Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 172/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 88, ze dne 16. 8. 2018

172

ZÁKON

ze dne 19. července 2018,

kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 87/2014 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 369/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty
„Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES.“.

2. V § 1 odst. 2 písm. e) se slova „dodavatelů pohonných hmot“ nahrazují slovy „osob uvádějících motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely a osob, které dodávají na daňové území České republiky pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie (dále jen „dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty“)“.

3. V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až v), která znějí:

„q)   pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, zkapalněný ropný plyn, zemní plyn, vodík, biopalivo, bioplyn nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů nebo směsné palivo,
r)   pohonnou hmotou pro dopravní účely pohonná hmota používaná k pohonu silničních vozidel, zvláštních vozidel, drážních vozidel nebo plavidel na vnitrozemských vodních cestách včetně rekreačních plavidel,
s)   elektřinou pro dopravní účely elektřina používaná k pohonu silničních vozidel,
t)   emisemi skleníkových plynů na jednotku energie celkové množství emisí skleníkových plynů vyjádřené v ekvivalentu CO2 vyprodukovaných v úplném životním cyklu pohonné hmoty pro dopravní účely nebo elektřiny pro dopravní účely, dělené celkovým energetickým obsahem pohonné hmoty, který je vyjádřen hodnotou výhřevnosti, nebo energií ve formě elektřiny,
u)   emisemi skleníkových plynů vzniklými během úplného životního cyklu pohonné hmoty pro dopravní účely nebo elektřiny pro dopravní účely celkové čisté hodnoty emisí CO2, CH4 a N2O, které jsou přičitatelné této pohonné hmotě, a to včetně přimíšených složek, nebo elektřině, za období zahrnující všechny etapy procesu výroby a spotřeby pohonné hmoty nebo elektřiny od těžby nebo obdělávání půdy, včetně změn ve využívání půdy, přes dopravu, distribuci a zpracování, až po spalování, a to bez ohledu na to, kdy tyto emise vznikají,
v)   emisemi z těžby veškeré emise skleníkových plynů, k nimž dojde předtím, než se začne příslušná surovina zpracovávat v rafinerii nebo zpracovatelském zařízení, kde se vyrábí pohonná hmota.“.

4. V § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a pro obce a kraje při výkonu jejich samostatné působnosti s dopadem na ovzduší“.

5. V § 7 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , a registr dopadů znečištění ovzduší na ekosystémy, ve kterém jsou vedeny údaje o dopadech znečištění ovzduší na ekosystémy“.

6. V § 7 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Při provádění emisní inventury a zpracování jejích výsledků se ministerstvo řídí postupy schválenými v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států.“.

7. V § 8 odst. 1 se věta druhá zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k tomuto zákonu.“.

8. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo národní program zpracuje a oznámí Evropské komisi nejméně jednou za 4 roky. Aniž je tato povinnost dotčena, ministerstvo aktualizuje nástroje a opatření obsažené v národním programu do 18 měsíců od předložení nejnovější národní emisní inventury nebo národní emisní projekce Evropské komisi v případě, že podle předložených údajů nebyly splněny národní závazky ke snížení emisí nebo existuje riziko jejich nedodržení.“.

9. V § 9 odst. 1 se za slova „obecním úřadem“ vkládají slova „a s příslušným krajem nebo obcí v samostatné působnosti“, slovo „vydává“ se nahrazuje slovem „schvaluje“ a slova „formou opatření obecné povahy“ se zrušují.

10. V § 9 odstavec 4 zní:

„(4) Obec a kraj provádějí opatření, která jim byla uložena v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší, v rámci svých možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve. Pro tyto účely vypracuje tato obec a kraj do 12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného programu zlepšování kvality ovzduší ve Věstníku Ministerstva životního prostředí v návaznosti na tento program svůj časový plán provádění opatření, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kraj poskytne obci potřebnou součinnost při zpracování časového plánu za účelem zajištění jeho souladu s časovým plánem kraje.“.

11. V § 9 odst. 5 se za slova „obecním úřadem“ vkládají slova „a s příslušným krajem nebo obcí v samostatné působnosti“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

12. V § 16 odst. 7 větě druhé se slova „To neplatí, pokud“ nahrazují slovy „Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy“.

