Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 83/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 44, ze dne 29. 5. 2018

83

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. května 2018,

kterým se mění nařízení vlády č.  313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1
Ocenění v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může udělovat tato ocenění:

a)   Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
b)   Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů,
c)   Plaketu Františky Plamínkové,
d)   Cenu Milady Paulové,
e)   Evropskou jazykovou cenu Label a ocenění Evropský učitel jazyků,
f)   Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách,
g)   Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce,
h)   Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
i)   Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Fair Play“,
j)   Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží,
k)   Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent“,
l)   Medaili J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze,
m)   Medaili Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.

(2) Česká školní inspekce může udělovat Medaili České školní inspekce „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“.“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří v prvním stupni diplom a stříbrná medaile a ve druhém stupni diplom a bronzová medaile.“.

3. V § 3 odst. 2 se částka „25 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000 Kč“.

4. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4
Plaketa Františky Plamínkové

(1) Plaketa Františky Plamínkové se uděluje fyzické osobě za statečnost v boji proti zlu a nenávisti a projevenou morálnost a smysl pro spravedlnost. Oceňuje se rozhodné jednání v náročné a tíživé situaci, ve které se tyto lidské vlastnosti projevily.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a plaketa.“.

5. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši do 250 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno pouze jedno toto ocenění.“.

6. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7
Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách

(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách se uděluje sportovci za medailové umístění na olympijských nebo paralympijských hrách.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří věcné nebo peněžní ocenění zohledňující medailové umístění sportovce na olympijských nebo paralympijských hrách. Hodnota jednotlivého ocenění nesmí přesáhnout 2 500 000 Kč.“.

7. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

8. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9
Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce

(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce se uděluje sportovci za vynikající výsledek ve významné mezinárodní sportovní soutěži, za mimořádný sportovní výkon nebo za vynikající reprezentaci České republiky.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 100 000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje medailové umístění sportovce nebo význam mimořádného sportovního výkonu či reprezentace. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 2 000 000 Kč.“.

9. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a
Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

(1) Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje nejúspěšnějším sportovcům akademické reprezentace České republiky.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 35 000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje medailové umístění sportovce nebo význam mimořádného sportovního výkonu. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 1 500 000 Kč.“.

10. V § 10 odst. 2 se částka „5 000 Kč“ nahrazuje částkou „6 000 Kč“ a částka „150 000 Kč“ se nahrazuje částkou „200 000 Kč“.

11. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10e, které včetně nadpisů znějí:

㤠10a
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží

(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží se uděluje fyzické osobě, právnické osobě nebo skupině fyzických osob za významnou dlouhodobou činnost s dětmi a mládeží v oblasti zájmového vzdělávání, využití volného času nebo sportu a tělovýchovy.

(2) Cenou podle odstavce 1 je věcné ocenění v hodnotě do 20 000 Kč. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 500 000 Kč. 

§ 10b
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent“

(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent“ se uděluje žákovi nebo studentovi do 21 let za mimořádný a vynikající výsledek zejména v technickém nebo přírodovědném oboru nebo na významné mezinárodní soutěži.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a další peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 50 000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje význam mimořádného výsledku z hlediska daného oboru. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 500 000 Kč. 

§ 10c
Medaile J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze

(1) Medaile J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze se uděluje fyzické nebo právnické osobě anebo skupině fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou či vědeckou činnost vykonávanou v oblasti šíření odkazu J. A. Komenského nebo za mimořádně záslužný čin pro výchovu a vzdělávání v duchu zásad J. A. Komenského v České republice nebo v zahraničí. Fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé vynikající výsledky vědecké práce v oblasti komeniologie, historie, dějin školství a pedagogiky, která významně posílí kulturní hodnoty v oblasti vzdělávání.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.

§ 10d
Medaile Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze

(1) Medaile Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze se uděluje významné tuzemské nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která se zasloužila o zlepšení vztahů mezi lidmi a národy v duchu humanistického odkazu Přemysla Pittra a přispěla k rozvoji duchovních hodnot, které obsahuje a k nimž směřuje dílo Přemysla Pittra a Olgy Fierzové.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.

§ 10e
Medaile České školní inspekce „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“

(1) Medaile České školní inspekce „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“ se uděluje fyzické nebo právnické osobě za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání v České republice.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

E-shop

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář

Michaela Bastlová, Andrea Vašková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, byl přijat jako transpozice tzv. V. AML směrnice a jeho cílem je zvýšit transparentnost právnických osob, svěřenských fondů a podobných právních uspořádání jako jeden z významných nástrojů v boji proti praní špinavých peněz a ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.