Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 39/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 20, ze dne 8. 3. 2018

39

VYHLÁŠKA

ze dne 2. března 2018,

kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhlášky č. 402/2006 Sb., vyhlášky č.  473/2006 Sb., vyhlášky č. 157/2008 Sb., vyhlášky č. 35/2012 Sb. a vyhlášky č. 46/2014  Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „pro zvláštní výživu“ zrušují.

2. Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:


1) Směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti, v platném znění.
Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely, v platném znění.
Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti.
Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES, ve znění směrnice Komise 2013/46/EU a nařízení Komise (ES) č. 1243/2008.
Směrnice Komise 2007/29/ES ze dne 30. května 2007, kterou se mění směrnice 96/8/ES, pokud jde o označování, reklamu a obchodní úpravu potravin pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti.
Směrnice Komise 2013/26/EU ze dne 8. února 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některé směrnice v oblasti bezpečnosti potravin a veterinární a rostlinolékařské politiky.
1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1609/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se na období dvou let povoluje uvedení na trh počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnice Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2014 o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách.“.

3. Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

4. V § 1 se odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 1c zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

5. V § 2 v úvodní části ustanovení se slova „pro zvláštní výživu“ zrušují.

6. V § 2 písmena a) až c) znějí:

„a)   počáteční a pokračovací kojenecká výživa a výživa malých dětí,
b)   obilné příkrmy a potraviny pro malé děti,
c)   náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti,“.

7. V § 2 se písmena e) a g) zrušují, dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e) a na konci tohoto písmene se čárka nahrazuje tečkou.

8. § 3 včetně nadpisu se zrušuje.

9. Nadpis části druhé zní: „POČÁTEČNÍ A POKRAČOVACÍ KOJENECKÁ VÝŽIVA A VÝŽIVA MALÝCH DĚTÍ“.

10. § 4 se zrušuje.

11. Nadpis § 5 zní: „Požadavky na složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy a výživy malých dětí“.

12. V § 5 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1e zní:

„(5) Na požadavky na čistotu látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce se obdobně použije přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví specifikace potravinářských přídatných látek1e).


1e) Nařízení Komise (EU) č. 231/2012, v platném znění.“.

13. V § 5 odst. 6 v úvodní části ustanovení se slova „nesmí obsahovat žádnou látku v takovém množství, aby ohrozila zdraví kojenců nebo malých dětí, zejména“ zrušují.

14. V § 5 odst. 6 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„a)   musí obsahovat potravinářské přídatné látky pouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o potravinářských přídatných látkách2),


2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, v platném znění.“.

15. V § 5 odst. 6 písm. e) se za slova „pro počáteční a“ vkládá slovo „pokračovací“.

16. Poznámka pod čarou č. 3a zní:


3a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.“.

17. Nadpis § 6 zní: „Označování počáteční a pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy malých dětí“.

18. V § 6 odst. 1 v úvodní části ustanovení se za slova „kojeneckou výživu“ vkládají slova „a mléčnou výživu malých dětí“.

19. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   „mléčná výživa pro malé děti“, jde-li o výživu pro malé děti vyrobenou výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka.“.

20. V § 6 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Na obalu počáteční a pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy pro malé děti se uvede“.

21. V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   u mléčné výživy pro malé děti informace o tom, že by potravina měla tvořit pouze součást smíšené a vyvážené stravy malého dítěte.“.

22. V § 6 odst. 4 se za slova „kojenecké výživy“ vkládají slova „a mléčné výživy pro malé děti“.

23. V § 6 odst. 5 se za slova „kojenecké výživy a“ vkládá slovo „mléčné“.

24. V § 6 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

25. V § 6 se odstavec 9 zrušuje.

26. Nadpis části třetí zní: „OBILNÉ PŘÍKRMY A POTRAVINY PRO MALÉ DĚTI“.

27. § 7 se zrušuje.

28. V § 8 odst. 1 se slova „a ostatní příkrmy“ nahrazují slovy „příkrmy a potraviny pro malé děti“.

29. V § 8 odst. 2 se slova „a ostatních příkrmů“ nahrazují slovy „příkrmů a potravin pro malé děti“.

30. V § 8 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Obilné příkrmy a potraviny pro malé děti“.

31. V § 8 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   musí obsahovat potravinářské přídatné látky pouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o potravinářských přídatných látkách2),“.

32. V § 8 odst. 3 písm. d) se slova „a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti“ nahrazují slovy „příkrmů a potravin pro malé děti“.

33. V § 8 odst. 3 písm. e) se slova „pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu“ zrušují a slova „a ostatní příkrmy“ se nahrazují slovy „příkrmy a potraviny pro malé děti“.

34. Nadpis § 9 zní: „Označování obilných příkrmů a potravin pro malé děti“.

35. V § 9 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Na obalu obilných příkrmů nebo potravin pro malé děti se uvede“.

36. V § 9 odst. 2 se slova „a ostatních příkrmů“ nahrazují slovy „příkrmů a potravin pro malé děti“.

37. Nadpis části 4 zní: „NÁHRADY CELODENNÍ STRAVY PRO REGULACI HMOTNOSTI“.

38. § 10 se zrušuje.

39. Nadpis § 11 zní: „Požadavky na náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti“.

40. V § 11 odst. 1 a 2 se slova „potravin pro redukční diety“ nahrazují slovy „náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti“.

41. V § 11 odst. 3 se slova „a další látky“ nahrazují slovy „ , aminokyseliny, karnitin a taurin, nukleotidy, cholin a inositol“ a slova „potravin pro redukční diety“ se nahrazují slovy „náhrad celodenní stravy pro redukci hmotnosti“.

42. Nadpis § 12 zní: „Označování náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti“.

43. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se označují slovy „náhrada celodenní stravy pro redukci hmotnosti“.“.

