Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 113/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 56, ze dne 15. 6. 2018

113

ZÁKON

ze dne 29. května 2018,

kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna vodního zákona

Čl. I

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012  Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015  Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 3 větě první se za slova „a odváděním,“ vkládají slova „akumulací nebo“, za slovo „čištěním“ se vkládají slova „odpadních vod s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních“ a slova „ , popřípadě jiným zneškodňováním“ se zrušují.

2. V § 7 odst. 3 se za slova „Provozovatelé přístavů“ vkládají slova „ , speciálních servisních zařízení56)“ a za slova „v přístavech nebo pomocí“ se vkládají slova „speciálních servisních zařízení nebo“.
Poznámka pod čarou č. 56 zní:


56) Bod 11 přílohy č. 1 k zákonu č. 114/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 7 odst. 4 se za slova „tyto činnosti nezabezpečuje“ vkládají slova „speciální servisní zařízení nebo“.

4. V § 8 odst. 1 písm. e) se slova „do těchto vod, popřípadě do vod povrchových“ zrušují.

5. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránících stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, do vod povrchových.“.

6. V § 9 odst. 3 se slova „§ 88 a 101“ nahrazují slovy „hlava X díl 1 a hlava XI“.

7. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami s výjimkou povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 2 až 4 a § 8 odst. 1 písm. c) v celkovém množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci, ten, kdo má povolení k nakládání s vodami v tomto množství, které jsou přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo které jsou vyhrazeným nerostem, nebo ten, kdo má povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 v množství překračujícím objem podle § 88b, je povinen měřit množství vody, se kterou nakládá, a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí postupem podle § 22 odst. 2.“.

8. § 16 včetně nadpisu zní:

㤠16
Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace

(1) K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek, do kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu.

(2) Pokud se do kanalizace vypouštějí odpadní vody obsahující zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky z jedné nebo více jednotlivých technologicky vymezených výrob, je třeba povolení podle odstavce 1 samostatně pro každou z těchto výrob. Jsou-li průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek vypouštěny do kanalizace, která je součástí výrobního areálu, a jsou-li čištěny v zařízení určeném k čištění nebo zneškodňování těchto odpadních vod, může vodoprávní úřad vydat povolení až k místu vypouštění odpadních vod z tohoto zařízení.

(3) Při vydávání tohoto povolení se § 38 odst. 10 až 12 použijí obdobně.

(4) Vodoprávní úřad uloží v povolení podle odstavce 1 povinnost zřídit kontrolní místo a způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, míry jejich znečištění zvláště nebezpečnými závadnými látkami nebo prioritními nebezpečnými látkami a způsob, jímž mu budou výsledky měření předávány. Při tom zohlední požadavky schváleného kanalizačního řádu.

(5) Pokud je pro odstraňování zvlášť nebezpečných látek nebo prioritních nebezpečných látek z odpadních vod vypouštěných do kanalizace instalováno zařízení s dostatečnou účinností, může vodoprávní úřad v povolení stanovit místo povinností podle odstavce 4 podmínky provozu takového zařízení.“.

9. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.“.

10. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu podle odstavce 1 posoudí možnost zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody. Zároveň posoudí, zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, uloží žadateli usnesením povinnost požádat pro následné uskutečnění záměru o udělení výjimky podle § 23a odst. 8.“.

11. V § 22 odst. 6 větě druhé se slova „§ 108 odst. 2 písm. v)“ nahrazují slovy „§ 108 odst. 3 písm. v)“.

12. V § 23a odst. 8 úvodní část ustanovení zní: „Zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové nebo podzemní vody podle odstavce 7 je možné pouze na základě výjimky, kterou udělí vodoprávní úřad na základě žádosti při současném splnění těchto podmínek:“.

13. V § 23a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Bez udělené výjimky podle odstavce 8 nelze záměr vedoucí ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchových nebo podzemních vod povolit ani provést.“.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

14. V § 23a odst. 10 se slova „Výjimky podle odstavců 5 až 7 lze uplatnit“ nahrazují slovy „Lhůtu podle odstavce 5 lze prodloužit, méně přísné cíle podle odstavce 6 lze stanovit a výjimku podle odstavce 8 lze udělit“.

15. V § 26 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „odst. 3 až 6“ zrušují.

16. V § 26 odst. 4 písm. b) se slova „§ 12 odst. 1 písm. h) bod 5“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 3 písm. a)“.

17. V § 30 odstavec 9 zní:

„(9) Odpadne-li důvod ochrany, vodoprávní úřad ochranné pásmo opatřením obecné povahy zruší.“.

