Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 171/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 87, ze dne 16. 8. 2018

171

ZÁKON

ze dne 18. července 2018,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna živnostenského zákona

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992  Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995  Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997  Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998  Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000  Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000  Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000  Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001  Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002  Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002  Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003  Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004  Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005  Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006  Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006  Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010  Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011  Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012  Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013  Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015  Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016  Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017  Sb., zákona č. 289/2017 Sb. a zákona č. 111/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektronických peněz11a), provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování11a), směnárenská činnost11d), činnost pojišťoven12), zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů nebo akreditovaných osob podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění, penzijních fondů12a), penzijních společností55), spořitelních a úvěrních družstev12b), komoditních burz8b), organizátorů regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a), činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich vázaných zástupců13b), činnost ratingových agentur13c), činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,“.

2. V příloze č. 2 „ŽIVNOSTI VÁZANÉ“ se ve sloupci 1 „Předmět podnikání“ za předmět podnikání „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vkládá nový předmět podnikání „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“ a ve sloupci 2 „Požadovaná odborná způsobilost“ text zní: „střední vzdělání s maturitní zkouškou“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí, může provozovat tuto činnost v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do doby, než ohlásí živnost vázanou, nejdéle však po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ohlášení živnosti vázané podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Čl. III

Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 188/1999  Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 230/2013 Sb., zákona č. 220/2015 Sb. a zákona č. 371/2017  Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Exportní pojišťovna není pojišťovnou podle zákona upravujícího pojišťovnictví a na její činnost se vztahují podmínky zákona upravujícího pojišťovnictví týkající se provozování neživotního pojištění a zajištění a dohledu České národní banky nad touto činností pouze v tom rozsahu, v jakém nejsou upraveny tímto zákonem.“.

2. V § 4 odst. 1 se za větu třetí vkládají věty „Pro účely dohledu podle zákona upravujícího činnost České národní banky se exportní pojišťovna považuje za pojišťovnu. Na distribuci pojištění a zajištění provozovaného exportní pojišťovnou se nepoužije zákon upravující distribuci pojištění a zajištění. Distribuovat pojištění a zajištění provozované exportní pojišťovnou je oprávněna exportní pojišťovna a distributoři splňující podmínky stanovené zákonem upravujícím distribuci pojištění a zajištění pro distribuci neživotního pojištění v rozsahu pojistných nebezpečí a zajištění podle § 1 odst. 2.“.

3. V § 4a se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Hodnota technických rezerv exportní pojišťovny je rovna součtu hodnoty nejlepšího odhadu stanoveného podle zákona upravujícího pojišťovnictví a hodnoty rizikové přirážky. Hodnota rizikové přirážky se počítá odděleně od hodnoty nejlepšího odhadu jako náklady na obstarání použitelného kapitálu potřebného ke splnění minimálního kapitálového požadavku podle odstavce 3. Pro výpočet rizikové přirážky se přiměřeně použije prováděcí právní předpis Evropské unie upravující přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon s tím, že se po dobu trvání závazků z pojištění a zajištění provozovaného exportní pojišťovnou minimální kapitálový požadavek považuje za rovný minimálnímu kapitálovému požadavku referenční pojišťovny nebo zajišťovny za předpokladů stanovených tímto právním předpisem Evropské unie.“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 4a odst. 4 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993  Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se poprvé použije pro výpočet hodnoty technických rezerv exportní pojišťovny za rok 2018.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. V

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.  281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 241/2013  Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 452/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. e) se slova „nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění“ nahrazují slovy „distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění“.

2. V § 1 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb,“.

3. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova „nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění“ nahrazují slovy „distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění“.

4. V § 3 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   osoba poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb,“.

5. § 12a zní:

㤠12a

(1) Arbitr využívá k plnění úkolů podle tohoto zákona údaje

a)   ze základního registru obyvatel,
b)   z informačního systému evidence obyvatel,
c)   z informačního systému cizinců,
d)   ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
e)   z katastru nemovitostí.

