 vodního zákona pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek podle § 39 odst. 7 vodního zákona nebo jeho změnu,
19. rozhodnutí o udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod podle ustanovení § 23a odst. 7 vodního zákona,
20. schválení manipulačního řádu vodního díla podle § 115 odst. 18 vodního zákona,
b)   doklady, které se předkládají vodoprávnímu úřadu v případě
1. ohlášení udržovacích prací,
2. ohlášení obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií,
3. ohlášení vodohospodářských úprav,
4. ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE1), a
c)   náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných podle vodního zákona.

§ 2
Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
[K § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k nakládání s vodami podle povahy změny přílohy uvedené ve formuláři podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jiné osobě.

§ 3
Náležitosti povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona

Povolení k nakládání s vodami kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)   druh a účel nakládání s vodami,
b)   dobu, na kterou se povolení vydává,
c)   název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků2), číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se povolení týká vodního toku,
d)   číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, kterých se nakládání s podzemními vodami týká,
e)   údaje o množství vod, se kterými je povoleno nakládat, jakož i další údaje, pokud je to stanoveno vodním zákonem a předpisy podle něj vydanými,
f)   stanovení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje,
g)   určení polohy místa nakládání s vodami, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální3),
h)   stanovení podmínek pro použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb, jedná-li se o povolení k nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, a

i)   stanovení emisních limitů, jedná-li se o povolení k vypouštění znečištěných podzemních vod v případě sanačního čerpání do vod povrchových nebo podzemních4).

§ 4
Doklady pro vydání povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu
[K § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k odběru podzemních vod podle povahy změny přílohy uvedené ve formuláři podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jiné osobě.

§ 5
Náležitosti povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)   účel nakládání s vodami,
b)   dobu, na kterou se povolení vydává,
c)   číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, ze kterých bude podzemní voda odebírána,
d)   údaje o množství odebíraných podzemních vod, jakož i další údaje podle vodního zákona nebo právních předpisů podle něj vydaných,
e)   stanovení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje,
f)   určení polohy místa odběru podzemních vod, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

§ 6
Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
[K § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 3 nebo 4 k této vyhlášce.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle povahy změny přílohy uvedené ve formulářích podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jiné osobě.

§ 7
Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu
[K § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 5 nebo 6 k této vyhlášce.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle povahy změny přílohy uvedené ve formulářích podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jiné osobě.

§ 8
Doklady pro vydání povolení k některým činnostem nebo jeho změnu
(K § 14 odst. 1 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k některým činnostem podle povahy změny přílohy uvedené ve formuláři podle odstavce 1 a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jiné osobě.

§ 9
Náležitosti povolení k některým činnostem

Povolení k některým činnostem kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)   druh a rozsah povolené činnosti,
b)   dobu, na kterou se povolení vydává, vyplývá-li to z povahy věci,
c)   název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
d)   číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, ve kterém se nachází podzemní vody, které by mohly být činnostmi podle § 14 odst. 1 vodního zákona ovlivněny,
e)   stanovení podmínek, za kterých se činnost povoluje, vyplývá-li to z povahy věci, a
f)   určení polohy místa povolené činnosti, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

§ 10
Doklady pro vydání stavebního povolení k vodním dílům
(K § 15 vodního zákona)

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 11
Náležitosti stavebního povolení k vodním dílům

Kromě náležitostí povolení k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění, vyplývajících ze správního řádu nebo stavebního zákona5) obsahuje povolení dále

a)   základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení,
b)   název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s vodním tokem,
c)   číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího se zdrojem podzemních vod, a
d)   určení polohy vodního díla, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

§ 12
Doklady pro vydání stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
(K § 15 vodního zákona)

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 13
Náležitosti stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

Stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) kromě náležitostí stanovených správním řádem nebo stavebním zákonem obsahuje

a)   základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém zařízení,
b)   název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká domovní čistírny odpadních vod,
c)   číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud se žádost o stavební povolení týká studny nebo jiné stavby potřebné k odběru podzemních vod nebo vypouštění odpadních vod do vod podzemních, a
d)   určení polohy vodního díla, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

§ 14
Doklady pro povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu
(K § 16 odst. 1 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle povahy změny přílohy uvedené ve formuláři podle odstavce 1 a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jiné osobě.