18. V § 30 odst. 11 větě první se za slovo „vlastníkům“ vkládají slova „nebo nájemcům nebo pachtýřům“.

19. V § 38 odst. 1 větě první se za slova „(složení nebo teplotu)“ vkládají slova „a jejich směsi se srážkovými vodami“.

20. V § 38 odst. 1 větě druhé se za slova „jsou i průsakové vody“ vkládají slova „vznikající při provozování skládek a odkališť nebo během následné péče o ně“ a slova „ , a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu“ se zrušují.

21. V § 38 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Odpadní vody zneškodňované na komunální čistírně odpadních vod, kterou se rozumí zařízení pro čištění městských odpadních vod vybavené technologií pro likvidaci splašků, musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu.

(3) Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací10a), stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní.“.
Dosavadní odstavce 2 až 13 se označují jako odstavce 4 až 15.

22. V § 38 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

23. V § 38 se na začátek odstavce 5 vkládá věta „Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo akumulace s jejich následným odvozem na čistírnu odpadních vod podle odstavce 8.“.

24. V § 38 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Odborná způsobilost pro rozbory odpadních vod a provádění odběrů vzorků se prokazuje osvědčením o akreditaci vydaným podle zákona o technických požadavcích na výrobky57), osvědčením o správné činnosti laboratoře nebo autorizací k výkonu úředního měření podle zákona o metrologii58), vztahující se na analytické stanovení relevantních ukazatelů a na odběr požadovaného typu vzorků odpadních vod.“.
Poznámky pod čarou č. 57 a 58 znějí:


57) § 16 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
58) § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.“.

25. V § 38 odst. 7 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

26. V § 38 odst. 7 větě druhé se slova „hodnot přípustného znečištění odpadních vod z nich vypouštěných stanoví vláda nařízením“ nahrazují slovy „minimální účinnosti čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech stanoví vláda nařízením“.

27. V § 38 odstavec 8 zní:

„(8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona23). Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.“.

28. V § 38 odst. 9 větě druhé se slova „z jednotlivých staveb pro bydlení50), jednotlivých“ nahrazují slovy „z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení50),“.

29. V § 38 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den.“.

30. V § 38 odst. 10 větě první se slova „jejich množství a znečištění“ nahrazují slovy „množství a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní limity) a objemu vypouštěných vod“.

31. V § 38 odst. 10 větě druhé se slova „přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod“ nahrazují slovy „nejvýše přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod (emisní standardy) stanovenými nařízením vlády“.

32. V § 38 odst. 10 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a nejlepšími dostupnými technikami59) v oblasti zneškodňování odpadních vod“.
Poznámka pod čarou č. 59 zní:


59) § 2 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.“.

33. V § 38 odstavec 12 zní:

„(12) Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle ochrany vod či normy environmentální kvality stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, stanoví vodoprávní úřad v povolení přísnější emisní limity, než jsou emisní limity stanovené podle odstavce 10, popřípadě může stanovit další ukazatele a jejich emisní limity. Vodoprávním úřadem stanovené emisní limity nesmí být přísnější než hodnoty dosažitelné při použití nejlepších dostupných technik v oblasti zneškodňování odpadních vod59). Uvedený postup platí obdobně pro případy stanovení ukazatelů znečištění a emisních standardů stanovených nařízením vlády podle § 31, 34 a 35.“.

34. V § 38 odst. 14 se číslo „8“ nahrazuje číslem „10“.

35. V § 39 odst. 3 větě druhé se slova „a zvlášť nebezpečných“ zrušují.

36. V § 39 odst. 7 písm. a) se za slova „a udržování“ vkládá slovo „koryta“.

37. V § 39 odst. 10 se slova „nevztahují odstavce 2, 4 a 5“ nahrazují slovy „vztahují odstavce 2, 4 a 5 obdobně“.

38. V § 39 odst. 12 větě první se slovo „ke“ nahrazuje slovy „k rozkladu krmiv a s tím spojenému“.

39. V § 39 odst. 12 větě druhé, § 116 odst. 1 písm. d), § 122 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 122 odst. 1 písm. a), § 122 odst. 5 písm. a), § 125a odst. 1 písm. d), § 125g odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 125g odst. 1 písm. a) se slovo „závadné“ zrušuje.

40. V § 42 odst. 1 větě první se za slova „povinnost k ochraně povrchových nebo podzemních vod“ vkládají slova „nebo původci havárie“ a slova „(dále jen „původce“)“ se nahrazují slovy „(dále jen „původce závadného stavu“)“.

41. V § 42 odst. 1 větě třetí se slova „náklady původce“ nahrazují slovy „jeho náklady“.

42. V § 42 odst. 1 se věta čtvrtá zrušuje.

43. V § 42 odst. 3 se slova „podle odstavce 1“ zrušují.

44. V § 54 odst. 3 se za slova „vodoprávních úřadů“ vkládají slova „a pro činnost České inspekce životního prostředí podle § 112“.

