Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 12/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 8, ze dne 24. 1. 2018

12

VYHLÁŠKA

ze dne 18. ledna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č.  357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012  Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb., vyhlášky č. 362/2014 Sb., vyhlášky č. 56/2016 Sb., vyhlášky č. 463/2016 Sb. a vyhlášky č. 233/2017 Sb., se mění takto:

1. § 1 a 1a včetně nadpisů znějí:

㤠1
Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví jednotné třídění příjmů a výdajů (dále jen „rozpočtová skladba“), které se uplatňuje

a)   v rozpočtech organizačních složek státu,
b)   při sledování plnění státního rozpočtu,
c)   při sledování tvorby a čerpání rezervního fondu organizačních složek státu,
d)   v rozpočtech státních fondů,
e)   při pohybech na účtech státních finančních aktiv,
f)   při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu,
g)   při plánovaných a skutečných pohybech na účtech rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“) a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti.

(2) Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje do jednotek třídění, kterými jsou povinny označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu a právnické osoby uvedené v odstavci 1 (dále jen „organizace“).

(3) Druhy a hlediska třídění příjmů a výdajů a systematiku jednotek tohoto třídění stanoví tato vyhláška.

(4) Názvy, číselné označení a náplně jednotlivých jednotek třídění stanoví v případě

a)   jednotek, které vyjadřují málo proměnlivé skutečnosti a kterými jsou jednotky podle § 3 odst. 1 až 6 a 8, příloha k této vyhlášce,
b)   jednotek, které vyjadřují skutečnosti měnící se často nebo skutečnosti vznikající z operativní činnosti správců kapitol státního rozpočtu1) (dále jen „správce kapitoly“) a kterými jsou jednotky podle § 3 odst. 7 a 9 až 12, Ministerstvo financí nebo tito správci.

(5) Náplně jednotek třídění se stanoví jen u těch jednotek, u nichž k určení, jaké příjmy, výdaje nebo přírůstky či úbytky stavů peněžních prostředků na bankovních účtech se na ně zařazují, nepostačuje jejich název.

§ 1a
Druhy třídění příjmů a výdajů a hlediska třídění

(1) Rozpočtová skladba obsahuje tato třídění příjmů a výdajů:

a)   odpovědnostní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního,
b)   druhové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového,
c)   odvětvové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového,
d)   konsolidační, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního,
e)   podkladové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu,
f)   prostorové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu,
g)   nástrojové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska původu jejich zdroje,
h)   doplňkové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům,
i)   programové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel,
j)   účelové, kterým je třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu,
k)   strukturní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty,
l)   transferové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů a půjčených prostředků.

(2) Podkladové, prostorové a nástrojové třídění tvoří třídění zdrojové (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich zdroje).“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje podle § 1 odst. 1, a to podle příjmových a výdajových druhů. Pro účely určení výdajového druhu se výdaje člení na výdaje na nákupy, kterými jsou výdaje, proti kterým stojí přímá protihodnota, transfery, kterými jsou výdaje, proti kterým přímá protihodnota nestojí, a půjčené prostředky. Výdaji na nákupy jsou výdaje na pořízení hodnot a náhrady. Výdaji na pořízení hodnot jsou výdaje na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv a náhradami jsou výdaje na úhradu vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot nebo na odškodnění újmy, která souvisí s činností organizace. Výdajovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí u výdajů na nákupy druh pořizovaných věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv nebo druh náhrady a u transferů a půjčených prostředků druh podpory, kterou transfer nebo půjčené prostředky představují, a druh příjemce této podpory. Příjmovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne, a v rámci něj u příjmů za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv, případně druh těchto věcí, služeb, prací, výkonů a práv a u příjmů z transferů a půjčených prostředků druh přijímané podpory nebo zdroj transferu nebo půjčených prostředků.“.

3. V § 2 odst. 6 větě první se za slova „státního rozpočtu“ vkládají slova „ , rezervních fondů organizačních složek státu“.

4. V § 2 odst. 7 větě první se slovo „nástrojového“ nahrazuje slovy „původu zdroje příjmů a výdajů“ a za slova „státního rozpočtu,“ se vkládají slova „rezervních fondů organizačních složek státu,“.

5. V § 2 odst. 10 větě první se zrušují slova „nebo mohou třídit“, ve větě třetí se slovo „rozhodne“ nahrazuje slovem „stanoví“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V ostatních případech rozhodne organizační složka státu o tom, zda a které své výdaje bude třídit z hlediska účelu rozpočtového přesunu.“.

6. V § 3 odst. 7 se slovo „nástrojového“ nahrazuje slovy „původu zdroje příjmů a výdajů“.

7. V § 3 odst. 9 větě třetí se slovo „zvláštního“ nahrazuje slovy „jiného právního“.

8. V § 3 odstavec 12 zní:

„(12) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů a půjčených prostředků se příjmy a výdaje člení na účelové znaky. Účelovými znaky jsou jednotlivé transfery a jednotlivá poskytnutí půjčených prostředků, které uvolňují ústřední orgány státní správy nebo jimi zřízené organizační složky státu, státní fondy, Národní fond a regionální rady. Čísla účelových znaků jsou pětimístná. První dvě místa označují kapitolu, Národní fond nebo státní fond, z jejichž rozpočtu se transfer nebo půjčené prostředky poskytují, a poslední tři místa kód dotačního titulu.“.

9. V § 3a se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2 a třetí jako odstavec 3.

10. V příloze v části B se za nadpis „B. Druhové třídění rozpočtové skladby“ vkládá nové ustanovení, které včetně nadpisu zní:

„Vymezení některých pojmů souvisejících s druhovým tříděním rozpočtové skladby

Pro účely zařazování příjmů a výdajů na položky rozpočtové skladby se

a)   veřejnými rozpočty ústřední úrovně rozumějí státní rozpočet, Národní fond a ostatní peněžní fondy organizačních složek státu a správců kapitol, peněžní fondy státních příspěvkových organizací (§ 54 až 57 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 53 až 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), peněžní fondy zdravotních pojišťoven (zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů), veřejných výzkumných institucí zřízených Českou republikou (§ 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.) a školských právnických osob zřízených ministerstvy, popřípadě společně s územním samosprávným celkem [§ 124 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.], státních fondů (zákony č. 388/1991 Sb., č. 211/2000 Sb., č. 104/2000 Sb., č. 256/2000 Sb. a č. 239/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 9 až 56 zákona č. 496/2012 Sb.), zvláštní účty podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění zákona č. 15/2012 Sb., zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti určený k zasílání peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí (§ 3 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) a peněžní fondy zdravotních pojišťoven (zákony č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), veřejných vysokých škol (§ 5 až 38 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), České televize (zákon č. 483/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Českého rozhlasu (zákon č. 484/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), České tiskové kanceláře (zákon č. 517/1992 Sb.), České národní banky (zákon č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), profesních komor s povinným členstvím (zákony č. 220/1991 Sb., č. 381/1991 Sb., č. 360/1992 Sb., č. 358/1992 Sb., č. 523/1992 Sb., č. 85/1996 Sb., č. 120/2001 Sb. a č. 417/2004 Sb. a § 31 až 36 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění zákona č. 334/2014 Sb.) a Rady pro veřejný dohled nad auditem (§ 37 až 40 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění zákona č. 334/2014 Sb.),
b)   veřejnými rozpočty územní úrovně rozumějí rozpočty a ostatní peněžní fondy obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací [§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.], veřejných výzkumných institucí [§ 23 odst. 1 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 342/2005 Sb., a § 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.] a školských právnických osob [§ 23 odst. 1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 562/2004 Sb., a § 124 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.],
c)   veřejnými rozpočty rozumějí veřejné rozpočty ústřední úrovně a veřejné rozpočty územní úrovně,
d)   běžnými výdaji rozumějí neinvestiční výdaje s výjimkou investičních transferů a investičních půjčených prostředků,
e)   kapitálovými výdaji rozumějí investiční výdaje, investiční transfery a investiční půjčené prostředky,
f)   neinvestičními výdaji rozumějí výdaje jiné než na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku,
g)   investičními výdaji rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku,
h)   neinvestičními transfery rozumějí transfery, které představují poskytnutí peněžních prostředků určených na neinvestiční výdaje,
i)   investičními transfery rozumějí transfery, které představují poskytnutí peněžních prostředků na investiční výdaje,
j)   neinvestičními půjčenými prostředky rozumějí peněžní prostředky půjčené na neinvestiční výdaje,
k)   investičními půjčenými prostředky rozumějí peněžní prostředky půjčené na investiční výdaje,
l)   dotací rozumí vydaný nebo přijatý transfer, který je jako dotace označen v právním předpise, na základě kterého se poskytuje, nebo v rozhodnutí nebo ve smlouvě, podle kterých se poskytuje. Dotace jsou intencionální (dotace ex ante), kompenzační (dotace ex post) a smíšené. Intencionálními dotacemi jsou dotace, které se poskytují na budoucí výdaje a vyúčtovávají se [§ 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 479/2003 Sb. a č. 128/2016 Sb., vyhláška č. 367/2015 Sb. a § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.], kompenzačními dotacemi jsou dotace, které se poskytují na výdaje nebo náklady již vynaložené a nevyúčtovávají se (§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb.), a smíšenými dotacemi jsou dotace, které se poskytují na budoucí výdaje i na výdaje nebo náklady již vynaložené (§ 4 odst. 5 věta druhá vyhlášky č. 367/2015 Sb.). Vydanou dotací není výdaj a přijatou dotací není příjem, který neodpovídá definici transferu podle § 2 odst. 2 této vyhlášky, i když je v příslušném právním aktu jako dotace označen. Výdaj, kterým se převádějí peněžní prostředky právnické nebo fyzické osobě k náhradě výdajů nebo nákladů, které vynaložila, a příjem, který k náhradě takových výdajů nebo nákladů dostává, je dotací jen v případě, že tyto výdaje nebo náklady vynaložila dobrovolně a že převedené peněžní prostředky jsou jako dotace v příslušném právním aktu označeny. V opačném případě není dotací ani jiným transferem, ale náhradou,
m)   transferem rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky, proti kterým nestojí přímá protihodnota (§ 2 odst. 2 této vyhlášky). Jsou jimi dotace, subvence, příspěvky, peněžité dary a jiné peněžní prostředky, které poskytuje jeden právní subjekt jinému bez přímé protihodnoty. Přímou protihodnotou se rozumí povinnost poskytovateli peněžních prostředků nebo jím jednotlivě určeným osobám něco dát, něco pro ně konat nebo vykonat, něčeho se vůči nim zdržet nebo něco od nich strpět nebo kvůli nim vynaložené nebo nazmar přišlé hodnoty nebo kvůli nim vzniklá újma. Rozumějí se jimi i peněžní prostředky převáděné mezi peněžními fondy téhož právního subjektu,
n)   půjčenými prostředky rozumějí návratné finanční výpomoci [§ 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a § 10a až 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.], peněžité zápůjčky (§ 2390 až 2394 občanského zákoníku), úvěry (§ 2395 až 2400 občanského zákoníku) a jiné peněžní prostředky, které poskytuje jeden právní subjekt jinému s tím, aby je po čase vrátil, případně s úroky, avšak bez další přímé protihodnoty,
o)   náhradou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené na úhradu vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot nebo na odškodnění újmy, která souvisí s činností organizace (§ 2 odst. 2 této vyhlášky). Náhrady jsou následné a paušální. Následné náhrady (náhrady ex post) jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k úhradě nedobrovolně vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot nebo k odškodnění újmy, která souvisí s činností poskytovatele náhrady (určené ke kompenzaci úbytku majetku nebo újmy), jestliže tyto hodnoty již vynaloženy byly nebo již nazmar přišly nebo újma již nastala a úhrada se poskytuje ve výši, v jaké byly vyčísleny. Paušální náhrady jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené ke kompenzaci úbytku majetku nebo újmy, poskytované zpravidla před jeho úbytkem nebo vznikem újmy (náhrady ex ante), které nejsou přesně odvozeny z výše tohoto úbytku nebo této újmy,
p)   zálohou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k částečné úhradě dluhu. Zálohy jsou nepovinné a povinné. Nepovinnou zálohou se rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění na dluh, který ještě nevznikl (budoucí nebo podmíněný dluh) (§ 1807 občanského zákoníku), nebo k částečnému splnění již vzniklého dluhu, nemá-li plátce povinnost je poskytnout. Povinnou zálohou se rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění na dluh, který vyplývá z platného a účinného právního aktu a jehož plná výše ještě není stanovena, například záloha na daň nebo záloha na úhradu dodávky, která ještě není ukončena nebo vyúčtována,
q)   splátkou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění již vzniklého dluhu, jehož výše se již nemá měnit, které má plátce povinnost poskytnout a které představují jen částečnou úhradu pořizované hodnoty,
r)   vratkou, nejde-li o vratku transferu, rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které poukazuje osoba, která je dostala neoprávněně, omylem nebo je v rozporu s původním účelem nebo úmyslem nemůže nebo nechce použít,
s)   přijatým transferem ze státního fondu rozumí transfer přijatý z bankovního účtu nebo pokladny státního fondu nebo z bankovního účtu nebo pokladny osoby, která jej ze státního fondu přijala s tím, že jej má převést, aniž by do právního vztahu mezi státním fondem a příjemcem transferu jakkoli vstupovala. To platí i pro jakýkoli jiný peněžní fond.“.

11. V příloze v části B se nad nadpis „Třída 1 – Daňové příjmy“ vkládá nadpis „Jednotky druhového třídění“.

12. V příloze v části B v náplních položek 1111, 1112 a 1113 se text „21a“ nahrazuje textem „16b“.

13. V příloze v části B v náplni položky 1121 se slova „ze zisku a kapitálových výnosů“ nahrazují slovy „z příjmů právnických osob“.

14. V příloze v části B v náplni položky 1227 na konci věty první se doplňují slova „ , ve znění zákona č. 139/2016 Sb.“ a věta druhá zní: „Je to poplatek z kinematografického představení, poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, poplatek z převzatého televizního vysílání a poplatek z vysílání reklamy.“.

15. V příloze v části B se doplňuje náplň podseskupení položek 137, která zní: „Na položky tohoto podseskupení patří příjmy správních úřadů z plateb od fyzických a právnických osob, které zákony, jež povinnost tyto platby provádět stanovily, nazývají »poplatek«, které zatěžují právní jednání těchto osob vůči správním úřadům nebo práva, která jim správní úřady na základě zákona udělily, a které nejsou správními poplatky (podseskupení položek 136).“.

16. V příloze v části B se za položku 1373 vkládá nová položka 1379, která zní:
„1379 Ostatní poplatky na činnost správních úřadů
Poplatky na činnost správních úřadů jiné než ty, které patří na předcházející položky tohoto podseskupení položek, například poplatek, který vybírá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední k přezkoumání úkonů zadavatele veřejné zakázky.“.

17. V příloze v části B v náplni položky 1521 se slova „podle § 2 až 4, 11, 12 a 15 až 21“ nahrazují slovy „podle § 2 až 4 a 11 a násl.“.

18. V příloze v části B v náplni položky 1522 se slova „podle § 5 až 7a, 11, 13 a 15 až 21“ nahrazují slovy „podle § 5 až 7a a 11 a násl.“.

19. V příloze v části B v náplni položky 1523 se slova „podle § 8 až 11 a 14 až 21“ nahrazují slovy „podle § 8 a násl.“.

20. V příloze v části B se doplňuje náplň třídy 2, která zní: „Nekapitálové příjmy jiné než z daní a podobných plateb a z transferů (nekapitálové příjmy s přímou protihodnotou). Jsou to zejména příjmy z občanskoprávních vztahů, kterými jsou příjmy organizace za to, že splnila nebo splní povinnost něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět (§ 1789 občanského zákoníku) ve prospěch toho, kdo platí, nebo jím jednotlivě určených osob. Na položky třídy 2 patří i příjmy splátek půjčených prostředků, příjmy trvale nebo dočasně nezařaditelné, příjmy zařazené druhotně (příjmy z aktivace investic ve vlastní režii a kursové rozdíly v příjmech), soudní poplatky, příjmy nespotřebovaných částí transferů, které organizace poskytla příjemci na nějaký účel s tím, že po dosažení účelu má zbylou část transferu vrátit (vratky transferů), příjmy z veřejnoprávních vztahů kromě příjmů z daní a podobných plateb a z transferů (například příjmy z odvodů příspěvkových organizací), příjmy inkasované neoprávněně, příjmy za udělení práva čerpat přírodní zdroje, příjmy sdílené s Evropskou unií a ostatní nekapitálové příjmy s přímou protihodnotou.“.