13. V § 16 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Odborně způsobilá osoba podle § 17 odst. 1 písm. h) je povinna ohlašovat ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností údaje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to nejpozději do 60 dnů od vystavení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.“.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

14. V § 16 odst. 10 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „a rozsah údajů ohlašovaných prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností“.

15. V § 17 odst. 1 písm. g), v § 41 odst. 16 a v nadpisu přílohy č. 11 zákona se slova „od 10“ zrušují.

16. V § 17 odst. 1 písm. g) a v § 41 odst. 16 se za slovo „vytápění“ vkládají slova „a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace“.

17. V § 17 odst. 1 písm. h) se slova „jednou za dva kalendářní roky“ nahrazují slovy „pravidelně nejméně jednou za tři roky“, za slovo „prostřednictvím“ se vkládá slovo „fyzické“ a za slova „pevná paliva o“ se vkládá slovo „celkovém“.

18. V § 17 odst. 1 písm. h) se na konci textu věty první doplňují slova „ ; pokud byla provedena pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona o hospodaření energií33), považuje se tím kontrola technického stavu a provozu podle tohoto zákona za splněnou v témže kalendářním roce; v takovém případě má provozovatel povinnost předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávu o této pravidelné kontrole“ a věta druhá se nahrazuje větami „V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje. Vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby podle předchozí věty vystaví výrobce provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej připojí k dokladu o provedení kontroly předkládanému na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nevystaví-li výrobce své vyjádření ve stanovené lhůtě, má se za to, že není odborně způsobilou osobu v rámci stanoveného referenčního finančního limitu schopen zajistit. V takovém případě je provozovatel povinen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností věrohodně prokázat, že výrobce o vyjádření požádal.“.

19. V § 17 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Obec může vyhláškou zakázat na vymezeném území obce spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích podle věty první, s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů uvedených v § 17 odst. 1 písm. g) splňujících pro tato paliva požadavky stanovené v příloze č. 11 k tomuto zákonu.“.

20. V § 17 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „a referenční finanční limit pro provedení této kontroly, který je rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu a který zahrnuje veškeré náklady spojené s jejím provedením, včetně dopravních nákladů odpovídajících vzdálenosti 50 km“.

21. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní:

㤠17a
Databáze odborně způsobilých osob

(1) Databáze odborně způsobilých osob je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o odborně způsobilých osobách a umožňuje komunikaci provozovatele s výrobcem spalovacího stacionárního zdroje týkající se dostupnosti odborně způsobilé osoby podle § 17 odst. 1 písm. h). Správcem databáze odborně způsobilých osob je ministerstvo.

(2) V databázi podle odstavce 1 jsou vedeny tyto údaje o odborně způsobilých osobách:

a)   jméno a příjmení,
b)   identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
c)   adresa sídla,
d)   další kontaktní údaje (telefon, elektronická adresa),
e)   rozsah oprávnění (typy spalovacích zdrojů) a
f)   platnost oprávnění.

(3) Údaje podle odstavce 2 do databáze odborně způsobilých osob vkládá a aktualizuje výrobce spalovacího stacionárního zdroje, který byl k tomuto účelu registrován ministerstvem.

(4) Výrobce spalovacího stacionárního zdroje je povinen dálkovým přístupem vložit údaje o odborně způsobilé osobě do 30 dnů od udělení oprávnění k instalaci, provozu a údržbě stacionárního spalovacího zdroje nebo jeho změny.“.

22. V § 19 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo osoba, která dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie (dále jen „dodavatel pohonných hmot“), je povinna“ nahrazují slovy „Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen“.

23. V § 19 odst. 2 a 3, § 19 odst. 4 větě druhé, § 19 odst. 5, § 19 odst. 8 větě druhé a čtvrté, § 19a odst. 3, § 19b odst. 1, 3 a 4, § 19c odst. 1 a 3, § 19d větě první, § 19e a v § 25 odst. 6 písm. d) až h) se slova „dodavatel pohonných hmot“ nahrazují slovy „dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty“.

24. V § 19 odst. 4 větě první, § 19 odst. 7, § 19 odst. 8 větě první, § 19 odst. 10 a v § 19a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Dodavatel pohonných hmot“ nahrazují slovy „Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty“.

