Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 42/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 21, ze dne 13. 3. 2018

42

VYHLÁŠKA

ze dne 15. února 2018,

kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 327/2017  Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, se mění takto:

1. V § 1 písm. g) se slova „rozvrh hodin vzorového výukového dne, jedná-li se o prezenční formu vzdělávání“ nahrazují slovy „časový rozvrh vzdělávání“.

2. V § 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ , není-li v odstavci 2 nebo 3 stanoveno jinak“.

3. V § 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu podle § 5a“.

4. V § 1 písmeno j) zní:

„j)   učební plán, jehož obsahem je seznam tematických celků s určenou minimální hodinovou dotací a s minimálním celkovým počtem hodin výuky s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,“.

5. V § 1 písm. k) se slovo „předmětů“ nahrazuje slovy „tematických celků“ a slova „popřípadě jeho částí, pokud je na ně rekvalifikační program členěn,“ se zrušují.

6. V § 1 písmeno n) zní:

„n)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek podle rekvalifikačního programu (§ 4), doklady o jejím vzdělání a odborné praxi a její souhlas, že bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek (§ 4),“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

7. V § 1 písmeno o) zní:

„o)   jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti lektorů pro výuku jednotlivých tematických celků, údaje o jejich kvalifikaci a odborné a pedagogické praxi a jejich souhlas, že budou vykonávat lektorskou činnost,“.

8. V § 1 písm. q) se za slovo „osvědčení“ vkládají slova „o rekvalifikaci nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“.

9. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Je-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností stanoven jiným právním předpisem nebo připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, podle kterého právního předpisu se řídí způsob ověření získaných znalostí a dovedností a složení zkušební komise.

(3) Připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, že se způsob ověření získaných znalostí a dovedností řídí podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti nebo název autorizované osoby nebo autorizovaných osob, u kterých je zabezpečen, a jejich souhlas se zabezpečením.“.

10. V § 2 odst. 3 větě druhé se slovo „vzdělávání“ zrušuje.

11. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Vzdělávání v rekvalifikačním zařízení podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona se ukončuje úspěšným ověřením získaných znalostí a dovedností formou závěrečné zkoušky podle rekvalifikačního programu (dále jen „závěrečná zkouška“) nejpozději do 15 dnů po ukončení výuky, nestanoví-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností jiný právní předpis nebo nepřipravuje-li vzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu.“.
Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

12. V § 3 odst. 2 se slova „ukončení vzdělávání má účastník vzdělávání“ nahrazují slovy „vykonání závěrečné zkoušky podle § 4 má účastník“.

13. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a
Podmínky vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Neověřují-li se získané znalosti a dovednosti podle § 4, má účastník právo na vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, pokud absolvoval nejméně 80 % vzdělávání z celkové hodinové dotace vzdělávání podle rekvalifikačního programu.“.

14. V § 4 se za text „§ 1“ vkládá text „odst. 1“.

15. V § 4 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , v termínu stanoveném zkušební komisí, nejpozději však do 30 dnů po termínu řádné závěrečné zkoušky“.

16. V § 5 písm. d) se za slovo „příjmení,“ vkládají slova „případné akademické tituly a vědecké hodnosti,“.

17. V § 5 písmeno h) zní:

„h)   celkovou hodinovou dotaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu a hodinové dotace výuky podle jednotlivých tematických celků s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,“.

18. V § 5 se na konci textu písmene i) doplňují slova „podle § 4“.

19. V § 5 se na začátek písmene k) vkládají slova „jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a“ a za slova „komise a“ se vkládají slova „jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a“.

20. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

㤠5a
Náležitosti potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu obsahuje:

a)   údaje stanovené v § 5 písm. a) až h),
b)   údaj, že toto potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném ověření získaných znalostí a dovedností podle jiného právního předpisu,
c)   místo a datum vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu,
d)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a podpis fyzické osoby odpovědné za odbornou úroveň rekvalifikace podle § 1 odst. 1 písm. n) a podpis osoby, která je oprávněna jednat za rekvalifikační zařízení.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

E-shop

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Transferové ceny

Transferové ceny

Veronika Solilová, Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje tématu, které dosud nebylo v české právní literatuře samostatně zpracováno, přestože se nepochybně jedná o významnou součást práva duševního vlastnictví. Zeměpisná označení, která označují např. sýry Feta a Parmigiano Reggiano, víno Rioja a Budějovické pivo, jsou ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.