Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 170/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 87, ze dne 16. 8. 2018

170

ZÁKON

ze dne 26. července 2018

o distribuci pojištění a zajištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   činnost osob oprávněných zprostředkovávat pojištění nebo zajištění, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
b)   práva a povinnosti při distribuci pojištění nebo zajištění a
c)   působnost správních orgánů v oblasti distribuce pojištění nebo zajištění.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   distribucí pojištění poskytování nebo zprostředkování pojištění,
b)   distribucí zajištění poskytování nebo zprostředkování zajištění,
c)   poskytováním pojištění jednání pojistitele vlastním jménem, které spočívá v
1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění,
2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění,
3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, nebo
4. sjednání nebo změně pojištění,
d)   poskytováním zajištění jednání zajistitele vlastním jménem, které spočívá v
1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit zajištění, včetně srovnávání zajištění,
2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení zajištění,
3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění, nebo
4. sjednání nebo změně zajištění,
e)   zprostředkováním pojištění jednání jménem pojistitele nebo zákazníka odlišné od poskytování pojištění, které spočívá v
1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění,
2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění,
3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění,
4. sjednání nebo změně pojištění, nebo
5. pomoci při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění,
f)   zprostředkováním zajištění jednání jménem zajistitele nebo zákazníka odlišné od poskytování zajištění, které spočívá v
1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit zajištění, včetně srovnávání zajištění,
2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení zajištění,
3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění,
4. sjednání nebo změně zajištění, nebo
5. pomoci při správě zajištění a při uplatňování práv ze zajištění,
g)   členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
h)   údaji o osobě
1. u podnikající fyzické osoby jméno, adresa sídla, datum narození a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno; u fyzické osoby usazené v jiném než členském státě, není-li podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky občanem členského státu nebo jeho rodinným příslušníkem, též místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu v České republice,
2. u právnické osoby jméno, adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno; u právnické osoby se sídlem v jiném než členském státě též adresa pobočky obchodního závodu umístěné v České republice,
i)   pojišťovacím zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel zprostředkovává pojištění nebo zajištění,
j)   zastoupeným pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, s nimiž má vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel uzavřenou smlouvu, na jejímž základě zprostředkovává pojištění nebo zajištění,
k)   pracovníkem osoba, která je s pojišťovnou, zajišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem v pracovněprávním vztahu, anebo člen statutárního orgánu pojišťovny, zajišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele, nebo jiná osoba s obdobnou působností nebo prokurista, pokud se přímo podílejí na distribuci pojištění nebo zajištění, nebo jsou za distribuci pojištění nebo zajištění odpovědni,
l)   zákazníkem zájemce o pojištění nebo zajištění, pojistník nebo zajistník,
m)   životním pojištěním pojištění, které spadá do odvětví životních pojištění podle zákona o pojišťovnictví,
n)   rezervotvorným pojištěním životní pojištění, které umožňuje vytvářet z předepsaného pojistného kapitálovou rezervu, která může být zcela nebo zčásti vyplacena oprávněné osobě,
o)   skupinou odbornosti
1. distribuce životního pojištění,
2. distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
3. distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodě 4 nebo 5,
4. distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5,
5. distribuce pojištění velkých pojistných rizik,
6. distribuce zajištění,
p)   domovským členským státem členský stát, ve kterém má pojišťovací zprostředkovatel své sídlo nebo bydliště a ve kterém získal oprávnění k činnosti,
q)   hostitelským členským státem členský stát odlišný od domovského členského státu, ve kterém má pojišťovací zprostředkovatel pobočku, nebo ve kterém zprostředkovává pojištění nebo zajištění na základě svobody dočasně poskytovat služby,
r)   úzkým propojením úzké propojení podle zákona o pojišťovnictví,
s)   odměnou provize, úhrada, jiná platba, včetně finanční nebo nefinanční výhody, nebo jiná pobídka, které jsou nabízeny nebo poskytovány ve vztahu k distribuovanému pojištění, a to za celou dobu trvání pojištění.

§ 3
Výjimky z působnosti zákona a omezení jeho působnosti

(1) Tento zákon se nepoužije na

a)   pouhé poskytování obecných informací o pojištění nebo zajištění, nebo obdobných informací o pojišťovnách, zajišťovnách nebo pojišťovacích zprostředkovatelích za předpokladu, že účelem takové činnosti není napomáhat sjednání nebo změně pojištění nebo zajištění nebo plnění z nich,
b)   na distribuci pojištění, je-li pojistitelem osoba, která svou činnost nevykonává jako podnikatel, nebo osoba, jejíž činnost je vyloučena z působnosti zákona o pojišťovnictví,
c)   srovnávání pojištění, neumožňuje-li sjednání nebo změnu pojištění,
d)   poskytování informací a doporučení v rámci činnosti osoby oprávněné k výkonu advokacie podle zákona upravujícího výkon advokacie nebo notáře podle zákona upravujícího činnosti notářů a
e)   likvidaci pojistných událostí.

(2) Na zprostředkování pojištění osobou, která zprostředkovává pouze pojištění, které je doplňkovou službou k jí dodávanému zboží nebo poskytované službě, a to pouze jako svoji doplňkovou činnost, a není zároveň bankou, zahraniční bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, obchodníkem s cennými papíry nebo zahraniční osobou oprávněnou poskytovat investiční služby, se použijí pouze § 1, 2, 31, 52, § 55 odst. 2, § 71 až 75, § 77, § 83 písm. a) až c), § 84 písm. a) až e), § 87, 90, 91 a § 92 odst. 1, jestliže

a)   se pojištění týká
1. vady, poškození nebo ztráty zboží dodávaného touto osobou,
2. nevyužití nebo vady služby poskytované touto osobou,
3. poškození nebo ztráty zavazadla, nebo
4. jiné pojistné události spojené s cestováním a
b)   výše pojistného pro jedno pojištění nepřesahuje
1. na poměrném ročním základě částku odpovídající hodnotě 600 EUR, nebo
2. částku odpovídající hodnotě 200 EUR, jestliže trvání takového pojištění, včetně jeho prodloužení, nepřesahuje dobu 3 měsíců.

§ 4
Nabízení možnosti stát se pojištěným

(1) Tento zákon se použije i na činnost pojistníka spočívající v nabízení možnosti stát se pojištěným, pokud je provozována podnikatelským způsobem.

(2) V případě nabízení možnosti stát se pojištěným podle odstavce 1 plní pojistník vůči pojištěnému nebo zájemci o pojištění přiměřeně informační povinnosti podle § 82, § 83 písm. a) až c), § 84, 87 a § 89 až 93.

(3) Na nabízení možnosti stát se pojištěným podle odstavce 1 se přiměřeně použijí § 1, 2, 50, 52, 53, § 55 odst. 2, § 70 až 75 a § 77.

(4) Pojistník může nabízet možnost stát se pojištěným podle odstavce 1 pouze tehdy, nejedná-li se o rezervotvorné pojištění.

(5) Činnost pojistníka spočívající v nabízení možnosti stát se pojištěným není zprostředkováním pojištění. Pojišťovna vede údaje o osobě, která pro ni vykonává nebo v předchozích 10 letech vykonávala činnost podle odstavce 1, s uvedením dne, kdy tato osoba zahájila výkon činnosti a kdy jej ukončila.

(6) Protiprávní čin, kterého se pojistník dopustil vůči třetí osobě při své činnosti podle odstavce 1, zavazuje pojistníka; pokud však pojišťovna na pojistníka nepečlivě dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

(7) Pojistník může nabízet možnost stát se pojištěným podle odstavce 1 pouze tehdy, jestliže

a)   má pojistný zájem vyplývající z
1. prodeje zboží nebo poskytování služby v rámci svého podnikání nebo podnikání jiné s ním propojené osoby,
2. členství pojištěného v zájmovém nebo profesním sdružení,
3. pracovněprávního, služebního nebo jiného obdobného vztahu pojištěného k pojistníkovi, nebo
4. kulturních, sportovních či jiných obdobných činností pojistníka,
b)   mají věci, jichž se pojištění týká, téhož vlastníka, nebo
c)   jsou pojištěný a pojistník součástí stejného koncernu.

ČÁST DRUHÁ
OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZPROSTŘEDKOVÁVAT POJIŠTĚNÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 5
Oprávnění zprostředkovávat pojištění nebo zajištění

(1) Zprostředkovávat pojištění nebo zajištění jako podnikatel může pouze

a)   samostatný zprostředkovatel (§ 6),
b)   vázaný zástupce (§ 15),
c)   doplňkový pojišťovací zprostředkovatel (§ 24), nebo
d)   pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika (§ 33).

(2) Zprostředkovávat pojištění jako podnikatel může také pojišťovna; zprostředkovávat zajištění jako podnikatel může také zajišťovna. Při zprostředkování pojištění nebo zajištění se na pojišťovnu nebo zajišťovnu použijí obdobně ustanovení tohoto zákona týkající se samostatného zprostředkovatele s výjimkou § 6 až 11, § 13, § 36 až 46, § 96 až 103, § 105, § 109 odst. 1 písm. a) až c) a § 120 odst. 4 až 6.

HLAVA II
SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL A JEHO OPRÁVNĚNÍ

§ 6
Samostatný zprostředkovatel

Samostatným zprostředkovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou.

§ 7
Podmínky pro udělení oprávnění k činnosti

Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli, jestliže

a)   má sídlo na území České republiky,
b)   je důvěryhodný; je-li žadatelem právnická osoba, důvěryhodnost prokazuje člen statu- tárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba2) žadatele, který je právnickou osobou,
c)   je odborně způsobilý; je-li žadatelem právnická osoba, odbornou způsobilost prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci pojištění nebo zajištění nebo mají být za tuto činnost odpovědny,
d)   splňuje podmínky uvedené v § 13 a, bude-li žadatel oprávněn přijímat pojistné, zprostředkovávat výplatu pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění, podmínky uvedené v § 54 odst. 3,
e)   údaje o osobě žadatele uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru,
f)   není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem, doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika,
g)   úzké propojení žadatele s jinou osobou nebo přímý nebo nepřímý podíl jiné osoby převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žadatele nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad samostatným zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem, nebo přímém nebo nepřímém podílu takové osoby převyšujícím 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žadatele, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad samostatným zprostředkovatelem.

§ 8
Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti

(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek provozování činnosti samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem a sdělení, které osoby jsou úzce propojeny s žadatelem, nebo mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žadatele a výši takového podílu. K žádosti se připojí doklady osvědčující splnění těchto podmínek.

(2) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti v plném rozsahu, zapíše samostatného zprostředkovatele do registru. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu samostatného zprostředkovatele do registru. O zápisu samostatného zprostředkovatele do registru Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.

(3) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek provozování činnosti samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 9
Trvání a prodloužení oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl samostatný zprostředkovatel zapsán do registru.

(2) Česká národní banka samostatnému zprostředkovateli prodlouží oprávnění k činnosti vždy o dalších 12 měsíců po zaplacení správního poplatku. Česká národní banka samostatnému zprostředkovateli zaplacení správního poplatku neprodleně potvrdí.

§ 10
Oznamování změn

(1) Samostatný zprostředkovatel oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance, že došlo ke změně ve skutečnostech, které jsou podle § 7 podmínkou pro udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele.

(2) Oznámení se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů. Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, údaje a doklady související se změnou údajů.

(3) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na změny údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje.

§ 11
Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele zaniká

a)   smrtí fyzické osoby,
b)   zánikem právnické osoby,
c)   oznámením o ukončení činnosti nebo pozdějším dnem, který je v tomto oznámení uveden jako den ukončení činnosti,
d)   uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 9 odst. 2, nebo
e)   odnětím (§ 105).

(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

§ 12
Pojišťovací agent a pojišťovací makléř

(1) Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pojištění na základě oprávnění podle § 6 jako

a)   pojišťovací agent, pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu, nebo
b)   pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka.

(2) Pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř uzavírají pro výkon činnosti podle odstavce 1 s pojišťovnou nebo zákazníkem smlouvu, která musí mít písemnou formu.

§ 13
Povinné pojištění

(1) Samostatný zprostředkovatel musí být pojištěn pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění nebo zajištění, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 250 000 EUR na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 850 000 EUR pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie jinak.

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno u pojišťovny se sídlem v členském státě nebo u pojišťovny se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky, a musí být sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila vyšší z limitů 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění.

§ 14
Náhrada škody způsobené samostatným zprostředkovatelem

Použije-li pojišťovna nebo zajišťovna při své činnosti samostatného zprostředkovatele, nehradí škodu jím způsobenou; pokud ho však nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

HLAVA III
VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEHO OPRÁVNĚNÍ

§ 15
Vázaný zástupce

(1) Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě zápisu vázaného zástupce do registru.

