Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 100/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 52, ze dne 8. 6. 2018

100

VYHLÁŠKA

ze dne 28. května 2018

o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

Ministerstvo obrany stanoví podle § 32 odst. 2 a § 32a odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb. a zákona č. 46/2016 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÉ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   druhy a kategorie vojenských vozidel a vojenských pracovních strojů a způsob schvalování jejich technické způsobilosti,
b)   podmínky uznávání osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného jiným státem,
c)   technické podmínky, konstrukci a provedení vojenských vozidel a možné výjimky,
d)   předpoklady technické nezpůsobilosti a zákazu provozu vojenských vozidel,
e)   doplňkovou výstroj a vybavení vojenských vozidel a
f)   způsob a termíny provádění pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek určených technických zařízení vojenských vozidel.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   celkovou hmotností vojenského vozidla jeho největší povolená hmotnost,
b)   povoleným zatížením nápravy největší povolená hmotnost na nápravu vojenského vozidla,
c)   dodavatelem výrobce, obchodní zástupce výrobce nebo prodejce vojenského vozidla,
d)   zkušebnou zařízení určené k provádění zkoušek v rámci schvalování technické způsobilosti vojenských vozidel a určených technických zařízení vojenských vozidel,
e)   tažným vozidlem vojenské vozidlo s vlastním zdrojem pohonu spojené s přípojným vozidlem,
f)   jízdní soupravou spojení tažného vozidla s jedním nebo s více vojenskými přípojnými vozidly,
g)   identifikačním číslem vojenského vozidla skupina znaků jednoznačně přiřaditelná ke konkrétnímu vojenskému vozidlu,
h)   vojenskou nástavbou samostatný konstrukční celek vojenského vozidla, který je vyráběn odděleně od vojenského vozidla a který je s vojenským vozidlem kompletován rozebíratelným způsobem; vojenská nástavba může být nákladní všeobecného účelu, nákladní speciální nebo speciální,
i)   návěsem tažené vozidlo, které je vybaveno spojovacím zařízením umožňujícím přenášet vodorovné a svislé síly na tažné vozidlo a jehož náprava je při rovnoměrném rozložení nákladu umístěna za těžištěm vozidla; pro zařazení návěsu do příslušné kategorie vojenských vozidel je určující součet povoleného zatížení náprav,
j)   přívěsem tažené vozidlo s nejméně jednou nápravou vybavené spojovacím zařízením, které umožňuje svislý pohyb vzhledem k přívěsu, řídí směr přední nápravy nebo náprav a nepůsobí významným zatížením na tažné vozidlo,
k)   přívěsem s centrální nápravou tažené vozidlo vybavené tažným zařízením, které se nemůže pohybovat svisle vzhledem k přívěsu a které má nápravu nebo nápravy umístěny v blízkosti těžiště vozidla při rovnoměrném rozložení nákladu tak, aby na tažené vozidlo působilo statické svislé zatížení nepřevyšující 10 % zatížení vyvolané celkovou hmotností přívěsu nebo zatížení maximálně 1000 daN při využití nižší z uvedených hodnot,
l)   doplňkovou výstrojí a vybavením vojenských vozidel technický celek, ústrojí nebo díl vojenského vozidla, kterými je vojenské vozidlo vybavené nad rámec jeho schválené technické způsobilosti a která při jeho provozu ovlivňují aktivní a pasivní bezpečnost nebo dopady do životního prostředí,
m)   přestavbou vojenského vozidla změna některé podstatné části mechanismu nebo konstrukce vojenského vozidla, anebo taková úprava provozovaného vojenského vozidla, při níž došlo ke změně jeho
1. druhu pohonu vestavěním jiného typu motoru,
2. karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,
3. druhu karoserie nebo nástavby, v jejímž důsledku dochází také ke změně účelu a způsobu použití vojenského vozidla, nebo
4. kategorie,
n)   povinným štítkem výrobce štítek nebo tabulka připevněné na vozidlo výrobcem, na kterých jsou uvedeny základní technické údaje nezbytné k identifikaci vozidla a informace týkající se celkové hmotnosti vojenského vozidla.

ČÁST DRUHÁ
DRUHY A KATEGORIE VOJENSKÝCH VOZIDEL

Druhy vojenských vozidel
§ 3

(1) Vojenská vozidla se podle druhu člení na

a)   vojenská bojová vozidla,
b)   vojenská zabezpečovací vozidla,
c)   vojenská zvláštní vozidla a
d)   vojenské pracovní stroje.

(2) Vojenským bojovým vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k výcviku a plnění bojových úkolů ozbrojených sil.

(3) Vojenským zabezpečovacím vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k výcviku a dopravnímu zabezpečení úkolů v ozbrojených silách.

(4) Vojenským zvláštním vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k výcviku a k plnění záchranářských, diagnostických, ženijních nebo speciálních úkolů ozbrojených sil.