45. V § 54 odst. 4 větě druhé se za slova „[§ 8 odst. 1 písm. a) až c)],“ vkládají slova „včetně posouzení návrhů hodnot emisních limitů z hlediska souladu s § 38 odst. 10,“ a za slova „pro udělení souhlasu (§ 17)“ se vkládají slova „ , závazného stanoviska (§ 104 odst. 9) a výjimky podle § 23a odst. 8, a to včetně posouzení možnosti zhoršení či nemožnosti dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného vodního útvaru (§ 23a odst. 7), a míry povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení [§ 17 odst. 1 písm. c)]“.

46. V § 67 odst. 2 písm. d) se za slova „jiná dočasná ubytovací zařízení“ vkládají slova „ ; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit“.

47. V § 67 odst. 3 větě první se slova „může vodoprávní úřad stanovit“ nahrazují slovy „stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení“.

48. V části první hlavě X se díly 1 a 3 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 36a, 38 a 40 zrušují.

49. V části první hlavě X se dosavadní označení „Díl 2“ nahrazuje označením „HLAVA XI“.
Dosavadní hlavy XI až XIII se označují jako hlavy XII až XIV.

50. V části první hlavě X se vkládají nové díly 1 až 3, které včetně nadpisů znějí:

„Díl 1
Poplatek za odebrané množství podzemní vody

Oddíl 1
Poplatek

§ 88
Subjekt poplatku

(1) Poplatníkem poplatku za odebrané množství podzemní vody je oprávněný z povolení k odběru podzemní vody.

(2) V případě, že oprávněný podle odstavce 1 umožnil výkon svého povolení k nakládání s vodami podle § 11 odst. 3 provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu podle zákona upravujícího vodovody a kanalizace, je poplatníkem poplatku tento provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu.

§ 88a
Předmět poplatku

Předmětem poplatku za odebrané množství podzemní vody je odběr podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1.

§ 88b
Osvobození od poplatku

Od poplatku za odebrané množství podzemní vody se osvobozuje odebírání podzemní vody provedené poplatníkem na území jedné obce nebo vojenského újezdu, jehož objem nepřekračuje 6 000 m3 za kalendářní rok nebo nepřekračuje 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku.

§ 88c
Základ poplatku

Základem poplatku za odebrané množství podzemní vody je objem odebrané vody v m3.

§ 88d
Sazba poplatku

Sazba poplatku za odebrané množství podzemní vody je uvedena v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

§ 88e
Výpočet poplatku

Poplatek za odebrané množství podzemní vody se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

§ 88f
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku za odebrané množství podzemní vody je kalendářní rok.

§ 88g
Rozpočtové určení poplatku

Výnos poplatku za odebrané množství podzemní vody je z

a)   50 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a
b)   50 % příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky.

§ 88h
Účelovost poplatku

(1) Část výnosu poplatku za odebrané množství podzemní vody, která je příjmem rozpočtu kraje, může být použita pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 42 odst. 4.

(2) Část výnosu poplatku, která je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky, může být použita na zlepšování ochrany kvality a množství vod a sledování množství a kvality vod.

Oddíl 2
Správa poplatku

§ 88i
Správce poplatku

(1) Správcem poplatku za odebrané množství podzemní vody je Státní fond životního prostředí České republiky.

(2) Správu placení poplatku vykonává celní úřad. Místní příslušnost celního úřadu se řídí podle sídla nebo místa pobytu poplatníka.

§ 88j
Poplatkové přiznání

(1) Poplatník poplatku za odebrané množství podzemní vody je povinen podat poplatkové přiznání nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po skončení poplatkového období.

(2) Poplatkové přiznání se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(3) Poplatkové přiznání se nepodává, je-li odebírání podzemní vody osvobozeno od poplatku.

(4) Tiskopis poplatkového přiznání a dodatečného poplatkového přiznání vydává správce poplatku.

§ 88k
Splatnost poplatku

Poplatek za odebrané množství podzemní vody je splatný ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci platebního výměru.

§ 88l
Úrok z prodlení

U nedoplatku na poplatku za odebrané množství podzemní vody vzniká úrok z prodlení.

Díl 2
Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Oddíl 1
Poplatek

§ 89
Subjekt poplatku

Poplatníkem poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových.

§ 89a
Předmět poplatku

(1) Předmětem poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vypouštění odpadních vod z jednotlivého zdroje znečištění do vod povrchových.

(2) Zdrojem znečištění se rozumí území obce, území vojenského újezdu, průmyslový areál, stavba nebo zařízení, pokud se z nich vypouštějí samostatně odpadní vody do povrchových vod.