25. V § 19 odst. 4 větě první a v § 25 odst. 6 písm. d) se za slovo „vyrobeného“ vkládá slovo „motorového“.

26. V § 19 odst. 5 písm. a) a v § 19a odst. 3 písm. a) se slovo „dopravena,“ nahrazuje slovy „dopravena; to neplatí pro dopravu biopaliva, pro které zákon o spotřebních daních17) tento způsob dopravy nepřipouští, ani pro dopravu obecně denaturovaného lihu, pokud je dopravován za podmínek stanovených zákonem o spotřebních daních17),“.

27. V § 19 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 35 zní:

„(6) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 je množství dodaného biopaliva násobeno dvěma u biopaliv, která jsou vyrobena z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu35) a u biopaliv, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy a splňují požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.


35) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).“.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.

28. V § 19 odst. 10 se slova „Dodavateli pohonných hmot“ nahrazují slovy „Dodavateli motorového benzinu nebo motorové nafty“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „9“.

29. V § 19 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Vláda nařízením stanoví požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy.“.

30. V § 19a se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 je množství dodaného biopaliva násobeno dvěma u biopaliv, která jsou vyrobena z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu35), a u biopaliv, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy a splňují požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.“.

31. V § 19d větě druhé se slova „dodavateli pohonných hmot“ nahrazují slovy „dodavateli motorového benzinu nebo motorové nafty“.

32. § 20 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 36 až 38 zní:

„Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo motorové nafty za kalendářní rok

§ 20

(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen snižovat emise skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě pro dopravní účely a elektřině pro dopravní účely tak, aby každoročně dosáhl, ve srovnání se základní hodnotou produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem, snížení o 2 % do 31. prosince 2014 a v následujících letech, o 3,5 % do 31. prosince 2017 a v následujících letech a o 6 % do 31. prosince 2020 a v následujících letech. Do povinného snížení se nezapočítávají státní hmotné rezervy uváděné při jejich obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely je stanoven prováděcím právním předpisem.

(2) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty může povinnost podle odstavce 1 splnit také

a)   uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty15) do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely,
b)   uvedením zkapalněného ropného plynu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely,
c)   dodáním zemního plynu nebo bioplynu pro dopravní účely do prostor čerpací stanice na daňovém území České republiky, pokud mu tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36),
d)   prodejem vodíku pro dopravní účely na daňovém území České republiky, pokud mu tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň z minerálních olejů podle jiného právního předpisu37), nebo
e)   dodáním elektřiny pro dopravní účely na daňovém území České republiky z veřejné dobíjecí stanice zapsané v evidenci čerpacích a dobíjecích stanic podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty15), pokud je množství elektrické energie na vstupu do dobíjecí stanice měřeno stanoveným měřidlem podle jiného právního předpisu upravujícího metrologii38).

(3) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen podávat každoročně do 30. června elektronicky ministerstvu a celnímu úřadu zprávu o emisích skleníkových plynů z jím dodaných pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok (dále jen „zpráva o emisích“). Obsahové náležitosti a vzor zprávy o emisích jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. Kromě těchto obsahových náležitostí uvede dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty, který je společníkem podle odstavce 5 nebo podle § 20a odst. 1, ve zprávě o emisích také

a)   identifikační údaje dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty, v jehož prospěch převedl na základě smlouvy o společnosti úsporu emisí skleníkových plynů za účelem společného plnění povinnosti podle odstavce 1, a výši této úspory,
b)   identifikační údaje dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty, od něhož přijal na základě smlouvy o společnosti úsporu emisí skleníkových plynů za účelem společného plnění povinnosti podle odstavce 1, a výši této úspory a
c)   identifikační údaje osoby uvedené v § 20a odst. 1, od níž přijal na základě smlouvy o společnosti úsporu emisí skleníkových plynů za účelem plnění povinnosti podle odstavce 1, a výši této úspory.

(4) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen zajistit ověření informací uvedených ve zprávě o emisích autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. f) a kopii protokolu o ověření přiložit ke zprávě o emisích. Nepředloží-li tuto zprávu včetně ověření ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, má se za to, že nedosáhl žádného snížení emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě pro dopravní účely a v elektřině pro dopravní účely ve srovnání se základní hodnotou produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem, a nesplnil tak povinnost uvedenou v odstavci 1.