(5) Vojenským pracovním strojem se rozumí vozidlo určené pro provádění určených specifikovaných prací nebo jiných činností, které není určeno pro přepravní a dopravní činnost.

Stanovení kategorií vojenských vozidel
§ 4

(1) Jednotlivé druhy vojenských vozidel se pro stanovení technických podmínek podle účelu jejich použití při zajišťování úkolů ozbrojených sil člení na kategorie. Do příslušné kategorie zařazuje vojenské vozidlo v rámci schvalování jeho technické způsobilosti Vojenská policie.

(2) Základní členění druhů vojenských vozidel se provádí v rámci kategorií obecných a zvláštních.

(3) Pro účely obecné kategorizace vojenských vozidel se v rámci jejich druhů posuzují

a)   vojenská bojová vozidla, jejich strojové spodky nebo podvozky přípojných vozidel, která jsou pro tyto účely speciálně vyrobena a nelze je zařadit do kategorií vojenských zabezpečovacích vozidel nebo vojenských zvláštních vozidel, a to jako obecná kategorie vojenských bojových vozidel (kategorie VBV),
b)   vojenská zabezpečovací vozidla, která jsou vyrobená a určená k výcviku a dopravnímu zabezpečení úkolů v ozbrojených silách, a to jako obecná kategorie vojenských zabezpečovacích vozidel (kategorie VZaV),
c)   vojenská zvláštní vozidla, která jsou pro tyto účely speciálně vyrobena a nelze je zařadit do jiných kategorií vojenských vozidel, a to jako obecná kategorie vojenských zvláštních vozidel (kategorie VZV), a
d)   vojenské pracovní stroje, které jsou určeny k provádění specifických prací a činností.

§ 5

Kategorie vojenských bojových vozidel se člení na tyto zvláštní kategorie:

a)   vojenská bojová vozidla na pásovém podvozku se zbraňovým kompletem (kategorie VBV-BP), která slouží k vedení bojové činnosti,
b)   vojenská bojová vozidla na pásovém podvozku se speciální účelovou nástavbou (kategorie VBV-PSP), která neslouží k přímému vedení bojové činnosti,
c)   vojenská bojová vozidla na kolovém podvozku se zbraňovým kompletem (kategorie VBV-BP), která slouží k vedení bojové činnosti, a
d)   vojenská bojová vozidla na kolovém podvozku se speciální účelovou nástavbou (kategorie VBV-KSP), která neslouží k přímému vedení bojové činnosti.

§ 6

Kategorie vojenských zabezpečovacích vozidel se člení na tyto zvláštní kategorie:

a)   vojenská vozidla, která mají nejvýše 4 kola (kategorie VL), a to
1. dvoukolová nebo tříkolová vojenská vozidla, lehká čtyřkolka s motorem se zdvihovým objemem válců do 50 cm3 nebo lehká čtyřkolka s maximální konstrukční rychlostí do 45 km.h-1 při jakémkoli druhu pohonu, jejichž pohotovostní hmotnost je menší než 350 kg (kategorie VL1),
2. dvoukolové vojenské vozidlo bez postranního vozíku nebo s ním s motorem se zdvihovým objemem válců přesahujícím 50 cm3 nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 km.h-1 při jakémkoli druhu pohonu (kategorie VL2),
3. tříkolové vojenské vozidlo s koly umístěnými souměrně k podélné střední rovině nebo čtyřkolka jiná než VL1 s motorem se zdvihovým objemem válců převyšujícím 50 cm3 nebo s maximální konstrukční rychlostí převyšující 45 km.h-1 při jakémkoli druhu pohonu, jehož pohotovostní hmotnost je menší než 400 kg nebo u vozidel určených k přepravě výstroje a výzbroje menší než 600 kg (kategorie VL3),