§ 89b
Osvobození od poplatku

Od poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se osvobozuje vypouštění

a)   minerálních vod odebíraných ze zdroje osvědčeného podle zákona upravujícího lázeňství jako přírodní léčivý zdroj, pokud nebyly použity při lázeňské péči,
b)   přírodních minerálních vod odebíraných ze zdroje osvědčeného podle zákona upravujícího lázeňství jako zdroj přírodní minerální vody, pokud nebyly použity při výrobě balených minerálních vod,
c)   vod ze sanačních vrtů a systémů,
d)   odpadních vod z průtočného chlazení parních turbín,
e)   odpadních vod vzniklých využitím podzemních nebo povrchových vod pro získání tepelné energie podle § 8 odst. 1 písm. d), nebo
f)   odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné kanalizace podle § 8 odst. 3 písm. g) splňujících technické požadavky pro jejich stavbu a provoz stanovené právním předpisem, kterým se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

§ 89c
Osvobození od dílčích poplatků

(1) Od dílčího poplatku z objemu se osvobozuje vypouštění odpadních vod, jejichž objem nepřekračuje za poplatkové období objem 100 000 m3.

(2) Od dílčího poplatku z jednotlivého znečištění se osvobozuje vypouštění odpadních vod nepřekračujících hmotnostní nebo koncentrační limit pro ukazatel tohoto znečištění uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

§ 89d
Základ poplatku

Základ poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se skládá z dílčích základů poplatku.

§ 89e
Dílčí základy poplatku

(1) Dílčí základy poplatku tvoří

a)   objem odpadních vod v m3 v případě dílčího poplatku z objemu a
b)   celkové množství jednotlivého znečištění uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu obsaženého v odpadních vodách v kg v případě dílčího poplatku z tohoto znečištění.

(2) Poplatník může snížit dílčí základ poplatku z jednotlivého znečištění o celkové množství tohoto znečištění obsažené v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná odpadní voda.

(3) Pro účely výpočtu poplatku se celkové množství jednotlivého znečištění ve vodách v kg vypočte jako součin

a)   průměrné koncentrace ukazatele tohoto znečištění uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu ve vodách v kg/m3 a
b)   objemu vod v m3.

(4) Je-li provoz čistírny odpadních vod omezen nebo přerušen v důsledku povodně nebo jiné přírodní katastrofy, považuje se za celkové množství jednotlivého znečištění ve vodách podle odstavce 3 za období, kdy byl provoz omezen nebo přerušen, součin

a)   počtu dní, kdy byl provoz omezen nebo přerušen, a
b)   podílu celkového množství jednotlivého znečištění ve vodách za předcházející poplatkové období a počtu dní tohoto poplatkového období.

§ 89f
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je uvedena v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Při výpočtu poplatku za organické znečištění vypouštěných odpadních vod se použije rozdílná sazba pro čištěné a nečištěné odpadní vody.

(3) Za čištěné odpadní vody se pro účely výpočtu poplatku považují vody splňující hodnoty emisních standardů stanovené v nařízení vlády podle § 38 odst. 10; není-li emisní standard stanoven, emisní limity pro vypouštění odpadních vod uvedené v povolení podle § 8 odst. 1 písm. c).

§ 89g
Sleva na dílčím poplatku

(1) V případě, že u jednotlivého znečištění dojde v důsledku realizace technického nebo technologického opatření s trvalým účinkem ke snížení jeho vypouštěného množství oproti bezprostředně předcházejícímu poplatkovému období, lze uplatnit slevu na dílčím poplatku.

(2) Sleva na dílčím poplatku z jednotlivého znečištění činí součin

a)   dílčího základu poplatku,
b)   sazby pro tento dílčí základ poplatku,
c)   podílu
1. rozdílu dílčího základu poplatku v bezprostředně předcházejícím poplatkovém období a dílčího základu poplatku a
2. dílčího základu poplatku v bezprostředně předcházejícím poplatkovém období a
d)   koeficientu 2,5.

(3) Sleva podle odstavce 2 činí nejvýše součin dílčího základu poplatku a sazby pro tento dílčí základ poplatku.

(4) Slevu nelze uplatnit, pokud je podíl podle odstavce 2 písm. c) nižší než 0,1.

§ 89h
Výpočet poplatku

Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se vypočte jako součet dílčího poplatku z objemu a dílčích poplatků z jednotlivých znečištění.

§ 89i
Výpočet dílčích poplatků

Dílčí poplatek se vypočte jako rozdíl

a)   součinu dílčího základu poplatku a sazby pro tento dílčí základ poplatku a
b)   poplatníkem uplatněné slevy na dílčím poplatku.

§ 89j
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je kalendářní rok.

§ 89k
Rozpočtové určení poplatku

Výnos poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky.