(5) Dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty se mohou sdružit jako společníci za účelem společného plnění povinnosti podle odstavce 1. Spolu se zprávou o emisích předloží jednotliví společníci kopii smlouvy o společnosti. Smlouva musí obsahovat tabulkový přehled o množství úspory emisí skleníkových plynů v kilogramech, které bylo jednotlivými společníky do společnosti vloženo, o dosaženém snížení emisí skleníkových plynů v kilogramech za společnost celkem a o množství takto získané úspory emisí skleníkových plynů v kilogramech, které bylo přenecháno ve prospěch jednotlivých dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty ve společnosti sdružených. Nepředloží-li dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty kopii smlouvy o společnosti ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, nebude vůči němu na obsah smlouvy svědčící v jeho prospěch brán zřetel. Nebude-li v případě sdružení prokázáno splnění podmínek podle § 20a odst. 6 pro příslušnou energii obsaženou v biopalivech, zkapalněných ropných plynech, zemním plynu, vodíku nebo elektřině, má se za to, že tuto energii zohlednil pro splnění své povinnosti podle odstavce 1 ten dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty, který příslušnou energii do společnosti vložil.


36) Část čtyřicátá pátá § 2 odst. 1 písm. b) a c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.37)*§ 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.38)*Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

33. Za § 20 se vkládají nové § 20a a 20b, které včetně poznámky pod čarou č.  39 znějí:

㤠20a

(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty se může sdružit za účelem plnění povinnosti podle § 20 odst. 1 také s osobou, která

a)   uvede čisté biopalivo nebo směsné palivo podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty15) do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely,
b)   uvede zkapalněný ropný plyn39) do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely,
c)   dodá zemní plyn nebo bioplyn pro dopravní účely do prostor čerpací stanice na daňovém území České republiky, pokud jí tím vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikne nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36),
d)   prodá vodík pro dopravní účely na daňovém území České republiky, pokud jí tím vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň z minerálních olejů podle jiného právního předpisu37), nebo
e)   dodá elektřinu pro dopravní účely na daňovém území České republiky z veřejné dobíjecí stanice zapsané v evidenci čerpacích a dobíjecích stanic podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty15), pokud je množství elektrické energie na vstupu do dobíjecí stanice měřeno stanoveným měřidlem podle jiného právního předpisu upravujícího metrologii38).

(2) Jde-li o případ podle odstavce 1, předloží dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty spolu se zprávou o emisích kopii smlouvy o společnosti. Smlouva musí obsahovat tabulkový přehled o množství úspory emisí skleníkových plynů v kilogramech, které bylo jednotlivými společníky do společnosti vloženo, o dosaženém snížení emisí skleníkových plynů v kilogramech za společnost celkem a o množství takto získané úspory emisí skleníkových plynů v kilogramech, které bylo přenecháno ve prospěch společníka, který je dodavatelem motorového benzinu nebo motorové nafty. Nepředloží-li dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty kopii smlouvy o společnosti nebo čestné prohlášení podle odstavce 5 ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, nebude vůči němu na obsah smlouvy svědčící v jeho prospěch brán zřetel.

(3) Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 zohlední, pouze pokud biopaliva

a)   byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně vyrobena nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravena; to neplatí pro dopravu biopaliva, pro které zákon o spotřebních daních17) tento způsob dopravy nepřipouští, ani pro dopravu obecně denaturovaného lihu, pokud je dopravován za podmínek stanovených zákonem o spotřebních daních17),
b)   splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem,
c)   byla na daňovém území České republiky spotřebována,
d)   nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a
e)   nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 ani ke splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.

Splnění kritérií udržitelnosti podle písmene b) se prokazuje způsobem uvedeným v § 21. K prokázání skutečnosti, že biopaliva nebyla dosud zohledněna podle písmene e), předkládá dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty celnímu úřadu čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.

(4) Energie obsažená ve zkapalněných ropných plynech se pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 zohlední, pouze pokud platí podmínky stanovené v odstavci 3 písm. a), c) a d) obdobně. Energie obsažená v zemním plynu, vodíku nebo elektřině se pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 zohlední, pouze pokud platí podmínka stanovená v odstavci 3 písm. c) obdobně.

(5) Pro zohlednění energie obsažené ve zkapalněných ropných plynech, zemním plynu, vodíku nebo elektřině pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty předkládá celnímu úřadu čestné prohlášení vydané osobou podle odstavce 1, s níž se sdružil za účelem splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1, potvrzující, že příslušná pohonná hmota nebo elektřina nebyla pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 ani ke splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie dosud zohledněna.