b)   vojenská vozidla s vlastním druhem pohonu určená pro přepravu osob (kategorie VM), a to
1. vojenské vozidlo s vlastním zdrojem pohonu určené pro přepravu jen sedících osob, jejich výstroje a výzbroje, a které má nejvýše 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče (kategorie VM1),
2. vojenské vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, které má více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jehož celková hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg (kategorie VM2),
3. vojenské vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, které má více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jehož celková hmotnost převyšuje 5 000 kg (kategorie VM3),
c)   vojenská vozidla s vlastním druhem pohonu (kategorie VN), a to
1. vojenské vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg (kategorie VN1),
2. vojenské vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, jehož celková hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg (kategorie VN2),
3. vojenské vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, jehož celková hmotnost převyšuje 12 000 kg (kategorie VN3),
4. speciální automobil určený pro vykonávání určených prací,
5. tahač určený k tažení návěsu nebo přívěsu, přičemž jedna nebo více náprav návěsu může být poháněna tažným vozidlem; u tahače určeného k tažení návěsu se pro jeho klasifikaci použije jeho hmotnost v pohotovostním stavu zvětšená o hmotnost odpovídající maximálnímu statickému svislému zatížení, kterým působí návěs na tahač, popřípadě také o maximální hmotnost vlastního nákladu tahače,
d)   traktory (kategorie VT), a to
1. vojenský traktor s koly nebo pásy a nejméně dvěma nápravami, jehož funkce je dána tažnou silou a který je konstrukčně určený pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon vojenských pracovních strojů nebo vojenských přípojných vozidel, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost zpravidla nepřevyšuje 40 km.h-1,
2. vojenský traktor podle bodu 1 výrobně provedený pro přepravu doprovodné obsluhy pracovních strojů,
e)   vojenská přípojná vozidla (kategorie VO), do které jsou zařazována vojenská vozidla bez vlastního zdroje pohonu určená pro přepravu vojenského materiálu, popřípadě osob, nebo i pro dočasné ubytování osob, tažená motorovým vozidlem nebo tahačem, popřípadě traktorem, a to
1. vojenské přípojné vozidlo s jednou nápravou, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg (kategorie VO1),
2. vojenské přípojné vozidlo, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, pokud nepatří do kategorie VO1 (kategorie VO2),
3. vojenské přípojné vozidlo, jehož celková hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 10 000 kg (kategorie VO3),
4. vojenské přípojné vozidlo, jehož celková hmotnost převyšuje 10 000 kg (kategorie VO4),
f)   vojenská přípojná vozidla traktorů (kategorie VOT), do které jsou zařazována vojenská vozidla bez vlastního zdroje pohonu určená pro přepravu vojenského materiálu, popřípadě osob, nebo i pro ubytování osob tažená vojenským traktorem, a to
1. vojenské přípojné vozidlo, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 1 500 kg (kategorie VOT1),
2. vojenské přípojné vozidlo, jehož celková hmotnost převyšuje 1 500 kg, avšak nepřevyšuje 3 500 kg (kategorie VOT2),
3. vojenské přípojné vozidlo, jehož celková hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 6 000 kg (kategorie VOT3),
4. vojenské přípojné vozidlo, jehož celková hmotnost převyšuje 6 000 kg (kategorie VOT4).

§ 7

Kategorie vojenských zvláštních vozidel (kategorie VZV) se člení na tyto zvláštní kategorie:

a)   vojenské vozidlo na kolovém podvozku, které slouží k provádění záchranářských prací (kategorie KZP),
b)   vojenské vozidlo na pásovém podvozku, které slouží k provádění záchranářských prací (kategorie PZP),
c)   vojenské vozidlo na kolovém podvozku, které slouží k provádění speciálních úkolů v rámci ozbrojených sil (kategorie SKP),
d)   vojenské vozidlo na pásovém podvozku, které slouží k provádění speciálních úkolů v rámci ozbrojených sil (kategorie SPP).

§ 8

Kategorie vojenských pracovních strojů se člení na tyto zvláštní kategorie:

a)   vojenský pracovní stroj nesený, který se pohybuje zavěšen na vozidle a tvoří s ním jeden celek (kategorie VPN); pojezdové ústrojí, kterým může být vojenský pracovní stroj vybaven, není v přepravní poloze ve styku s vozovkou,
b)   vojenský pracovní stroj samojízdný s vlastním zdrojem pohonu (kategorie VPS),
c)   vojenský pracovní stroj vlečený bez vlastního zdroje pohonu, který lze připojit za vozidlo k tomu určené a uzpůsobené (kategorie VPV).

ČÁST TŘETÍ
SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Hlava I
Schvalování technické způsobilosti typu vojenského vozidla

§ 9
Obecná ustanovení

Zkoušky při schvalování technické způsobilosti typu vojenských vozidel provádí zkušebna.

§ 10
Podklady ke schvalování technické způsobilosti typu vojenského vozidla

(1) Schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla se provádí na základě

a)   konečného provedení vojenského vozidla, vojenského vozidla z ověřovací série výroby nebo dovezeného vzorku vojenského vozidla,
b)   příslušné technické dokumentace a
c)   žádosti dodavatele o schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla doručené Vojenské policii.

(2) K ověření technických a provozních parametrů typu vojenského vozidla dodavatel poskytuje zkušebně na dobu nutnou k provedení zkoušek vojenské vozidlo, které má být schváleno.

§ 11
Schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla

(1) Technickou způsobilost typu vojenského vozidla Vojenská policie schválí, pokud zkušebna, popřípadě právnická osoba pověřená k provádění homologačních a schvalovacích zkoušek vojenských vozidel Vojenskou policií, provede schvalovací zkoušku typu vojenského vozidla, jeho součástí, vybavení nebo příslušenství s kladným výsledkem.