21. V příloze v části B v názvech položek 2132 a 3112 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

22. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 214 větě třetí se slova „ve znění zákonů č. 56/2006 Sb. a č. 230/2008 Sb.“ nahrazují slovy „ve znění zákonů č. 56/2006 Sb., č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.“.

23. V příloze v části B v náplni položek 2140, 2147, 2148, 2149, 5145, 5147 a 5148 se slova „ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“ nahrazují slovy „ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.“.

24. V příloze v části B v názvu podseskupení položek 222 se zrušují slova „předchozích let“.

25. V příloze v části B v náplni položky 2221 se věta první nahrazuje větou „Příjmy poskytovatelů transferů z jejich vratek, jimiž jsou části transferů, které jejich příjemci na stanovený účel nespotřebovali a poskytovatelům je vracejí.“.

26. V příloze v části B se text za položkou 2221 začínající slovy „Veřejnými rozpočty územní úrovně se pro účely rozpočtové skladby rozumějí“ a končící větou „Veřejnými rozpočty se rozumějí veřejné rozpočty ústřední úrovně a veřejné rozpočty územní úrovně.“ zrušuje.

27. V příloze v části B v náplni položky 2321 v odstavci 3 a v náplni položky 3121 v odstavci 2 se slova „ve znění zákona č. 160/2013  Sb.“ nahrazují slovy „ve znění zákonů č. 160/2013 Sb. a č. 293/2017 Sb.“.

28. V příloze v části B v náplni položky 2324 v odstavci 11 se za slova „o státní službě“ doplňují slova „ , podle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Zpětné proplacení této částky státním zaměstnancům podle § 35 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb., zařadí zaměstnavatel na položku 5192 (odstavec 17 její náplně).“ a na konci náplně se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Na položku 2324 patří též přijetí částky určené k veřejně prospěšným účelům od obviněného z přestupku, kterou složil, aby mohla být schválena dohoda o narovnání mezi ním a osobou přestupkem poškozenou [§ 87 odst. 1 písm. d) a odstavce 2 a 4 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich].“.

29. V příloze v části B v náplni položky 2329 se čísla odstavců zvyšují o jednu, na začátek náplně se vkládá odstavec 1 ve znění „(1) Jiné nedaňové příjmy než příjmy ostatních položek třídy 2.“ a na konci náplně se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Na položku 2329 patří i příjmy organizace od subjektu, od nějž přebírá povinnosti a ten jí za to platí, zejména přebírá-li od něj dluh (§ 1888 až 1894 občanského zákoníku), nejsou-li to povinnosti, příjem za jejichž splnění patří na jiné položky třídy 2, a příjmy organizace od subjektu, který od ní přebírá práva a za ta platí, zejména postupuje-li mu organizace pohledávku (§ 1879 až 1887 občanského zákoníku), nejsou-li to práva, příjem za jejichž uplatnění patří na jiné položky třídy 2.“.

30. V příloze v části B v náplni položky 2512 větě první se slovo „čtvrtiny“ nahrazuje slovem „pětiny“ a ve větě druhé se slova „tři čtvrtiny“ nahrazují slovy „čtyři pětiny“, slovo „čtvrtinu“ slovem „pětinu“ a slova „rozhodnutí Rady č. 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství“ slovy „rozhodnutí Rady č. 2014/335/EU, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropské unie“.

31. V příloze v části B v náplni položky 3209 věta druhá zní: „Jsou to zejména příjmy z prodeje cenných papírů (§ 514 až 544 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník) mimo akcie [§ 256 až 285 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)] a dluhopisy (zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).“.

32. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 4119, která zní: „Například příjmy Probační a mediační služby (§ 1 zákona č. 257/2000  Sb.) z převodů ze zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti (§ 3 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) podle § 7 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb.“.

33. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 413 v odstavci 1 se slova „Patří sem“ nahrazují slovy „Výjimkou jsou převody v případě, že převáděná částka je z bankovního účtu peněžního fondu, z kterého se převod uskutečňuje, odepsána v jednom roce a na bankovní účet peněžního fondu, do kterého se převod uskutečňuje, připsána až v roce následujícím. V tom případě se odepsání zařadí na položku 5350 a připsání na položku 4140. Na položky podseskupení 413 patří“.

34. V příloze v části B náplň položky 4132 zní: „Patří sem převody z peněžních fondů, které ne-podléhají rozpočtové skladbě, nepatřící na položku 4131, například příjmy z převodů z fondu cizích prostředků nebo příjmy Ministerstva spravedlnosti z převodů ze zvláštního účtu určeného k zasílání peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí (§ 3 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) podle § 7 odst. 2 a § 12 odst. 2 zákona č. 59/2017 Sb.“.

35. V příloze v části B v náplni položky 4155 větě druhé se zrušuje slovo „tří“, za slovy „(č. 35/2005 Sb. m. s.)“ se spojka „a“ nahrazuje čárkou a za slova „(č. 65/2008 Sb. m. s.),“ se vkládají slova „memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru na období 2014 - 2021 mezi Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou (č. 59/2017 Sb. m. s.) a memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska na období 2014 - 2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou (č. 60/2017 Sb. m. s.),“.

36. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 4229, která zní: „Na tuto položku se zařazují například dotace od dobrovolných svazků obcí.“.

37. V příloze v části B v náplni položky 4234 větě první se za slovy „č. 35/2005 Sb. m. s.“ spojka „a“ nahrazuje čárkou a za slova „č. 65/2008  Sb. m. s.“ se vkládají slova „ , č. 59/2017 Sb. m. s. a č. 60/2017 Sb. m. s.“.

38. V příloze v části B v náplni třídy 5 v odstavci 6 se text „580 a 581“ nahrazuje textem „1982 až 1992“, v odstavci 10 se za slovo „Transfery“ vkládají slova „a půjčené prostředky“ a zrušují se slova „ , zda jsou nenávratné nebo návratné“ a na konci náplně se doplňují odstavce 18 až 21, které znějí:

„(18) Výdaj, který se uskutečnil podle cizího práva, se zařadí na položku, na kterou by se zařadil výdaj uskutečněný podle stejného nebo podobného institutu českého práva, nestanoví-li rozpočtová skladba jinak.

(19) Pro běžné i kapitálové výdaje platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na tom, byly-li provedeny přes prostředníka, s výjimkou transferů poskytovaných prostřednictvím krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí jimi zřízeným příspěvkovým organizacím (k tomu náplně seskupení položek 52 a položek 5336 a 6356). Prostředníkem se pro účely rozpočtové skladby rozumí subjekt, kterému plátce předává peněžní prostředky a pověřuje ho, aby je předal příjemci. Prostředníky jsou subjekty, k jejichž činnosti patří zprostředkovávání plateb, zejména poskytovatelé platebních služeb [§ 1 písm. c) a § 3 a 5 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku] a pošta [§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012  Sb.], a organizační složky státu nebo právnické osoby, jimž ukládá zákon, že určité platby mají zprostředkovávat (§ 16 odst. 1, § 19 odst. 2 a § 44a odst. 1, 2, 3 a 13 rozpočtových pravidel, § 28 odst. 15 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), nebo s nimiž zprostředkování určitých plateb organizace dohodne. Prostředník jedná podle pokynů plátce a nerozhoduje, jaké osobě jakou peněžní částku poukáže, doručí nebo jinak předá.

(20) Výdaje na zálohy, závdavky (§ 1808 a 1809 občanského zákoníku) a splátky se zařazují na stejnou položku jako ostatní platby k úhradě téhož dluhu.

