Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 66/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 33, ze dne 20. 4. 2018

66

VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č.  225/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti

a)   žádosti o územně plánovací informaci,
b)   žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,
c)   žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,
d)   žádosti o vydání společného povolení a jejích příloh,
e)   žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,
f)   informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,
g)   jednotlivých druhů územních rozhodnutí,
h)   společného povolení,
i)   společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí,
j)   žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
k)   informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
l)   oznámení záměru a jeho příloh,
m)   územního souhlasu,
n)   společného oznámení záměru a jeho příloh,
o)   společného souhlasu.“.

2. V § 1 odst. 3 písm. c) se slova „oznámení o užívání stavby,“ zrušují.

3. V § 1 odst. 3 písm. d) se za slova „kolaudačního souhlasu,“ doplňují slova „kolaudačního rozhodnutí,“.

4. V nadpisu hlavy II se číslo „7“ nahrazuje slovy „6 a § 94c odst. 3“.

5. V § 3 odst. 2 se slova „dokumentaci podle přílohy č. 1“ nahrazují slovy „podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 1 až 5“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních.“.

6. V § 3 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

(4) Žádost o vydání územního rozhodnutí pro soubor staveb v areálu jaderného zařízení vedle obsahových náležitostí stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce obsahuje

a)   identifikační údaje o stavbách v souboru staveb, o jejich druhu a účelu, jejich skladbě, základních údajích o kapacitních a časových maximech vstupů a výstupů, o maximální výměře zastavěných ploch pro umístění staveb v areálu, maximálním výškovém ohraničení staveb uvnitř areálu, o minimálních odstupových vzdálenostech jednotlivých staveb od hranice areálu a sousedních staveb mimo areál,
b)   údaj o době trvání stavby, pokud je navrhována stavba dočasná.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

7. V § 4 odst. 2 se slova „přílohy č. 2“ nahrazují slovy „přílohy č. 6“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních.“.

8. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a podle charakteru změny využití území dokumentaci podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.“.

9. V § 4 se odstavec 4 zrušuje.

10. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních.“.

11. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a dokumentaci podle přílohy č. 7 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.“.

12. V § 7 odstavec 3 se slova „a dokumentace“ zrušují.

13. § 7a včetně nadpisu zní:

㤠7a
Žádost o vydání společného povolení
(K § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona)

(1) Žádost o vydání společného povolení se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání společného povolení podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 8 až 11 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

(3) K žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části C formuláře a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 8 až 11 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

(4) Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, dokumentace se přikládá ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který rozhodnutí vydává.“.

14. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „U souboru staveb v areálu jaderného zařízení se pouze graficky vymezí plochy areálu jaderného zařízení a jeho vazby na okolí.“.

15. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Rozhodnutí o umístění stavby v odůvodněných případech dále obsahuje

a)   podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,
b)   další podmínky pro projektovou přípravu stavby,
c)   podmínky napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.“.

16. V § 9 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Rozhodnutí o umístění stavby, pro kterou se podle § 96b stavebního zákona nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje podle potřeby podmínky k zabezpečení souladu stavby s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

(4) Rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení obsahuje

a)   vymezení areálu jako stavebního pozemku,
b)   údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se soubor staveb umisťuje,
c)   stanovení skladby, druhu a účelu staveb,
d)   stanovení minimálních odstupových vzdáleností staveb umisťovaných uvnitř areálu jaderného zařízení od hranice areálu, popřípadě od sousedních staveb mimo areál jaderného zařízení,
e)   vymezení maximální výměry zastavěných ploch pro umístění staveb v areálu jaderného zařízení, maximální výškové omezení staveb uvnitř areálu jaderného zařízení,
f)   stanovení rámcových podmínek napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, zejména míst napojení a kapacit, limitních požadavků na vstupy a výstupy nezbytné pro realizaci a provoz areálu, a to kapacitních a časových maxim povolených vstupů, například vody, energie a skladovaného paliva, a kapacitních a časových maxim povolených výstupů, například odpadních vod, odpadů, emisí a imisí,
g)   vymezení území dotčeného vlivy stavby,
h)   podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,
i)   podle potřeby stanovení dalších podmínek pro projektovou přípravu stavby,
j)   stanovení doby platnosti, má-li být delší, než stanoví stavební zákon,
k)   u dočasných staveb stanovení lhůty pro jejich odstranění.