(2) Vázaný zástupce uzavírá pro výkon činnosti spočívající ve zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě oprávnění podle odstavce 1 se zastoupeným smlouvu, která musí mít písemnou formu. Smlouvu lze uzavřít pouze s jedním zastoupeným.

§ 16
Zápis do registru

(1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 17 podaného zastoupeným zapíše do registru vázaného zástupce, pokud

a)   údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osoby uvedené v oznámení v příslušném základním registru a
b)   ten, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem, doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika.

(2) Česká národní banka zapíše vázaného zástupce do registru neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jí oznámení došlo.

(3) O zápisu vázaného zástupce do registru nebo neprovedení zápisu a důvodu takového neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje zastoupeného; ustanovení zákona upravujícího elektronické úkony a autorizovanou konverzi dokumentů týkající se doručování prostřednictvím datové schránky se nepoužije. Nesouhlasí-li zastoupený s neprovedením zápisu, vydá Česká národní banka na jeho požádání o neprovedení zápisu rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení.

§ 17
Oznámení vázaného zástupce

(1) Zastoupený může oznámit pouze takového vázaného zástupce,

a)   který má sídlo na území České republiky,
b)   jehož úzké propojení s jinou osobou nebo přímý nebo nepřímý podíl jiné osoby převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu vázaného zástupce nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad vázaným zástupcem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem, nebo přímém nebo nepřímém podílu takové osoby převyšujícím 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu vázaného zástupce nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad vázaným zástupcem, a
c)   který splňuje podmínky pro provozování činnosti vázaného zástupce stanovené tímto zákonem.

(2) Oznámení vázaného zástupce podle odstavce 1 se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též

a)   údaje o osobě toho, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce,
b)   předmět činnosti podle tohoto zákona v členění podle jednotlivých skupin odbornosti,
c)   prohlášení, že vázaný zástupce splňuje podmínky pro výkon činnosti podle tohoto zákona, a
d)   sdělení, které osoby jsou úzce propojeny s vázaným zástupcem, nebo mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu vázaného zástupce a výši takového podílu.

§ 18
Vznik, trvání a prodloužení oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce vzniká zápisem vázaného zástupce do registru.

(2) V případě, že bude osoba jako vázaný zástupce oznámena více zastoupenými, bude Českou národní bankou zapsána do registru pro zastoupeného, který tuto osobu oznámil jako první.

(3) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis do registru.

(4) Česká národní banka oprávnění k činnosti vázanému zástupci prodlouží vždy o dalších 12 měsíců po zaplacení správního poplatku. Česká národní banka zastoupenému zaplacení správního poplatku neprodleně potvrdí.

(5) Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů, kterým vázaným zástupcům se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit.

§ 19
Ukončení zastoupení

(1) Zastoupený je povinen bez zbytečného odkladu ukončit závazek ze smlouvy podle § 15 odst. 2, zjistí-li, že vázaný zástupce nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro oznámení nebo výkon činnosti vázaného zástupce; závazek zaniká nejpozději dnem, kdy vázanému zástupci dojde projev vůle ukončující závazek, bez ohledu na délku výpovědní doby či ujednání obdobné povahy.

(2) Vázaný zástupce je povinen bez zbytečného odkladu ukončit závazek ze smlouvy podle § 15 odst. 2, přestane-li splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro oznámení nebo výkon činnosti vázaného zástupce; závazek zaniká nejpozději dnem, kdy zastoupenému dojde projev vůle ukončující závazek, bez ohledu na délku výpovědní doby či ujednání obdobné povahy.

(3) Zastoupený je povinen oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, že závazek ze smlouvy podle § 15 odst. 2 zanikl. Oznámení se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

§ 20
Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce zaniká

a)   smrtí fyzické osoby,
b)   zánikem právnické osoby,
c)   oznámením o ukončení činnosti,
d)   zánikem závazku podle § 15 odst. 2 mezi vázaným zástupcem a zastoupeným,
e)   zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona nebo zákona o pojišťovnictví,
f)   uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 18 odst. 4, nebo
g)   odnětím (§ 105).

(2) Vázaný zástupce podává oznámení podle odstavce 1 písm. c) prostřednictvím zastoupeného. Neposkytne-li mu zastoupený potřebnou součinnost, může vázaný zástupce podat oznámení samostatně.

(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) podává

a)   zastoupený prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů,
b)   vázaný zástupce elektronicky.

§ 21
Uchovávání dokumentů

Dokumenty prokazující splnění podmínek odborné způsobilosti podle § 56 a důvěryhodnosti podle § 70 vázaným zástupcem uchovává zastoupený po dobu trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce pro tohoto zastoupeného a do konce desátého kalendářního roku od zániku tohoto oprávnění.

§ 22
Odpovědnost zastoupeného za přestupek

Za osobu, jejíž jednání je přičitatelné zastoupenému, se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za přestupek považuje také vázaný zástupce.

§ 23
Náhrada škody způsobené vázaným zástupcem

Použije-li samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, při své činnosti vázaného zástupce, nahradí škodu jím způsobenou, jako by ji způsobil sám. Pojišťovna nebo zajišťovna takovou škodu nehradí; pokud však samostatného zprostředkovatele nebo pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

HLAVA IV
DOPLŇKOVÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL A JEHO OPRÁVNĚNÍ

§ 24
Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel

(1) Doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění na základě zápisu doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného zastoupeného do registru.

(2) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel může zprostředkovávat pouze pojištění, které je doplňkovou službou k dodávanému zboží nebo poskytované službě, a to pouze jako svoji doplňkovou činnost.

(3) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel uzavírá pro zprostředkování pojištění na základě oprávnění podle odstavce 1 se zastoupeným smlouvu, která musí mít písemnou formu. Smlouvu lze uzavřít s jedním nebo více zastoupenými.

§ 25
Zápis do registru

(1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 26 podaného zastoupeným zapíše do registru doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného zastoupeného, pokud

a)   údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osoby uvedené v oznámení v příslušném základním registru a
b)   ten, kdo hodlá provozovat činnost doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, nebo není bankou, zahraniční bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, obchodníkem s cennými papíry ani zahraniční osobou, která je oprávněna poskytovat investiční služby.

(2) Česká národní banka zapíše doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného zastoupeného do registru neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jí oznámení došlo.

(3) O zápisu doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného zastoupeného do registru nebo neprovedení zápisu a důvodu takového neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje zastoupeného; ustanovení zákona upravujícího elektronické úkony a autorizovanou konverzi dokumentů týkající se doručování prostřednictvím datové schránky se nepoužije. Nesouhlasí-li zastoupený s neprovedením zápisu, vydá Česká národní banka na jeho požádání o neprovedení zápisu rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení.

§ 26
Oznámení doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele

(1) Zastoupený může oznámit pouze doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele,

a)   který má sídlo na území České republiky,
b)   jehož úzké propojení s jinou osobou nebo přímý nebo nepřímý podíl jiné osoby převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem, nebo přímém nebo nepřímém podílu takové osoby převyšujícím 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem, a
c)   který splňuje podmínky pro provozování činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele stanovené tímto zákonem.

(2) Oznámení doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též

a)   údaje o osobě toho, kdo hodlá provozovat činnost doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele,
b)   předmět činnosti podle tohoto zákona v členění podle jednotlivých skupin odbornosti,
c)   prohlášení, že doplňkový pojišťovací zprostředkovatel splňuje podmínky pro výkon činnosti podle tohoto zákona, a
d)   sdělení, které osoby jsou úzce propojeny s doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem, nebo mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele a výši takového podílu.

§ 27
Vznik, trvání a prodloužení oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného zastoupeného vzniká zápisem doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného zastoupeného do registru.

(2) Oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného zastoupeného trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis do registru.

(3) Česká národní banka prodlouží oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele vždy o dalších 12 měsíců po zaplacení správního poplatku. Česká národní banka zastoupenému zaplacení správního poplatku neprodleně potvrdí.

(4) Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů, kterým doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelům se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit.

§ 28
Ukončení zastoupení

(1) Zastoupený je povinen bez zbytečného odkladu ukončit závazek ze smlouvy podle § 24 odst. 3, zjistí-li, že doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro oznámení nebo výkon činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele; závazek zaniká nejpozději dnem, kdy doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli dojde projev vůle ukončující závazek, bez ohledu na délku výpovědní doby či ujednání obdobné povahy.

(2) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu ukončit závazek ze smlouvy podle § 24 odst. 3, přestane-li splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro oznámení nebo výkon činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele; závazek zaniká nejpozději dnem, kdy zastoupenému dojde projev vůle ukončující závazek, bez ohledu na délku výpovědní doby či ujednání obdobné povahy.

(3) Zastoupený je povinen oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, že závazek ze smlouvy podle § 24 odst. 3 zanikl. Oznámení se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

§ 29
Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele zaniká

a)   smrtí fyzické osoby,
b)   zánikem právnické osoby,
c)   oznámením o ukončení činnosti,
d)   zánikem závazku podle § 24 odst. 3 mezi doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem a zastoupeným,
e)   zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona nebo zákona o pojišťovnictví,
f)   uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 27 odst. 3, nebo
g)   odnětím (§ 105).

(2) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel podává oznámení podle odstavce 1 písm. c) prostřednictvím zastoupeného. Neposkytne-li mu zastoupený potřebnou součinnost, může doplňkový pojišťovací zprostředkovatel podat oznámení samostatně.

(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) podává

a)   zastoupený prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů,
b)   doplňkový pojišťovací zprostředkovatel elektronicky.

§ 30
Uchovávání dokumentů

Dokumenty prokazující splnění podmínek odborné způsobilosti podle § 56 a důvěryhodnosti podle § 70 doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem uchovává zastoupený po dobu trvání oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro tohoto zastoupeného a do konce desátého kalendářního roku od zániku tohoto oprávnění.

§ 31
Odpovědnost zastoupeného za přestupek

Za osobu, jejíž jednání je přičitatelné zastoupenému, se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za přestupek považuje také doplňkový pojišťovací zprostředkovatel.

§ 32
Náhrada škody způsobené doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem

Použije-li samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, při své činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, nahradí škodu jím způsobenou, jako by ji způsobil sám. Pojišťovna nebo zajišťovna takovou škodu nehradí; pokud však samostatného zprostředkovatele nebo pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

HLAVA V
ČINNOST POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE V HOSTITELSKÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

Díl 1
Činnost pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika

§ 33
Oprávnění k činnosti pojišťovacího  zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika

Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, může v České republice zprostředkovávat pojištění nebo zajištění v rozsahu, v jakém je tuto činnost oprávněn provozovat v domovském členském státě, a to

a)   na základě svobody usazování, nebo
b)   na základě svobody dočasně poskytovat služby.

§ 34
Zahájení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, na základě svobody usazování

(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu potvrdí příslušnému orgánu dohledu jiného členského státu přijetí informace o záměru pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, provozovat činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody usazování. Do 1 měsíce poté Česká národní banka sdělí příslušnému orgánu dohledu jiného členského státu podmínky provozování činnosti tohoto zprostředkovatele v České republice a zapíše ho do registru.

(2) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, který hodlá provozovat činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody usazování, je oprávněn zahájit svoji činnost v České republice poté, co Česká národní banka sdělí příslušnému orgánu dohledu jiného členského státu podmínky provozování činnosti tohoto zprostředkovatele v České republice. Jestliže tak Česká národní banka neučiní ve lhůtě uvedené v odstavci 1, může pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, zahájit svou činnost po uplynutí této lhůty.

§ 35
Zahájení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, na základě svobody dočasně poskytovat služby

(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu potvrdí příslušnému orgánu dohledu jiného členského státu přijetí informace o záměru pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, provozovat činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody dočasně poskytovat služby a zapíše tohoto zprostředkovatele do registru.

(2) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, který hodlá provozovat činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody dočasně poskytovat služby, je oprávněn zahájit svoji činnost v České republice poté, kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého domovského členského státu o splnění informační povinnosti vůči České národní bance.

Díl 2
Činnost samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele v jiném členském státě

§ 36
Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce v jiném členském státě

Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel mohou v jiném členském státě zprostředkovávat pojištění nebo zajištění v rozsahu, v jakém jsou tuto činnost oprávněni provozovat v České republice, po splnění podmínek stanovených v § 37, a to

a)   na základě svobody usazování, nebo
b)   na základě svobody dočasně poskytovat služby.

§ 37
Zahájení činnosti v jiném členském státě

(1) Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel oznámí záměr zahájit svoji činnost v jiném členském státě České národní bance; vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel podávají oznámení prostřednictvím zastoupeného. Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též údaje uvedené v § 42 odst. 1 písm. j).

