Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 151/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 79, ze dne 3. 8. 2018

151

VYHLÁŠKA

ze dne 30. července 2018,

kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 29 odst. 2, § 35 odst. 3, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.  383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016  Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání

Čl. I

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 280/2016 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se za text „§ 23 odst. 3,“ vkládá text „§ 29 odst. 2,“, slova „a § 123 odst. 5“ se nahrazují slovy „ , § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c)“ a na konci textu věty se doplňují slova „ , ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.“.

2. V § 1 odst. 5 se za slova „i noční péči“ vkládají slova „v pracovních dnech v minimálním rozsahu 100 hodin nepřetržitého provozu týdně“.

3. Za § 1c se vkládá nový § 1d, který včetně nadpisu zní:

㤠1d
Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu

(1) Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu v mateřské škole zřizované krajem, obcí nebo svazky obcí (PHmax) představuje pro účely této vyhlášky maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti v mateřské škole k zajištění vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání financovaný ze státního rozpočtu.

(2) Není-li dále stanoveno jinak, PHmax se za mateřskou školu stanoví jako součet PHmax za každé pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola (dále jen „pracoviště“). Jsou-li na pracovišti třídy s různým druhem provozu, stanoví se PHmax za toto pracoviště součtem PHmax stanoveným pro příslušný počet tříd daného druhu provozu. PHmax se za mateřskou školu při zdravotnickém zařízení stanoví jako součet PHmax za každou třídu této školy.

(3) Je-li průměrný počet dětí ve třídě mateřské školy, které byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, nižší než nejnižší počet stanovený podle § 2, snižuje se PHmax stanovený podle odstavce 2 věty první připadající průměrně na každou tuto třídu poměrně podle počtu dětí, o který je skutečný počet nižší.

(4) PHmax stanovený podle odstavce 2 věty první se v případě třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona a v případě třídy školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, kterým byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, snižuje o

a)   0,05násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 5 a méně než 6,
b)   0,1násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 4 a méně než 5, a
c)   0,6násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách méně než 4.

(5) PHmax pro pracoviště mateřské školy s polodenním provozem jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(6) PHmax pro pracoviště mateřské školy s celodenním provozem jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(7) PHmax pro pracoviště mateřské školy s internáním provozem jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(8) PHmax za každou třídu mateřské školy při zdravotnickém zařízení je 31 hodin týdně.“.

4. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Mateřská škola má nejméně

a)   15 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,
b)   12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami,
c)   16,33 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 třídami, a
d)   18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 4 a více třídami.“.

5. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, má nejméně

a)   13 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,
b)   12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami, a
c)   16 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 a více třídami.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

6. V § 2 odst. 5 větě první a druhé se slova „podle odstavce 2“ nahrazují slovy „podle odstavce 3“.

7. V § 2 odstavec 6 zní:

„(6) Snížení počtu dětí podle odstavce 5 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.“.

8. V § 2 odst. 7 se slova „odstavců 2 a 4“ nahrazují slovy „odstavců 3 a 5“.

9. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2
Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy

(1) Mateřská škola má nejméně

a)   15 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,
b)   12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami,
c)   16,33 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 třídami, a
d)   18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 4 a více třídami.

(2) Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, má nejméně

a)   13 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,
b)   12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami, a
c)   16 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 a více třídami.

(3) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.

(4) Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 16 dětí. Mateřská škola, která má 3 a více tříd, v případě odpovídajícího počtu dětí podle věty první vždy upřednostňuje zřízení samostatné třídy.

(5) Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí.

(6) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přizna- ným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

(7) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

(8) Snížení počtu podle odstavců 6 a 7 nelze za 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí podle odstavců 6 a 7 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

(9) Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 10 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 3, 4, 6 a 7 se započítává vždy pouze 1 dítě.“.

10. Poznámka pod čarou č. 2a zní:

2a) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu2a) v době omezení nebo přerušení provozu.“.

12. V § 5 odst. 2 písm. b) se slovo „zařazeny“ nahrazuje slovem „přítomny“.

13. V § 5 odst. 5 se za slova „výletů pro děti“ vkládají slova „ , a v případě mateřské školy s internátním provozem v době po ukončení celodenního vzdělávání“.

14. V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a finanční prostředky Evropské unie“.

15. Doplňují se přílohy č. 1 až 3, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 280/2016 Sb.

Čl. II

Vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005  Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a některé další vyhlášky, se mění takto:

1. V části první čl. I se bod 12 zrušuje.

2. V části čtvrté čl. V bodu 1 se text „12,“ zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1501 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1501 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 48 školských předpisů, které jsou rozděleny do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.