(5) V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje územní rozhodnutí též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje územní rozhodnutí též povolení umisťovat stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 6 až 8.

17. V § 9 odstavec 8 zní:

„(8) Přílohou rozhodnutí o umístění stavby je katastrální situační výkres podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb. U liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvláště rozsáhlých se přikládá situační výkres širších vztahů podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb.“.

18. V § 10 odstavec 2 zní:

„(2) Rozhodnutí o změně využití území podle potřeby dále obsahuje

a)   podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,
b)   další podmínky pro projektovou přípravu změny využití území,
c)   podmínky napojení území na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a způsob jeho nezávadného odvodnění.“.

19. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Rozhodnutí o změně využití území, pro které se podle § 96b stavebního zákona nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje podle potřeby podmínky k zabezpečení souladu posuzované změny s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

20. V § 10 odstavec 4 zní:

„(4) V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje rozhodnutí o změně využití území též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje rozhodnutí o změně využití území též povolení provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky.“.

21. V § 10 odstavec 6 zní:

„(6) Přílohou rozhodnutí o změně využití území je katastrální situační výkres podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Při změnách využití území zvláště rozsáhlého se přikládá situační výkres širších vztahů podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb.“.

22. V § 11 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.

(3) Přílohou rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě vybraná část dokumentace objektů podle přílohy č. 7 k vyhlášce o dokumentaci staveb.“.

23. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.“.

24. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Rozhodnutí o ochranném pásmu dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.“.

25. § 13a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.  4 zní:

㤠13a
Společné povolení
(K § 94p odst. 7 a § 94y odst. 8 stavebního zákona)

(1) Společné povolení, kterým se schvaluje stavební záměr, obsahuje

a)   stanovení druhu a účelu stavby,
b)   údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a povoluje,
c)   popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě,
d)   umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb,
e)   vymezení území dotčeného vlivy stavby.

(2) Společné povolení dále podle potřeby obsahuje

a)   stanovení podmínek pro provedení stavby, zejména z hlediska komplexnosti a plynulosti výstavby a ochrany životního prostředí,
b)   podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,
c)   stanovení podmínek pro užívání stavby,
d)   stanovení podmínek napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
e)   stanovení podmínek pro dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem,
f)   stanovení fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby,
g)   uložení zpracování dokumentace pro provádění stavby,
h)   stanovení doby platnosti, má-li být delší, než stanoví stavební zákon,
i)   stanovení lhůty pro odstranění dočasných staveb,
j)   stanovení provedení zkušebního provozu, popřípadě podmínek pro jeho provedení.

(3) V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje společné povolení též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 10 nebo § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje společné povolení též povolení připojení pozemní komunikace nebo povolení umisťovat a provádět stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení, souhlas nebo ohlášení stavebnímu úřadu nebo povolení provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky.

(4) Pokud je ve společném povolení povolováno vodní dílo4), obsahuje výroková část společného povolení dále

a)   název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku podle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o společné povolení týká vodního díla souvisejícího s vodním tokem,
b)   číslo hydrogeologického rajonu, název a kód útvaru podzemních vod, pokud se žádost o společné povolení týká vodního díla souvisejícího se zdrojem podzemních vod,
c)   určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.


4) § 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

26. V § 13b odst. 2 se slova „až 3“ nahrazují slovy „ , 2, 4, 6 a 7“.

27. V § 13b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, dokumentace se přikládá ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který rozhodnutí vydává.“.

28. V nadpisu části čtvrté se doplňují slova „A SPOLEČNÝ SOUHLAS“.

29. Nadpis § 15 zní:

„Oznámení záměru
(K § 96 odst. 11 stavebního zákona)“.

30. V § 15 odst. 1 se slova „Žádost o územní souhlas“ nahrazují slovy „Oznámení záměru“.

31. V § 15 odst. 2 se slova „Žadatel v žádosti“ nahrazují slovy „Oznamovatel v oznámení záměru“.

32. V § 15 odst. 3 se slova „K žádosti se“ nahrazují slovem „Oznamovatel“ a slova „žádosti o územní souhlas“ se nahrazují slovy „oznámení záměru“.