(6) Podmínky pro zohlednění energie podle odstavců 3 až 5 se vztahují na biopaliva, zkapalněné ropné plyny, zemní plyn, vodík a elektřinu dodané pro dopravní účely dodavatelem motorového benzinu nebo motorové nafty nebo osobou uvedenou v odstavci 1. V případě sdružení podle § 20 odst. 5 prokazuje splnění podmínek pro zohlednění energie podle odstavců 3 až 5 dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty, který příslušnou energii obsaženou v biopalivech, zkapalněných ropných plynech, zemním plynu, vodíku nebo elektřině do společnosti vložil. V případě sdružení podle § 20a odst. 1 prokazuje splnění podmínek pro zohlednění energie podle odstavců 3 a 4 osoba uvedená v odstavci 1.

(7) Vláda nařízením stanoví základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty, způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely a obsahové náležitosti a vzor zprávy o emisích.

§ 20b

(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty může povinnost snížení emisí skleníkových plynů podle § 20 odst. 1 plnit i zohledněním snížení emisí z těžby dosaženého v příslušném kalendářním roce v kterékoli zemi, a to až do výše 1 % základní hodnoty produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty.

(2) Snížení emisí z těžby lze zohlednit pouze, pokud byla opatření na snížení emisí z těžby provedena po 1. lednu 2011, množství snížených emisí z těžby bylo ověřeno autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. f) nebo osobou s autorizací či jiným obdobným oprávněním vydaným v souladu s právními předpisy jiného členského státu Evropské unie a nebylo pro účely splnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů dosud v České republice nebo jiném členském státě Evropské unie zohledněno. Podmínky ověření snížení emisí z těžby stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen neprodleně po obdržení dokladu o snížení emisí z těžby kopii dokladu zaslat ministerstvu. Obsahové náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby jsou stanoveny prováděcím právním předpisem.

(4) Snížení emisí z těžby lze prokázat rovněž dokladem vydaným v jiném členském státě Evropské unie v souladu s právními předpisy tohoto členského státu. Ustanovení odstavce 3 věty první se použije obdobně.

(5) Vláda nařízením stanoví podmínky ověření snížení emisí z těžby a obsahové náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby.


39) § 45 odst. 1 písm. e) a g) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.“.

34. Za § 20b se vkládají nové § 20c až 20e, které včetně nadpisů znějí:

㤠20c
Povinnost zajistit minimální snížení emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo motorové nafty v průběhu kalendářního roku

(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen snižovat emise skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě pro dopravní účely a elektřině pro dopravní účely tak, aby v příslušném období

a)   podle odstavce 2 písm. a) až c) dosáhl, ve srovnání se základní hodnotou produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem, snížení o 3 % v roce 2018 a v roce 2019 a o 5,1 % v roce 2020 a v následujících letech,
b)   podle odstavce 2 písm. d) dosáhl, ve srovnání se základní hodnotou produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem, snížení podle § 20 odst. 1.

Do povinného snížení se nezapočítávají státní hmotné rezervy uváděné při jejich obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely je stanoven prováděcím právním předpisem.

(2) Pro účely splnění povinnosti snižovat emise skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě pro dopravní účely a elektřině pro dopravní účely v průběhu kalendářního roku je příslušným obdobím

a)   leden až březen,
b)   leden až červen,
c)   leden až září,
d)   leden až prosinec.

(3) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty může povinnost podle odstavce 1 splnit také způsobem uvedeným v § 20 odst. 2 nebo zohledněním snížení emisí z těžby podle § 20b.

(4) Dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty se mohou sdružit jako společníci za účelem společného plnění povinnosti podle odstavce 1. Spolu s oznámením o emisích předloží jednotliví společníci kopii smlouvy o společnosti. Splnění podmínek pro zohlednění energie podle § 20a odst. 3 až 5 prokazuje dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty, který příslušnou energii obsaženou v biopalivech, zkapalněných ropných plynech, zemním plynu, vodíku nebo elektřině do společnosti vložil. Nepředloží-li dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty kopii smlouvy o společnosti ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, nebude vůči němu na obsah smlouvy svědčící v jeho prospěch brán zřetel. Nebude-li v případě sdružení prokázáno splnění podmínek podle § 20a odst. 6 pro příslušnou energii obsaženou v biopalivech, zkapalněných ropných plynech, zemním plynu, vodíku nebo elektřině, má se za to, že tuto energii zohlednil pro splnění své povinnosti podle odstavce 1 ten dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty, který příslušnou energii do společnosti vložil. Smlouva musí obsahovat také čestné prohlášení podle § 20a odst. 3 a 5.