(21) Vydává-li organizace peněžní prostředky na základě právního aktu jiného právního subjektu nebo jiné organizační složky státu (například je vydává podle smlouvy uzavřené jiným právním subjektem nebo jinou organizační složkou státu nebo podle rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného jiným orgánem veřejné správy), zařadí takový výdaj na položku, která odpovídá tomuto právnímu aktu, a to bez ohledu na to, je-li takový postup v souladu se zákonem [například poskytování finančních příspěvků ze státního rozpočtu na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 501/2012  Sb., § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 501/2012 Sb. a č. 357/2014 Sb., a nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., č. 51/2015 Sb. a č. 209/2016  Sb., o jejichž poskytnutí rozhodují podle § 46 odst. 4 a § 48a odst. 2 písm. i) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 186/2006  Sb. a č. 501/2012 Sb., a § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 357/2014 Sb., s výjimkou poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích v působnosti Ministerstva obrany, ale podle § 2 odst. 4 věty druhé nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 51/2015 Sb., je vyplácí Ministerstvo zemědělství] nebo protiprávní (například proplacení faktury, kterou dodavatel předložil organizační složce státu, za dodávku, o které s ním tato organizační složka státu uzavřela smlouvu, jinou organizační složkou státu), i bez ohledu na to, byla-li by vydávající organizace k takovému právnímu aktu oprávněná.“.

39. V příloze v části B se text za náplní třídy 5 začínající slovy „Běžnými výdaji se pro účely rozpočtové skladby rozumějí“ a končící slovy „podle nichž se poskytuje.“ zrušuje.

40. V příloze v části B se za položku 5027 vkládá nová položka 5028, která zní:
„5028 *Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů
Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a vojákům z povolání podle § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.“.

41. V příloze v části B v náplni položky 5041 v odstavci 3 větě poslední se zrušují slova „§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. ledna 2014“ a odstavec 5 nově zní a doplňují se odstavce 6 až 10, které znějí:

„(5) Na tuto položku patří platby výkonným umělcům, jejich společným zástupcům, kolektivním správcům majetkových práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (§ 95 a násl. autorského zákona) a v případě, že majetková práva výkonných umělců (§ 71 autorského zákona) vykonávají jiné osoby (§ 26, 58 a 74 autorského zákona), těmto osobám za oprávnění k užití jejich uměleckých výkonů, zaznamenaných na audiálních nebo audiovizuálních médiích nebo vysílaných či jinak sdělovaných veřejnosti (§ 71 odst. 2 autorského zákona).

(6) Na položku 5041 se zařazují i platby výrobcům zvukových záznamů (§ 75 autorského zákona), osobám, na které byla jejich práva k jejich zvukovým záznamům (§ 76) převedena (§ 76 odst. 5), a kolektivním správcům majetkových práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (§ 95 a násl.) za udělení oprávnění tyto záznamy užít (§ 76 odst. 2).

(7) Na položku 5041 se zařazují i platby výrobcům zvukově obrazových záznamů (§ 79 autorského zákona), osobám, na které byla jejich práva k jejich zvukově obrazovým záznamům (§ 80) převedena (§ 80 odst. 4), a kolektivním správcům majetkových práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (§ 95 a násl.) za udělení oprávnění tyto záznamy užít (§ 80 odst. 2).

(8) Na položku 5041 patří veškeré platby organizací, které jsou uživatelkami autorských děl nebo jiných předmětů autorskoprávní ochrany nebo které jsou povinny platit odměnu podle autorského zákona (§ 95 odst. 4 autorského zákona), kolektivním správcům majetkových práv autorských a práv s právem autorským souvisejících [§ 95 až 104b zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákonů č. 102/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb.], například zapsaným spolkům OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Dilia, divadelní, literární, audiovizuální agentura, Intergram, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, a Gestor - ochranný svaz autorský, s výjimkou plateb majících povahu vydání bezdůvodného obohacení (ty patří na položku 5909).

(9) Na položku 5041 se zařazují výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl s výjimkou počítačových programů a databází, uměleckých výkonů, vynálezů, odrůd rostlin a jiného cizího nehmotného majetku; nezařazují se na ni výdaje na jejich konzumaci, kterou se rozumí jejich vnímání lidskými smysly a použití nebo používání hmotných věcí, které jsou jejich nosiči (například stavby, nástroje a jiné podobné potřeby navržené výtvarnými umělci, jídlo připravené tvůrčím způsobem nebo podle receptů majících povahu autorských děl, věcí vyrobených s použitím vynálezu, rostlin vypěstovaných z osiva nebo sadby získaných od držitelů šlechtitelských práv k odrůdám těchto rostlin nebo od osob, které získaly jejich souhlas k využívání těchto odrůd). Konzumací uměleckých výkonů je sledování přímo prováděných i vysílaných či jinak sdílených živých uměleckých výkonů (§ 67 odst. 1 autorského zákona). Konzumací autorských děl je zejména čtení literárních a vědeckých děl, poslech audiálních (zvukových) záznamů literárních a vědeckých děl, děl hudebních, dramatických a hudebně dramatických, sledování audiovizuálních (zvukově obrazových) záznamů takových děl, děl kinematografických a jiných audiovizuálních, děl výtvarných a architektonických, poslech nebo jiné sledování literárních a vědeckých děl nezaznamenaných na technický nosič (přednášek), sledování výtvarných a jiných autorských děl, práce a jiné činnosti s použitím počítačových programů případně spojené se sledováním audiálních nebo audiovizuálních děl (například hraní počítačových her). Výdaje na konzumaci cizího nehmotného majetku se zařazují na položky podle toho, jakým způsobem se získává k němu přístup, například výdaje na pořízení tištěných knih obsahujících autorská díla patří na položku 5136, výdaje na možnost seznámit se s informacemi majícími povahu autorského díla jiným způsobem než pořízením hmotných věcí, v nichž převažuje hmotná podstata, na položku 5169, a to včetně vstupenek na umělecká a podobná vystoupení, na filmová či divadelní představení nebo na výstavy a včetně plateb za umělecká a podobná vystoupení uskutečněná podle smluv o dílo s nehmotným výsledkem (§ 2631 až 2635 občanského zákoníku), výdaje na platby umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich vystoupení uskutečněná podle dohod o provedení práce (§ 75 zákoníku práce) na položku 5021 a výdaje na pořízení obrazů, soch a jiných předmětů, které mají povahu autorského díla, na položku 6127.

(10) Při zařazení výdajů na položku 5041 nerozhoduje cena, za niž se oprávnění užít nehmotný majetek pořizuje, doba použitelnosti tohoto majetku ani doba trvání oprávnění, je-li kratší než doba použitelnosti majetku.“.

42. V příloze v části B v náplni položky 5042 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 3 a třetí jako odstavec 4 a za odstavec 1 se vkládá odstavec 2, který zní:

„(2) Na položku 5042 se zařazují také platby pořizovatelům databází za udělení oprávnění k výkonu práva na vytěžování nebo zužitkování obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části (§ 90 autorského zákona).“.

43. V příloze v části B se za položku 5051 vkládá nové podseskupení položek 506, které zní:
„506 Mzdy podle cizího práva
5061 Mzdy podle cizího práva
Na položku 5061 se zařazují výdaje na mzdy a jiné odměny za závislou práci vyplácené podle pracovních a podobných smluv uzavřených podle cizího práva. Jsou to zejména mzdy a jiné odměny za závislou práci, které vyplácejí české zastupitelské úřady [§ 4 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)] podle pracovních a podobných smluv uzavřených podle práva zemí, v nichž působí (§ 45 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb.). Na tuto položku se zařazují také platby orgánům státu, podle jehož práva byla pracovní nebo podobná smlouva uzavřena a které odpovídají platbám českým orgánům ke splnění povinnosti zaměstnavatele uhradit za zaměstnance daň z příjmů fyzických osob, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.“.

44. V příloze v části B název podseskupení položek 512 zní: „Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem“.

45. V příloze v části B se za položku 5122 vkládá nová položka 5123, která zní:
„5123 Podlimitní technické zhodnocení
Na položku 5123 patří výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to i drobného), které nepřesahují v každém jednotlivém případě 40 000 Kč (podlimitní technické zhodnocení, k tomu odstavec 6 náplně položky 5171).“.

