Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 13/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 9, ze dne 29. 1. 2018

13

VYHLÁŠKA

ze dne 23. ledna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č.  225/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) se za slova „výkres ploch“ vkládají slova „ , koridorů“.

2. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   urbanistickou kompozicí cílevědomá skladba vybraných prostorů, částí urbánních a krajinných prvků za účelem vytváření a ochrany jejich vzájemných harmonických vztahů, například pohledových horizontů, panoramatu, urbanistických a pohledových os, průhledů, dominant, přiměřeného měřítka a proporcí.“.

3. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Úplné znění územně plánovací dokumentace obsahuje textovou a grafickou část územně plánovací dokumentace, ve znění platném po aktualizaci zásad územního rozvoje, změně územního plánu nebo regulačního plánu, a z odůvodnění koordinační výkres celého území kraje nebo celého území obce anebo celé plochy řešené regulačním plánem. V případě územního plánu pro vymezenou část území hlavního města Prahy úplné znění obsahuje textovou a grafickou část územního plánu, ve znění platném po změně územního plánu, a z odůvodnění koordinační výkres pro celou vymezenou část území hlavního města Prahy.

(3) Strojově čitelným formátem pro potřeby územně plánovací činnosti se rozumí formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury.“.

4. V nadpisu části druhé se za číslo „2“ vkládají slova „a § 29 odst. 3“.

5. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území“ zrušují.

6. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   rozbor udržitelného rozvoje území,“.

7. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno c), které zní:

„c)   údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území, další důležité dostupné informace a případně data vzniklá analýzou shromážděných informací (dále jen „databáze územně analytických podkladů“).“.

8. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnují

a)   zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území, to vše v členění zejména na
1. širší územní vztahy,
2. prostorové a funkční uspořádání území,
3. struktura osídlení,
4. sociodemografické podmínky a bydlení,
5. příroda a krajina,
6. vodní režim a horninové prostředí,
7. kvalita životního prostředí,
8. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství,
10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti,
11. ekonomické a hospodářské podmínky,
12. rekreace a cestovní ruch,
13. bezpečnost a ochrana obyvatel,
b)   zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území.“.

9. V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje

a)   zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území v členění zejména na
1. širší územní vztahy,
2. prostorové a funkční uspořádání území,
3. struktura osídlení,
4. sociodemografické podmínky a bydlení,
5. příroda a krajina,
6. vodní režim a horninové prostředí,
7. kvalita životního prostředí,
8. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství,
10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti,
11. ekonomické a hospodářské podmínky,
12. rekreace a cestovní ruch,
13. bezpečnost a ochrana obyvatel,
b)   vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území,
c)   určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.

(4) Databáze územně analytických podkladů je průběžně aktualizována a je tvořena sledovanými jevy podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Databáze územně analytických podkladů obcí je zpracována minimálně v rozsahu podle části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Databáze územně analytických podkladů kraje je zpracována podle přílohy č. 1 k této vyhlášce v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. Krajský úřad může poskytnout při zpracování databáze územně analytických podkladů součinnost úřadům územního plánování ve svém správním obvodu.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

10. V § 4 odst. 5 se slova „textovou část, grafickou část a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen „pasport údaje o území“). Textová část obsahuje popis údaje o území, grafická část obsahuje zobrazení údaje o území včetně použitého měřítka a legendy“ nahrazují slovy „textovou část, která zahrnuje popis údaje o území, a geografická data zpracovaná ve strojově čitelném formátu“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Poskytovatel údaje o území může údaje o území včetně pasportu údaje o území poskytnout úřadům územního plánování z důvodu efektivnosti prostřednictvím krajského úřadu, který o ně může požádat v rozsahu svého správního obvodu a následně je poskytnout úřadům územního plánování ve svém správním obvodu.“.

11. V § 4 odstavec 6 zní:

„(6) Grafická část územně analytických podkladů se zpracovává zpravidla v rámci pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů. Grafická část podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území územně analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zahrnující hodnoty kulturní, přírodní a civilizační, výkres limitů využití území a výkres záměrů na provedení změn v území. Grafická část rozboru udržitelného rozvoje území územně analytických podkladů obsahuje výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích (dále jen „problémový výkres“). Územně analytické podklady mohou být doplněny dalšími výkresy, schématy, tabulkami, grafy či kartogramy.“.