44. V § 12 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Na obalu náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se uvedou údaje“.

45. V § 12 odst. 2 písm. b) se za slovem „pokrm“ tečka nahrazuje čárkou a slova „U potravin upravených v § 10 odst. 1 písm. b) se dále uvedou v procentech údaje o vitaminech a minerálních látkách a jejich doporučených denních dávkách5),“ se včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušují.

46. V § 12 odstavec 3 zní:

„(3) Na obalu náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se uvede upozornění o tom, že

a)   „může u citlivých osob vyvolat projímavé účinky“, jestliže použití potraviny podle návodu výrobce vede k příjmu vícesytných alkoholů (polyolů) v množství více než 20 g denně,
b)   je nutné dodržovat dostatečný denní příjem tekutin,
c)   potravina zajišťuje veškeré základní živiny v potřebném množství na 1 den,
d)   potravina se nemá používat bez porady s lékařem déle než 3 týdny.“.

47. V § 12 odst. 4 se slova „pro redukční dietu“ nahrazují slovy „určené k náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti“.

48. V názvu části 5 se slovo „Dietní“ zrušuje.

49. V § 13 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

50. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Dietními potravinami“ nahrazují slovem „Potravinami“.

51. V § 13 odst. 2 se slova „odstavci 2“ nahrazují slovy „odstavci 1“.

52. V nadpisu § 14, v § 14 odst. 1, 2, 3, v nadpisu § 15 a v § 15 odst. 3 a 4 v úvodní části ustanovení se slovo „dietních“ zrušuje.

53. V § 14 odst. 3 se slova „a další látky“ nahrazují slovy „ , aminokyseliny, karnitin a taurin, nukleotidy, cholin a inositol“.

54. V § 15 odstavec 1 zní:

„(1) Součástí názvu potravin pro zvláštní lékařské účely musí být slova „potravina pro zvláštní lékařské účely“.“.

55. V § 15 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Na obalu potravin pro zvláštní lékařské účely se uvedou údaje“.

56. V § 15 odst. 4 písm. a) se slova „Dietní potravina“ nahrazují slovem „Potravina“.

57. Část 6 se včetně nadpisu zrušuje.

58. V § 22 odst. 1 písm. b) se slova „a ve kterých je přítomnost volné galaktózy vyloučena“ zrušují.

59. § 23 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní:

㤠23
Označování potravin s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózových

Kromě informací o potravinách stanovených nařízením o poskytování informací5) se na obalu potravin s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózových uvede informace o obsahu laktózy v gramech ve 100 g nebo 100 ml potraviny.


5) Nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění.“.

60. Část 12 se včetně nadpisu zrušuje.

61. V příloze č. 7 v tabulce u kritéria pro bílkoviny ve sloupci Poznámka se v písmenu D za slova „vysokým obsahem bílkoviny“ vkládají slova „ , a které jsou takto označeny“ a slovo „vyšší“ se nahrazuje slovem „nižší“.

62. Nadpis přílohy č. 8 zní: „Požadavky na základní složení potravin pro malé děti“.

63. Nadpis přílohy č. 9 zní: „Požadavky na identitu vitamínů, minerálních látek a dalších látek, které lze použít při výrobě obilných příkrmů a potravin pro malé děti“.

64. V nadpisu přílohy č. 10 se slova „a ostatních“ a „určených pro výživu kojenců“ zrušují a slova „malých dětí“ se nahrazují slovy „a potravin pro malé děti“.

65. V nadpisu přílohy č. 11 se slova „obilné a ostatní výživy jiné než obilné určené“ nahrazují slovy „obilných příkrmů a“, slova „pro výživu kojenců“ se zrušují a slova „malých dětí“ se nahrazují slovy „potravin pro malé děti“.

66. V nadpisu přílohy č. 12 se slova „obilné a ostatní výživě jiné než obilné určené“ nahrazují slovy „obilných příkrmech“, slova „pro výživu kojenců“ se zrušují a slova „malých dětí“ se nahrazují slovy „potravinách pro malé děti“.

67. Nadpis přílohy č. 15 zní: „Požadavky na složení náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti“.

68. V příloze č. 15 tabulka 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

69. V příloze č. 16 se v nadpisech tabulek 1, 2 a 3 slovo „dietních“ zrušuje.

70. V příloze č. 16 v tabulce 1 v bodech 1 až 3 a 5 až 7 se text „§ 13 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 13 odst. 1“.

71. V příloze č. 16 v tabulce 1 v bodu 4 se číslo „12“ nahrazuje číslem „13“.

72. Na konci textu poznámky pod čarou č. 7 se doplňují slova „ , v platném znění“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Mléčná výživa pro malé děti uvedená na trh nebo označená v souladu s vyhláškou č. 54/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, může být uváděna na trh až do vyčerpání jejích zásob.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin.
2. Vyhláška č. 330/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin.

Čl. IV
Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. V
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

E-shop

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Ondřej Mocek - C. H. Beck

Předkládaná monografie se věnuje rozboru právní úpravy odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou vadou výrobku v prostoru Evropské unie. První část monografie se týká procesu geneze tohoto odpovědnostního režimu na evropském kontinentu a jeho ideovým zdrojům, a to zejména v návaznosti ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Právo, etika a kmenové buňky

Právo, etika a kmenové buňky

Martin Šolc - Wolters Kluwer, a. s.

Výzkum kmenových buněk je jednou z nejslibnějších oblastí moderní biomedicíny. Pohled na výzkum kmenových buněk nemůže být kompletní bez propojení biologické, etické a právní perspektivy. Tato publikace je uceleným analytickým přehledem všech uvedených aspektů. Nejprve představuje ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol. - C. H. Beck

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.