§ 20d

(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty se může sdružit za účelem plnění povinnosti zajistit minimální snížení emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo motorové nafty v průběhu kalendářního roku podle § 20c odst. 1 také s osobou podle § 20a odst. 1 písm. a) až e).

(2) Jde-li o případ podle odstavce 1, předloží dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty spolu s oznámením o splnění povinnosti zajistit minimální snížení emisí podle § 20e kopii smlouvy o společnosti. Smlouva musí obsahovat také čestné prohlášení podle § 20a odst. 3 a 5. Nepředloží-li dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty kopii smlouvy o společnosti nebo čestné prohlášení ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, nebude vůči němu na obsah smlouvy svědčící v jeho prospěch brán zřetel.

(3) Energie obsažená v biopalivech, zkapalněných ropných plynech, zemním plynu, vodíku nebo elektřině se pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20c odst. 1 zohlední, pouze pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 20a odst. 3 až 6. Splnění podmínek pro zohlednění energie podle § 20a odst. 3 a 4 prokazuje osoba uvedená v odstavci 1.

§ 20e
Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální snížení emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo motorové nafty v průběhu kalendářního roku

(1) Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální snížení emisí skleníkových plynů v průběhu kalendářního roku je dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty povinen podat celnímu úřadu do 40 dnů po skončení příslušného období.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách.

(3) V oznámení podle odstavce 1 je dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty povinen uvést údaje týkající se plnění povinnosti zajistit minimální snížení emisí skleníkových plynů v průběhu kalendářního roku. Kromě těchto obsahových náležitostí uvede dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty, který je společníkem podle § 20c odst. 4 nebo podle § 20d odst. 1, ve zprávě o emisích také

a)   identifikační údaje dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty, v jehož prospěch převedl na základě smlouvy o společnosti úsporu emisí skleníkových plynů za účelem společného plnění povinnosti podle § 20c odst. 1, a výši této úspory,
b)   identifikační údaje dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty, od něhož přijal na základě smlouvy o společnosti úsporu emisí skleníkových plynů za účelem společného plnění povinnosti podle § 20c odst. 1, a výši této úspory a
c)   identifikační údaje osoby uvedené v § 20d odst. 1, od níž přijal na základě smlouvy o společnosti úsporu emisí skleníkových plynů za účelem plnění povinnosti podle § 20c odst. 1, a výši této úspory.“.

35. V § 21 odst. 1 písm. a), § 21 odst. 5, 9 a 11, § 32 odst. 2 a v § 34 odst. 3 úvodní části ustanovení se text „písm. g)“ nahrazuje textem „písm. f)“.

36. V § 23 odst. 1 písm. h) se slova „jednou za dva kalendářní roky“ nahrazují slovy „pravidelně nejméně jednou za tři roky“ a na konci textu se doplňují slova „nebo zprávu o pravidelné kontrole podle zákona o hospodaření energií33), nepřipojí k dokladu o provedení kontroly vyjádření výrobce nebo neprokáže, že o toto vyjádření požádal“.

37. V § 25 odst. 1 písm. o) se slova „jednou za dva kalendářní roky“ nahrazují slovy „pravidelně nejméně jednou za tři roky“ a na konci textu se doplňují slova „nebo zprávu o pravidelné kontrole podle zákona o hospodaření energií33), nepřipojí k dokladu o provedení kontroly vyjádření výrobce nebo neprokáže, že o toto vyjádření požádal“.

38. V § 25 odst. 1 písm. p) se slovo „nebo“ zrušuje.

39. V § 25 odst. 1 písm. q) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) a s), která znějí:

„r)   jako odborně způsobilá osoba v rozporu s § 16 odst. 9 neohlásí ve stanovené lhůtě ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností údaje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, nebo
s)   jako výrobce spalovacího stacionárního zdroje v rozporu s § 17a odst. 4 nevloží ve stanovené lhůtě požadované údaje do databáze odborně způsobilých osob.“.