12. V § 6 odst. 1 větě druhé, § 13 odst. 1 větě druhé a § 19 odst. 1 větě druhé se slovo „Obsah“ nahrazuje slovy „Náležitosti obsahu“ a slova „je stanoven“ se nahrazují slovy „jsou stanoveny“.

13. V § 6 odst. 1 větě třetí se slova „obsah uvedený v příloze“ nahrazují slovem „příloha“.

14. V § 6 odst. 3 a § 13 odst. 4 se za slovo „Obsah“ vkládají slova „a struktura“ a slova „je stanoven“ se nahrazují slovy „jsou stanoveny“.

15. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Vyhotovení“ nahrazuje slovy „Úplné znění“ a slova „zahrnující právní stav po vydání poslední aktualizace zásad územního rozvoje, se“ se nahrazují slovy „se po vydání aktualizace zásad územního rozvoje“.

16. § 10 se zrušuje.

17. V nadpisu hlavy II se slova „§ 55 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 55 odst. 7“.

18. V § 13 odst. 1 větě třetí se slova „obsah uvedený v příloze“ nahrazují slovem „příloha“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pro územní plán hlavního města Prahy se struktura textové části územního plánu uvedená v příloze č. 7 použije přiměřeně, pokud z povahy věci nelze postupovat obdobně.“.

19. V § 13 odst. 2 se za větu první vkládají věty „Pro zvlášť rozsáhlá území lze výkres základního členění území a samostatné výkresy koncepce uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury vydat v měřítku 1 : 25 000. Pokud je územní plán s prvky regulačního plánu zpracován pro vymezenou část území obce, lze tuto část územního plánu vydat jako samostatný výkres v měřítku katastrální mapy.“.

20. V § 13 odst. 2 větě čtvrté se slova „nebo větším“ nahrazují slovy „ , případně v měřítku 1 : 50 000 nebo 1 : 25 000“.

21. V § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Vyhotovení“ nahrazuje slovy „Úplné znění“ a slova „zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního plánu, se“ se nahrazují slovy „se po vydání poslední změny územního plánu“.

22. V § 15 písm. d) se slova „prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a“ zrušují.

23. § 16 se zrušuje.

24. V nadpisu hlavy III se slova „K § 61 odst. 5, § 64 odst. 7 a § 66 odst. 6“ nahrazují slovy „K § 61 odst. 3, § 64 odst. 6 a § 66 odst. 5“.

25. V § 20 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Vyhotovení“ nahrazuje slovy „Úplné znění“ a slova „zahrnující právní stav po vydání poslední změny regulačního plánu, se“ se nahrazují slovy „se po vydání poslední změny regulačního plánu“.

26. Přílohy č. 1 až 5 včetně poznámek pod čarou č.  10 až 13 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. Přílohy č. 7 až 18 včetně poznámek pod čarou č. 14 až 16 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Územně analytické podklady pořízené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se nejpozději do nejbližší lhůty pro úplnou aktualizaci upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; do té doby se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny, u kterých bylo zahájeno řízení o návrhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů; při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace se upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným k věcně neměněným částem územně plánovací dokumentace se nepřihlíží. Do doby nejbližší aktualizace nebo změny vydané územně plánovací dokumentace, u které bylo zahájeno řízení o návrhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se její obsah posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Územně plánovací dokumentace vydaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která není zpracována v souladu s obsahem a strukturou vyžadovanou vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným k věcně neměněným částem územně plánovací dokumentace se nepřihlíží. Povinnost úpravy územně plánovací dokumentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se u jejího odůvodnění vztahuje pouze na koordinační výkres. Do doby nejbližší aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se její obsah posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

4. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zpracované přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

5. Registrační list územní studie, o které byla data vložena do evidence územně plánovací činnosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se do uplynutí lhůty pro ověření aktuálnosti této studie posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

6. Registrační list územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a jeho příloha, o kterých byla data vložena do evidence územně plánovací činnosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se do nejbližší aktualizace nebo změny této dokumentace posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.