Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 180/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 88, ze dne 16. 8. 2018

180

ZÁKON

ze dne 18. července 2018,

kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 260/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 205/2015  Sb., zákona č. 304/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňují slova
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv.“.

2. V § 1 odst. 2 se za slovo „příspěvkem“ vkládají slova „ , doplňkové penzijní spoření“.

3. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až u), která znějí:

„m)   čekací dobou doba zaměstnání požadovaná pro zahájení účasti na zaměstnaneckém penzijním pojištění,
n)   důchodovými právy práva na důchodové dávky nebo jiná plnění ze zaměstnaneckého penzijního pojištění,
o)   aktivním účastníkem účastník, jemuž na základě stávajícího zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti vzniklo nebo po splnění podmínek pro nabytí důchodových práv vznikne právo na důchodové dávky,
p)   dobou pro nabytí práv doba aktivní účasti na zaměstnaneckém penzijním pojištění požadovaná pro nabytí důchodových práv,
q)   čekatelem na důchod bývalý aktivní účastník, který důchodová práva nabyl, avšak důchodové dávky nepobírá,
r)   odloženými důchodovými právy nabytá důchodová práva uchovaná v rámci zaměstnaneckého penzijního pojištění, v němž byla nashromážděna čekatelem na důchod,
s)   hodnotou odložených důchodových práv kapitálová hodnota důchodových práv vypočítaná k určitému dni v souladu s penzijním plánem instituce,
t)   odcházejícím zaměstnancem aktivní účastník, jehož stávající zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost končí, aniž u něj byly splněny podmínky pro pobírání důchodové dávky, a který bude pracovat v jiném členském státě,
u)   pozůstalým osoba, která má důchodová práva v případě úmrtí účastníka v souladu s penzijním plánem instituce.“.

4. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „musí“ vkládají slova „splnit podmínky podle § 6a a 6b a musí“.

5. V § 6 odst. 2 písm. c) se slovo „nároků“ nahrazuje slovem „práv“, slova „důchodové nároky“ se nahrazují slovy „důchodová práva“ a slovo „kráceny“ se nahrazuje slovem „krácena“.

6. V § 6 odst. 2 písm. d) bodě 1 se slova „nevznikl nárok“ nahrazují slovy „nevzniklo právo“.

7. V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   postup výpočtu hodnoty odložených důchodových práv.“.

8. V § 6 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Ustanovení § 6a, 6b a 7a se nevztahují na invalidní nebo pozůstalostní dávky, není-li dále stanoveno jinak.

(4) Ustanovení § 6a, 6b a 7a se nevztahují na penzijní plány institucí, pokud jsou v platnosti opatření mající za cíl zachovat nebo obnovit finanční stabilitu instituce nebo v případě, že instituce vstoupila do likvidace.“.

9. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6c, které včetně nadpisů znějí:

㤠6a
Podmínky nabytí důchodových práv

(1) Je-li nabytí důchodových práv podmíněno

a)   dobou pro nabytí práv nebo čekací dobou, nesmí celkový souhrn těchto dob u odcházejícího zaměstnance přesáhnout 3 roky,
b)   dosažením minimálního věku, nesmí stanovený minimální věk být u odcházejícího zaměstnance vyšší než 21 let.

(2) Pokud bylo zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost skončena dříve, než odcházející zaměstnanec nabyl důchodová práva, vzniká mu v souladu s penzijním plánem instituce právo

a)   na náhradu výše příspěvků jím zaplacených nebo zaplacených za odcházejícího zaměstnance v souladu s kolektivní nebo jinou smlouvou, kterou se řídí práva a povinnosti zaměstnaneckého penzijního pojištění, nebo
b)   na celkovou výši zaplacených příspěvků, anebo na výši investiční hodnoty těchto příspěvků ke dni skončení zaměstnání, jestliže investiční riziko nese odcházející zaměstnanec.

§ 6b
Zachování odložených důchodových práv

(1) Jde-li o odložená důchodová práva, vypočítá se počáteční hodnota těchto práv ke dni skončení stávajícího zaměstnání odcházejícího zaměstnance.

(2) S odloženými důchodovými právy odcházejícího zaměstnance a jeho pozůstalých nebo s jejich hodnotou je instituce povinna zacházet obdobně jako s hodnotou důchodových práv aktivních účastníků nebo v souladu s vývojem vyplácených důchodových dávek, nebo způsobem podle odstavce 3, 4 nebo 5.

(3) Jsou-li důchodová práva nabyta jako právo na nominální částku, musí být alespoň zachována nominální hodnota odložených důchodových práv.

(4) Mění-li se hodnota nashromážděných důchodových práv v čase, musí být hodnota odložených důchodových práv upravena pomocí úrokové míry, nebo pomocí výnosů z investic.

(5) Je-li hodnota nashromážděných důchodových práv upravena podle míry inflace nebo výše mezd a platů, musí být hodnota odložených důchodových práv upravena obdobně.

§ 6c
Jiná ujednání v kolektivní smlouvě

Kolektivní smlouva může stanovit pravidla odlišná od pravidel stanovených podle § 6a nebo 6b, pokud nejsou pro odcházející zaměstnance méně příznivá a nevytvářejí překážky volného pohybu osob.“.

