Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 127/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 65, ze dne 28. 6. 2018

127

VYHLÁŠKA

ze dne 19. června 2018,

kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:

Čl. I

Vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, se mění takto:

1. V § 2 písmeno a) zní:

„a)   stavební pozemky, kterými jsou
1. nezastavěné stavební pozemky a
2. zastavěné stavební pozemky,“.

2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Nezastavěným stavebním pozemkem se s výjimkou zastavěného stavebního pozemku podle odstavce 3 pro účely této vyhlášky rozumí

a)   pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
b)   pozemek nebo soubor pozemků, které byly určené k zastavění
1. regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí,
2. územním rozhodnutím,
3. územním souhlasem,
4. společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
5. veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí,
6. ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo
7. dodatečným povolením stavby,
 
c)   pozemek ve funkčním celku se stavbou nebo jednotkou uvedenou v § 15 odst. 3 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

(3) Zastavěným stavebním pozemkem se pro účely této vyhlášky rozumí pozemek zastavěný stavbou spojenou se zemí pevným základem bez ohledu na stav evidovaný v katastru nemovitostí. Za zastavěný stavební pozemek se nepovažuje pozemek, který je zastavěný pouze podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemní stavbou, která nedosahuje úrovně terénu, podzemní částí a příslušenstvím stavby pro dopravu nebo vodní hospodářství netvořícími součást nadzemní stavby. Za zastavěný stavební pozemek se dále nepovažuje pozemek, který je zastavěný pouze oplocením nebo zpevněnou plochou do 25 m2.“.

3. V nadpisu dílu 2 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

4. V nadpisu § 3 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

5. V § 3 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

6. V § 3 se slova „stavby na“ nahrazují slovy „stavby, která je součástí“ a slova „staveb na“ se nahrazují slovy „staveb, které jsou součástí“.

7. V nadpisu § 4 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

8. V § 4 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

9. V nadpisu § 5 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

10. V § 5 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“ a slovo „urbanizovaný“ se nahrazuje slovem „stavební“.

11. V § 5 odst. 2 písm. c) se za text „1 : 5000“ vkládají slova „nebo v měřítku podrobnějším“ a slova „ , s výjimkou cenové mapy v měřítku podrobnějším, která umožňuje samostatné uvedení cen pozemků zastavěných ploch a pozemků s nimi funkčně spojených“ se zrušují.

12. V nadpisu § 6 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

13. V § 6 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

14. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Upravená základní cena stavebního pozemku se určí podle vzorce

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

UZC upravená základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,

ZC základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,

IP index cenového porovnání pro pozemek.".

15. V § 6 odst. 3 písm. b) se slovo „koeficient“ nahrazuje slovy „hodnota kvalitativního pásma znaku“.

16. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Index cenového porovnání pro pozemek se určí podle vzorce

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

P1 hodnota kvalitativního pásma znaku druhu a účelu užití hlavní stavby podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

P8 hodnota kvalitativního pásma znaku povodňového rizika podle specifikace povodňových zón podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání uvedeného v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

i pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.".

17. V § 6 odst. 5 se slovo „urbanizovaných“ nahrazuje slovem „stavebních“.

18. V § 6 odstavec 7 zní:

„(7) Základní cena stavebního pozemku určená podle odstavce 3 se zaokrouhlí na celé koruny.“.

19. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a
Zatřídění stavebního pozemku pro účely určení indexu cenového porovnání

(1) Pro určení indexu cenového porovnání se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupců 3 až 7 tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce určené pro pozemek

a)   podle druhu a účelu užití hlavní stavby, která se na něm nachází nebo se kterou je ve funkčním celku,
b)   ve funkčním celku s jednotkou nebo pozemek, který je součástí jednotky nebo který je s ní spojený, podle druhu a účelu užití stavby, ve které se tato jednotka nachází,
c)   s více hlavními stavbami, které nejsou společně užívané, podle účelu užití hlavní stavby nebo stavby, ve které je oceňovaná jednotka, v pořadí sloupců 3, 4, 6, 5, 7.

(2) Pro určení indexu cenového porovnání se obdobně použije odstavec 1 podle určeného účelu užití v případě nezastavěného stavebního pozemku, který není ve funkčním celku se stavbou a který byl určen k zastavění

a)   regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí,
b)   územním rozhodnutím,
c)   územním souhlasem,
d)   společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
e)   veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí,
f)   ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo
g)   dodatečným povolením stavby.

(3) V případech neuvedených v odstavcích 1 a 2 se pro určení indexu cenového porovnání vychází z předpokládaného účelu užití v územním plánu, nebo v regulačním plánu, který nenahrazuje územní rozhodnutí. Nelze-li jednoznačně určit předpokládaný účel užití, použijí se pro určení indexu cenového porovnání hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce 9 tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) Hlavní stavbou se pro účely určování směrné hodnoty rozumí stavba, která určuje účel využití pozemku a není určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s jinou stavbou v rámci jejího hospodářského účelu.“.

20. V § 9 odst. 2 se slova „lesního typu“ nahrazují slovy „lesních typů“.

21. V § 11 se slovo „urbanizovaného“ nahrazuje slovem „stavebního“.

22. V § 11 písm. b) se číslo „0,25“ nahrazuje číslem „0,15“.

23. V § 12 písm. b) bodě 2 se za slovo „rekreační“ vkládá slovo „chaty“.

24. V § 13 odst. 1 se text „SHS = DSHS+pp“ nahrazuje textem „SHS = DSHS×IU“ a slova „pp............polohová přirážka pro stavby, které jsou samostatnou nemovitou věcí, v Kč“ se nahrazují slovy „IU.............index cenové úpravy“.

25. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Index cenové úpravy

a)   se u staveb, které jsou samostatnou nemovitou věcí a současně se nacházejí v obci, která není vyjmenovaná v tabulce přílohy určující základní ceny pro příslušný druh stavby, u které se určuje směrná hodnota, určí podle vzorce

IU = S1 x S2 x S3

kde

S1 hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

S2 hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

S3 hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b)   má v ostatních případech hodnotu 1.“.

26. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Určuje-li se směrná hodnota stavby rodinného domu, rekreační chalupy, rekreačního domku, rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty, se kterými jsou společně užívány doplňkové stavby, jejichž výměra nebo součet výměr zastavěných ploch všech doplňkových staveb nepřesahuje 25 m2, jejich směrná hodnota se zohlední ve směrné hodnotě těchto staveb. V těchto případech se směrná hodnota těchto doplňkových staveb samostatně neurčuje.“.

27. V § 14 odst. 2 se text „UZC = ZC × I × s“ nahrazuje textem „UZC = ZC × IS × s“, slova „I………index cenového porovnání“ se nahrazují slovy „IS………index cenového porovnání pro stavbu“ a slova „rekreační nebo“ se nahrazují slovy „rekreační chaty nebo“.

28. V § 14 odstavec 3 zní:

„(3) Index cenového porovnání se určí pro stavbu

a)   rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku podle vzorce

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

IS index cenového porovnání pro stavbu,

V1 až V4, V12, V13 hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce,

Vi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce,

i pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání,

b)   rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty podle vzorce

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

IS index cenového porovnání pro stavbu,

V1 až V4, V11, V12 hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Vi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce,

i pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání,

c)   garáže nebo doplňkové stavby podle vzorce

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

IS index cenového porovnání pro stavbu,

V1 až V4, V9, V10 hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce,

Vi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce,

i pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.“.

29. § 15 včetně nadpisu zní:

㤠15
Směrná hodnota jednotky

Směrná hodnota jednotky se určí podle vzorce

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

SHJ směrná hodnota jednotky v Kč,

DSHB dílčí směrná hodnota bytu v Kč,

DSHG dílčí směrná hodnota nebytového prostoru garáže v Kč,

DSHS dílčí směrná hodnota nebytového prostoru sklepa v Kč,

DSHK dílčí směrná hodnota nebytového prostoru komory v Kč,

PSHPkJ podíl směrné hodnoty pozemku, který je součástí jednotky, nebo který je s ní spojený, v Kč,

IU index cenové úpravy, který se určí obdobně jako u staveb.“.

30. V § 16 odst. 2 se text „UZC = ZC × I × s“ nahrazuje textem „UZC = ZC × IJ × s“ a slova „I.………index cenového porovnání“ se nahrazují slovy „IJ.………index cenového porovnání pro jednotku“.

31. V § 16 odstavec 3 zní:

„(3) Index cenového porovnání pro jednotku se určí pro

a)   byt podle vzorce

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

IJB index cenového porovnání pro byt,

V1, V8 až V10 hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce,

Vi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce,

i pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání,

b)   nebytový prostor garáže, sklepa nebo komory podle vzorce

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

IJN index cenového porovnání pro nebytový prostor,

V1, V7 až V9 hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 10 k této vyhlášce,

Vi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

i pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.“.

32. V § 17 odstavec 1 zní:

„(1) Pro účely určování směrné hodnoty se podlažím rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m.“.

33. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Do úhrnu podlahové plochy bytu a nebytového prostoru se započte výměra podlahové plochy prostorů společných částí domu, které jsou s nimi výlučně užívány, vynásobená koeficientem

a)   0,17 u terasy a balkónu, pouze pokud jsou z nich přímo přístupny,
b)   0,30 u lodžie, pouze pokud je z nich přímo přístupná, a
c)   0,10 u sklepní kóje a u vymezeného půdního prostoru.“.

34. § 20 včetně nadpisu zní:

㤠20
Určování počtu obyvatel a údajů o nezaměstnanosti v obci

(1) Při určení počtu obyvatel v obci se vychází z Malého lexikonu obcí České republiky vydávaného Českým statistickým úřadem, a to podle stavu uvedeného v tomto lexikonu k 1. lednu roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

(2) V případě, že došlo ke změně území obce, která není uvedena v Malém lexikonu obcí, se počet obyvatel určí podle počtu obyvatel obce v evidenci obyvatel k 1. lednu roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

(3) Při určení nezaměstnanosti v obci se vychází z údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to podle stavu k 1. lednu roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.“.

35. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:

㤠20a
Zaokrouhlování hodnot

(1) Při výpočtu směrné hodnoty se zaokrouhluje hodnota

a)   indexu, redukčního koeficientu a koeficientu stáří stavby na 3 desetinná místa,
b)   výměry podlahové plochy na 2 desetinná místa.

(2) Směrná hodnota se zaokrouhluje na desetikoruny.“.

36. V příloze č. 1 tabulka č. 1 a tabulka č. 2 včetně nadpisů znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. V příloze č. 1 tabulka č. 3 a tabulka č. 4 včetně nadpisů znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. Příloha č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze č. 6 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. V příloze č. 6 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze č. 7 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze č. 7 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze č. 8 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze č. 8 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze č. 9 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze č. 9 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. Příloha č. 10 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 36, 39, 41, 43 a 45, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2018.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

E-shop

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1521 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2023

ÚZ č. 1521 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.