46. V příloze v části B v náplni položky 5132 se na konci doplňují slova „[§ 101 až 108 zákoníku práce, § 113 písm. a) zákona o státní službě a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků]“.

47. V příloze v části B v náplni položky 5137 se věta druhá zrušuje.

48. V příloze v části B v náplni položky 5139 v odstavci 2 se věta druhá zrušuje.

49. V příloze v části B v náplni položky 5145 větě druhé se slova „ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“ nahrazují slovy „ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.“.

50. V příloze v části B v názvu položky 5162 se slova „telekomunikací a radiokomunikací“ nahrazují slovy „elektronických komunikací“ a v náplni ve větě první se slovo „Úhrady“ nahrazuje textem „Na tuto položku se zařazují platby účastníků trhu v oblasti elektronických komunikací [§ 2 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)] podle smluv uzavřených s podnikateli poskytujícími veřejně dostupné služby elektronických komunikací o poskytování těchto služeb (§ 63 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Patří na ni úhrady“.

51. V příloze v části B náplň položky 5163 zní:

„Na tuto položku se zařazují výdaje podle smluv týkajících se bankovních, úvěrových, platebních nebo pojistných služeb, penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření, směny měn, vydávání elektronických peněz a poskytování investičních služeb nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.“.

52. V příloze v části B v náplni položky 5168 v odstavci 2 se za slova v závorce „ty patří na položky“ vkládají slova „5179 a 6119 a výdaje na pořízení počítačových programů a databází jakožto nehmotného majetku na položky“.

53. V příloze v části B v náplni položky 5169 se na konci doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Na položku 5169 patří také výdaje na očkování [§ 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 298/2011 Sb., § 103 odst. 1 písm. c), d) a e) zákoníku práce, § 113 písm. a) zákona o státní službě a § 38 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci]. Platba zaměstnanci k náhradě výdajů, které vynaložil na očkování, patří na položku 5192.“.

54. V příloze v části B v náplni položky 5171 v odstavci 6 větách deváté a poslední se číslo „5137“ nahrazuje číslem „5123“.

55. V příloze v části B v náplni položky 5173 se v odstavci 3 zrušují slova „rozpočtů územních samosprávných celků“ a na konci náplně se doplňuje nový odstavec 7, který zní:

„(7) Na tuto položku se zařazují i náhrady jízdních výdajů a výdajů za ubytování a náhrady výdajů spojených s přepravou osobních věcí podle § 5 a 6 nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb. a č. 536/2005 Sb., poskytované zaměstnancům, kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště [§ 189 odst. 6 písm. c) a d) zákoníku práce], a odpovídající náhrady poskytované národním expertům (§ 67a odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.).“.

56. V příloze v části B se položka 5177 zrušuje.

57. V příloze v části B v náplni položky 5178 se text „§ 489 a n. obchodního zákoníku.“ nahrazuje textem „smluv o finančním leasingu. Položku nepoužijí organizační složky státu (§ 12 odst. 8 zákona č. 219/2000  Sb., ve znění zákonů č. 140/2006 Sb. a č. 51/2016 Sb.).“.

58. V příloze v části B v náplni položky 5179 v odstavci 18 větě třetí se text „5229, 5629, 6329 a 6429“ nahrazuje textem „5222, 5622, 6322 a 6422“ a odstavec 12 zní:

„(12) Patří na ni i úplaty obchodníkům s cennými papíry (§ 5 až 20 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) nebo jiným osobám podle smluv o úschově cenných papírů (§ 2409 až 2414 občanského zákoníku) a obstaravatelských a zprostředkovatelských smluv (§ 2430 až 2470 a 2483 až 2520 občanského zákoníku) o cenných papírech, například smluv o obstarání nebo obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů a o jejich správě nebo obhospodařování.“.

59. V příloze v části B se za položku 5184 vkládá nová položka 5185, která zní:
„5185 Převody do elektronických peněženek
Na tuto položku se zařazují převody z bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě do elektronických peněženek a jiných prostředků pro uchovávání elektronických peněz [§ 2 odst. 1 písm. c) a § 4 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku]. Poplatek vydavateli elektronických peněz (§ 66 až 106 zákona č. 370/2017 Sb.) za převod patří na položku 5163.“.

60. V příloze v části B v náplni položky 5191 v odstavci 1 se věta druhá nahrazuje větou „Nerozhoduje, zda se sankce platí na základě soukromoprávních předpisů (jako např. úroky z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. či smluvní pokuta podle § 2048 až 2052 občanského zákoníku) či předpisů veřejnoprávních (jako např. penále podle § 18 a 19 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákonů č. 161/1993 Sb., č. 59/1995 Sb., č. 48/1997 Sb., č. 127/1998 Sb., č.  176/2002 Sb. a č. 189/2006 Sb.), ale jen na tom, komu se platí.“.

61. V příloze v části B v náplni položky 5192 v odstavci 7 větě druhé se slova „majetkové újmy osobám dotčeným mimořádným rostlinolékařským opatřením podle § 76 odst. 8 zákona o rostlinolékařské péči (zákona č. 326/2004  Sb. ve znění pozdějších předpisů),“ nahrazují slovy „nákladů a ztrát, které vznikly osobám dotčeným mimořádným rostlinolékařským opatřením podle § 76 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 246/2011 Sb. a č. 279/2013 Sb., nebo“, v odstavci 8 se na konci věty druhé doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů, poskytované zaměstnancům, kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště [§ 189 odst. 6 písm. b) zákoníku práce], a odpovídající náhrady poskytované národním expertům (§ 67a odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.)“, v odstavci 11 se zrušují slova „č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014“ a slova „č. 13/2014, v platném znění“ a za slova „s regulovanými cenami,“ se vkládají slova „platný pro příslušný rok a“ a na konci náplně se doplňují odstavce 17 až 26, které znějí:

„(17) Na tuto položku se zatřiďují platby státním zaměstnancům podle § 35 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb., kterými se jim hradí výdaje, které měli podle odstavce 3 téhož paragrafu věty za středníkem k úhradě nákladů na vykonání úřednické zkoušky (kterými se jim hradí výdaje ve výši podle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky).

(18) Na položku 5192 se zatřiďují také výdaje na peněžité vyrovnání vyplácené bývalému zaměstnanci podle § 310 odst. 1 zákona č. 262/2006  Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., v době, kdy má povinnost zdržet se výdělečné činnosti, která by mohla mít nepříznivý vliv na činnost organizace nebo její výsledky (kdy má zákaz konkurence), a výdaje na peněžité vyrovnání téhož druhu vyplácené bývalému státnímu zaměstnanci podle § 83 odst. 5 zákona č.  234/2014 Sb., o státní službě.

(19) Na položku 5192 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 37 odst. 7 věta za středníkem zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům [§ 47 odst. 4 a § 48 odst. 1 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákonů č. 320/2002  Sb., č. 149/2003 Sb., č. 1/2005 Sb. a č. 186/2005 Sb.] na to, aby mohly vlastníkům lesa, kteří mají ustanovené lesní hospodáře (§ 37 odst. 6 téhož zákona), poskytovat peněžní prostředky na to, aby mohli těmto hospodářům za jejich činnost platit náhrady nákladů podle vyhlášky č. 423/2011 Sb. Kraje je přijmou minusem na položce 5192 a poukážou vlastníkům lesa na této položce plusem. Vlastníci lesa, jsou-li jimi obce, je také přijmou minusem na položce 5192 a plusem na této položce je vyplatí lesním hospodářům.

(20) Na položku 5192 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 26 odst. 2 věta za středníkem zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům [§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 1/2005 Sb.] na to, aby mohly obcím, které jsou orgány státní správy lesů [§ 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995  Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.], hradit náklady, které tyto obce vynaložily na zpracování lesních hospodářských osnov (§ 25 zákona č. 289/1995 Sb.) příslušnými osobami (§ 26 odst. 1 téhož zákona). Kraje je přijmou minusem na položce 5192 a poukážou obcím na této položce plusem. Obce je přijmou na položce 2324 a částky poukazované příslušným osobám za zpracování osnov zařadí na položku 5169.