§ 89l
Účelovost poplatku

Výnos poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových může být použit na podporu intenzifikace a výstavby vodohospodářské infrastruktury a úhradu nákladů na činnost oprávněné laboratoře vybrané Státním fondem životního prostředí České republiky (dále jen „kontrolní laboratoř“) a odborně způsobilých osob oprávněných k podnikání a autorizovaných k výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou hladinou podle zákona o metrologii.

Oddíl 2
Správa poplatku

§ 89m
Správce poplatku

(1) Správcem poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je Státní fond životního prostředí České republiky.

(2) Správu placení poplatku vykonává celní úřad. Místní příslušnost celního úřadu se řídí podle sídla nebo místa pobytu poplatníka.

§ 89n
Povinnosti poplatníka

(1) Poplatník poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je povinen vést provozní evidenci o sledování množství vypouštěného znečištění, objemu vypouštěných odpadních vod a dalších skutečnostech rozhodných pro určení výše poplatku. Poplatník je povinen uchovávat veškeré podklady k vedení provozní evidence po dobu 5 let.

(2) Poplatník je povinen u každého zdroje a výpustě prostřednictvím oprávněné laboratoře odebírat vzorky odpadních vod a sledovat koncentraci znečištění v nich v příslušných ukazatelích podle přílohy č. 2 části B, zjišťovat průměrnou koncentraci jednotlivého znečištění a měřit objem odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění. Poplatník odpovídá za správnost zjištění zdrojů znečištění a stanovení koncentrace znečištění podle příslušných ukazatelů znečištění.

(3) Poplatník je povinen oznámit bez zbytečného odkladu správci poplatku omezení, přerušení a obnovení provozu čistírny odpadních vod.

(4) V případě, že poplatník snižuje dílčí základ poplatku z jednotlivého znečištění o celkové množství tohoto znečištění obsažené v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná odpadní voda, je povinen zjišťovat množství tohoto znečištění.

(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou

a)   náležitosti provozní evidence podle odstavce 1,
b)   bližší vymezení zdroje znečištění podle § 89a odst. 1,
c)   postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách včetně metod měření ukazatelů znečištění oprávněnou a kontrolní laboratoří,
d)   způsob zjišťování průměrné koncentrace jednotlivého znečištění a způsob měření objemu u odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění podle odstavce 2,
e)   způsob zjišťování množství znečištění v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná odpadní voda podle odstavce 5.

§ 89o
Poplatkové přiznání

(1) Poplatník poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je povinen podat poplatkové přiznání nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po skončení poplatkového období.

(2) Poplatkové přiznání se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(3) Poplatkové přiznání se nepodává, pokud je vypouštění odpadních vod od poplatku zcela osvobozeno.

(4) Tiskopis poplatkového přiznání a dodatečného poplatkového přiznání vydává správce poplatku.

§ 89p
Splatnost poplatku

Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je splatný ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci platebního výměru.

§ 89q
Úrok z prodlení

U nedoplatku na poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových vzniká úrok z prodlení.

Díl 3
Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Oddíl 1
Poplatek

§ 90
Subjekt poplatku

Poplatníkem poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je oprávněný, který má povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

§ 90a
Předmět poplatku

Předmětem poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je vypouštění odpadních vod do vod podzemních na základě povolení ze zařízení určeného k čištění odpadních vod.

§ 90b
Osvobození od poplatku

Od poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních se osvobozuje vypouštění

a)   odpadních vod ze zařízení určeného k čištění odpadních vod z jedné stavby pro bydlení nebo z jedné stavby pro rodinnou rekreaci,
b)   minerálních vod odebíraných ze zdroje osvědčeného podle zákona upravujícího lázeňství jako přírodní léčivý zdroj, pokud nebyly použity při lázeňské péči,
c)   přírodních minerálních vod odebíraných ze zdroje osvědčeného podle zákona upravujícího lázeňství jako zdroj přírodní minerální vody, pokud nebyly použity při výrobě balených minerálních vod,
d)   odpadních vod vzniklých využitím podzemních či povrchových vod pro získání tepelné energie [§ 8 odst. 1 písm. d)] a
e)   znečištěných vod, jejichž znečištění bylo po jejich vyčerpání z vod podzemních sníženo [§ 8 odst. 1 písm. e)].

§ 90c
Základ poplatku

Základem poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je kapacita zařízení určeného k čištění odpadních vod, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny, vyjádřená v ekvivalentních obyvatelích. Jeden ekvivalentní obyvatel odpovídá produkci znečištění 60 g BSK5 za den.

§ 90d
Sazba poplatku

Sazba poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních činí 350 Kč. 

§ 90e
Výpočet poplatku

Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních se vypočte jako součin základu poplatku zaokrouhleného na celé ekvivalentní obyvatele nahoru a sazby poplatku.