(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, a
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   datum narození,
d)   místo a okres narození a u státního občana České republiky, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f)   omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
g)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka,
h)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České republiky mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
i)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
j)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, a
k)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   datum narození,
d)   místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
e)   státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
f)   druh a adresa místa pobytu na území České republiky, je-li tímto místem sídlo správního orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
g)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
i)   omezení svéprávnosti,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození,
k)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození,
l)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za nezvěstného,
m)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, ve kterém k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí a
n)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za mrtvého.

(5) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou kromě veřejně přístupných údajů

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a
b)   adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby.

(6) Údaje podle odstavce 1 písm. e) je oprávněn finanční arbitr využívat bezplatně.

(7) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícímu současný stav.“.

6. V § 14 odst. 1 písm. a) se slovo „arbitr“ zrušuje.

7. V § 14 odst. 1 písm. b) se za slovo „navrhovatel“ vkládají slova „neodstranil přes výzvu arbitra nedostatky návrhu nebo“.

8. V § 14 odstavec 2 zní:

„(2) Jestliže by řešení sporu svojí právní nebo skutkovou složitostí vážně ohrozilo účel řízení před arbitrem, může arbitr řízení zastavit do 60 dnů ode dne jeho zahájení, a to i v případě, že navrhovatele v této lhůtě vyzve, aby nedostatky návrhu odstranil; o tom musí být navrhovatel arbitrem poučen. Lhůta 60 dnů neběží ode dne doručení výzvy arbitra do dne odstranění nedostatků. Lhůta 60 dnů neběží ani v době ode dne doručení výzvy instituci podle § 11 nebo podle § 12 odst. 6 do dne, kdy instituce splní povinnost uloženou v uvedené výzvě.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VI

Položka 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 420/2009  Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 204/2016  Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se mění takto:

1. V bodě 3 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena a) a b).

2. V bodě 9 se doplňují písmena t) až v), která znějí:

„t)    udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 10 000
u)    akreditaci podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 25 000
v)    prodloužení akreditace podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 25 000“.

3. V bodě 11 se doplňují písmena c) a d), která znějí:

„c)    oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 2 000
d)    oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 2 000“. 

4. V bodě 12 se doplňují písmena h) až j), která znějí:

„h)   oprávnění k činnosti samostatné-ho zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 5 000
i)    oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 1 000
j)    oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 1 000“. 

5. Za bod 12 se vkládá text:
„Osvobození
Od poplatku podle bodu 11 písm. c) a d) je osvobozen první zápis osoby, která byla ke dni nabytí účinnosti zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, registrována jako pojišťovací zprostředkovatel.“.

6. V poznámce větě druhé se slova „nebo g)“ nahrazují slovy „ , g), i) nebo j)“.

Čl. VII
Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. VIII

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 228/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 375/2015  Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 56/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

2. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

3. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)    postupy pro schvalování každého pojistného produktu a jeho významných změn před jeho distribucí zákazníkům podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění.“.

4. V § 120 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena h) až j).

ČÁST ŠESTÁ
Změna občanského zákoníku

Čl. IX

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb. a zákona č. 111/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1811 odst. 3 se na konci písmene a) slovo „a“ zrušuje.

2. V § 1811 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)    o finanční službě.“.

3. V § 1840 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)   o finanční službě,“.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).

4. Za § 1844 se vkládá nový § 1844a, který zní:

㤠1844a

(1) Kontaktuje-li podnikatel spotřebitele prostřednictvím telefonu, na začátku každého hovoru musí být spotřebiteli sdělen obchodní účel hovoru a údaje sloužící k určení totožnosti podnikatele.

(2) Jestliže s tím v případě podle odstavce 1 spotřebitel vysloví souhlas, je možné mu místo údajů uvedených v § 1843 odst. 1 sdělit pouze totožnost osoby, která je v kontaktu se spotřebitelem, a její vztah k podnikateli, hlavní vlastnosti finanční služby a údaje uvedené v § 1843 odst. 1 písm. d), e) a g).

(3) Podnikatel dále v případě podle odstavce 1 informuje spotřebitele o tom, že další údaje jsou k dispozici na vyžádání, a o povaze těchto údajů. Povinnost podnikatele poskytnout údaje následně za podmínek a v rozsahu stanoveném v § 1845 není tímto ustanovením dotčena.“.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ... pokračování

Cena: 710 KčKOUPIT

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.