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(3) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela oznámení podle odstavce 1, sdělí tuto informaci příslušnému orgánu dohledu jiného členského státu a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění včetně údajů o samostatném zprostředkovateli, vázaném zástupci nebo doplňkovém pojišťovacím zprostředkovateli uvedených v § 42 odst. 1 písm. a), b) a j) v případě zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě svobody usazování, nebo v § 42 odst. 1 písm. a), b) a písm. j) bodech 1 a 2 v případě zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě svobody dočasně poskytovat služby. Součástí sdělení je v případě vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele též údaj o osobě zastoupeného a údaj o tom, že zastoupený nese odpovědnost za činnost svého vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele.

(4) Česká národní banka informuje samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, že příslušný orgán dohledu jiného členského státu sdělení podle odstavce 3 přijal; v případě vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele tak činí prostřednictvím zastoupeného. Zastoupený předá tuto informaci bez zbytečného odkladu svému vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli.

(5) Česká národní banka sdělí samostatnému zprostředkovateli, vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli informace o pravidlech zprostředkování pojištění nebo zajištění v jiném členském státě bez zbytečného odkladu poté, co tyto informace od příslušného orgánu dohledu jiného členského státu obdrží; v případě vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele tak činí prostřednictvím zastoupeného. Zastoupený předá tyto informace bez zbytečného odkladu svému vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli.

(6) Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel jsou oprávněni zahájit svoji činnost na území jiného členského státu poté, co obdrží informace podle odstavce 5. Jestliže samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel tyto informace neobdrží, může zahájit svou činnost po uplynutí 2 měsíců ode dne oznámení záměru podle odstavce 1 České národní bance.

§ 38
Překážka provozování činnosti v jiném členském státě

Jestliže má Česká národní banka vzhledem k plánované činnosti samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele na základě svobody usazování v jiném členském státě pochybnost o přiměřenosti organizační struktury nebo finanční situaci samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, informaci podle § 37 odst. 3 nesdělí a vydá o tom rozhodnutí, v němž samostatnému zprostředkovateli, vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli výkon činnosti na území jiného členského státu zakáže; v případě vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele rozhodnutí doručí zastoupenému. Zastoupený předá toto rozhodnutí bez zbytečného odkladu svému vázanému zástupci nebo doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli.

§ 39
Informování o změnách

Česká národní banka v případě samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, jehož územní rozsah činnosti přesahuje hranice České republiky, informuje příslušný orgán dohledu jiného členského státu o změnách údajů uvedených v § 37 odst. 3 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce po dni obdržení oznámení podle § 46.

ČÁST TŘETÍ
REGISTR

§ 40
Vedení registru

(1) Registr je veden v elektronické podobě.

(2) Registr spravuje a provozuje Česká národní banka.

§ 41
Osoby zapisované do registru

Česká národní banka za podmínek stanovených tímto zákonem zapisuje osobu do registru jako

a)   samostatného zprostředkovatele,
b)   vázaného zástupce,
c)   doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele,
d)   pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, nebo
e)   akreditovanou osobu.

§ 42
Údaje zapisované do registru

(1) Do registru se u samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele zapisují tyto údaje včetně jejich změn:

a)   údaje o osobě,
b)   předmět činnosti v členění podle jednotlivých skupin odbornosti,
c)   osoba oprávněná distribuovat pojištění nebo zajištění, pro kterou je samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění,
d)   datum vzniku oprávnění k činnosti a doba jeho trvání,
e)   člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností nebo prokurista, kteří jsou odpovědni za zprostředkování pojištění nebo zajištění nebo zprostředkování pojištění nebo zajištění skutečně řídí,
f)   datum zániku oprávnění k činnosti a jeho důvod,
g)   přehled o pravomocně uložených správních trestech a vykonatelných opatřeních k nápravě uložených Českou národní bankou,
h)   datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku,
i)   datum vstupu právnické osoby do likvidace a
j)   je-li jeho činnost provozována v hostitelském členském státě
1. název hostitelského členského státu,
2. údaj o tom, zda je jeho činnost provozována na základě svobody usazování nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby, a
3. adresa pobočky a jméno osoby odpovědné za řízení pobočky.

(2) U pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, se do registru zapisují tyto údaje včetně jejich změn:

a)   údaje o osobě,
b)   předmět činnosti,
c)   osoba oprávněná distribuovat pojištění nebo zajištění, pro kterou je pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění,
d)   zda je jeho činnost provozována na základě svobody usazování nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby,
e)   adresa provozovny v České republice,
f)   datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku nebo jiného rozhodnutí, nímž jiný právní řád spojuje obdobné účinky,
g)   datum vstupu právnické osoby do likvidace,
h)   datum zániku oprávnění k činnosti a jeho důvod a
i)   přehled o pravomocně uložených správních trestech a vykonatelných opatřeních k nápravě uložených Českou národní bankou.

(3) Do registru se u akreditované osoby zapisují tyto údaje včetně jejich změn:

a)   údaje o osobě,
b)   rozsah udělené akreditace v členění podle jednotlivých skupin odbornosti,
c)   datum udělení akreditace a doba jejího trvání,
d)   datum zániku akreditace a jeho důvod,
e)   přehled o pravomocně uložených správních trestech a vykonatelných opatřeních k nápravě uložených Českou národní bankou,
f)   datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku a
g)   datum vstupu právnické osoby do likvidace.

(4) Zápis údajů podle odstavce 2 písm. a) až h) do registru provede Česká národní banka na základě informací, které obdrží od příslušného orgánu dohledu domovského členského státu pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika. Do registru mohou být zapsány i jiné údaje, pokud byly příslušným orgánem dohledu domovského členského státu pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, poskytnuty.

(5) Česká národní banka u údajů podle odstavce 1 písm. h) a i), odstavce 2 písm. a) až h) a podle odstavce 3 písm. f) a g) uvede, že tyto údaje mají pouze informativní charakter.

(6) Údaje podle odstavce 2 písm. a) až i) zůstávají v registru zapsány po dobu 20 let ode dne, kdy osobě zapsané v registru zaniklo oprávnění k činnosti.

§ 43
Veřejnost registru a přístup k němu

Česká národní banka zpřístupňuje údaje uvedené v § 42 odst. 1 a 2 na svých internetových stránkách. Údaje, v případě změn včetně předchozích údajů, zůstávají uveřejněny po dobu 10 let od konce roku, v němž osobě zapsané v registru zaniklo oprávnění k činnosti.

§ 44
Presumpce správnosti údajů uvedených v registru

Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do registru, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti, s výjimkou údajů uvedených v § 42 odst. 1 písm. h) a i), § 42 odst. 2 písm. a) až h) a § 42 odst. 3 písm. f) a g).

§ 45
Výpis z registru

Česká národní banka umožní získat elektronický výpis z registru týkající se údajů o registrované osobě, který obsahuje

a)   označení registru,
b)   údaje o osobě,
c)   předmět činnosti,
d)   internetovou adresu, na které lze ověřit zápis osoby do registru, a
e)   datum vystavení výpisu.

§ 46
Změna údajů zapsaných v registru

(1) Samostatný zprostředkovatel, zastoupený ohledně údajů týkajících se jeho vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele a akreditovaná osoba oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů, které jsou o nich zapsány v registru.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů. K oznámení se připojí doklady prokazující skutečnosti v něm obsažené.

(3) Změny údajů vedených v registru je Česká národní banka povinna provést do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno oznámení, pokud změna není důvodem k odnětí oprávnění k činnosti.

(4) Odstavce 1 až 3 se nepoužijí na změny údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje.

ČÁST ČTVRTÁ
ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI A DALŠÍ PRAVIDLA DISTRIBUCE

§ 47
Zastoupení

(1) Pojišťovna může být při poskytování pojištění zastoupena pouze pracovníkem, jinou pojišťovnou, samostatným zprostředkovatelem, pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, vázaným zástupcem nebo doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem.

(2) Zajišťovna může být při poskytování zajištění zastoupena pouze pracovníkem, jinou zajišťovnou, samostatným zprostředkovatelem, pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, nebo vázaným zástupcem.

(3) Samostatný zprostředkovatel může být při zprostředkování pojištění nebo zajištění zastoupen pouze pracovníkem, vázaným zástupcem nebo doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem.

(4) Pojišťovna může být při zprostředkování pojištění zastoupena pouze pracovníkem, jinou pojišťovnou, samostatným zprostředkovatelem, pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, vázaným zástupcem nebo doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem. Zajišťovna může být při zprostředkování zajištění zastoupena pouze pracovníkem, jinou zajišťovnou, samostatným zprostředkovatelem, pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, nebo vázaným zástupcem.

(5) Vázaný zástupce může být při zprostředkování pojištění nebo zajištění zastoupen pouze pracovníkem.

(6) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel může být při zprostředkování pojištění zastoupen pouze pracovníkem.

§ 48
Pravidla kontroly činnosti a střet zájmů

(1) Pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje

a)   pravidla kontroly činnosti svých pracovníků a vázaných zástupců a jejich pracovníků, v případě pojišťovny nebo zajišťovny též samostatných zprostředkovatelů a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, a kontrolu řádného provozování činnosti,
b)   pravidla odměňování svých pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků; tato pravidla nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, zejména v oblasti pravidel jednání, přičemž nesmí motivovat k tomu, aby byly zákazníkům doporučovány konkrétní pojistné produkty na úkor jiných produktů, které by lépe odpovídaly potřebám zákazníka,
c)   postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů,
d)   systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro evidenci a vyřizování stížností, a
e)   účinný mechanismus, který umožní hlásit porušení nebo hrozící porušení tohoto zákona, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

(2) Samostatný zprostředkovatel přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje také

a)   organizační uspořádání, včetně vnitřních předpisů, které jej upravují, s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností; v rámci organizačního uspořádání současně vymezí funkce, jejichž výkon je vzájemně neslučitelný,
b)   řádné administrativní postupy,
c)   systém sledování, vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů,
d)   kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací a
e)   evidenci zprostředkovaných pojistných a zajistných smluv.

(3) Mechanismus k hlášení podle odstavce 1 písm. e) zahrnuje alespoň

a)   postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení a jejich vyhodnocování,
b)   ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení, a
c)   ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení, nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno jiným právním předpisem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

(4) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, provozuje-li svou činnost na území České republiky na základě svobody usazování, plní povinnosti podle odstavce 1 písm. b) a c) obdobně.

(5) Požadavky na postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů u rezervotvorného pojištění stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle čl. 28 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/973).

§ 49
Vstupní platba a odměna

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí nebo má podílet na distribuci pojištění, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost.

(2) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel nesmí odměny za distribuci pojištění odvozovat od získání dalších osob pro tuto činnost odměňovanou osobou.

§ 50
Pravidla pro rozložení odměny

(1) Zanikne-li životní pojištění do 5 let ode dne svého vzniku z jiného důvodu než v důsledku pojistné události, má pojišťovací zprostředkovatel právo nejvýše na poměrnou část sjednané odměny za dobu prvních 5 let trvání tohoto pojištění.

(2) Poměrná část podle odstavce 1 se určí jako podíl skutečné doby trvání pojištění vyjádřené v započatých měsících a doby 60 měsíců. Byla-li sjednána pojistná doba kratší než 5 let, určí se poměrná část podle odstavce 1 jako podíl skutečné doby trvání pojištění vyjádřené v započatých měsících a sjednané pojistné doby vyjádřené v měsících.

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže

a)   je sjednáno jednorázové pojistné, nebo
b)   je sjednána odměna pojišťovacího zprostředkovatele v rovnoměrné roční výši po celou dobu trvání pojištění.

(4) Byla-li poskytnuta záloha na odměnu a zanikne-li pojištění podle odstavce 1 před koncem sjednané pojistné doby z jiného důvodu než v důsledku pojistné události, je pojišťovací zprostředkovatel povinen vydat část zálohy přesahující výši sjednané odměny za dobu do zániku pojištění.

(5) Na případy uvedené v odstavci 1 se § 2507 občanského zákoníku část věty za středníkem použije obdobně.

§ 51
Zákaz ovlivňování zaměstnance při výběru pojištění

Zaměstnavatel nesmí ovlivnit svého zaměstnance při výběru rezervotvorného pojištění nebo přijmout peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení této povinnosti.

§ 52
Vázané produkty

(1) Prodávat zboží nebo poskytovat služby společně se sjednáním nebo změnou pojištění lze jen tehdy, lze-li toto pojištění sjednat nebo změnit, zboží koupit nebo službu čerpat také odděleně.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, je-li pojištění doplňkovou službou k

a)   investiční službě,
b)   spotřebitelskému úvěru, nebo
c)   platebnímu účtu, na který se vztahují ustanovení zákona upravujícího platební styk týkající se porovnatelnosti služeb spojených s platebním účtem.