§ 90f
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je kalendářní rok.

§ 90g
Rozpočtové určení poplatku

Výnos poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je příjmem rozpočtu obce, na jejímž území k vypouštění dochází.

Oddíl 2
Správa poplatku

§ 90h
Správce poplatku

Správcem poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je obecní úřad obce, na jejímž území k vypouštění dochází.

§ 90i
Splatnost poplatku

Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních je splatný do 31. ledna kalendářního roku následujícího po poplatkovém období.“.

51. V § 101 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , včetně školkařských výpěstků“.

52. V § 102 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q)   hospodařící subjekty provozující zemědělskou prvovýrobu v ochranných pásmech vodních zdrojů a ochranných pásmech vodárenských nádrží.“.

53. Za § 102 se vkládá hlava XII, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA XII
MĚŘENÍ OBJEMU ODPADNÍCH VOD A ODBĚR A ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD PRO ÚČELY STANOVENÍ POPLATKU ZA VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH

§ 103
Měření objemu odpadních vod

(1) Správnost měření objemu vypouštěných odpadních vod a správnou funkci měřidla může kontrolovat pouze odborně způsobilá osoba oprávněná k podnikání a autorizovaná k výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou hladinou podle zákona o metrologii.

(2) Správnost měření objemu vypouštěných odpadních vod pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontroluje odborně způsobilá osoba podle odstavce 1, vybraná Státním fondem životního prostředí České republiky.

(3) Seznam odborně způsobilých osob podle odstavce 2 zveřejní Státní fond životního prostředí České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Oprávněné náklady odborně způsobilých osob podle odstavce 2 spojené s kontrolou správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových hradí Státní fond životního prostředí České republiky z výnosu poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

(5) Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, je povinen umožnit odborně způsobilé osobě podle odstavce 2 vstup do prostorů, kde se nachází zdroj znečišťování, a zajistit podmínky pro provedení kontroly včetně poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení kontroly.

§ 103a
Odběr a rozbor vzorků odpadních vod pro účely stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

(1) Odběr a rozbor vzorků odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění pro účely stanovení poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových provádí na základě požadavku toho, kdo vypouští odpadní vody, oprávněná laboratoř.

(2) Správnost sledování vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontroluje kontrolní laboratoř.

(3) Seznam kontrolních laboratoří zveřejní Státní fond životního prostředí České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Oprávněné náklady kontrolní laboratoře spojené s prováděním odběrů a rozborů vzorků hradí Státní fond životního prostředí České republiky z výnosu poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

(5) Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, je povinen umožnit pracovníkům kontrolní laboratoře vstup do prostorů, kde se nachází zdroj znečišťování, a zajistit podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí zdroje znečištění.“.
Dosavadní hlavy XII až XIV se označují jako hlavy XIII až XV.

54. V § 104 odst. 9 se za větu druhou vkládají věty „Vodoprávní úřad v závazném stanovisku posoudí možnost zhoršení či nemožnost dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, uloží žadateli usnesením povinnost požádat v případě uskutečnění záměru o udělení výjimky podle § 23a odst. 8.“.

55. V § 105 odst. 2 se číslo „XII“ nahrazuje číslem „XIV“.

56. V § 107 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   rozhodovat o výjimce podle § 23a odst. 8 a ukládat opatření, která stanoví ve veřejném zájmu programy opatření podle § 26 odst. 4,“.

57. V § 107 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova „a vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace (§ 16) s výjimkou případů, kdy je instalováno zařízení s dostatečnou účinností podle § 16 odst. 5“.

58. V § 108 odst. 3 písm. a) se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

„4. souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. e) a i),“.
Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 5 až 8.

59. V § 108 odst. 3 písm. q) se slova „§ 88“ nahrazují slovy „hlava X díl 1“.

60. V § 108 odst. 3 písm. r) se slova „§ 89 a 100“ nahrazují slovy „hlava X díly 2 a 3“.

61. V § 108 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

62. V § 112 odst. 1 písm. a) se za slova „kontrolovat, jak“ vkládá slovo „podnikající“.

63. V § 112 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a Státním fondem životního prostředí České republiky“.

64. V § 112 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h)   rozhodovat v pochybnostech o tom, zda jde o čištěné odpadní vody pro účely výpočtu poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

65. V § 115 odst. 2 se za slova „jakož i“ vkládají slova „obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh a“.

66. V § 115 se doplňuje odstavec 21, který zní:

„(21) Ve správních řízeních vedených podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2, 3 a 5, § 8 odst. 1 písm. b) bodů 1, 3 a 5, § 14 odst. 1 písm. b), d), e) a f) a podle § 15 odst. 1 tohoto zákona posuzuje vodoprávní úřad možnost zhoršení či nemožnost dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, řízení přeruší a uloží žadateli usnesením povinnost požádat v případě uskutečnění záměru o udělení výjimky podle § 23a odst. 8.“.