(2) Vojenská policie na základě schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla vydá jeho dodavateli osvědčení o technické způsobilosti typu vojenského vozidla, jeho nástavby nebo vojenského pracovního stroje, jehož přílohou je základní technický popis vojenského vozidla, jeho nástavby nebo vojenského pracovního stroje. Vzor základního technického popisu vojenského vozidla je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Technická způsobilost typu vojenského vozidla, jeho nástavby nebo vojenského pracovního stroje pro potřeby ozbrojených sil se stanoví na 2 roky; podle potřeb ozbrojených sil může být v odůvodněných případech technická způsobilost stanovena na 3 roky. Stanovená doba platnosti technické způsobilosti se zapíše do osvědčení o technické způsobilosti vojenského vozidla, jeho nástavby nebo vojenského pracovního stroje.

(4) Stanovenou dobu technické způsobilosti typu vojenského vozidla, jeho nástavby nebo vojenského pracovního stroje pro potřeby ozbrojených sil lze prodloužit na základě žádosti dodavatele nebo uživatele vojenského vozidla podané Vojenské policii nejpozději 2 měsíce před jejím uplynutím.

(5) Vojenská policie při schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla stanoví, zda vojenské vozidlo bude vybaveno tabulkou s vojenskou poznávací značkou nebo vojenská poznávací značka bude vyznačena jiným způsobem; pokud Vojenská policie stanoví, že vojenské vozidlo nebude vybaveno tabulkou s vojenskou poznávací značkou, určí současně způsob jejího jiného vyznačení.

§ 12
Doklady o technické způsobilosti vojenského vozidla

(1) Vojenské vozidlo je vždy vybaveno

a)   technickým průkazem vojenského vozidla a
b)   osvědčením o technickém průkazu vozidla ozbrojených sil.

(2) Technický průkaz vojenského vozidla je určen k provedení

a)   zápisu o držiteli vojenského vozidla při jeho evidování v registru vozidel podle zákona o ozbrojených silách České republiky1),
b)   zápisu změn v technických parametrech vojenského vozidla a
c)   záznamů o technické prohlídce a platnosti technické způsobilosti vojenského vozidla.

(3) Technický průkaz vydává Vojenská policie dodavateli vojenského vozidla na jeho žádost; dodavatel vojenského vozidla v technickém průkazu potvrzuje shodu technických parametrů vojenského vozidla se schváleným typem vojenského vozidla.

(4) Vzor technického průkazu vojenského vozidla je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Osvědčení o technickém průkazu vozidla ozbrojených sil vydává Vojenská policie při evidování vojenského vozidla v registru vozidel podle zákona o ozbrojených silách České republiky1).

(6) Osvědčení o technickém průkazu obsahuje na

a)   lícové straně údaje o
1. vojenské poznávací značce,
2. držiteli osvědčení,
3. typu a kategorii vojenského vozidla,
 
b)   rubové straně údaje o technických parametrech vojenského vozidla.

(7) Vzor osvědčení o technickém průkazu vozidla ozbrojených sil je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Hlava II
Schvalování technické způsobilosti ve zvláštních případech

§ 13
Schvalování typu přestavby vojenského vozidla

(1) U vojenského vozidla, u kterého byla provedena přestavba, musí být před jeho uvedením do provozu schválena technická způsobilost přestavěné části. Pro schvalování technické způsobilosti typu přestavby se použije úprava pro schvalování technické způsobilosti typu vojenského vozidla stanovená v § 9 až 11 obdobně.

(2) Přestavbou vojenského vozidla může být změněna jeho kategorie, jestliže nová kategorie, do které je vojenské vozidlo po přestavbě zařazeno, splňuje přísnější technické požadavky pro brzdy a odrušení vojenského vozidla než kategorie původní.

§ 14
Schvalování technické způsobilosti typu nástavby vojenského vozidla nebo typu vojenského pracovního stroje

(1) Pro schvalování technické způsobilosti typu nástavby vojenského vozidla nebo typu vojenského pracovního stroje se použije úprava pro schvalování technické způsobilosti typu vojenského vozidla stanovená v § 9 až 11 a § 13 obdobně.

(2) Při montáži schváleného typu vojenské nástavby na vojenské vozidlo doplní výrobce požadované údaje o nástavbě do technického průkazu vojenského vozidla vystaveného výrobcem strojového podvozku daného vojenského vozidla.

(3) Typ vojenské nástavby nebo typ vojenského pracovního stroje, jejichž technická způsobilost byla samostatně schválena podle odstavce 1, mohou být použity jen na vojenském vozidle upraveném a schváleném pro jejich připojení; vojenské vozidlo s připojenou vojenskou nástavbou nebo vojenským pracovním strojem musí jako celek splňovat technické podmínky stanovené touto vyhláškou.