§ 53
Produktové řízení

(1) Pojišťovna, samostatný zprostředkovatel a pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, kteří vytvářejí pojistný produkt určený k distribuci zákazníkům,

a)   zavedou, udržují a uplatňují postupy pro jeho schvalování s dostatečným předstihem před tím, než je pojistný produkt zákazníkům distribuován nebo než má dojít k jeho významné změně,
b)   průběžně přezkoumávají a pravidelně hodnotí pojistný produkt, který distribuují, a zjednávají bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu zjištěných nedostatků,
c)   poskytnou jinému pojišťovacímu zprostředkovateli veškeré potřebné informace o pojistném produktu, postupech jeho schvalování a jeho cílovém trhu.

(2) Při dodržování povinností podle odstavce 1 pojišťovna, samostatný zprostředkovatel a pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika,

a)   přiměřeně zohlední povahu pojistného produktu,
b)   určí pro pojistný produkt cílový trh a vyhodnotí s ním související rizika,
c)   zajistí, aby cílovému trhu odpovídala zamýšlená prodejní strategie, a
d)   poskytne jinému pojišťovacímu zprostředkovateli, který se má podílet na zprostředkování pojištění, veškeré potřebné informace

(3) Samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, při zprostředkování pojištění zavede, udržuje a uplatňuje vhodné postupy k získávání informací podle odstavce 2 písm. d).

(4) Další pravidla produktového řízení stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle čl. 25 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/974).

(5) Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na pojistné produkty určené ke krytí velkých pojistných rizik.

§ 54
Oprávnění přijímat pojistné a zprostředkovávat výplatu pojistného plnění

(1) Pojišťovací zprostředkovatel není oprávněn přijímat pojistné nebo zprostředkovávat výplatu pojistného plnění z pojistných smluv, jde-li o rezervotvorné pojištění.

(2) Pojistné zaplacené zákazníkem pojišťovacímu zprostředkovateli se považuje za pojistné zaplacené pojišťovně. To neplatí, jestliže pojišťovací zprostředkovatel zprostředkovává pojištění jako pojišťovací makléř a není pojišťovnou zmocněn přijímat pojistné; v takovém případě předá pojišťovací zprostředkovatel pojistné pojišťovně do 30 dnů, nedohodne-li se se zákazníkem jinak. Pojistné plnění nebo jiné plnění z pojištění zaplacené pojišťovnou zákazníkovi nebo jiné oprávněné osobě prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele se považuje za zaplacené zákazníkovi nebo jiné oprávněné osobě, jakmile je zákazník nebo jiná oprávněná osoba skutečně obdrží. To neplatí, jestliže pojišťovací zprostředkovatel zprostředkovává pojištění jako pojišťovací makléř a je zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou zmocněn přijímat plnění z pojištění; v takovém případě předá pojišťovací zprostředkovatel plnění z pojištění zákazníkovi nebo jiné oprávněné osobě do 30 dnů, nedohodne-li se se zákazníkem nebo s jinou oprávněnou osobou jinak.

(3) Je-li samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, na základě smlouvy s pojišťovnou oprávněn od zákazníka přijímat pojistné nebo zprostředkovávat výplatu pojistného plnění, je povinen

a)   udržovat trvale likvidní finanční jistotu ve výši 4 % z přijatého ročního pojistného, nejméně však ve výši odpovídající hodnotě 18 750 EUR, nebo
b)   používat pro převody pojistného a pojistného plnění výhradně účet pojišťovny nebo zvlášť k tomu zřízený a od vlastního hospodaření oddělený účet u banky, spořitelního a úvěrního družstva, zahraniční banky se sídlem v členském státě nebo zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky.

(4) Je-li vázaný zástupce nebo doplňkový pojiš-ťovací zprostředkovatel na základě smlouvy se zastoupeným oprávněn od zákazníka přijímat pojistné nebo zprostředkovávat výplatu pojistného plnění, je povinen používat pro převody pojistného a pojistného plnění výhradně účet podle odstavce 3 písm. b).

(5) Pojistné přijaté v hotovosti je pojišťovací zprostředkovatel povinen bez zbytečného odkladu vložit na účet podle odstavce 3 písm. b).

(6) Peněžní prostředky na účtu samostatného zprostředkovatele nebo pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, podle odstavce 3 písm. b) nepodléhají výkonu rozhodnutí na majetek těchto pojišťovacích zprostředkovatelů.

ČÁST PÁTÁ
PERSONÁLNÍ PŘEDPOKLADY K PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI

§ 55
Osoby s požadavkem na odbornou způsobilost

(1) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel jsou povinni distribuovat pojištění nebo zajištění pouze tak, že jejich pracovník, jejich vázaný zástupce a jeho pracovník a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel a jeho pracovník, trvale splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 56.

(2) Pojišťovna zajistí, aby osoba podle § 3 odst. 2 a její pracovník a pojistník podle § 4 a jeho pracovník měli odborné znalosti a dovednosti, které jsou přiměřené obsahu činnosti, kterou skutečně vykonávají.

(3) Samostatný zprostředkovatel, je-li fyzickou osobou, je povinen zprostředkovávat pojištění nebo zajištění pouze tak, že trvale splňuje podmínky odborné způsobilosti podle § 56.

§ 56
Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání všeobecných znalostí a získání a prohlubování odborných znalostí a dovedností nezbytných pro distribuci pojištění nebo zajištění.

(2) Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

(3) Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci pojištění se prokazuje osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona.

(4) Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění se prokazuje osvědčením o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe.

(5) Prohlubování odborné způsobilosti se prokazuje osvědčením o absolvování následného vzdělávání vydaným osobou, která toto vzdělávání uspořádala.

(6) Pracovníci, vázaní zástupci a doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé pojišťovny, zajišťovny a samostatného zprostředkovatele a samostatný zprostředkovatel, je-li fyzickou osobou, jsou povinni získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle odstavce 2 nejpozději do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(7) Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění ve smyslu odstavce 3 neprokazuje, pokud osoba, která takové osvědčení získala, v následujícím období 3 roky nepřetržitě nedistribuovala pojištění ani se přímo nepodílela na distribuci pojištění ani nebyla za distribuci pojištění odpovědná.

§ 57
Odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti

(1) Odbornými znalostmi a dovednostmi pro distribuci pojištění nebo zajištění jsou pro skupinu odbornosti

a)   distribuce životního pojištění
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
3. znalosti regulace distribuce životního pojištění,
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
5. znalosti principů a fungování životního pojištění a jeho produktů,
6. znalosti z oblasti investic a souvisejících rizik,
7. znalosti doplňkových služeb v oblasti životního pojištění a
8. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty životního pojištění a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78,
b)   distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
3. znalosti regulace distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla,
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
5. znalosti principů a fungování pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla,
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla a
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění nebo zajištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78,
c)   distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5,
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
3. znalosti regulace distribuce neživotního pojištění,
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
5. znalosti principů a fungování produktů neživotního pojištění,
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti neživotního pojištění a
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty neživotního pojištění a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78,
d)   distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5,
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
3. znalosti regulace distribuce pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka,
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
5. znalosti principů a fungování pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka,
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka a
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění týkající se podnikatelské činnosti zákazníka a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78,
e)   distribuce pojištění velkých pojistných rizik
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
3. znalosti regulace distribuce pojištění týkajících se pojištění velkých pojistných rizik,
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
5. znalosti principů a fungování distribuce pojištění velkých pojistných rizik,
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce pojištění velkých pojistných rizik,
7. schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění velkých pojistných rizik a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78,
f)   distribuce zajištění
1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
3. znalosti regulace distribuce zajištění,
4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
5. znalosti principů a fungování distribuce zajištění,
6. znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce zajištění.

(2) Rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro distribuci pojištění nebo zajištění stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. e) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b) až d). Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. d) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b) a c). Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. c) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b).

§ 58
Odborná zkouška

(1) Akreditovaná osoba provádí odbornou zkoušku na základě souboru zkouškových otázek, jejichž přípravu zajišťuje Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí. Soubor zkouškových otázek Česká národní banka konzultuje s profesními a spotřebitelskými sdruženími.

(2) Při provádění odborné zkoušky postupuje akreditovaná osoba podle zkouškového řádu. Řádný průběh odborné zkoušky zajišťuje akreditovaná osoba prostřednictvím komise.

(3) Akreditovaná osoba uveřejní s dostatečným předstihem způsobem umožňujícím dálkový přístup termín konání odborné zkoušky, informaci o tom, kolik osob může v daném termínu odbornou zkoušku konat, výši úplaty za vykonání odborné zkoušky a zkouškový řád.

(4) Odborná zkouška musí být vykonána prokazatelným způsobem. Odborná zkouška může být také jen písemná.

(5) Akreditovaná osoba bez zbytečného odkladu informuje zkoušeného o výsledku odborné zkoušky.

(6) Dobu trvání odborné zkoušky, počet a podobu zkouškových otázek, způsob stanovení správných odpovědí, kritéria úspěšného složení odborné zkoušky, pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek akreditovaným osobám, nakládání s nimi a pravidla pro jejich aktualizaci, způsob jednání a složení komise, požadavky na zkouškový řád a na průběh, formu odborné zkoušky a způsob jejího hodnocení stanoví prováděcí právní předpis.

§ 59
Následné vzdělávání

(1) Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

(2) Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku, v případě odbornosti pro distribuci zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

§ 60
Oprávnění provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání

Provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání pro distribuci pojištění může pouze akreditovaná osoba.

§ 61
Akreditovaná osoba

Akreditovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn pořádat odborné zkoušky a programy následného vzdělávání na základě akreditace udělené Českou národní bankou.

§ 62
Podmínky udělení nebo prodloužení akreditace

(1) Česká národní banka udělí nebo prodlouží akreditaci žadateli, jestliže

a)   je důvěryhodný; je-li žadatelem právnická osoba, důvěryhodnost prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou působností; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba2) žadatele, který je právnickou osobou,
b)   má věcné, organizační a personální předpoklady, které jsou vhodné z hlediska řádného pořádání odborných zkoušek a následného vzdělávání,
c)   jeho zkouškový řád je vhodný pro řádné provádění odborné zkoušky a
d)   údaje o osobě žadatele uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.

(2) Akreditace se uděluje podle skupin odbornosti.

(3) Požadavky na organizační uspořádání žadatele o udělení nebo prodloužení akreditace, požadavky na prostory používané k pořádání odborných zkoušek, požadavky na technické a programové prostředky pro jejich pořádání, požadavky na členy komise a pravidla jejich odměňování stanoví prováděcí právní předpis.

§ 63
Řízení o žádosti o udělení akreditace a o změnu udělené akreditace

(1) Žádost o udělení akreditace lze podat pouze elektronicky. Žádost o změnu lze podat pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro udělení akreditace stanovených v § 62 odst. 1. K žádosti se připojí doklady osvědčující splnění těchto podmínek.

(2) Česká národní banka o žádosti rozhodne ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy žádost došla České národní bance.

(3) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 v plném rozsahu, zapíše akreditovanou osobu do registru. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu akreditované osoby do registru. O zápisu akreditované osoby do registru Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.

(4) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro udělení akreditace stanovených v § 62 odst. 1, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 64
Trvání a prodloužení akreditace

(1) Akreditace se uděluje na dobu 5 let.

(2) Akreditaci je možné opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(3) Česká národní banka o žádosti o prodloužení akreditace rozhodne ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy žádost došla České národní bance. Nevydá-li Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí, platí, že akreditace byla prodloužena.

(4) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh prokazujících splnění podmínek pro prodloužení akreditace stanovených v § 62 odst. 1, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 65
Oznamování změn

(1) Akreditovaná osoba oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance, že došlo ke změně ve skutečnostech, které jsou podle § 62 odst. 1 podmínkou pro udělení akreditace.

(2) Oznámení se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů. Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, údaje a doklady související se změnou údajů.

(3) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na změny údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje.

§ 66
Zánik akreditace

(1) Akreditace zaniká

a)   smrtí fyzické osoby,
b)   zánikem právnické osoby,
c)   oznámením o ukončení činnosti, nebo pozdějším dnem, který je v tomto oznámení uveden jako den ukončení činnosti,
d)   uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena, nedojde-li k prodloužení akreditace podle § 64 odst. 3, nebo
e)   odnětím (§ 105).

(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

§ 67
Osvědčení o vykonání odborné zkoušky

Akreditovaná osoba vydá bez zbytečného odkladu osobě, která úspěšně vykonala odbornou zkoušku, osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky, které obsahuje alespoň

a)   údaje o osobě, která odbornou zkoušku vykonala,
b)   údaje o osobě, která je akreditovanou osobou,
c)   označení skupiny odbornosti,
d)   datum konání odborné zkoušky,
e)   seznam členů komise a
f)   podpis osoby oprávněné jednat za akreditovanou osobu.