33. V nadpisu § 15a se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.

34. V § 15a odst. 2 se slova „o souladu s územně plánovací dokumentací a“ zrušují a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „V případě, že se nevydává podle § 96b stavebního zákona závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje územní souhlas také údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.“.

35. V § 15a odstavec 3 zní:

„(3) Přílohou územního souhlasu je situační výkres v měřítku katastrální mapy ověřený stavebním úřadem.“.

36. Za § 15a se vkládají nové § 15b a 15c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5 a 6 znějí:

㤠15b
Společné oznámení záměru
(K § 96a odst. 7 stavebního zákona)

(1) Společné oznámení záměru se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(2) Oznamovatel ve společném oznámení záměru uvede údaje o splnění podmínek pro vydání společného souhlasu stanovené v § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a údaje o zahrnutí podmínek ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

(3) Oznamovatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře společného oznámení záměru (příloha č. 16 k této vyhlášce) a podle povahy věci dokumentaci podle § 105 odst. 4 až 8 stavebního zákona.

(4) Dokumentace podle odstavce 3 se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, přikládá se ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který společný souhlas vydává.

(5) Pokud je ve společném oznámení záměru oznamováno vodní dílo5), oznamovatel připojí dále doklady, které se předkládají k ohlášení vodního díla podle § 15a odst. 2 vodního zákona, a zařazení podle Minimální účinnosti čištění pro kategorie výrobků označovaných CE6) v procentech do kategorie, vydané oprávněnou organizací.

§ 15c
Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
(K § 96a odst. 7 stavebního zákona)

(1) Společný souhlas obsahuje

a)   identifikační údaje o stavebníkovi,
b)   druh a účel stavebního záměru,
c)   údaje o katastrálním území, parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž má být stavební záměr uskutečněn,
d)   vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě.

(2) Společný souhlas dále obsahuje údaje o splnění podmínek pro vydání společného souhlasu, popřípadě údaje o souladu stavebního záměru se závaznými stanovisky dotčených orgánů. V případě, že se nevydává podle § 96b stavebního zákona závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje územní souhlas také údaje o souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

(3) Přílohou společného souhlasu je dokumentace nebo projektová dokumentace.


5) § 15a odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.6)*Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.“.

37. V § 18c odst. 2 písm. d) se číslo „122“ nahrazuje číslem „119“.

38. V § 18c odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

39. V § 18c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) V případě, kdy podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje stavební povolení též povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje stavební povolení též povolení provádět stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

40. § 18h se včetně nadpisu zrušuje.

41. Nadpis § 18i zní:

„Kolaudační souhlas a rozhodnutí
(K § 122 a 122a stavebního zákona)“.

42. V § 18i se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Kolaudační rozhodnutí obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 2 též podmínky pro užívání stavby, které podle povahy stavby mohou obsahovat zejména

a)   podmínky vyplývající z obecných požadavků na výstavbu,
b)   podmínky pro odstranění drobných nedostatků skutečného provedení stavby zjištěných při kolaudačním řízení včetně určení přiměřené lhůty k jejich odstranění nebo
c)   podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů, a další povinnosti k zajištění ochrany veřejných zájmů.“.

43. V § 18q se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   zda stavebník u stavby financované z veřejného rozpočtu zajistil technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního právního předpisu.“.

44. V § 18s odst. 1 písm. b) bodě 9 se za slovo „stavebníka“ vkládají slova „(jméno, příjmení a její evidenční číslo)“.

45. Přílohy č. 1 až 10 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. Příloha č. 11 se zrušuje.

47. Příloha č. 12 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. Přílohy č. 14 a 15 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. Doplňuje se příloha č. 16, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1531 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1531 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Aktuální znění stavebního zákona se změnami, ke kterým došlo od ledna 2023 v souvislosti se zjednodušením podmínek pro instalaci obnovitelných zdrojů energie (zejména fotovoltaika – do 50 kW bez stavebního povolení nebo ohlášení). Od ledna také nabyly účinnosti změny vyhlášky o ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.