§ 15
Schvalování doplňkové výstroje a vybavení typů vojenských vozidel

(1) Doplňková výstroj a vybavení vojenských vozidel jsou schvalovány v rámci schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla nebo samostatně, avšak vždy v přímé vazbě ke schválené nebo schvalované technické způsobilosti typu vojenského vozidla, pro které jsou určeny.

(2) Vojenská policie schvaluje doplňkovou výstroj a vybavení typu vojenského vozidla s přihlédnutím k jeho funkci, tvaru nebo zapojení a způsobu zástavby, a to na základě žádosti podané dodavatelem vojenského vozidla s využitím jím předložených vzorků a dokumentace.

(3) Součástí žádosti podle odstavce 2 je také vlastní doplňková výstroj a vybavení vojenského vozidla, o schválení technické způsobilosti jehož typu má být rozhodováno, a jejich dokumentace.

(4) Vojenská policie může při schvalování technické způsobilosti doplňkové výstroje a vybavení typu vojenského vozidla požadovat od dodavatele vojenského vozidla předložení další technické dokumentace, zejména pak podrobných výkresů a výpočtů anebo stanoviska ministerstva jako orgánu ochrany veřejného zdraví, organizací státního odborného dozoru nad bezpečností práce nebo orgánů státní správy na úseku požární ochrany.

(5) Vojenská policie na základě schválení doplňkové výstroje a vybavení podle odstavce 1 vydá jejich dodavateli osvědčení o jejich technické způsobilosti v rámci typu vojenského vozidla, pro který jsou určeny, a to i v případě, že byly schvalovány společně s posuzováním technické způsobilosti tohoto typu vojenského vozidla.

§ 16
Zvláštní postup při schvalování doplňkové výstroje a vybavení vojenských vozidel

U doplňkové výstroje a vybavení typu vojenských vozidel, které jsou samostatně homologovány podle Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, Vojenská policie schválí jejich užití, umístění nebo zabudování ve vojenském vozidle.

ČÁST ČTVRTÁ
PODMÍNKY UZNÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ TYPU VOJENSKÉHO VOZIDLA VYDÁVANÉHO JINÝM STÁTEM

§ 17
Uznání osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného jiným státem

(1) Vojenská policie může vydat osvědčení o technické způsobilosti typu vojenského vozidla také bez provedení schvalovací zkoušky podle § 11 odst. 1, a to po přezkoumání předložené dokumentace vojenského vozidla zkušebnou uznáním platného osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného

a)   státem Evropské unie podle předpisů vydaných Evropskou unií,
b)   státem, který je členem Organizace Severoatlantické smlouvy, nebo
c)   jiným státem na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

(2) Žádost o uznání platného osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného státem uvedeným v odstavci 1 podává Vojenské policii dodavatel vojenského vozidla.

(3) Vojenská policie uzná platné osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného státem uvedeným v odstavci 1, pokud jsou splněny technické podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla touto vyhláškou; postup Vojenské policie stanovený pro schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla v § 11 se pro tyto případy použije obdobně.

ČÁST PÁTÁ
VÝJIMKY Z TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOJENSKÉ ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

§ 18
Vojenská zabezpečovací vozidla

(1) Při schvalování technické způsobilosti vojenských zabezpečovacích vozidel se použije právní předpis upravující schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích2) obdobně. Vojenská policie na návrh zkušebny schválí technickou způsobilost vojenského zabezpečovacího vozidla, pokud konstrukce a provedení vojenského zabezpečovacího vozidla není způsobilá ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a kvalitu životního prostředí.

(2) Při schvalování technické způsobilosti vojenských zabezpečovacích vozidel musí být dodrženy technické podmínky pro brzdy a odrušení podle právního předpisu upravujícího schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích2).

ČÁST ŠESTÁ
DOPLŇKOVÁ VÝSTROJ A VYBAVENÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL

Hlava I
Štítky, výrobní čísla a značení údajů na vojenském vozidle

§ 19
Povinné štítky, výrobní a homologační čísla

(1) Vojenská vozidla, jejichž technická způsobilost byla schválena, musí mít na snadno přístupném místě připevněn povinný štítek výrobce a identifikační číslo vozidla; pro stanovení technických požadavků a umísťování povinného štítku výrobce a identifikačního čísla vozidla se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování typupovinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel3) obdobně.

(2) U vojenských vozidel, jejichž technická způsobilost byla schválena, musí být na snadno přístupném místě čitelně vyraženo výrobní číslo podvozku. Na karoserii vojenských vozidel s vlastním druhem pohonu určených pro přepravu osob kategorie označované zkratkou VM1 a vojenských vozidel bez samostatného podvozku musí být čitelně vyraženo výrobní číslo karoserie.