§ 68
Osvědčení o absolvování následného vzdělávání

Akreditovaná osoba vydá bez zbytečného odkladu osobě, která absolvovala následné vzdělávání, osvědčení o absolvování následného vzdělávání, které obsahuje alespoň

a)   údaje o osobě, která následné vzdělávání absolvovala,
b)   údaje o osobě, která je akreditovanou osobou,
c)   označení skupiny odbornosti, rozsah a obsah následného vzdělávání, včetně délky trvání,
d)   datum nebo data konání následného vzdělávání a
e)   podpis osoby oprávněné jednat za akreditovanou osobu a podpis osoby, která program následného vzdělávání vedla.

§ 69
Uchovávání dokumentů o provádění odborných zkoušek a následného vzdělávání

(1) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek, zejména záznamy o průběhu a výsledcích odborných zkoušek a záznamy o vydaných osvědčeních o absolvování odborné zkoušky.

(2) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty týkající se pořádání následného vzdělávání, zejména záznamy o průběhu následného vzdělávání a záznamy o vydaných osvědčeních o absolvování následného vzdělávání.

(3) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty podle odstavců 1 a 2 do konce desátého kalendářního roku ode dne konání odborné zkoušky nebo od posledního dne následného vzdělávání, jichž se dokumenty týkají.

(4) Povinnost uvedenou v odstavcích 1 a 2 má i právní nástupce akreditované osoby a akreditovaná osoba, jejíž oprávnění k činnosti zaniklo. Povinnost uchovávat dokumenty a záznamy podle jiných právních předpisů tím není dotčena.

§ 70
Důvěryhodnost

(1) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel jsou povinni distribuovat pojištění nebo zajištění pouze tak, že jejich pracovník, jejich vázaný zástupce a jeho pracovník a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel a jeho pracovník trvale splňují podmínky důvěryhodnosti.

(2) Samostatný zprostředkovatel je povinen zprostředkovávat pojištění nebo zajištění pouze tak, že trvale splňuje podmínky důvěryhodnosti.

(3) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje fyzická osoba, která je plně svéprávná a dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.

(4) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje právnická osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ
PRAVIDLA JEDNÁNÍ

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 71
Odborná péče

Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel distribuují pojištění s odbornou péčí.

§ 72
Jednání se zákazníkem

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka.

(2) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jedná tak, aby bylo zákazníkovi zřejmé, v jaké pozici a jménem koho pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel jedná.

§ 73
Obecná pravidla komunikace se zákazníkem

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel při komunikaci se zákazníkem, včetně obchodního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.

(2) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel zajistí, aby obsah komunikace byl podán jasným, výstižným a srozumitelným způsobem.

(3) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel musí každé obchodní sdělení jasně označit slovy „obchodní sdělení“.

§ 74
Povinnost mlčenlivosti

Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděli od zákazníka v souvislosti s distribucí pojištění. Ustanovení zákona o pojišťovnictví týkající se mlčenlivosti se použijí obdobně.

§ 75
Peněžitá a nepeněžitá výhoda

Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel nesmí v souvislosti se svou činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, včetně neobvyklé úplaty za poskytovanou službu nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální.

§ 76
Zákaz souběhu agentské a makléřské činnosti

Samostatný zprostředkovatel nesmí zprostředkovávat jednotlivé pojištění zároveň jako pojišťovací agent a pojišťovací makléř. Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, nesmí zprostředkovávat jednotlivé pojištění zároveň na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou a na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem.

§ 77
Získávání informací a doporučení

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získá pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka informace týkající se jeho požadavků, cílů a potřeb.

(2) Na základě získaných informací poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi doporučení, aby se mohl zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění.

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě podstatné změny neživotního pojištění, jestliže výše pojistného za pojištění, kterého se změna týká, nepřesahuje

a)   na poměrném ročním základě částku odpovídající hodnotě 600 EUR, nebo
b)   částku odpovídající hodnotě 200 EUR, jestliže pojistná doba takového pojištění, včetně jeho prodloužení, nepřesahuje dobu 3 měsíců.

§ 78
Rada zákazníkovi

(1) Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka.

(2) Rada se poskytuje na základě

a)   analýzy
1. požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka,
2. rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění,
3. finanční situace zákazníka,
4. znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic,
5. rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty,
6. právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního trhu a
b)   výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které může pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel distribuovat.

(3) Informuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel před sjednáním nebo podstatnou změnou jiného než rezervotvorného pojištění zákazníka o tom, že poskytuje radu týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka, odstavec 2 se použije obdobně.

(4) Požadavky na informace, které jsou předmětem analýzy podle odstavce 2 písm. a) bodu 4, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle čl. 30 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/973).

§ 79
Záznam z jednání

(1) Z jednání, které vedlo ke sjednání nebo podstatné změně pojištění, pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel, zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem a v závislosti na charakteru pojištění, vyhotoví záznam z jednání obsahující požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s daným pojištěním, své doporučení a důvody, na kterých zakládá své doporučení pro sjednání nebo podstatnou změnu daného pojištění.

(2) Součástí záznamu z jednání je i vysvětlení dopadů sjednání nebo podstatné změny pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik. Poskytuje-li pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu, je součástí záznamu i analýza podle § 78 odst. 2 písm. a).

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí

a)   na pojištění velkých pojistných rizik, nebo
b)   v případě podstatné změny neživotního pojištění, jestliže výše pojistného za pojištění nepřesahuje
1. na poměrném ročním základě částku odpovídající hodnotě 600 EUR, nebo
2. částku odpovídající hodnotě 200 EUR, jestliže pojistná doba takového pojištění, včetně jeho prodloužení, nepřesahuje dobu 3 měsíců.

§ 80
Uchovávání dokumentů a záznamů

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel při distribuci pojištění pořizují dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jejich povinností stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění.

(2) Pojišťovna při plnění povinnosti podle odstavce 1 uchovává zejména

a)   pojistné smlouvy,
b)   dokumenty a jiné záznamy týkající se poskytování pojištění, byly-li pořízeny, včetně záznamu z jednání podle § 79, popřípadě pojistné podmínky, byly-li součástí smluvního vztahu,
c)   záznamy z jiné komunikace mezi pojišťovnou a zákazníkem dokládající poskytování pojištění, byly-li pořízeny a je-li z této komunikace zřejmá totožnost zákazníka, a
d)   dokumenty a jiné záznamy uvedené v písmenech b) a c), pokud jejím jménem jednal její vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel.

(3) Samostatný zprostředkovatel a pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, uchovává při plnění povinnosti podle odstavce 1 zejména

a)   vyhotovení smluv o zprostředkování pojištění, kopie vyhotovení pojistných smluv nebo jejich návrhů a kopie dohod o změně nebo zániku pojištění nebo jejich návrhů, na jejichž uzavření se samostatný zprostředkovatel, pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, jejich vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel samostatného zprostředkovatele přímo podílel,
b)   dokumenty a jiné záznamy týkající se zprostředkování pojištění, byly-li pořízeny, včetně záznamu z jednání podle § 79, popřípadě pojistné podmínky, byly-li součástí smluvního vztahu,
c)   záznamy z jiné komunikace mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a zákazníkem dokládající zprostředkování pojištění, byly-li pořízeny a je-li z této komunikace zřejmá totožnost zákazníka, a
d)   dokumenty a jiné záznamy uvedené v písmenech b) a c), pokud jejich jménem jednal jejich vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel.

(4) Pojišťovna uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 1 po dobu trvání pojištění a do konce desátého kalendářního roku od jeho zániku. Pojišťovací zprostředkovatel uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 1 po dobu trvání pojištění a do konce desátého kalendářního roku od jeho zániku, pokud se o něm dozvěděl, nebo do konce desátého kalendářního roku od konce pojistné doby. Nedošlo-li ke sjednání pojištění, uchovává pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel dokumenty a záznamy podle odstavce 1 do konce druhého kalendářního roku od poslední komunikace se zákazníkem.

(5) Povinnost uvedenou v odstavcích 1 až 4 má i právní nástupce pojišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele a ten, jehož oprávnění k činnosti zaniklo. Povinnost uchovávat dokumenty a záznamy podle jiných právních předpisů tím není dotčena.

(6) Záznam komunikace se zákazníkem se pořizuje písemně nebo jiným průkazným způsobem a obsahuje datum komunikace, dostatečnou identifikaci stran komunikace a obsah komunikace.

(7) Při distribuci pojištění zpracovává pojišťovací zprostředkovatel osobní údaje týkající se fyzických osob zúčastněných na vzniku a změnách jím distribuovaného pojištění, a to včetně jejich rodných čísel. Takové zpracování osobních údajů se považuje za zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce podle přímo použitelného předpisu EU5) a zákona o zpracování osobních údajů.

(8) Pojišťovna, zajišťovna a pojišťovací zprostředkovatel zpracovávají v souvislosti s distribucí pojištění a zajištění osobní údaje svých pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků v rozsahu potřebném k posouzení jejich důvěryhodnosti, a to včetně osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů posuzované osoby.

§ 81
Pravidla pro výpočet odkupného

(1) Při výpočtu odkupného podle § 2842 občanského zákoníku může pojišťovna v prvních 5 letech ode dne vzniku pojištění odečíst za každý započatý měsíc trvání tohoto pojištění nejvýše jednu šedesátinu z celkových pořizovacích nákladů pojišťovny souvisejících s tímto pojištěním. Byla-li sjednána pojistná doba kratší než 5 let, určí se měsíční odečitatelná částka podle věty první jako podíl celkových pořizovacích nákladů pojišťovny souvisejících s daným pojištěním a sjednané pojistné doby vyjádřené v měsících. Nebylo-li právo na odkupné pojistnou smlouvou vyloučeno, vznikne, i když podmínky podle § 2842 odst. 1 občanského zákoníku nejsou splněny.

(2) Celkovými pořizovacími náklady podle odstavce 1 jsou náklady, které pojišťovna vynaložila v souvislosti se vznikem pojištění nebo se je zavázala zaplatit třetí osobě, a které jsou spojené

a)   se vznikem pojištění, zejména odměna poskytnutá pojišťovnou za uzavření pojistné smlouvy, za změnu pojištění nebo za předkládání návrhů nebo provádění jiných přípravných prací k tomu směřujících a jiné náklady spojené s distribucí pojištění,
b)   s přijetím návrhu na uzavření pojistné smlouvy včetně lékařské prohlídky,
c)   s oceněním převzatého pojistného rizika a prvotních evidenčních úkonů a
d)   s tvorbou a nabídkou pojistného produktu.

HLAVA II
INFORMAČNÍ POVINNOSTI VŮČI ZÁKAZNÍKOVI

Díl 1
Obecné ustanovení

§ 82
Obecná ustanovení o poskytování informací zákazníkovi

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel poskytují informace požadované tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění zákazníkovi bezplatně.

(2) Ustanovení § 83 až 93 se nepoužijí na pojištění velkých pojistných rizik.

Díl 2
Předsmluvní informace

§ 83
Informace o pojišťovně

Pojišťovna je povinna zákazníkovi sdělit

a)   své jméno, a nevyplývá-li to z jejího jména, právní formu a skutečnost, že je pojišťovnou, a jména pracovníků, kteří se zákazníkem přímo jednají; pojišťovna přitom rozliší, zda jedná v roli pojistitele nebo pojišťovacího zprostředkovatele,
b)   adresu svého sídla a tam, kde to přichází v úvahu, adresu zastoupení nebo pobočky, prostřednictvím kterých sjednává pojištění,
c)   informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků, pojištěných nebo jiných oprávněných osob, včetně možnosti obrátit se na Českou národní banku, a o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra a případně i jiným způsobem,
d)   odkaz umožňující zákazníkovi přístup ke zprávě o solventnosti a finanční situaci podle zákona o pojišťovnictví, vypracovává-li pojišťovna tuto zprávu, a
e)   povahu odměny svých pracovníků v souvislosti se sjednávaným pojištěním.

§ 84
Informace o pojištění

Pojišťovna je povinna zákazníkovi sdělit informace o

a)   charakteristice a územním rozsahu pojištění,
b)   výčtu pojistných událostí a pojistných nebezpečí, které jsou pojištěním kryty, limitech tohoto krytí a informace o výlukách z pojištění,
c)   výši, způsobu a době placení pojistného za každé sjednané pojištění,
d)   době trvání pojištění, včetně dne začátku a konce pojištění,
e)   způsobech zániku pojištění, včetně informace o možnosti odstoupení od smlouvy a postupu při uplatnění práva na pojistné plnění,
f)   způsobu určení výše pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění,
g)   důsledcích, které zákazník ponese v případě porušení povinností vyplývajících z pojištění,
h)   právu rozhodném pro pojistnou smlouvu tam, kde strany nemají možnost výběru práva rozhodného pro pojistnou smlouvu, nebo právu, které navrhuje pojišťovna v případech, kdy strany mají možnost výběru rozhodného práva, a
i)   veškerých platbách vyplývajících z pojistné smlouvy a hrazených zákazníkem nad rámec pojistného a jejich výši, není-li to možné, způsob jejich určení včetně metody výpočtu.