§ 15
Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace kromě náležitostí stanovených správním řádem nebo nařízením vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod6) obsahuje

a)   stanovení podmínek, za kterých se vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace povoluje, a
b)   určení polohy místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

§ 16
Doklady pro udělení souhlasu
(K § 17 vodního zákona)

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 17
Náležitosti souhlasu

Souhlas kromě náležitostí stanovených správním řádem ve formě rozhodnutí nebo závazného stanoviska obsahuje

a)   základní popis a polohopisné vymezení stavby, zařízení nebo místa činnosti,
b)   název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o souhlas týká vodního toku,
c)   číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud stavbou, zařízením nebo činností jsou dotčeny podzemní vody,
d)   stanovení doby, na kterou se souhlas uděluje, popřípadě dalších podmínek, vyplývá-li to z povahy věci,
e)   určení polohy místa záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, a
f)   zhodnocení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru (§ 23a vodního zákona).

§ 18
Doklady pro vydání závazného stanoviska vydávaného v rámci společného řízení
(K § 94j, § 94q a následujícím stavebního zákona)

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 19
Náležitosti závazného stanoviska vydávaného v rámci společného řízení

Závazné stanovisko kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)   základní popis a polohopisné vymezení záměru,
b)   název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se záměr týká vodního toku,
c)   číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud jsou záměrem dotčeny podzemní vody,
d)   stanovení podmínek, za kterých je záměr možný, vyplývá-li to z povahy věci, včetně stanovení povinnosti předložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla rozhodnutí o zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu, pokud vodní dílo tomuto dohledu podléhá, a
e)   určení polohy místa záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

§ 20
Doklady pro vyjádření
(K § 18 vodního zákona)

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 21
Náležitosti vyjádření

Ve vyjádření se uvede, zda je záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem uskutečnitelný, zejména zda je v souladu s plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik a plány rozvoje vodovodů a kanalizací, schválenými pro dané území, popřípadě za jakých podmínek.

§ 22
Doklady pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
(K § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona)

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 14 k této vyhlášce.

§ 23
Náležitosti kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí k užívání vodních děl

(1) Kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí kromě náležitostí stanovených správním řádem nebo stavebním zákonem obsahuje určení polohy vodního díla souřadnicemi definičního bodu vodního díla a pro stavby domovních čistíren odpadních vod, studní nebo jiných vodních děl potřebných k odběru podzemní vody pro potřeby jednotlivých osob (domácností) orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

(2) Definičním bodem podle odstavce 1 se rozumí u

a)   objektů ležících mimo koryto vodního toku bod umístěný poblíž středu vodního díla,
b)   objektů ležících napříč korytem vodního toku nebo napříč údolím průsečík osy objektu a osy koryta vodního toku (osy údolí),
c)   liniové stavby umístěný bod
1. na začátku vodního díla,
2. na konci vodního díla,
d)   souboru objektů bod umístěný poblíž středu území vzniklého ohraničením rozptýlených objektů,
e)   místa vztaženého k břehové čáře průsečík osy objektu a břehové čáry.

§ 24
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
(K § 15a odst. 3 vodního zákona)

Ohlášení se předkládá na formuláři, jehož obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 15 k této vyhlášce.

§ 25
Doklady pro vydání povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a stavebního povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
[K § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 a § 15 vodního zákona]

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

§ 26
Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
[K § 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 17 nebo 18 k této vyhlášce.

§ 27
Doklady pro ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE
(K § 15a odst. 1 a 2 vodního zákona)

Ohlášení se předkládá na formuláři, jehož obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 19 k této vyhlášce.

§ 28
Doklady pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
(K § 30 odst. 6 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá návrh, jehož obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 20 k této vyhlášce.

(2) Žadatel předkládá k návrhu změny ochranného pásma podle povahy změny přílohy uvedené ve formuláři podle odstavce 1 a v případě, kdy se nejedná o ochranné pásmo vodárenské nádrže, doklad o tom, že je oprávněným podle § 8 odst. 2 vodního zákona k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, ke kterým bylo ochranné pásmo stanoveno.

(3) Podkladová dokumentace7) se předkládá ve dvou vyhotoveních.

§ 29
Náležitosti opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního zdroje

Opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního zdroje kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)   účel a stupeň, popřípadě stupně ochranného pásma,
b)   rozsah ochranného pásma s uvedením parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na které ochranné pásmo zasahuje, popřípadě geometrické a polohové určení ochranného pásma, pokud jeho hranice není shodná s hranicemi parcel v katastrální mapě,
c)   název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se ochranné pásmo týká zdroje povrchových vod,
d)   číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud se ochranné pásmo týká zdroje podzemních vod, a
e)   rozsah činností, které jsou v ochranném pásmu zakázány nebo omezeny, včetně rozsahu technických opatření, které je osoba oprávněná k odběru povrchových nebo podzemních vod povinna v ochranném pásmu provést.