(3) Není-li výrobní číslo podvozku nebo karoserie čitelné, nelze-li je bezpečně určit nebo není vůbec zjistitelné, přidělí vojenskému vozidlu Vojenská policie na žádost jeho uživatele číslo nové. Nově přidělené výrobní číslo podvozku nebo karoserie vojenského vozidla musí být vždy vyraženo v těsné blízkosti umístění původního čísla nebo na místě určeném Vojenskou policií.

§ 20
Značení některých údajů na vojenském vozidle

(1) Vojenská zabezpečovací vozidla musí mít na vhodném a snadno přístupném místě vyznačen předepsaný tlak v pneumatikách; to neplatí pro dvoukolová a jejich přípojná vojenská vozidla, vojenská přípojná vozidla kategorie označované zkratkou VO1, vojenská přípojná vozidla kategorie označované zkratkou VO2 a traktory kategorie označované zkratkou VT.

(2) Vojenská zabezpečovací vozidla, která jsou vybavena spojovacím zařízením, musí mít v blízkosti tohoto zařízení zřetelně a kontrastně vyznačenu celkovou hmotnost vojenského přípojného vozidla, které je možno bezpečně táhnout za všech provozních podmínek.

(3) Ostatní nápisy vyznačované na vnějším povrchu vojenských vozidel musí mít výšku písmen a číslic 24 mm až 35 mm a šířku 6 mm.

(4) Povinné štítky umístěné na vojenském vozidle, které jsou nezbytné pro obsluhu vozidla a jejichž obsah je vyznačen slovně, musí být zpracovány v českém jazyce.

Hlava II
Výstroj a vybavení vojenských vozidel

§ 21
Hasicí přístroje

(1) Pro vybavení vojenských vozidel s vlastním druhem pohonu určených pro přepravu osob kategorie označované zkratkou VM, vojenská vozidla s vlastním druhem pohonu kategorie označované zkratkou VN a traktory kategorie označované zkratkou VT hasicími přístroji se použije právní předpis upravující schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích2) obdobně.

(2) Vojenská bojová vozidla kategorie označované zkratkou VBV a vojenská zvláštní vozidla kategorie označované zkratkou VZV musí být vybavena minimálně jedním hasicím přístrojem; počet hasicích přístrojů je odvozen od účelu použití daného vojenského vozidla.

(3) Hasicí přístroj se ve vojenském vozidle upevňuje do úchytu pro jeho umístění ve směru svislém nebo vodorovném, a to tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6g ve směru čelního nárazu vozidla. Hasicí přístroj musí být umístěn na dobře viditelném a snadno přístupném místě vojenského vozidla; jeden hasicí přístroj se umísťuje vždy v bezprostřední blízkosti řidiče vojenského vozidla.

§ 22
Přenosný výstražný trojúhelník

Pro vyznačení nouzového stání vojenského vozidla na pozemní komunikaci musí být vojenská vozidla s vlastním zdrojem pohonu vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem schváleným podle právního předpisu upravujícího schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích2), s výjimkou vojenských vozidel, která mají nejvýše 4 kola kategorie označované zkratkou VL, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních adaptérů a motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m.

§ 23
Vybavení vojenských vozidel

(1) Každé vojenské vozidlo musí být vybaveno prostředky a pomůckami, s jejichž pomocí je možno opravit běžné závady vzniklé na vojenském vozidle.

(2) Vojenská vozidla s vlastním druhem pohonu určená pro přepravu osob kategorie označované zkratkou VM a vojenská vozidla s vlastním druhem pohonu kategorie označované zkratkou VN musí být vybavena

a)   náhradními elektrickými pojistkami, pokud jsou v elektrické instalaci používány, a to po jedné od každého užitého druhu,
b)   náhradními žárovkami používanými pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vojenského vozidla, a to po jedné od každého druhu,
c)   příručním zvedákem o nosnosti rovnající se alespoň zatížení nejvíce zatížené nápravy vojenského vozidla nebo rovnající se hmotnosti zvedané části z celkové hmotnosti vojenského vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,
d)   klíčem na matice a šrouby kol a
e)   náhradním kolem, popřípadě ráfkem s pneumatikou, s takovým upevněním držáku, které zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N, s výjimkou vojenských vozidel, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu; tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu.

(3) Pro vybavení traktorů kategorie označované zkratkou VT se odstavec 2 s výjimkou písmene e) použije obdobně.

(4) Vojenské přívěsy o celkové hmotnosti větší než 750 kg a vojenské návěsy musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou pro ně předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N.

(5) Souprava vojenského tahače s návěsem může v případě, že všechny pro užívání namontované pneumatiky jsou shodných rozměrů a provedení kol, mít pouze jedno společné náhradní kolo.