§ 85
Další informace o životním pojištění

Jedná-li se o životní pojištění, je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit také

a)   charakteristiky opcí,
b)   způsob výpočtu a rozdělení bonusů,
c)   podmínky a lhůty odstoupení od pojistné smlouvy, určení možných odečítaných částek při odstoupení od smlouvy a adresu, na kterou je možno odstoupení od pojistné smlouvy zaslat,
d)   obecné informace o daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních souvisejících s pojištěním,
e)   informaci o povaze a zdroji střetu zájmů, pokud postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů podle § 48 nejsou dostatečné k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistily, že pojišťovna, samostatný zprostředkovatel, nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, předejde riziku poškození zájmů zákazníka,
f)   informaci o tom, že pojišťovně nebo pojišťovacímu zprostředkovateli vzniká povinnost poskytnout radu podle § 78, ze kterých produktů kterých pojišťoven vychází výběr podle § 78 odst. 2 písm. b), a zda bude posuzovat vhodnost pojištění i po jeho sjednání, a
g)   informaci o tom, že pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel nejsou schopni určit, zda je pro zákazníka navrhovaný produkt vhodný, neposkytne-li zákazník dostatečné informace uvedené v § 78 odst. 2 písm. a).

§ 86
Další informace o rezervotvorném pojištění

Jedná-li se o rezervotvorné pojištění, je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit také informace o

a)   určení výše odkupného, včetně informace o předpokládaném vývoji odkupného v čase a o podmínkách jeho výplaty,
b)   podkladovém aktivu a definici podílu, na který je vázáno pojistné plnění, jedná-li se o pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, a
c)   struktuře předepsaného pojistného rezervotvorného pojištění za jednotlivá pojistná období, včetně pojistného za připojištění; u rezervotvorného pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, se dále uvedou veškeré náklady hrazené z předepsaného pojistného nebo snižující výši kapitálové rezervy pojištění, jejich výše, a není-li to možné, metoda výpočtu a dále výše části předepsaného pojistného, která se nezhodnocuje a spotřebovává se na krytí rizik (rizikové pojistné).

§ 87
Další informace o pojištění vázaném na koupi zboží nebo služby

(1) Sjednává-li se pojištění společně s koupí zboží nebo služby, která není pojištěním, je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit také

a)   zda je možné pojištění a koupi zboží nebo služby sjednat odděleně,
b)   popis pojištění a zboží nebo služby,
c)   náklady a úplatu samostatně za pojištění a zboží nebo službu a
d)   popis rozdílu v pojistném krytí a rizicích mezi sjednáním pojištění a koupí zboží nebo služby společně a odděleně.

(2) Informace podle odstavce 1 písm. b) až d) je pojišťovna povinna sdělit pouze v případě, že je možné pojištění a koupi zboží nebo služby sjednat odděleně.

§ 88
Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

(1) Pojišťovací zprostředkovatel je povinen zákazníkovi sdělit

a)   své jméno, adresu svého sídla a skutečnost, že je pojišťovacím zprostředkovatelem a zda provozuje činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, případně jména pracovníků, kteří se zákazníkem přímo jednají; vázaný zástupce pojišťovny nebo její doplňkový pojišťovací zprostředkovatel rozliší, zda pojišťovna jedná v roli pojistitele nebo pojišťovacího zprostředkovatele,
b)   označení registru, v němž je zapsán nebo, v případě pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, označení obdobného veřejného seznamu,
c)   informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků, pojištěných nebo jiných oprávněných osob, včetně možnosti obrátit se na Českou národní banku, a o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra nebo jiným způsobem,
d)   jméno zastoupeného,
e)   jména pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění,
f)   zda má přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno, jestliže tento podíl převyšuje 10 %,
g)   zda pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu má přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, jestliže tento podíl převyšuje 10 %,
h)   informace o povaze své odměny poskytnuté mu v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění,
i)   zda je v daném pojištění odměňován zákazníkem, pojišťovnou, nebo zároveň zákazníkem a pojišťovnou, a
j)   výši odměny, která je hrazena přímo zákazníkem; není-li to možné, metodu výpočtu takové odměny.

(2) Jedná-li pojišťovací zprostředkovatel na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem a vyplývá-li z takové smlouvy pro zákazníka určitá povinnost, předá pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi jedno vyhotovení takové smlouvy.

Díl 3
Informace poskytované během trvání pojištění

§ 89
Informace o pojišťovně, pojištění a pojišťovacím zprostředkovateli

(1) Během trvání pojištění je pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit informace o

a)   změně svého jména a právní formy,
b)   změně adresy svého sídla a tam, kde to přichází v úvahu, změně adresy zastoupení nebo pobočky, prostřednictvím kterých sjednala pojištění,
c)   změně informací uvedených v § 84 písm. c), § 85 písm. b) a c) a § 86 písm. a) a b) v případě změny v pojistných podmínkách nebo změny právních předpisů, kterými se řídí pojištění,
d)   změně pojistných podmínek,
e)   stavu bonusů,
f)   stavu hodnoty podílů, na které je vázáno pojistné plnění, struktuře podkladových aktiv a výši odkupného, včetně informace o výši nákladů, které byly z předepsaného pojistného pojišťovnou na zákazníkovi uplatněny za dané pojistné období, jde-li o rezervotvorné pojištění,
g)   výši nároků, v nichž je zahrnut podíl na zisku, jde-li o pojištění s podílem na zisku,
h)   rozdílech mezi skutečným vývojem a počátečními údaji, jestliže se jedná o pojištění s podílem na zisku a zákazníkovi byly před uzavřením pojistné smlouvy sděleny číselné údaje o možném budoucím vývoji podílu na zisku,
i)   nákladech spojených se službami prováděnými jménem zákazníka, jedná-li se o rezervotvorné pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, a
j)   výši odkupného a možnosti zpětvzetí výpovědi rezervotvorného pojištění.

(2) Pokud zákazník učiní na základě pojistné smlouvy po jejím uzavření platbu za jiným účelem, než je platba průběžného pojistného nebo termínových plateb, sdělí mu pojišťovna u každé takové platby informace podle § 88 odst. 1 písm. f) až j) a to, jak se taková platba projeví ve změně pojistného krytí nebo nákladech pojištění nesených zákazníkem.

(3) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jsou povinni poskytovat zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 30 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/973) a přiměřeně druhu sjednaného pojistného produktu, včetně nákladů spojených s poskytováním těchto služeb a s transakcemi prováděnými jménem zákazníka. Byl-li zákazník informován o tom, že bude posuzována vhodnost rezervotvorného pojištění i po jeho sjednání, musí pravidelná zpráva obsahovat radu podle § 78.

HLAVA III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K PRAVIDLŮM JEDNÁNÍ

§ 90
Forma poskytování informací a záznamu z jednání

(1) Není-li dále stanoveno jinak, informace uvedené v § 83 až 89 a záznam z jednání podle § 79 se poskytují zákazníkovi

a)   v listinné podobě,
b)   v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází pojistné nebezpečí nebo bydliště nebo sídlo zákazníka, nebo v jiném dohodnutém jazyce a
c)   v přehledné a snadno čitelné formě.

(2) Informace uvedené v odstavci 1 se místo v listinné podobě poskytnou na jakémkoli jiném nástroji, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě (dále jen „trvalý nosič dat“), nebo prostřednictvím internetové stránky,

a)   dostal-li zákazník na výběr mezi listinnou podobou a jiným trvalým nosičem dat nebo internetovou stránkou a zvolil-li si jiný trvalý nosič dat nebo internetovou stránku,
b)   je-li zákazníkem zvolený způsob poskytnutí informací vhodný s ohledem na sjednávané pojištění a
c)   zvolil-li si zákazník internetovou stránku, internetová stránka splňuje znaky trvalého nosiče dat a zákazníkovi byla sdělena její adresa včetně místa na této stránce, kde jsou informace umístěny.

(3) V případě, že byly zákazníkovi informace sděleny způsobem podle odstavce 2, vydají se zákazníkovi tyto informace také v listinné podobě, jestliže o to požádá.

(4) Je-li pojištění zprostředkováno pojišťovacím zprostředkovatelem, který nejedná jako pojišťovací makléř, je pojišťovací zprostředkovatel povinen splnit povinnosti uvedené v § 77 až 79, § 83 až 87 a § 89 odst. 2 stejně jako pojišťovna. Tím nejsou dotčeny povinnosti pojišťovny. Splní-li tuto povinnost pojišťovací zprostředkovatel, platí, že tuto povinnost splnila i pojišťovna. Splní-li tuto povinnost pojišťovna, platí, že tuto povinnost splnil i pojišťovací zprostředkovatel.

(5) Je-li pojištění zprostředkováno pojišťovacím zprostředkovatelem, který jedná jako pojišťovací makléř, splní povinnosti uvedené v § 77 až 79, § 83 až 87 a § 89 odst. 2 pojišťovací zprostředkovatel místo pojišťovny.

(6) Je-li sjednáváno rezervotvorné pojištění, a nese-li investiční riziko pojistník, poskytují se informace uvedené v § 84 písm. f) a § 86 písm. c) také v souhrnném vyjádření na samostatném dokumentu podle vzoru uvedeného v příloze k tomuto zákonu. Pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zajistí, aby zákazník podepsal nebo jiným jednoznačným způsobem potvrdil, že byl seznámen s tímto dokumentem a je s jeho obsahem srozuměn.

§ 91
Další požadavky na formu poskytnutí informací o neživotním pojištění

(1) Jedná-li se o neživotní pojištění, informace uvedené v § 84 písm. a) až e) se poskytují na samostatném a krátkém dokumentu vypracovaném pojiš-ťovnou s tím, že tento dokument

a)   je-li barevný, nesmí být jeho černobílá kopie hůře čitelná,
b)   musí být sepsán v českém jazyce nebo v jiném dohodnutém jazyce,
c)   musí mít v horní části první strany umístěn název „Informační dokument o pojistném produktu“ a
d)   musí obsahovat sdělení, že úplné předsmluvní a smluvní informace o daném pojištění jsou uvedeny v jiných dokumentech.

(2) Další požadavky na formu poskytnutí informací o neživotním pojištění stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle čl. 20 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/976).

§ 92
Doba pro poskytnutí informací

(1) Informace uvedené v § 83 až 87 se poskytují zákazníkovi s dostatečným předstihem před sjednáním pojištění, před tím, než zákazník učiní závazný návrh na uzavření pojistné smlouvy, nebo v případě informací uvedených v § 84 až 87 i před podstatnou změnou pojištění.

(2) Informace uvedené v § 88 odst. 1 je pojišťovací zprostředkovatel povinen poskytnout zákazníkovi s dostatečným předstihem před sjednáním pojištění. Vyhotovení smlouvy podle § 88 odst. 2 je pojišťovací zprostředkovatel povinen poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.

(3) Záznam z jednání podle § 79 se poskytuje zákazníkovi bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení, vždy však s dostatečným předstihem před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění.

(4) Informace o změnách uvedených v § 89 odst. 1 písm. c) a d) se poskytují zákazníkovi s dostatečným předstihem před tím, než nastanou.

(5) Informace uvedené v § 89 odst. 1 písm. e) až i) se poskytují zákazníkovi alespoň jednou za kalendářní rok.

(6) Informace uvedená v § 89 odst. 1 písm. j) se poskytuje zákazníkovi bez zbytečného odkladu poté, co zákazník vypoví pojištění.

(7) Byla-li smlouva uzavřena na žádost spotřebitele s použitím takových prostředků komunikace na dálku, které neumožňují sdělit smluvní podmínky a další údaje v souladu s § 83 až 89, splní podnikatel tuto povinnost okamžitě po uzavření smlouvy.

§ 93
Povinnosti související s nabízením možnosti stát se pojištěným

Pojistník, který nabízí možnost stát se pojištěným podle § 4, je povinen

a)   upozornit zájemce o pojištění na důsledky spojené s tím, že se nestává pojistníkem, a
b)   oznámit pojištěnému podle § 4 jakoukoli skutečnost, která se týká změny nebo zániku pojištění.

ČÁST SEDMÁ
DOHLED

HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 94
Osoby podléhající dohledu a orgán dohledu

(1) Dohled nad dodržováním povinností pojišťovny, zajišťovny, pojišťovacího zprostředkovatele, pojistníka podle § 4 a akreditované osoby stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, vykonává Česká národní banka.

