Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 44/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 23, ze dne 23. 3. 2018

44

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. března 2018

o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb pro oblasti, které od roku 2018 nesplňují podmínky pro vymezení oblastí se značným přírodním znevýhodněním2) (dále jen „přechodně podporovaná oblast“).

§ 2
Členění přechodně podporované oblasti

(1) Přechodně podporovaná oblast se člení na

a)   typ XOA a
b)   typ XOB.

(2) Katastrální území, která spadají do přechodně podporovaných oblastí podle odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3
Žadatel o poskytnutí platby

(1) O poskytnutí platby pro přechodně podporovanou oblast (dále jen „platba“) může požádat fyzická nebo právnická osoba, která

a)   je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a
b)   zemědělsky obhospodařuje v přechodně podporované oblasti nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.

(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b).

(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen „žadatel“) doručí Fondu žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3).

§ 4
Žádost o poskytnutí platby

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) obsahuje

a)   náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b)   seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje platbu, včetně
1. jejich výměry; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území jednoho typu přechodně podporované oblasti, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházejících se v příslušném typu přechodně podporované oblasti, a
2. zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu přechodně podporované oblasti,

c)   zákres dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a
d)   prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě.

(2) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3. V případě, že se zemědělská půda obsažená v žádosti žadatele nachází ve více než jednom typu přechodně podporované oblasti podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra k součtu jednotlivých typů přechodně podporovaných oblastí.

(3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, Fond platbu za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) sníží nebo žádost zamítne.

(4) Žádost může podat žadatel, kterému byla přiznána platba podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 5
Platba

(1) Platba je poskytována Fondem na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy, který se nachází v přechodně podporované oblasti.

(2) Fond platbu za příslušný kalendářní rok vypočte jako součin žadatelem obhospodařované výměry zemědělské půdy podle odstavce 3 v da-ném typu přechodně podporované oblasti a sazby uvedené v odstavci 4. Při výpočtu výše platby se zohlední pouze díl půdního bloku uvedený v žádosti.

(3) Platbu lze poskytnout na zemědělskou půdu, na které je v evidenci využití půdy veden druh zemědělské kultury

a)   travní porost; jde-li o zemědělskou půdu, která byla ke dni 30. září 2014 vedena v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost, nebo
b)   trvalý travní porost.

(4) Sazba na 1 ha zemědělské půdy uvedené v odstavci 3 činí

a)   v roce 2018
1. 70 EUR v oblasti typu XOA,
2. 56 EUR v oblasti typu XOB,

b)   v roce 2019
1. 47 EUR v oblasti typu XOA,
2. 38 EUR v oblasti typu XOB,

c)   v roce 2020
1. 25 EUR v oblasti typu XOA,
2. 25 EUR v oblasti typu XOB.

(5) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle odstavce 4 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.

(6) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti na katastrálním území uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, platba se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.

(7) Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha zemědělské půdy podle odstavce 3 nacházející se v přechodně podporované oblasti.

(8) Fond platbu vypočtenou podle odstavce 2 upraví tak, že přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout,

a)   300 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 10 %,
b)   500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 18 %,
c)   900 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 22 %,
d)   1 800 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 27 %, a
e)   2 500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 30 %.

(9) Fond pro účely úpravy výše platby podle odstavce 8 sčítá výměru zemědělské půdy podle § 5 odst. 3 tak, že stanoví výměru přechodně podporované oblasti typu XOA podle § 2 odst. 1 písm. a) a k této výměře připočte výměru přechodně podporované oblasti typu XOB podle § 2 odst. 1 písm. b).

§ 6
Podmínky poskytnutí platby

(1) Fond platbu poskytne v plné výši, jestliže

a)   žadatel zemědělsky hospodaří v přechodně podporované oblasti nejméně na 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3,
b)   žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č.  48/2017 Sb.,
c)   díl půdního bloku, na který je požadováno poskytnutí platby, je v evidenci využití půdy veden na žadatele minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku a zároveň se na tomto dílu půdního bloku nachází po celé uvedené období druh zemědělské kultury podle § 5 odst. 3 a
d)   žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost a trvalý travní porost, na kterou je požadováno poskytnutí platby v příslušném kalendářním roce, zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Fond platbu poskytne, jestliže žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“), a to nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3.

(3) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 2 se za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední evidence podle plemenářského zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě podle odstavce 4 nebo 5, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury podle § 5 odst. 3 obhospodařované tímto žadatelem k příslušnému dni kontrolního období.

(4) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za toto kontrolní období

a)   elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona a
b)   elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní, a obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.

(5) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 4, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak.

§ 7
Oznámení o převodu obchodního závodu

(1) Dojde-li po podání žádosti k převodu obchodního závodu podle čl. 8 nařízení Komise (EU) č. 809/2014, doručí nabyvatel oznámení o tomto převodu Fondu na formuláři vydaném Fondem nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy na nabyvatele.

(2) Fond nerozhodne o snížení nebo neposkytnutí platby, jestliže dojde k nesplnění podmínky uvedené v § 6 odst. 2, 4 nebo 5, pokud nesplnění této podmínky trvá nejvýše 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla zemědělská půda převedena v evidenci využití půdy na nabyvatele.

§ 8
Poskytnutí snížené platby

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3 obhospodařované žadatelem, sníží platbu o

a)   10 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu jednou,
b)   25 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu dvakrát, nebo
c)   50 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu třikrát.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti3) neuvedl veškerou plochu v souladu s čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a)   vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %5),
b)   vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %5), nebo
c)   vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %5).

§ 9
Neposkytnutí platby

(1) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel

a)   nesplnil podmínku uvedenou v § 6 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila alespoň jednou v kontrolním období méně než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhy zemědělské kultury podle § 5 odst. 3, nebo
b)   nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v § 6 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhy zemědělské kultury podle § 5 odst. 3.

(2) Fond dále platbu neposkytne na výměru nabytou podle § 7, pokud nabyvatel Fondu nedoručí oznámení o převodu obchodního závodu na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy.

§ 10
Vrácení platby

Fond rozhodne o vrácení platby nebo její části za příslušný kalendářní rok, zjistí-li, že žadatel, jemuž byla platba poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí.

§ 11
Společné ustanovení

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci6), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby podle § 8 až 10 se nepoužijí.

§ 12
Údaje rozhodné pro vymezení přechodně podporované oblasti

Údaji rozhodnými pro členění přechodně podporované oblasti jsou hranice katastrálních území platné k 31. prosinci 2012.

§ 13
Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 14
Posuzování zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost při změně hranic dílu půdního bloku

Za zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 5 odst. 3 písm. a) se považuje díl půdního bloku, na kterém byl v evidenci využití půdy veden druh zemědělské kultury travní porost ke dni 30. září 2014 z více než 50 %.

§ 15
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Milek v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 44/2018 Sb.

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 44/2018 Sb.

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č.  1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č.  1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č.  637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.
2) Čl. 31 odst. 5 nařízení (EU) č. 1305/2013.
3) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.  640/2014.
Čl. 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
4) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
5) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
6) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013, v platném znění.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

E-shop

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Tomáš Grygar - C. H. Beck

Tato publikace je věnována problematice řízení o přestupku právnické osoby, a to zejména z pohledu jeho specifik oproti řízení o přestupku osoby fyzické. V červenci 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který na rozdíl od předchozího ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.