(6) Vojenská vozidla, která mají nejvýše 4 kola, v kategoriích označovaných zkratkami VL1, VL2 a VL3 musí být vybavena alespoň

a)   jednou náhradní pojistkou a
b)   náhradními žárovkami používanými pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vojenského vozidla, a to po jedné od každého druhu.

§ 24
Zvláštní vybavení vojenských vozidel

(1) Popruhy poutací a upínací soupravy k připevnění nákladu, kterými jsou vybavena zabezpečovací vozidla kategorie označované zkratkou VN a kategorie označované zkratkou VO, musí splňovat bezpečnostní požadavky stanovené právním předpisem upravujícím schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích2). Pro stanovení počtu a umístění poutací a upínací soupravy se použije právní předpis upravující schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích2) obdobně.

(2) Vojenská vozidla s vlastním zdrojem pohonu s výjimkou motocyklů a mopedů musí být vybavena oděvním doplňkem s vysokou viditelností, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele vojenského vozidla za jakýchkoliv světelných podmínek při denním světle i při osvětlení světlomety vozidel za tmy; pro požadavky na materiál oděvního doplňku s vysokou viditelností se použije právní předpis, kterým se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích4) obdobně.

(3) Vojenská vozidla s vlastním zdrojem pohonu o celkové hmotnosti větší než 3 500 kg a přípojná vojenská vozidla o celkové hmotnosti větší než 750 kg s výjimkou vojenských pásových vozidel musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Vojenská vozidla s vlastním zdrojem pohonu uvedená ve větě první a přípojná vozidla se třemi a více nápravami a jednonápravové a dvounápravové přívěsy o celkové hmotnosti větší než 750 kg a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny.

(4) Zakládací klíny musí umožnit účinné zajištění vojenského vozidla proti samovolnému pohybu a ve vojenském vozidle musí být uloženy tak, aby byly bezpečně uchopitelné a lehce přístupné obsluze vozidla. Zakládací klíny musí být na vozidle upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit.

§ 25
Vybavení vojenských vozidel lékárničkou

(1) Každé vojenské vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky stanoveným pro poskytnutí první pomoci právním předpisem upravujícím schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích2).

(2) Pro vybavení požární techniky příslušným druhem lékárničky se použije právní předpis upravující technické podmínky požární techniky5) obdobně.

(3) Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra.

(4) Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vojenských vozidel pro přepravu osob se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.

(5) Uživatel vojenského vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat; doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb musí být na nich zřetelně vyznačena.

ČÁST SEDMÁ
PŘEDPOKLADY TECHNICKÉ NEZPŮSOBILOSTI A ZÁKAZU PROVOZU VOJENSKÝCH VOZIDEL

§ 26
Předpoklady technické nezpůsobilosti vojenského vozidla

(1) Technicky nezpůsobilé je vojenské vozidlo, které vykazuje závady, jež ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích; technicky nezpůsobilé vojenské vozidlo může být v provozu na pozemních komunikacích použito pouze pro nouzové dojetí podle zákona o silničním provozu.

(2) Závadou ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích podle odstavce 1 je vždy závada

a)   v osvětlení vojenského vozidla, a to
1. nesvítí-li potkávací, brzdové nebo zadní obrysové světlo na straně přivrácené do středu vozovky,
2. nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,
3. způsobují-li světlomety oslnění,
4. jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené, nebo
5. jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vojenského vozidla a přípojného vojenského vozidla,
b)   v zasklení vojenského vozidla, a to
1. prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,
2. zatemnění čelního nebo předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %, nebo
3. podstatné poškození skel periskopů nebo výhledů z vojenského vozidla,
c)   na výfukovém potrubí vojenského vozidla, a to
1. netěsnící nebo neúplné výfukové potrubí, nebo
2. zjevný zásah do výfukového potrubí mající vliv na vnější hluk vojenského vozidla,
d)   na karoserii vojenského vozidla nebo na jeho podvozku, a to
1. poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku, které mohou bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na komunikacích, nebo
2. poškození nebo deformace řízení nebo brzd, které mohou bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na komunikacích,
e)   spočívající ve zjevném unikání paliva, oleje, mazacích tuků nebo provozních kapalin,
f)   na pneumatikách nebo pásovém ústrojí vojenského vozidla, a to
1. je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky vojenských vozidel všech kategorií menší než 1,6 mm,
2. je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky mopedů menší než 1,0 mm,
3. obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu v oblasti běhounu, ramene, boku nebo patky kostru pneumatiky nebo ji narušují,
4. jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nebo
5. převyšuje-li opotřebení pásového pohybového ústrojí přípustnou mez stanovenou výrobcem,
g)   spočívající v překročení celkové hmotnosti vojenského vozidla nebo překročení největších povolených rozměrů vojenského vozidla nebo jízdní soupravy, není-li vozidlo v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích6),
h)   spočívající v porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav.