(21) Na položku 5192 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 24 odst. 2 věta třetí zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům (§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 1/2005 Sb.) na to, aby mohly obcím s rozšířenou působností (§ 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002  Sb.) poskytovat peněžní prostředky na to, aby mohly poskytovat vlastníkům lesa, kteří byli povinni podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov vysadit meliorační a zpevňující dřeviny (§ 24 odst. 2 věta druhá a § 25 odst. 3 věta první zákona č. 289/1995 Sb.) částečné úhrady zvýšených nákladů na tuto výsadbu podle § 2 vyhlášky č. 80/1996 Sb. Kraje tyto úhrady přijmou minusem na položce 5192 a poukážou obcím s rozšířenou působností na této položce plusem. Stejně tak obce s rozšířenou působností je od krajů přijmou minusem na položce 5192 a poukážou vlastníkům lesa na této položce plusem.

(22) Na položku 5192 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 35 odst. 1 věta třetí a odstavec 3 věta první zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům (§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 1/2005 Sb.), které uložily vlastníkům lesa provést opatření k melioraci nebo hrazení bystřin nebo činnost k předcházení nebezpečí lavin, vzniku svahových sesuvů a strží, povodňových vln a odstraňování následků živelních pohrom [§ 48a odst. 1 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 186/2006  Sb.], aby mohly těmto vlastníkům hradit náklady, které na tato opatření nebo činnost vynaložili. Kraje tyto úhrady přijmou minusem na položce 5192 a poukážou vlastníkům lesa na této položce plusem.

(23) Na položku 5192 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 11 odst. 3 a § 35 odst. 4 věta druhá zákona č. 289/1995  Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům na to, aby mohly poskytovat vlastníkům lesa, kteří byli povinni strpět, aby se jejich pozemků užilo k přípravě, budování nebo údržbě zařízení meliorací a hrazení bystřin (§ 35 odst. 4 věta první zákona č. 289/1995 Sb.), náhrady majetkové újmy vzniklé v důsledku omezení výnosu nebo jiného užitku z těchto pozemků. Kraje tyto náhrady přijmou minusem na položce 5192 a poukážou vlastníkům lesa na této položce plusem.

(24) Na položku 5192 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 11 odst. 3 a § 36 odst. 3 věta druhá a odstavec 4 věta druhá zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům, které rozhodly [§ 48a odst. 1 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 186/2006  Sb.] o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkům lesů z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.), je-li povinným subjektem Česká republika, na to, aby mohly těmto vlastníkům lesa poskytovat náhrady zvýšených nákladů způsobených těmito omezeními podle § 2 a 3 vyhlášky č. 80/1996 Sb. Kraje tyto náhrady přijmou minusem na položce 5192 a poukážou vlastníkům ochranných lesů a lesů zvláštního určení na této položce plusem.

(25) Na položku 5192 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu (§ 45 odst. 1 věta druhá zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015  Sb.) krajům [§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)] na to, aby poskytovatelům zdravotních služeb vyplácely náhrady nákladů spojených s činností k ochraně před vznikem a šířením infekčních onemocnění a k omezení jejich výskytu (§ 45 odst. 1 věta první zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákonů č. 320/2002  Sb., č. 392/2005 Sb. a č. 375/2011 Sb., a vyhláška č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění). Kraje je přijmou minusem na položce 5192 a plusem na této položce je vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb.

(26) Na položku 5192 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů na úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáváním nepoužitelných léčiv osobám podle § 88 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb. a s jejich odstraňováním těmito osobami [§ 89 odst. 2 věta druhá zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 141/2009 Sb.]. Kraje je na položce 5192 přijmou minusem a plusem na této položce je vyplatí lékárnám.“.

62. V příloze v části B v náplni položky 5194 se první a druhá věta označují jako odstavec 1, třetí a čtvrtá jako odstavec 2, pátá jako odstavec 3 a šestá a sedmá jako odstavec 4, v odstavci 1 se věta první nahrazuje větou „Výdaje na pořízení předmětů, které mají být poskytnuty jako dary nebo ze společenské úsluhy (§ 2055 a násl. občanského zákoníku), včetně věcných darů poskytovaných v rámci humanitární pomoci do zahraničí [zákon č. 151/2010  Sb., § 5 a 6 nařízení vlády č. 463/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 527/2002  Sb., a § 7 odst. 1 písm. b) a § 8 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č.  320/2002 Sb. a č. 375/2011 Sb.].“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Spropitné doložené účtenkou se za věcný ani peněžitý dar nepovažuje a zahrnuje se do výdaje, k němuž bylo poskytnuto.“, v odstavci 2 se slova „ . Dále sem patří výdaje na nákup věcí, které se předají“ nahrazují slovem „ , nebo“, v odstavci 4 se slovo „Nezahrnuje“ nahrazuje slovy „Na položku 5194 nepatří“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání patří na položku 5028.“ a na konci náplně se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Na položku 5194 se nezařazují výdaje na dary, které podléhají rychlé zkáze a jejichž cena je velmi nízká, například řezané květiny kupované v malém počtu. Takové výdaje patří na položku 5139.“.

63. V příloze v části B v náplni položky 5195 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č.  73/2011 Sb., č. 367/2011 Sb., č. 136/2014 Sb. a č. 206/2017 Sb.“.

64. V příloze v části B náplň položky 5197 zní:

„(1) Patří sem náhrady zvýšených životních nákladů poskytované zaměstnancům, kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště [§ 189 odst. 6 písm. a) zákoníku práce], podle § 3 nařízení vlády č. 62/1994  Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999  Sb., č. 214/2003 Sb. a č. 536/2005 Sb., zejména zaměstnancům ve službě v zahraničí [§ 67 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákonů č. 26/2016 Sb. a č. 150/2017 Sb., § 2 písm. b) zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)] působícím v zastupitelských úřadech (§ 4 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb.) (náhrady podle § 4 nařízení vlády č. 62/1994 Sb. patří na položku 5192 a podle § 5 a 6 na položku 5173).

(2) Na položku 5197 se zařazují i náhrady odpovídající náhradám podle odstavce 1 poskytované národním expertům (§ 67a odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.).“.

65. V příloze v části B v náplni položky 5199 se na konci doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Na položku 5199 patří i výdaje organizace ve prospěch subjektu, který od ní přebírá povinnosti a organizace mu za to platí, zejména přebírá-li od ní dluh (§ 1888 až 1894 občanského zákoníku), nejsou-li to povinnosti, výdaje na jejichž splnění patří na jiné položky třídy 5, a výdaje organizace ve prospěch subjektu, který jí postupuje práva a organizace mu za to platí, zejména postupuje-li jí pohledávku (§ 1879 až 1887 občanského zákoníku), nejsou-li to práva, výdaje na jejichž pořízení patří na jiné položky třídy 5.“.