40. V § 25 odst. 6 písm. e) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

41. V § 25 odst. 6 písm. f) se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.

42. V § 25 odst. 6 písm. h) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „4“.

43. V § 25 odst. 6 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ , nebo nepodá oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální snížení emisí v průběhu kalendářního roku podle § 20e odst. 1“.

44. V § 25 odst. 7 písm. a) se slova „ , podle odstavce 3 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. g)“ nahrazují slovy „nebo podle odstavce 3 písm. b)“.

45. V § 25 odst. 7 písm. c) se slova „nebo p)“ nahrazují slovy „ , p), r) nebo s)“.

46. V § 25 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podle odstavce 6 písm. g) lze uložit pokutu za nesnížení emisí skleníkových plynů, jejíž výše se stanoví jako součin množství emisí skleníkových plynů v kilogramech, o které nebylo dosaženo požadovaného snížení emisí podle § 20 odst. 1, a částky 10 Kč.“.

47. V § 27 odst. 4 větě druhé se odkaz na poznámku pod čarou č. 33 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 34.
Poznámka pod čarou č. 33 s textem „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.“ se označuje jako poznámka pod čarou č. 34.

48. V § 30 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , včetně emisních inventur a emisních projekcí a informací o metodice výpočtu emisní inventury a projekce“.

49. V § 32 odst. 1 písm. f) a v § 32 odst. 7 úvodní části ustanovení se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“ a za text „§ 20 odst. 4“ se vkládají slova „ , ověřování snížení emisí z těžby podle § 20b odst. 2“.

50. V § 32 odst. 7 písmeno a) zní:

„a)   seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a budou pro žadatele provádět ověřování, a doklad o splnění jejich kvalifikačních předpokladů, kterými jsou vysokoškolské vzdělání a nejméně 1 rok praxe v oblasti, která souvisí s předmětem požadované autorizace nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 3 roky praxe v oblasti, která souvisí s předmětem požadované autorizace,“.

51. V § 32 odst. 7 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“ a za text „§ 20 odst. 4“ se vkládají slova „ , pro ověřování emisí skleníkových plynů“.

52. V § 32 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f)   popis pracovních postupů, metod a zásad pro ověřování snížení emisí z těžby podle § 20b odst. 2 a
g)   seznam zemí, ve kterých je žadatel schopen provádět ověřování snížení emisí z těžby.“.

53. V § 34 odst. 2 písm. d) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

54. V § 34 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   nejméně jednou ročně zkontrolovat, zda osoby, kterým vydala certifikát, nadále splňují požadavky pro jeho udělení; v případě, že držitelem certifikátu je
1. prodejce nebo dovozce biomasy určené k výrobě biopaliva, které má nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy,
2. výrobce, dovozce nebo prodejce kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliva z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu35) nebo biopaliva, které má nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy, nebo
3. výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva vyrobeného z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu35) nebo biopaliva, které má nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy,
   provádí se kontrola nejméně jednou za kalendářní pololetí,“.

55. V § 34 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; v případě, že držitelem certifikátu je dovozce nebo prodejce biomasy určené k výrobě biopaliva, které má nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy, provádí se ověření u nejméně 5 % pěstitelů biomasy, od nichž kontrolovaný prodejce nebo dovozce v uplynulém roce biomasu odebral“.

56. V § 34 odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   v rámci kontroly podle písmene a) prováděné u výrobce, dovozce nebo prodejce kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv nebo u výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliv, který odebíral biomasu přímo od pěstitele, ověřit plnění kritérií udržitelnosti stanovených prováděcím právním předpisem u nejméně 3 % pěstitelů biomasy, od nichž biomasu přímo odebral; v případě, že držitelem certifikátu je
1. výrobce, dovozce nebo prodejce kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliva z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu35) nebo biopaliva, které má nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy, nebo
2. výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu35) nebo biopaliva, které má nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy,
   provádí se ověření u nejméně 5 % dodavatelů surovin, od nichž kontrolovaný výrobce, dovozce nebo prodejce v uplynulém roce surovinu odebral,“.

57. V § 34 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   neprodleně po vystavení každého dokladu o snížení emisí z těžby zaslat kopii dokladu ministerstvu.“.

58. V příloze č. 5 písm. c) se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

„- rámcový časový plán provádění nově navrhovaných opatření,“.