(3) Technicky nezpůsobilé je rovněž vojenské vozidlo, které vykazuje závady na brzdovém systému, jež znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit vojenské vozidlo, nebo hrubé závady na řídicím ústrojí; v takovém případě se jedná o závadu na vojenském vozidle, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a která je překážkou provozování vojenského vozidla na pozemních komunikacích.

(4) Vojenská policie je oprávněna technicky nezpůsobilému vojenskému vozidlu podle odstavců 1 a 3 zakázat jeho provozování na pozemních komunikacích a zadržet pro něj vydané osvědčení o technickém průkazu vozidla ozbrojených sil.

§ 27
Nezpůsobilost provozování vojenského vozidla

Vojenské vozidlo nesmí být provozováno, pokud

a)   je na něm zjištěna závada ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích podle § 26, v jejímž důsledku je vojenské vozidlo nezpůsobilé k provozu,
b)   nesouhlasí údaje uvedené v osvědčení o technickém průkazu vozidla ozbrojených sil se skutečným technickým stavem vojenského vozidla,
c)   jsou údaje v osvědčení o technickém průkazu vozidla ozbrojených sil nečitelné, přepisované nebo je-li tento doklad značně poškozen,
d)   nebylo podrobeno pravidelné technické prohlídce ve lhůtě stanovené v § 28 odst. 2 nebo podle § 28 odst. 3, nebo
e)   bylo zadrženo jeho osvědčení o technickém průkazu vozidla ozbrojených sil podle § 26 odst. 4.

ČÁST OSMÁ
PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH TECHNICKÝCH PROHLÍDEK A PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL

§ 28
Provádění pravidelných technických prohlídek

(1) Provádění pravidelných technických prohlídek se vztahuje na vojenská zabezpečovací vozidla a vozidla vybavená zvláštním výstražným světlem modré barvy s výjimkou vozidel na kolovém nebo pásovém podvozku bojového vozidla.

(2) Pravidelné technické prohlídky vojenských vozidel se provádí v termínech stanovených ministerstvem a v jeho zařízeních nebo stanicích technické kontroly, s nimiž pro provádění technických kontrol uzavřelo smlouvu; pro provádění pravidelných technických prohlídek se použije § 8 vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel7) přiměřeně.

(3) U vojenských vozidel, u kterých není stanovena povinnost podrobit se provádění pravidelných technických kontrol podle odstavce 1, stanoví zajištění technických kontrol ministerstvo.

(4) Při provádění pravidelných technických prohlídek provozovatel stanice technické kontroly nepořizuje údaje dokumentující přítomnost vojenského vozidla na místě konání technické prohlídky podle právního předpisu upravujícího provádění technických prohlídek a měření emisí vozidel8) a v protokolu o technické prohlídce neuvádí údaje o měření emisí.

ČÁST DEVÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 29

Technická způsobilost typu vojenského vozidla, které je provozováno v ozbrojených silách přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, schválená podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se považuje za schválenou podle této vyhlášky. Osvědčení o uznání schválení technické způsobilosti, technický průkaz vojenského vozidla a osvědčení o technickém průkazu vozidla ozbrojených sil vydá vojenským vozidlům Vojenská policie nejpozději do 2 let po nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 30

(1) Bojová vozidla, která byla zavedena do provozu v ozbrojených silách přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a splňují podmínky stanovené v technických přejímacích podmínkách a technických podmínkách určených pro jednotlivé typy zaváděných bojových vozidel, se považují ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky za vojenská bojová vozidla.

(2) Vozidla určená k výcviku a dopravnímu zabezpečení bojových úkolů, která byla zavedena do provozu v ozbrojených silách přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a splňují podmínky stanovené v technických přejímacích podmínkách a technických podmínkách určených pro jednotlivé typy zaváděných vozidel, se považují ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky za vojenská zabezpečovací vozidla.

(3) Vojenská zvláštní vozidla a pracovní stroje zavedené do ozbrojených sil přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky musí splňovat podmínky stanovené v technických přejímacích podmínkách a technických podmínkách, které byly určeny pro jednotlivé typy zaváděných vozidel.

(4) Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla, jednotlivého vojenského vozidla, vojenské nástavby nebo vojenského pracovního stroje, včetně základních technických popisů vojenských vozidel, technické průkazy, osvědčení o technickém průkazu a osvědčení o registraci vydaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.

§ 31
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 274/1999 Sb., kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel, se zrušuje.

§ 32
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministryně obrany:
Ing. Šlechtová v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 100/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 100/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 100/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1) § 33 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3) Přílohy I a II nařízení Komise (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti, v platném znění.
4) § 19 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5) Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
6) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 8 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 12 a 14a vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA - Wolters Kluwer, a. s.

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, vrchních a ...

Cena: 462 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.