66. V příloze v části B v náplni seskupení položek 52 se první a druhá věta označují jako odstavec 1, třetí až osmá jako odstavec 2 a devátá až dvanáctá jako odstavec 3, v odstavci 2 větě čtvrté se za slova „Prostředníkem je“ vkládají slova „v případě transferů“, v odstavci 3 větě první se slova „To neplatí u transferů“ nahrazují slovy „Odstavec 2 neplatí pro transfery“ a ve slovech v závorkách v této větě se text „odst. 12“ nahrazuje textem „odst. 15“, slovo „a“ se nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova „a č. 24/2017 Sb.“ a na konci náplně se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Transfery jsou a na příslušné položky ze seskupení 52, 53, 54, 55 a 63 patří například

a)   dotace poskytované podle § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, včetně individuálních a systémových dotací podle § 13 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 465/2011 Sb.,
b)   dotace poskytované podle § 10a až 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.,
c)   příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu podle § 54 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.,
d)   příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí podle § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákonů č. 27/2008 Sb. a č. 24/2017 Sb.,
e)   důchody podle § 28 až 53 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
f)   dávky podle § 17 až 48 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
g)   dávky podle § 14 až 52 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
h)   dávky podle § 21 až 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
i)   příspěvek na péči podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
j)   příspěvky podle § 6 až 12 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 331/2012 Sb., č. 313/2013 Sb. a č. 329/2014 Sb.,
k)   investiční pobídky a příspěvky podle § 111 až 119 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
l)   státní příspěvek při vyřazení autovraku podle § 37d zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 326/2009 Sb. a č. 344/2013 Sb.,
m)   finanční příspěvek podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., č. 51/2015 Sb. a č. 209/2016 Sb.,
n)   dotace podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů,
o)   dotace podle § 28 odst. 1 písm. c) a odst. 3 a § 29 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 310/2013 Sb., č. 90/2014 Sb. a č. 131/2015 Sb.,
p)   příspěvek a dotace podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákonů č. 350/2005 Sb., č. 103/2013 Sb. a č. 314/2015 Sb.,
q)   dotace podle § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
r)   podpora podle smlouvy uzavřené podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákonů č. 110/2009 Sb., č. 420/2011 Sb., 194/2016 Sb. a č. 146/2017 Sb., s výjimkou případů, kdy poskytovatel podpory získává neomezený bezplatný přístup k výsledku podpořeného projektu, jestliže tento výsledek lze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti (§ 16 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákonů č. 110/2009 Sb. a č. 194/2016 Sb.).“.

67. V příloze v části B v náplni položky 5213 větě první se slova „podle obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.“.

68. V příloze v části B v náplních položek 5215, 5615, 6315 a 6415 větě první se za slovy „Správě železniční dopravní cesty“ čárka nahrazuje spojkou „a“ a zrušují se slova „a akciové společnosti Centrum – F“.

69. V příloze v části B v náplni položky 5229 se věta první označuje jako odstavec 1 a věta druhá jako odstavec 3, v odstavci 3 se slova „dobrovolnému sdružení obcí“ nahrazují slovy „dobrovolným svazkům obcí“ a mezi oba odstavce se vkládá odstavec 2, který zní:

„(2) Na položku 5229 patří i neinvestiční transfery Hospodářské komoře České republiky (§ 2 odst. 1 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky) a Agrární komoře České republiky (§ 2 odst. 2 zákona č. 301/1992 Sb.) a jejich členským okresním (obvodním) a regionálním komorám (§ 3 zákona č. 301/1992 Sb., ve znění zákona č. 121/1993 Sb.).“.

70. Podseskupení položek 523 a 524 se zrušují.

71. V příloze v části B v náplni položky 5323 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, který znějí:

„(2) Na položku 5323 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu krajům na to, aby mohly přiznávat a vyplácet zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc státní příspěvek za pobyt a péči poskytované na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti obce s rozšířenou působností nezletilým dětem v tomto zařízení (§ 42g odst. 1, § 42h a § 42l odst. 1 zákona č.  359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákonů č. 134/2006 Sb. a č. 401/2012 Sb.).

(3) Na položku 5323 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 160 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 472/2011  Sb., č. 82/2015 Sb. a č. 101/2017 Sb.] krajům (§ 161 odst. 5 zákona č. 561/2004  Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) na to, aby mohly poskytovat dotace na činnost škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

(4) Na položku 5323 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu příslušným orgánům (§ 11 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy), kterými jsou kraje (§ 8 odst. 2 zákona č. 115/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.), na to, aby mohly přiznávat a vyplácet osobám poškozeným vybranými zvláště chráněnými živočichy náhrady škod, které tito živočichové způsobili (§ 10 odst. 3 zákona č. 115/2000  Sb.).“.

72. V příloze v části B v náplni položky 5333 větě druhé se slova „na příslušné položky podseskupení 521 a 522, na které patří jejich zřizovatelé“ nahrazují slovy „na položky, na které patří neinvestiční transfery jejich zřizovatelům (položky z podseskupení 521 a 522 a položku 5332)“.

73. V příloze v části B v náplni položky 5336 větě druhé se text „odst. 2“ nahrazuje textem „odst. 5“ a text „ve znění zákona č.  27/2008 Sb.“ textem „ve znění zákonů č. 27/2008 Sb. a č. 24/2017 Sb.“.

74. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 534 v odstavci 2 se za větu první vkládají věty „Výjimkou jsou převody v případě, že převáděná částka je z bankovního účtu peněžního fondu, z kterého se převod uskutečňuje, odepsána v jednom roce a na bankovní účet peněžního fondu, do kterého se převod uskutečňuje, připsána až v roce následujícím. V tom případě se odepsání zařadí na položku 5350 a připsání na položku 4140.“.

75. V příloze v části B položka 5343 zní:
„5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů
V organizačních složkách státu na tuto položku patří převody vlastnímu zařízení závodního stravování organizačních složek státu na jeho účet závodního stravování (§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 430/2001  Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích), a to převody podle § 3 odst. 2 a 10 vyhlášky č. 430/2001 Sb. [převody k úhradě ostatních provozních nákladů na závodní stravování včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 430/2001 Sb. a vratné zálohy na pořízení nebo zvýšení zásob]. V územních samosprávných celcích na tuto položku patří převody na vlastní účty cizích prostředků.“.

76. V příloze v části B v náplni položky 5362 v odstavci 1 se na konci doplňuje věta „Na položku 5362 nepatří ani správní poplatky placené v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položky 10 a 24 přílohy k tomuto zákonu) kontaktnímu místu veřejné správy (§ 8a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 263/2011 Sb.).“.

77. V příloze v části B v náplni položky 5363 odstavec 3 zní:

„(3) Sankce podle soukromoprávních předpisů a podle smluv uzavřených podle nich, jako úroky z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. či smluvní pokuty podle § 2048 až 2052 občanského zákoníku, patří na položku 5363 jen v případě, že jsou placeny státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám nebo dobrovolným svazkům obcí, jinak patří na položku 5191.“.

78. V příloze v části B položka 5364 zní:

„5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Vratky transferů poskytnutých z jiného rozpočtu. Nezahrnuje výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi, ty patří na položku 5366. Na tuto položku patří vratky transferů poskytnutých v běžném roce (nevrací-li se nespotřebovaná část transferu jako minusový příjem) i v letech dřívějších.“.

79. V příloze v části B se za položku 5494 vkládají nové položky 5495 až 5498, které znějí:

„5495 Stabilizační příspěvek vojákům
Stabilizační příspěvek vojákům z povolání podle § 70b zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
5496  Služební příspěvek vojákům na bydlení
Služební příspěvek na bydlení vojákům podle § 61a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
5497  Náborový příspěvek
Náborový příspěvek podle § 135a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a podle § 69 a 70 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
5498  Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům
Kvalifikační příspěvek vojákům (§ 70a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání) a jednorázová peněžní výpomoc vojákům (§ 63 téhož zákona).“.

80. V příloze v části B v náplni položky 5499 odstavec 2 zní „Na položku 5499 se zařazuje i motivační příspěvek žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání (§ 17 vyhlášky č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 165/2014  Sb.).“, v odstavci 3 se zrušuje slovo „nenávratné“ a zrušují se odstavce 4 a 5.

81. V příloze v části B v náplních položek 5514 a 5515 větách posledních a v náplni položky 5515 též ve větě druhé se slova „nebo přijaté“ a „(přijaté částky minusem)“ zrušují.

82. V příloze v části B v náplni položky 5531 se za slovo „kromě“ vkládají slova „mezinárodních vládních organizací a“.

83. V příloze v části B v náplni položky 5611 větě první se slova „Návratné neinvestiční transfery“ nahrazují slovy „Neinvestiční půjčené prostředky“.

84. V příloze v části B v náplni položky 5643 se slova „návratné transfery“ nahrazují slovy „půjčené prostředky“.

85. V příloze v části B v náplni položky 6127 větě první se slova „sbírkových předmětů (odstavec 3 téhož paragrafu), jsou-li pořizovány pro sbírku muzejní povahy“ nahrazují slovy „předmětů, které jsou pořizovány pro sbírku muzejní povahy (odstavec 3 téhož paragrafu)“.