(2) Osoby podléhající dohledu jsou povinny poskytnout České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost, zejména jsou povinny jí na vyžádání předložit informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené Českou národní bankou. To platí obdobně pro toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně provozuje činnost podle tohoto zákona.

§ 95
Povinnost mlčenlivosti

Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona se ustanovení zákona o pojišťovnictví týkající se povinnosti mlčenlivosti při výkonu dohledu použijí obdobně.

HLAVA II
DOHLED NAD ČINNOSTÍ POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE V EVROPSKÉ UNII

§ 96
Dohled nad pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika

(1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 48 odst. 1 písm. b) a c), § 49 až 53, § 71 až 92 pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, který zprostředkovává pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody usazování, vykonává Česká národní banka.

(2) Jestliže Česká národní banka zjistí, že pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, který zprostředkovává pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody usazování, porušil jinou povinnost podle tohoto zákona než povinnost stanovenou podle odstavce 1, nebo jestliže Česká národní banka zjistí jakékoli porušení povinnosti pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, který zprostředkovává pojištění nebo zajištění v České republice na základě svobody dočasně poskytovat služby, oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu.

(3) Jestliže příslušný orgán domovského členského státu pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, nepřijme do 1 měsíce od obdržení oznámení podle odstavce 2 žádná nebo dostatečná opatření, nebo v případě, že pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského státu nadále poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy zákazníků v České republice, může Česká národní banka uložit takovému pojišťovacímu zprostředkovateli s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, opatření k nápravě, správní trest anebo mu zakázat nebo omezit provozování činnosti.

(4) Odstavce 2 a 3 se nepoužijí, jestliže Česká národní banka zjistí, že je třeba v zájmu ochrany zákazníka protiprávnímu jednání pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, předejít nebo ho okamžitě zastavit. V takovém případě může Česká národní banka uložit pojišťovacímu zprostředkovateli s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, opatření k nápravě, správní trest anebo mu zakázat nebo omezit provozování činnosti.

(5) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje o uložených opatřeních nebo správních trestech podle odstavců 3 a 4 příslušný orgánu dohledu domovského členského státu, Evropskou komisi a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Součástí této informace je i sdělení o důvodech uložených opatření nebo správních trestů.

§ 97
Dohled nad samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem a doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem v jiném členském státě

Dohled nad dodržováním povinností podle tohoto zákona, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění při zprostředkování pojištění nebo zajištění samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem a doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem v hostitelském členském státě vykonává Česká národní banka, s výjimkou dohledu nad plněním povinností podle § 71 až 92 v případě výkonu činnosti v hostitelském členském státě na základě svobody usazování.

HLAVA III
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD POJIŠŤOVACÍMI ZPROSTŘEDKOVATELI

§ 98
Spolupráce příslušných orgánů dohledu

(1) Česká národní banka může požádat příslušný orgán dohledu jiného členského státu o spolupráci při výkonu dohledu nad zprostředkováním pojištění nebo zajištění u samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele.

(2) Jestliže příslušný orgán dohledu požádá Českou národní banku o spolupráci při výkonu dohledu, Česká národní banka mu poskytne součinnost.

§ 99
Informace o pravidlech distribuce

Česká národní banka uveřejní na svých internetových stránkách informaci o pravidlech distribuce pojištění nebo zajištění v České republice, která nevyplývají z práva Evropské unie.

§ 100
Kontaktní místo

(1) Kontaktním místem pro účely spolupráce příslušných orgánů dohledu a výměny informací mezi nimi je v České republice Česká národní banka.

(2) Česká národní banka je povinna na vyžádání sdělit každému informace o tom, který orgán jiného členského státu je příslušným orgánem dohledu a který orgán jiného členského státu je kontaktním místem. Za tímto účelem takové údaje shromažďuje a pravidelně aktualizuje.

§ 101
Výměna informací

(1) Česká národní banka může vyžadovat informace o pojišťovacím zprostředkovateli s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, od kontaktního místa jiného členského státu.

(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost kontaktního místa jiného členského státu tomuto kontaktnímu místu požadované informace související s výkonem dohledu nad pojišťovacím zprostředkovatelem. Česká národní banka může podmínit poskytnutí této informace tím, že poskytnutá informace nesmí být dále poskytnuta bez jejího předchozího souhlasu.

(3) Poskytne-li kontaktní místo jiného členského státu České národní bance informaci za podmínky, že informace nesmí být dále poskytnuta bez jeho předchozího souhlasu, může Česká národní banka tuto informaci předat jinému příslušnému orgánu výhradně za účelem, k němuž byla informace poskytnuta. Jinému orgánu nebo osobě předá Česká národní banka poskytnutou informaci pouze s výslovným souhlasem kontaktního místa, které informaci poskytlo, a výhradně za účelem stanoveným tímto kontaktním místem.

§ 102
Odmítnutí spolupráce nebo výměny informací

(1) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle § 98 odst. 2 nebo poskytnutí informace podle § 101 odst. 2, jestliže

a)   by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit bezpečnost České republiky nebo veřejný pořádek v České republice, nebo
b)   se žádost týká stejné věci a stejné osoby, ohledně které bylo v České republice zahájeno soudní řízení nebo nabylo právní moci rozhodnutí soudu nebo správního orgánu.

(2) Při odmítnutí žádosti podle odstavce 1 je Česká národní banka povinna informovat žádající příslušný orgán dohledu o důvodech odmítnutí jeho žádosti.

§ 103
Dohoda o převzetí dohledu

(1) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, musí dodržovat povinnosti podle § 13, § 48 odst. 1 písm. c), § 54 a § 56 až 70, jestliže se hlavní místo podnikání tohoto pojišťovacího zprostředkovatele nachází v České republice a Česká národní banka se s příslušným orgánem dohledu jiného členského státu na převzetí dohledu dohodne.

(2) Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nemusí dodržovat povinnosti podle § 13, § 48 odst. 1 písm. c), § 54 a § 56 až 70, jestliže se hlavní místo podnikání tohoto pojišťovacího zprostředkovatele nachází v jiném členském státě a Česká národní banka se s příslušným orgánem dohledu jiného členského státu na převzetí dohledu dohodne. V takovém případě Česká národní banka tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a samostatnému zprostředkovateli nebo zastoupenému.

HLAVA IV
OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A ODNĚTÍ OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI

§ 104
Opatření k nápravě

(1) Jestliže činnost pojišťovny, zajišťovny, samostatného zprostředkovatele, pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, nebo akreditované osoby není v souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může Česká národní banka uložit takové osobě opatření k nápravě spočívající v povinnosti odstranit zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě.

(2) Jestliže činnost vázaného zástupce není v souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může Česká národní banka uložit zastoupenému opatření k nápravě spočívající v povinnosti uvést ve stanovené lhůtě činnost jeho vázaného zástupce do souladu se zákonem.

(3) Jestliže činnost doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele není v souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může Česká národní banka uložit zastoupenému opatření k nápravě spočívající v povinnosti uvést ve stanovené lhůtě činnost doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele do souladu se zákonem.

(4) Jestliže činnost pojišťovny, zajišťovny, samostatného zprostředkovatele, pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, nebo akreditované osoby není v souladu s tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, může Česká národní banka uložit takové osobě opatření k nápravě spočívající v povinnosti vyměnit člena statutárního orgánu, prokuristu nebo jinou osobu, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci pojištění nebo zajištění nebo pořádání odborných zkoušek nebo jsou za ně odpovědny.

(5) Je-li to nutné k ochraně zákazníka, může Česká národní banka spolu s některým z opatření k nápravě podle odstavců 1 až 3 zakázat nebo omezit osobě podléhající jejímu dohledu provozování činnosti, dokud nesplní uložené opatření k nápravě podle odstavců 1 až 3.

§ 105
Odnětí oprávnění k činnosti a odnětí akreditace

(1) Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, nebo může odejmout akreditaci akreditované osobě, jestliže

a)   samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění k činnosti, nebo akreditovaná osoba nesplňuje podmínky pro udělení akreditace,
b)   uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě,
c)   samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nebo akreditovaná osoba opakovaně nebo závažně poruší povinnost stanovenou tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, při zprostředkování pojištění nebo zajištění nebo při pořádání odborných zkoušek nebo programů následného vzdělávání,
d)   samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací zprostředkovatel, nebo akreditovaná osoba poruší podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona,
e)   oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného zastoupeného bylo uděleno nebo akreditace byla akreditované osobě udělena na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů, nebo
f)   samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nevykonává významnou část své činnosti podle tohoto zákona na území České republiky.

(2) Účastníkem řízení o odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce je vázaný zástupce a zastoupený.

(3) Účastníkem řízení o odnětí oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného zastoupeného je doplňkový pojišťovací zprostředkovatel a zastoupený.

(4) Pravomocné rozhodnutí o odnětí oprávnění k činnosti uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách.

(5) O odnětí oprávnění k činnosti může Česká národní banka vhodným způsobem informovat veřejnost, a to po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo oprávnění k činnosti odňato.

§ 106
Uveřejňování rozhodnutí o opatření k nápravě

(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o opatření k nápravě na svých internetových stránkách, včetně rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, která byla proti tomuto rozhodnutí podána. O této skutečnosti informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(2) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí podle odstavce 1 bez uvedení údajů o osobě, které bylo uloženo opatření k nápravě, pokud by uveřejnění

a)   ohrozilo stabilitu finančního trhu,
b)   ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení, nebo
c)   způsobilo této osobě nepřiměřenou újmu.

(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let.

(4) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění o rozhodnutích o opatření k nápravě, která nebyla uveřejněna podle odstavce 2, včetně případných podaných žalob proti rozhodnutí správního orgánu a rozhodnutí o nich.

(5) Česká národní banka každoročně do 31. března poskytne Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění souhrnné informace o uložených opatřeních k nápravě za uplynulý kalendářní rok.

ČÁST OSMÁ
PŘESTUPKY

§ 107
Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro udělení tohoto oprávnění, nebo takový údaj zatají, nebo
b)   jako zaměstnavatel v rozporu s § 51 ovlivní svého zaměstnance při výběru rezervotvorného pojištění nebo přijme peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení této povinnosti.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 

§ 108
Přestupky pojišťovny

(1) Pojišťovna se dopustí přestupku tím, že

a)   nevede údaje o osobách podle § 4 odst. 5 věty druhé, nebo
b)   jako pojistitel při výpočtu odkupného postupuje v rozporu s § 81.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč. 

§ 109
Přestupky samostatného zprostředkovatele

(1) Samostatný zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že

a)   neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 10 odst. 1 nebo v oznámení změny údajů uvede neúplný nebo nepravdivý údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele,
b)   poruší některou z povinností týkajících se pojištění stanovených v § 13,
c)   zahájí svoji činnost na území jiného členského státu v rozporu s § 37 odst. 6,
d)   v rozporu s § 48 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje organizační uspořádání, řádné administrativní postupy, systém sledování, vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů, kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací nebo evidenci zprostředkovaných pojistných smluv, nebo
e)   v rozporu s § 76 zprostředkuje pojištění zároveň jako pojišťovací agent a pojišťovací makléř.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c), nebo
b)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e).

§ 110
Přestupky pojišťovny, zajišťovny a samostatného zprostředkovatele

(1) Pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že

a)   jako zastoupený
1. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s vázaným zástupcem podle § 15 odst. 2,
2. oznámí vázaného zástupce v rozporu s § 17 odst. 1,
3. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 19 odst. 1,
4. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 19 odst. 3,
5. neuchovává dokumenty podle § 21,
6. je zastoupen doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem jednajícím v rozporu s § 24 odst. 2,
7. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem podle § 24 odst. 3,
8. oznámí doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele v rozporu s § 26 odst. 1,
9. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,
10. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3, nebo
11. neuchovává dokumenty podle § 30,
b)   neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 46 odst. 1 nebo v oznámení změny údajů uvede neúplný nebo nepravdivý údaj o skutečnosti zapisované do registru,
c)   poruší povinnost stanovenou v § 48 odst. 1 písm. a),
d)   poruší některou z povinností stanovenou v § 48 odst. 1 písm. b) až e),
e)   v rozporu s § 53 nezavede, neudržuje a neuplatňuje postupy pro schvalování pojistného produktu a jeho významných změn před jeho distribucí zákazníkům, nebo
f)   v rozporu s § 55 nebo § 70 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínku odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 nebo 10 nebo písm. b),
b)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 až 3, 5, 7 až 9 nebo 11,
c)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 6, písm. c), d) nebo f), nebo podle odstavce 1 písm. e), nejedná-li se o rezervotvorné pojištění, nebo
d)   18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v případě právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) v případě rezervotvorného pojištění.