§ 30
Doklady pro stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
(K § 58 odst. 3 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá návrh, jehož obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 21 k této vyhlášce.

(2) Žadatel předkládá k návrhu změny ochranného pásma podle povahy změny přílohy uvedené ve formuláři podle odstavce 1.

(3) Dokumentace ochranného pásma se předkládá ve dvou vyhotoveních.

§ 31
Náležitosti opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního díla

Opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního díla kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)   identifikaci vodního díla, včetně určení jeho polohy, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,
b)   rozsah ochranného pásma s uvedením parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na které ochranné pásmo zasahuje,
c)   název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud vodní dílo souvisí s povrchovými vodami,
d)   číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud vodní dílo souvisí s podzemními vodami, a
e)   rozsah zákazu nebo omezení umísťování a provádění některých staveb nebo činností v ochranném pásmu.

§ 32
Doklady pro stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
(K § 38 odst. 3 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 22 k této vyhlášce.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu rozhodnutí, kterým byl stanoven způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, podle povahy změny přílohy uvedené ve formuláři podle odstavce 1 a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající rozhodnutí vydáno, bylo-li vydáno jiné osobě.

§ 33
Náležitosti rozhodnutí, kterým se stanoví způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních

Rozhodnutí stanovující způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)   název důlní organizace, identifikační číslo a sídlo organizace nebo její organizační složky, které se podmínky a způsob vypouštění důlních vod stanoví,
b)   způsob vypouštění důlních vod,
c)   dobu, na kterou se způsob a podmínky stanovují,
d)   název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se vypouštění důlních vod týká vodního toku,
e)   číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud se vypouštění důlních vod týká podzemní vody,
f)   údaje o množství vod, které budou vypouštěny, jakož i další údaje podle vodního zákona nebo právních předpisů podle něj vydaných,
g)   přípustné hodnoty znečišťujících látek obsažených ve vypouštěných důlních vodách,
h)   stanovení podmínek, za kterých je možno důlní vody do vod povrchových nebo podzemních vypouštět, a
i)   určení polohy místa vypouštění důlních vod, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

§ 34
Doklady pro stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
(K § 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 23 k této vyhlášce.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení, ve kterém byly stanoveny podmínky pro použití závadných látek podle § 9 odst. 8 vodního zákona, nebo povolení výjimky při použití závadných látek podle povahy změny přílohy uvedené ve formuláři podle odstavce 1.

§ 35
Náležitosti povolení výjimky při použití závadných látek

Povolení výjimky při použití závadných látek kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)   seznam a množství závadných látek, pro jejichž užívání se výjimka povoluje,
b)   dobu, na kterou se výjimka povoluje,
c)   název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se jich užívání závadných látek týká,
d)   číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud se jich užívání závadných látek týká, a
e)   stanovení podmínek, za kterých se výjimka povoluje, vyplývá-li to z povahy věci.

§ 36
Doklady pro udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod
(K § 23a odst. 7 vodního zákona)

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 24 k této vyhlášce.

§ 37
Náležitosti rozhodnutí o udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod

Rozhodnutí o udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)   základní popis záměru nebo činnosti, pro které se výjimka uděluje,
b)   název a kód dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody,
c)   určení polohy místa záměru nebo činnosti, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, a
d)   stanovení podmínek, za kterých se výjimka uděluje, vyplývá-li to z povahy věci.

§ 38
Doklady pro schválení manipulačního řádu vodního díla
(K § 115 odst. 18 vodního zákona)

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 25 k této vyhlášce.

§ 39
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená a neskončená do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 40
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
2. Vyhláška č. 195/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
3. Vyhláška č. 620/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb.
4. Vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 41
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 183/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1) § 15 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 2 vyhlášky č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.
3) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
4) Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
7) § 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

E-shop

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o dani silniční - Komentář s příklady

Zákon o dani silniční - Komentář s příklady

Martina Šotníková, Tereza Kalinová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Silniční daň má bohatou historii, která se píše již od roku 1993. Od svého počátku do dnešních dnů byl zákon celkem šestadvacetkrát novelizován. K rozsáhlé novelizaci ale došlo až v roce 2022, která jej i výnos daně výrazně zeštíhlila. I přes toto zúžení má však silniční daň stále ... pokračování

Cena: 399 KčKOUPIT

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace vůbec poprvé v naší právnické literatuře zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. V úvodu autoři popisují dějiny kolizionistiky ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.