86. V příloze v části B v náplni položky 6313 se slova „podle obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č.  458/2016 Sb.“.

87. V příloze v části B v náplni položky 6329 se na konci doplňuje věta „Na položku 6329 patří i investiční transfery Hospodářské komoře České republiky (§ 2 odst. 1 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky) a Agrární komoře České republiky (§ 2 odst. 2 téhož zákona) a jejich členským okresním (obvodním) a regionálním komorám (§ 3 zákona č. 301/1992 Sb., ve znění zákona č. 121/1993 Sb.).“.

88. V příloze v části B v náplni položky 6351 se na konci doplňuje věta, která zní: „Patří sem zejména individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, které svým příspěvkovým organizacím poskytují správci kapitol státního rozpočtu [§ 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.], s výjimkou částí dotací určených na výdaje, které se v rámci akcí na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (§ 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.) vynakládají na něco jiného než na pořízení dlouhodobého majetku a nadlimitní technické zhodnocení, a s výjimkou dotací na podlimitní technické zhodnocení; tyto dotace a části dotací patří na položku 5336.“.

89. V příloze v části B v náplni položky 6353 větě druhé se slova „patří na příslušné položky podseskupení 521 a 522, na které patří jejich zřizovatelé“ nahrazují slovy „patří na položky, na které patří investiční transfery jejich zřizovatelům (položky z podseskupení 631 a 632 a položku 6352)“.

90. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6361, která zní: „Na tuto položku zařazuje organizační složka státu nespotřebovanou část peněžních prostředků, které převedla na příjmový účet státního rozpočtu z rezervního fondu a o které překročila rozpočet výdajů na financování reprodukce majetku (§ 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 28/2008 Sb., č. 501/2012  Sb. a č. 25/2015 Sb.) při jejím vrácení z výdajového účtu státního rozpočtu do tohoto fondu (§ 50 odst. 2 věta třetí zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012  Sb.). Položku nepoužijí organizační složky státu, které nespotřebovanou část peněžních prostředků převádějí zpět do rezervního fondu přímo z příjmového účtu.“.

91. V příloze v části B v náplních položek 6411, 6414, 6415 a 6443 větách prvních se slova „Návratné investiční transfery“ nahrazují slovy „Investiční půjčené prostředky“ a v náplni položek 6414 a 6415 větách posledních slova „návratné investiční transfery“ slovy „investiční půjčené prostředky“.

92. V příloze v části B v názvu položky 6422 se slova „občanským sdružením“ nahrazují slovem „spolkům“.

93. V příloze v části B v názvech seskupení položek 84, podseskupení položek 841 a položek 8417 a 8418 se slova „z jaderného a důchodového účtu“ nahrazují slovy „z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění“.

94. V příloze v části B v náplních položek 8413, 8414, 8417, 8418, 8427 a 8428 se slova „pro důchodovou reformu“ nahrazují slovy „důchodového pojištění“.

95. V příloze v části B v názvech podseskupení položek 842 a položek 8427 a 8428 se slova „z jaderného účtu a z důchodového účtu“ nahrazují slovy „z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění“.

96. V příloze v části B v náplni položky 8905 v odstavci 2 větě druhé se číslo „15“ nahrazuje číslem „16“.

97. V příloze v části C v náplni pododdílu 102 se věta poslední zrušuje.

98. V příloze v části C v náplních paragrafů 2221 a 2242 se na konci doplňuje věta „Na tento paragraf nepatří výdaje, které se zařazují na paragrafy 2292 a 2293.“.

99. V příloze v části C náplň paragrafu 2261 zní: „Činnost Ministerstva dopravy (§ 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákonů č. 272/1996 Sb. a č. 517/2002 Sb.) a Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (zákon č. 320/2016  Sb.).“.

100. V příloze v části C v názvu paragrafu 2292 se doplňují slova „veřejnými službami“ a v jeho náplni se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Na tento paragraf patří i transfery, které jejich příjemci mají povinnost použít na výdaje podle odstavce 1.“.

101. V příloze v části C se za paragraf 2292 vkládá nový paragraf 2293, který zní:

„2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu
Na tento paragraf zařazují kraje a obce výdaje na dopravní obslužnost podle smluv s dopravci jiných než podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

102. V příloze v části C se za paragraf 2531 vkládá nový paragraf 2532, který zní:

„2532 Úřad Národní rozpočtové rady“.

103. V příloze v části C v náplni paragrafu 3330 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, na jeho konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ve znění zákona č. 177/2013 Sb.“ a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

„(2) Na tento paragraf patří i transfery poskytované církvím a náboženským společnostem na jejich náboženskou činnost.“.

104. V příloze v části C se náplň paragrafu 3523 zrušuje.

105. V příloze v části C se náplň paragrafu 3634 zrušuje.

106. V příloze v části C se za paragraf 4124 vkládají nové paragrafy 4125 a 4126, které znějí:

„4125 Dávky otcovské poporodní péče
Dávky podle § 4 písm. c) a § 38a až 38d zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 148/2017 Sb.
4126 Dlouhodobé ošetřovné
Dávky podle § 4 písm. e) a § 41a až 41f zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 310/2017 Sb.“.

107. V příloze v části C v náplni paragrafu 4182 se za slova „§ 33“ vkládá slovo „zrušené“.

108. V příloze v části C v náplni paragrafů 4183 až 4186 se slovo „vyhl.“ nahrazuje slovy „zrušené vyhlášky“.

109. V příloze v části C v náplni paragrafu 4187 se za slova „podle § 2 písm. a)“ vkládají slova „a § 6 a 7“ a na konci náplně se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ve znění zákonů č. 331/2012 Sb., č.  313/2013 Sb. a č. 329/2014 Sb.“.

110. V příloze v části C v náplni paragrafu 4188 se za slova „podle § 2 písm. b)“ vkládají slova „a § 9 a 12“ a na konci náplně se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ve znění zákonů č. 331/2012 Sb. a č.  313/2013 Sb.

111. V příloze v části C v náplni paragrafu 4199 se zrušují slova „(§ 51 vyhlášky č. 182/1991 Sb.)“.

112. V příloze v části C v názvu paragrafu 4240 se slova „zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností“ nahrazují slovy „na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce“ a v náplni tohoto paragrafu věta první zní: „Příspěvek zaměstnavatelům na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce poskytovaný podle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 327/2017  Sb.“.

113. V příloze v části C v náplni paragrafu 5311 větě první se slova „a na všechny výdaje na Bezpečnostní informační službu“ nahrazují slovy „a všechny výdaje Bezpečnostní informační služby“.

114. V příloze v části C v náplni paragrafu 5316 se na konci doplňují slova „ , Národního bezpečnostního úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost“.

115. V příloze v části C v náplni paragrafu 6149 se na konci věty druhé doplňují slova „nebo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí“.

116. V příloze v části C v náplni paragrafu 6330 se za číslo „534“ vkládá text „a 535“ a za číslo „413“ text „a 414“.

117. V příloze v části E v náplni podkladové jednotky 3 se v obou písmenech i) slova „§ 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 238/2000  Sb.“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 1 zákona č. 320/2015 Sb.“, za slova „a o změně některých zákonů“ se vkládají slova „(zákon o hasičském záchranném sboru)“ a slova „ve znění zákona č. 237/2000 Sb.“ se nahrazují slovy „ve znění zákonů č. 237/2000  Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 320/2015 Sb.“.

118. V příloze v části E v náplni podkladové jednotky 3 se na konci prvního písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   příjmy Probační a mediační služby (§ 1 zákona č. 257/2000 Sb.) z převodů ze zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti (§ 3 odst. 1 zákona č.  59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) podle § 7 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb. a podle § 45 odst. 11 rozpočtových pravidel.“.

119. V příloze v části E v náplni podkladové jednotky 3 se na konci druhého písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   přijaly, v případě Probační a mediační služby (§ 1 zákona č. 257/2000 Sb.), do rozpočtových příjmů ze zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti (§ 3 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) podle § 7 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb. a podle § 45 odst. 11 rozpočtových pravidel.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů před tímto dnem se použije vyhláška č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 10, pokud jde o písmena l) až r), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ... pokračování

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.