59. V příloze č. 10 části II bodu 1 se ve druhém řádku tabulky k číslu „1200“ vkládá odkaz na poznámku č. 2 pod tabulkou.

60. V příloze č. 10 části II bodu 1 se za poznámku pod tabulkou č. 1 vkládá nová poznámka pod tabulkou č. 2, která zní:
„2) Pro sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti platí mezní hodnota emisí 1 500 mg.m-3.“.
Dosavadní poznámky pod tabulkou č. 2 a 3 se označují jako poznámky pod tabulkou č. 3 a 4, a to včetně odkazů na tyto poznámky v tabulce.

61. V příloze č. 11 se v poznámce pod tabulkou č.  1 část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

62. V příloze č. 11 se poznámka pod tabulkou č. 3 zrušuje, a to včetně odkazu na tuto poznámku v tabulce.

63. Doplňuje se příloha č. 12, která zní:

„Příloha č. 12 k zákonu č. 201/2012  Sb.

Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České republikyNárodní program snižování emisí obsahuje:

a)   analýzu úrovní znečištění a znečišťování, posouzení vlivu zdrojů emisí umístěných na území České republiky na kvalitu ovzduší v okolních státech, vyhodnocení plnění legislativních požadavků v oblasti kvality ovzduší a snižování emisí a možného vývoje emisí v případě, že nedojde v již přijatých nástrojích a opatřeních k další změně,
b)   scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování, a to ve variantách se stávajícími a dodatečnými opatřeními,
c)   cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to
1. národní závazky ke snížení antropogenních emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, amoniaku, částic PM?2,5 a nemethanových těkavých organických látek platné od roku 2020 do roku 2029, národní závazky ke snížení těchto emisí od roku 2030 a indikativní cíl k roku 2025 (případně také zdůvodnění nemožnosti dosáhnout indikativního cíle); národní závazek ke snížení emisí je vždy vyjádřen jako procentní podíl celkového množství emisí výchozího roku; za výchozí rok se považuje rok 2005; v případě využití flexibility podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES, také zhodnocení důsledků využití této flexibility pro životní prostředí,
2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení troposférickým ozonem,
3. národní cíl snížení expozice pro částice PM?2,5
d)   opatření ke snižování úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoveny imisní limity a úrovně znečišťování, a předpokládaný přínos těchto opatření, zejména emisní stropy pro skupiny stacionárních zdrojů a skupiny mobilních zdrojů, zvažovaná opatření k dosažení národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány emise černého uhlíku,
e)   způsob zajištění souladu s jinými sektorovými politikami a strategiemi,
f)   lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmenu c) a harmonogram pro realizaci opatření uvedených v písmenu d),
g)   orgány odpovědné za realizaci jednotlivých opatření národního programu,
h)   vymezení monitoringu účinků znečištění ovzduší,
i)   indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv na zdraví a kvalitu ovzduší,
j)   v případě aktualizace programu zhodnocení míry dosažení cílů programu a jakékoli významné změny v rámci politiky, hodnocení, programu či harmonogramu pro jeho realizaci.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Programy zlepšování kvality ovzduší vydané podle § 9 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem vyhlášení programů zlepšování kvality ovzduší podle § 9 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

2. Výrobce spalovacího stacionárního zdroje, který určil oprávněnou osobu podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012  Sb., ve znění účinném do 1. ledna 2020, je povinen dálkovým přístupem vložit údaje o této odborně způsobilé osobě do 31. ledna 2020.

3. Pro splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliva podle § 19 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a povinnosti snižovat emise skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě pro dopravní účely a elektřině pro dopravní účely podle § 20 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za období kalendářního roku 2018, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Osoba, které byla vydána autorizace podle § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může vykonávat činnost spočívající v ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. 4 a certifikaci systému kvality podle prováděcího právního předpisu u osob podle § 21 odst. 1 až 3 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Osoba, které byla vydána autorizace podle § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může vykonávat činnost spočívající v ověřování snížení emisí z těžby podle § 20b odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pouze pokud požádá o změnu rozhodnutí o autorizaci.

6. Národní program snižování emisí podle § 8 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje Ministerstvo životního prostředí do 31. ledna 2019.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 34 a 43, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019, a ustanovení čl. I bodů 13, 21, 38, 39 a 45, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Pavla Bejčková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím ... pokračování

Cena: 725 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.