§ 111
Přestupky vázaného zástupce

(1) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že

a)   neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 19 odst. 2,
b)   zahájí svoji činnost na území jiného členského státu v rozporu s § 37 odst. 6, nebo
c)   v rozporu s § 47 odst. 5 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo b), nebo
b)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).

§ 112
Přestupky doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele

(1) Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že

a)   neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 2, nebo
b)   v rozporu s § 47 odst. 6 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo
b)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).

§ 113
Přestupky pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika

(1) Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, se dopustí přestupku tím, že

a)   jako zastoupený
1. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s vázaným zástupcem podle § 15 odst. 2,
2. oznámí vázaného zástupce v rozporu s § 17 odst. 1,
3. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 19 odst. 1,
4. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 19 odst. 3,
5. neuchovává dokumenty podle § 21,
6. je zastoupen doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem jednajícím v rozporu s § 24 odst. 2,
7. nemá uzavřenou písemnou smlouvu s doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem podle § 24 odst. 3,
8. oznámí doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele v rozporu s § 26 odst. 1,
9. neukončí bez zbytečného odkladu závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,
10. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3, nebo
11. neuchovává dokumenty podle § 30,
b)   zahájí svou činnost na území České republiky v rozporu s § 34 odst. 2,
c)   provozuje-li svou činnost na území České republiky na základě svobody usazování, poruší některou z povinností stanovených v § 48 odst. 1 písm. b) a c), nebo
d)   v rozporu s § 53 nezavede, neudržuje a neuplatňuje postupy pro schvalování pojistného produktu a jeho významných změn před jeho distribucí zákazníkům.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 nebo 10,
b)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 až 3, 5, 7 až 9 nebo 11 nebo písm. b),
c)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 6 nebo podle odstavce 1 písm. c) nebo podle odstavce 1 písm. d), nejedná-li se o rezervotvorné pojištění, nebo
d)   18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v případě právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), jedná-li se o rezervotvorné pojištění.

§ 114
Přestupky osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění

(1) Ten, kdo je oprávněn distribuovat pojištění nebo zajištění, se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 47 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,
b)   v rozporu s § 49 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má podílet na distribuci, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost,
c)   v rozporu s § 49 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo má podílet na distribuci, od získání dalších osob pro tuto činnost touto osobou,
d)   v rozporu s § 52 váže koupi zboží nebo služby na uzavření pojistné smlouvy,
e)   v rozporu s § 71 neprovozuje svoji činnost s odbornou péčí,
f)   v rozporu s § 72 odst. 1 nejedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě nebo v nejlepším zájmu zákazníka,
g)   v rozporu s § 72 odst. 2 nejedná tak, aby bylo zákazníkovi zřejmé, zda jde o pojišťovnu, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele nebo zahraničního zprostředkovatele,
h)   komunikuje se zákazníkem způsobem, který je v rozporu s § 73,
i)   poruší povinnost mlčenlivosti podle § 74,
j)   přijme, nabídne nebo poskytne výhodu v rozporu s § 75,
k)   poruší některou z povinností týkajících se poskytnutí doporučení podle § 77,
l)   poruší některou z povinností týkajících se poskytnutí rady podle § 78,
m)   neposkytne zákazníkovi záznam z jednání podle § 79,
n)   neuchovává dokumenty a záznamy podle § 80,
o)   v rozporu s § 82 odst. 1 požaduje po zákazníkovi úplatu za poskytnutí informací,
p)   nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí informací podle § 83 až 92, nebo
q)   nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 104.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), g), i), n), nebo q), nebo podle odstavce 1 písm. d), f), h), j) až m), o) nebo p), nejedná-li se o rezervotvorné pojištění, nebo
b)   18 920 000 Kč v případě fyzické osoby nebo 135 125 000 Kč v případě právnické osoby, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), h), j) až m), o) nebo p), jedná-li se o rezervotvorné pojištění.

§ 115
Přestupky pojišťovacího zprostředkovatele a pojistníka

(1) Pojišťovací zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností týkající se přijímání pojistného nebo zprostředkování výplaty pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění podle § 54.

(2) Pojistník podle § 4 se dopustí přestupku tím, že

a)   poruší některou z povinností podle § 4 odst. 2, 3 nebo 7,
b)   v rozporu s § 4 odst. 4 nabízí možnost stát se pojištěným v rezervotvorném pojištění,
c)   v rozporu s § 93 písm. a) neupozorní zájemce o pojištění na důsledky spojené s tím, že se nestává pojistníkem, nebo
d)   v rozporu s § 93 písm. b) neoznámí pojištěnému podle § 4 skutečnost, která se týká změny nebo zániku pojištění.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c) nebo d), nebo
b)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. b).

§ 116
Přestupky akreditované osoby

(1) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   uspořádá odbornou zkoušku nebo kurz následného vzdělávání v rozporu s rozsahem udělené akreditace,
b)   v žádosti o prodloužení akreditace uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou prodloužení akreditace, nebo takový údaj zatají,
c)   postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 58 odst. 1 až 3,
d)   neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné zkoušky podle § 58 odst. 5,
e)   neinformuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně údajů podle § 65,
f)   nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 67,
g)   nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o absolvování následného vzdělávání podle § 68,
h)   neuchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek nebo odborného vzdělávání podle § 69, nebo
i)   nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 104.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až g), nebo
b)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), h) nebo i).

§ 117
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o skutečnosti, která je podmínkou pro udělení tohoto oprávnění, nebo takový údaj zatají,
b)   v rozporu s § 5 neoprávněně zprostředkovává pojištění nebo zajištění,
c)   jako zaměstnavatel v rozporu s § 51 ovlivní svého zaměstnance při výběru rezervotvorného pojištění nebo přijme peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení této povinnosti, nebo
d)    neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost podle § 94 odst. 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d), nebo
b)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).

§ 118
Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o správním trestu na svých internetových stránkách, včetně rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu proti němu podané. O této skutečnosti informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(3) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí podle odstavce 2 bez uvedení údajů o osobě uznané vinnou přestupkem, pokud by uveřejnění

a)   ohrozilo stabilitu finančního trhu,
b)   ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení, nebo
c)   způsobilo této osobě nepřiměřenou újmu.

(4) Rozhodnutí podle odstavce 2 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let.

(5) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění o rozhodnutích o správním trestu, která nebyla uveřejněna podle odstavce 2, včetně případných podaných žalob proti rozhodnutí správního orgánu a rozhodnutí o nich.

(6) Česká národní banka každoročně do 31. března poskytne Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění souhrnné informace o udělených správních trestech za uplynulý kalendářní rok.

ČÁST DEVÁTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 119
Informační povinnosti

Na pojištění sjednané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí jeho účinnosti nepoužije § 89 odst. 1 písm. h) a i) tohoto zákona; ostatní informační povinnosti podle § 89 tohoto zákona se na tato pojištění použijí.

§ 120
Oprávnění zprostředkovávat pojištění nebo zajištění

(1) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví podle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může provozovat tuto činnost na základě svého dosavadního oprávnění do doby, než mu vznikne oprávnění zprostředkovat pojištění nebo zajištění podle tohoto zákona, nejdéle však do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebo v případě osoby, která byla do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámena zastoupeným jako vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel, nejdéle do doby, než Česká národní banka provede její zápis do registru nebo zastoupeného informuje o neprovedení zápisu. Při tom se použijí § 1 až 20 a § 22 až 31 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a § 1 až 3, § 71 až 92, § 104 až 106, § 109 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. b), § 114 odst. 1 písm. e) až q) a odst. 2 a § 118 tohoto zákona.

(2) Dnem, kdy skončí možnost osoby uvedené v odstavci 1 větě první provozovat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě jejího dosavadního oprávnění, zanikne i její zápis v registru podle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Pojišťovna není povinna vést údaje o osobě podle § 4 odst. 5 věty druhé, jestliže pro ni tato osoba vykonávala činnost pouze přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Registrace pojišťovacího agenta a registrace pojišťovacího makléře podle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se od prvního dne následujícího po uplynutí 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele. K tomuto dni zapíše Česká národní banka pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře do registru jako samostatného zprostředkovatele. Místo předmětu činnosti v členění podle jednotlivých skupin odbornosti zapíše Česká národní banka do registru rozsah činnosti podle pojistných odvětví podle zákona č. 38/2004  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Místo osob uvedených v § 42 odst. 1 písm. e) zapíše Česká národní banka do registru odpovědného zástupce podle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je-li samostatný zprostředkovatel právnickou osobou.

(5) Odstavec 4 se nepoužije, jestliže pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona České národní bance oznámí, že nehodlá zprostředkovávat pojištění nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel.

(6) Prodloužit oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, které vzniklo podle odstavce 4, lze až poté, co samostatný zprostředkovatel oznámí České národní bance prostřednictvím aplikace České národní banky pro registraci subjektů

a)   předmět činnosti v členění podle jednotlivých skupin odbornosti, a to po vykonání odborné zkoušky,
b)   osoby, s nimiž je úzce propojen nebo které na něm mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, a
c)   osoby uvedené v § 42 odst. 1 písm. e).

(7) K oznámení vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, které došlo České národní bance před uplynutím 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepřihlíží.

§ 121
Dokončení zahájených řízení

(1) Žádost o zápis do registru opravňující k výkonu činnosti pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle tohoto zákona a v řízení se postupuje podle tohoto zákona.

(2) Řízení o žádosti o zápis do registru opravňující k výkonu činnosti vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, výhradního pojišťovacího agenta nebo samostatného likvidátora pojistných událostí zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. Česká národní banka vrátí žadateli správní poplatek za přijetí žádosti.

§ 122

Prokazování odborné způsobilosti

(1) Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění prokázat dokladem o odborné znalosti podle § 18 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo čestným prohlášením osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle tohoto zákona. Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle tohoto zákona, jejích vázaných zástupců nebo doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů nebo osob, které nebyly oprávněny distribuovat pojištění nebo zajištění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 3 let poskytovaly nebo zprostředkovávaly pojištění nebo zajištění, nebo se jako pracovníci osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění přímo podílely na distribuci pojištění nebo zajištění nebo byly za distribuci pojištění nebo zajištění odpovědné, nejsou povinny získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 56 odst. 2 tohoto zákona.

§ 123
Registr

Údaje zapsané ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v registru vedeném podle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Česká národní banka bez zbytečného odkladu převede do registru vedeného podle tohoto zákona, s výjimkou údajů o samostatných likvidátorech pojistných událostí, které po uplynutí 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti toho zákona z registru vymaže.

ČÁST DESÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 124
Zmocnění

Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 8 odst. 3, § 57 odst. 2, § 58 odst. 6, § 62 odst. 3, § 63 odst. 4 a § 64 odst. 4.

§ 125
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
2. Část padesátá první zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č.  531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, včetně nadpisu.
3. Část desátá zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, včetně nadpisu.
4. Části jedenáctá a osmdesátá šestá zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, včetně nadpisu.
5. Část šestá zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, včetně nadpisu.
6. Část dvacátá sedmá zákona č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, včetně nadpisu.
7. Části dvacátá první a sto čtyřicátá třetí zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, včetně nadpisu.
8. Část třetí zákona č. 278/2009 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví, včetně nadpisu.
9. Část sto dvacátá devátá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, včetně nadpisu.
10. Části šestá a třicátá zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, včetně nadpisů.
11. Část třetí zákona č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu, včetně nadpisu.
12. Zákon č. 295/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů.
13. Část sto čtyřicátá druhá zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, včetně nadpisu.

§ 126
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Příloha k zákonu č. 170/2018 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1) Čl. 183 až 185 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění).
2) § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
3) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou.
4) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění.
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1469 ze dne 11. srpna 2017, kterým se stanoví standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1596 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1596 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo ke změnám většiny nosných předpisů – k 1. 4. 2024 nabyl účinnosti zcela nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a jeho prováděcí vyhláška; v souvislosti s tím byl ... pokračování

Cena: 169 KčKOUPIT

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, Komentář

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, Komentář

Jan Ježdík, Jiří Beran, Lenka Pěnčíková - C. H. Beck

Předkládaný komentář k zákonu o distribuci pojištění a zajištění nabízí získání ucelené orientace v problematice ve všech podstatných souvislostech. Autoři jej koncipovali tak, aby kromě nezbytného teoretického výkladu sloužil především praktickým potřebám pojišťovacího ... pokračování

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Luboš Jemelka, Tomáš Chudý, Olga Kočová, Dita Komárková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, byl přijat v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/97 o distribuci pojištění (směrnice IDD) ze dne 20. 1. 2016. Zákon přinesl do právní úpravy oblasti zprostředkování pojištění a zajištění řadu podstatných ... pokračování

Cena: 1 455 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.