10. V § 7 odst. 3 písm. b) se slovo „nároků“ nahrazuje slovem „práv“.

11. V § 7 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a jiných důchodových právech podle § 7a“.

12. V § 7 odst. 4 písm. c) se slovo „nároků“ nahrazuje slovem „práv“.

13. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a
Informace pro případ skončení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti

(1) Instituce je povinna účastníkovi na jeho žádost sdělit informace o tom, jak by skončení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti ovlivnilo jeho důchodová práva.

(2) Informace podle odstavce 1 zahrnují

a)   podmínky nabytí důchodových práv a důsledky jejich uplatnění při skončení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti,
b)   hodnotu nabytých důchodových práv ke dni podání žádosti nebo posouzení nabytých důchodových práv provedené nejpozději 12 měsíců přede dnem podání žádosti a
c)   podmínky pro zacházení s odloženými důchodovými právy.

(3) Umožňuje-li penzijní plán dřívější přístup k nabytým důchodovým právům prostřednictvím výplaty jejich kapitálové hodnoty, musí informace poskytované podle odstavce 1 obsahovat doporučení, aby účastník zvážil možnost poradenství týkající se investování uvedené kapitálové hodnoty pro účely důchodu.

(4) Instituce je povinna čekateli na důchod sdělit na jeho žádost

a)   hodnotu jeho odložených důchodových práv ke dni podání žádosti nebo posouzení odložených důchodových práv provedené nejpozději 12 měsíců přede dnem podání žádosti a
b)   podmínky pro zacházení s odloženými důchodovými právy.

(5) V případě výplaty pozůstalostních důchodových dávek se odstavec 4 vztahuje na pozůstalé čekatele na důchod v souladu s penzijním plánem.

(6) Informace podle odstavců 1 až 4 se poskytují písemně, dostatečně jasně a bez zbytečného odkladu. Penzijní plán může stanovit, že informace podle odstavců 1 až 4 budou poskytovány pouze jednou ročně.“.

14. V § 9 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Instituce se dopustí přestupku tím, že

a)   vypočítá počáteční hodnotu odložených důchodových práv v rozporu s § 6b odst. 1,
b)   zachází s odloženými důchodovými právy odcházejícího zaměstnance a jeho pozůstalých nebo s jejich hodnotou v rozporu s § 6b odst. 2,
c)   nezachová nominální hodnotu odložených důchodových práv v případě podle § 6b odst. 3,
d)   upraví hodnotu odložených důchodových práv v rozporu s § 6b odst. 4,
e)   neposkytne účastníkovi informace v rozporu s § 7 odst. 1 nebo 2,
f)   neposkytne účastníkovi každý rok informace podle § 7 odst. 3,
g)   neposkytne účastníkovi na jeho žádost informace podle § 7 odst. 4,
h)   nesplní na žádost účastníka nebo příjemce povinnost podle § 7 odst. 5 písm. a) nebo b),
i)   neposkytne potřebné informace o splatných důchodových dávkách a možnostech jejich vyplácení v případě podle § 7 odst. 6,
j)   nesdělí účastníkovi na jeho žádost informace podle § 7a odst. 1 nebo je sdělí v rozporu s § 7a odst. 2 nebo 3,
k)   nesdělí čekateli na jeho žádost informace podle § 7a odst. 4 nebo 5,
l)   poskytne informace způsobem, který je v rozporu s § 7a odst. 6, nebo
m)   neodstraní zjištěné nedostatky v rozporu s § 8 odst. 4.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 písm. a), b), c), d) nebo m),
b)   do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e), f), g), h), i), j), k) nebo l).“.

15. V § 10d odst. 4 písm. a) se slovo „nároků“ nahrazuje slovem „práv“.

16. V § 10d odst. 6 písm. b) se slova „nárokem na pobírání důchodových dávek“ nahrazují slovy „právem na důchodové dávky“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Na doby trvání zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí ustanovení zákona č. 340/2006  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

E-shop

Lidská práva starších lidí

Lidská práva starších lidí

Veronika Bílková, Kateřina Šimáčková, Alla Tymofeyeva - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Stárnutí obyvatelstva přináší nové příležitosti – lidé, kteří žijí déle, produkují více zdrojů a mají více času na to, aby dosáhli toho, co ve svém životě považují za důležité. Současně tento jev vytváří nové výzvy – lidé, kteří žijí déle, spotřebují více zdrojů, vyžadují více ... pokračování

Cena: 585 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Petr Hůrka a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ... pokračování

Cena: 395 KčKOUPIT

Svěřenský fond - návod k použití, 2. aktualizované a rozšířené vydání

Svěřenský fond - návod k použití, 2. aktualizované a rozšířené vydání

kolektiv autorů -

Toto druhé aktualizované a rozšířené vydání se stejně jako publikace z roku 2022 věnuje stále populárnější a rozšířenější správě majetku prostřednictvím svěřenských fondů. Je rozdělena do tří základních částí, ... pokračování

Cena: 285 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.