67. V § 115a odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje textem „4 a 5“.

68. V § 116 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo prioritní nebezpečné látky“.

69. V § 116 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

„k)   nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8,“.

Dosavadní písmena k) až q) se označují jako písmena l) až r).

70. V § 116 odst. 1 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

„m)   poruší zákaz mytí motorového vozidla nebo provozního mechanismu podle § 39 odst. 9,“.

Dosavadní písmena m) až r) se označují jako písmena n) až s).

71. V § 116 odst. 2 písm. a) se slova „a), g), m), n) nebo o)“ nahrazují slovy „a), g), k), m), o), p) nebo q)“.

72. V § 116 odst. 2 písm. b) se slova „i), j), l), p) nebo q)“ nahrazují slovy „i), j), n), r) nebo s)“.

73. V § 116 odst. 2 písm. d) se text „k)“ nahrazuje textem „l)“.

74. V § 116 odst. 5 větě třetí se za slova „podle odstavce 3“ vkládají slova „nebo 4“ a číslo „25“ se nahrazuje číslem „15“.

75. V § 118 odst. 1 písm. c) se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

76. V § 118 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

77. V § 118 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Fyzická osoba se jako ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, dopustí přestupku tím, že

a)   neumožní odborně způsobilým osobám podle § 103 odst. 5 vstup do prostorů, kde se nachází kontrolovaný zdroj znečišťování, nebo nezajistí podmínky pro provedení kontroly včetně poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení kontroly, nebo
b)   neumožní pracovníkům kontrolní laboratoře podle § 103a odst. 5 vstup do prostorů, kde se nachází zdroj znečišťování, nebo nezajistí podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí kontrolovaného zdroje znečištění.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

78. V § 118 odst. 4 písm. b) se text „ , c), d)“ nahrazuje slovy „nebo c) anebo odstavce 3“.

79. V § 122 odst. 1 písm. a) se za slova „nebezpečné látky“ vkládají slova „nebo prioritní nebezpečné látky“.

80. V § 122 odst. 1 písm. b) se slovo „závadnými“ zrušuje.

81. V § 122 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jedná v rozporu s výjimkou podle § 39 odst. 7.

(6) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že přikrmuje ryby krmivy rostlinného původu v rozporu s § 39 odst. 12.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

82. V § 122 odst. 7 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

„a)   do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6,
b)   do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5,“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena c) až e).

83. § 125 včetně nadpisu zní:

㤠125
Porušení povinností poplatníka

(1) Fyzická osoba se jako poplatník dopustí přestupku tím, že prostřednictvím oprávněné laboratoře neodebírá vzorky odpadních vod nebo nesleduje koncentraci znečištění v nich v příslušných ukazatelích podle přílohy č. 2 části B, nezjišťuje průměrnou koncentraci jednotlivého znečištění nebo neměří objem odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění podle § 89n odst. 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.“.

84. V § 125a odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo prioritní nebezpečné látky“.

85. V § 125a odst. 1 písm. k) se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

86. V § 125a odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

„l)   nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8,“.

Dosavadní písmena l) až t) se označují jako písmena m) až u).

87. V § 125a odst. 2 písm. a) se slova „o) nebo“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo q)“.

88. V § 125a odst. 2 písm. b) se slova „f), i), j), k), m), q) nebo s)“ nahrazují slovy „f), i), j), k), l), n), r) nebo t)“.

89. V § 125a odst. 2 písm. c) se slova „n) nebo t)“ nahrazují slovy „o) nebo u)“.

90. V § 125a odst. 2 písm. d) se slova „l) nebo r)“ nahrazují slovy „m) nebo s)“.

91. V § 125a odst. 6 větě třetí se za slova „podle odstavce 4“ vkládají slova „nebo 5“ a číslo „25“ se nahrazuje číslem „15“.

92. V § 125b odst. 2 se za slova „Provozovatel přístavu“ vkládají slova „ , speciálního servisního zařízení“, slova „správního deliktu“ se nahrazují slovem „přestupku“ a za slovo „pomocí“ se vkládají slova „speciálních servisních zařízení“.

93. V § 125c odst. 1 písm. c) se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

94. V § 125c odst. 1 se na konci písmene c) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

95. V § 125c se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provádějící odvoz odpadních vod akumulovaných v bezodtokové jímce dopustí přestupku tím, že nevydá tomu, kdo tyto vody akumuluje, doklad podle § 38 odst. 8.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, dopustí přestupku tím, že

a)   neumožní odborně způsobilým osobám podle § 103 odst. 5 vstup do prostorů, kde se nachází kontrolovaný zdroj znečišťování, nebo nezajistí podmínky pro provedení kontroly včetně poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení kontroly, nebo
b)   neumožní pracovníkům kontrolní laboratoře podle § 103a odst. 5 vstup do prostorů, kde se nachází zdroj znečišťování, nebo nezajistí podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí kontrolovaného zdroje znečištění.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 5 až 8.

96. V § 125c odst. 5 písm. b) se text „ , c), d)“ nahrazuje slovy „nebo c) anebo odstavce 3 nebo 4“.

97. V § 125d odstavec 1 zní:

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla dopustí přestupku tím, že neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b).“.

98. V § 125d se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. až IV. kategorie dopustí přestupku tím, že neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c).“.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

99. V § 125d odst. 8 písm. a) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

100. V § 125d odst. 8 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“, číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.

101. V § 125d odst. 8 písm. c) se slova „1 písm. b)“ nahrazují číslem „2“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

102. V § 125d odst. 8 písm. d) se slova „1 písm. a)“ nahrazují číslem „1“, číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.

103. V § 125g odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „nebezpečné látky“ vkládají slova „nebo prioritní nebezpečné látky“.

104. V § 125g odst. 1 písm. a) se za slova „nebezpečné látky“ vkládají slova „nebo prioritní nebezpečné látky“.

105. V § 125g se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jedná v rozporu s výjimkou podle § 39 odst. 7.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že přikrmuje ryby krmivy rostlinného původu v rozporu s § 39 odst. 12.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

106. V § 125g odst. 7 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

„a)   do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6,
b)   do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5,“.

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena c) až f).

107. § 125k včetně nadpisu zní:

㤠125k
Porušení povinností poplatníka

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poplatník dopustí přestupku tím, že prostřednictvím oprávněné laboratoře neodebírá vzorky odpadních vod nebo nesleduje koncentraci znečištění v nich v příslušných ukazatelích podle přílohy č. 2 části B, nezjišťuje průměrnou koncentraci jednotlivého znečištění nebo neměří objem odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění podle § 89n odst. 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.“.

108. V § 126 odst. 6 se slova „§ 38 odst. 3, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 38 odst. 6 u zdrojů znečištění s povoleným množstvím vypouštěných odpadních vod větším než 6 000 m3/rok“.

109. V § 126 odstavec 8 zní:

„(8) V řízeních podle § 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 12 odst. 1, § 38 odst. 15, § 43 odst. 2, § 44 odst. 3, § 53, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 61 odst. 6, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4 rozhoduje vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí z moci úřední.“.

110. § 126b zní:

㤠126b

(1) Odběry a rozbory odpadních vod podle § 38 odst. 6 nebo § 103a a kontrolu správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod podle § 103 odst. 1 a 2 mohou na území České republiky dočasně45b) provádět rovněž osoby usazené v jiných členských státech Evropské unie, pokud

a)   jsou státními příslušníky členských států Evropské unie a
b)   jsou oprávněny k provozování činností uvedených v § 38 odst. 6, § 103 odst. 1 a 2 nebo § 103a podle právních předpisů jiných členských států Evropské unie.

(2) Doklady o splnění podmínek podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou tyto osoby povinny předložit tomu, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, před zahájením činností uvedených v odstavci 1.“.

111. Příloha č. 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

112. V příloze č. 2 nadpis pod částí A zní: „Poplatek za odebrané množství podzemní vody“.

113. V příloze č. 2 nadpis pod částí B zní: „Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových“.

114. V příloze č. 2 se pod nadpis „Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových“ vkládá tabulka, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

115. V příloze č. 2 se nad dosavadní tabulku obsahující ukazatel znečištění, sazbu a limit zpoplatnění vkládá nadpis, který zní: „B.2. Dílčí poplatek z jednotlivého znečištění“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Povinnost vlastníka jímky podle § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let se vztahuje na dobu ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

2. Pro poplatkové povinnosti u poplatku za odebrané množství podzemní vody, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pro poplatkové povinnosti u poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 254/2001  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Ustanovení § 93 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije pro zálohy na poplatky na poplatkové období 2019.

5. Pro poplatkové povinnosti u poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Vypouštění odpadních vod z odlehčovací komory jednotné kanalizace, která nesplňuje technické požadavky pro její stavbu a provoz stanovené právním předpisem, kterým se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, se osvobozuje od poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových do poplatkového období roku 2022 včetně.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Státním fondu životníhoprostředí České republiky

Čl. III

V § 1 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 250/2014  Sb., se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Ve věcech správy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění spadajících do působnosti Fondu je Fond podřízen ministerstvu.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 4, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 27, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.