Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 2/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 2, ze dne 9. 1. 2018

2

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991  Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č.  127/2014 Sb. a zákona č. 261/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997  Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb., vyhlášky č. 64/2010 Sb., vyhlášky č.  314/2010 Sb., vyhlášky č. 4/2013 Sb., vyhlášky č. 271/2014 Sb. a vyhlášky č. 9/2015  Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17) Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství.“.

 2. Poznámka pod čarou č. 20 zní:


20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/23/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a zrušení směrnice 94/56/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.“.

3. V § 1 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   údajích obsažených ve zprávě o hlukové situaci a v jejím doplnění,“.

4. V § 1 odst. 1 písmeno i) zní:

 „i)   vzoru průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů,“.

5. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

"h)   za účelem provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech21).


21) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

6. V § 13 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22)“.


22) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22)“.

8. V § 14 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22)“.

9. § 14a včetně nadpisu zní:

㤠14a
Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti a v jejím doplnění(K § 42a odst. 3 zákona)

Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti a v jejím doplnění jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.

10. Pod označení § 15 se doplňuje text „(K § 44 odst. 7 zákona)“.

11. V § 15 odst. 2 se slova „Úřad může zakázat“ nahrazují slovy „Úřad může omezit nebo zakázat“.

12. V § 15 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) létání letadel způsobilých létat bez pilota.“.

13. V § 16 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

14. Pod označení § 16 se doplňuje text „(K § 44 odst. 7 zákona)“.

15. V § 16 odst. 6 se slova „V případě, že dočasně vyhrazená část vzdušného prostoru České republiky zasahuje do již existujícího omezení ve vzdušném prostoru, tedy omezeného prostoru (R), dočasně vyhrazeného prostoru (TSA), dočasně rezervovaného prostoru (TRA), řízených okrsků a koncových řízených oblastí civilních a vojenských letišť nebo stálých tratí letových provozních služeb publikovaných v Letecké informační příručce, nebo znemožní provedení příletu nebo odletu motorového letadla nebo motorového sportovního létajícího zařízení na letiště nebo z letiště nebo na plochu nebo z plochy registrované podle § 84d odst. 1 zákona publikované v Letecké informační příručce a letecké mapě Mezinárodní organizace pro civilní letectví v měřítku 1 : 500 000, je podmínkou vyhrazení zajištění přednosti podle stupňů priority“ nahrazují slovy "Zasahuje-li dočasně vyhrazená část vzdušného prostoru České republiky do již existujícího rozdělení tohoto prostoru, provedeného opatřením obecné povahy vydaným podle § 44 zákona, znemožní-li provedení příletu motorového letadla nebo motorového sportovního létajícího zařízení na letiště nebo na plochu pro vzlet a přistání sportovních létajících zařízení, nebo znemožní-li provedení odletu motorového letadla nebo motorového sportovního létajícího zařízení z letiště nebo z takové plochy, je podmínkou vyhrazení vzdušného prostoru zajištění přednosti podle stupňů priority“.

16. V § 16 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pro přímé směrování tratí ve vzdušném prostoru třídy C podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla létání23) a pro prvky struktury koncepce pružného uspořádání vzdušného prostoru, kterými jsou dočasně vyhrazené prostory, dočasně rezervované prostory a kondicionální tratě, kromě těch prostorů, kterým přísluší priorita 1 nebo 5,“.
Poznámka pod čarou č. 23 zní:


23) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010, v platném znění.“.

17. V § 16g odst. 7 se slova „odstavci 4“ nahrazují slovy „odstavci 5“, slova „odstavci 5“ se nahrazují slovy „odstavci 6“ a slova „odstavce 3“ se nahrazují slovy „odstavce 4“.

18. V § 16h odst. 4 písm. a) se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 4“.

19. V § 16h odst. 5 písm. a) se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 5“.

20. V § 16h odst. 5 písm. b) se text „odst. 5“ nahrazuje textem „odst. 6“.

21. V § 16h odst. 6 písm. a) se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 5“ a text „odst. 5“ se nahrazuje textem „odst. 6“.

22. V § 16h odst. 6 písm. b) se text „odst. 7“ nahrazuje textem „odst. 8“.

23. V § 16h odst. 7 se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 4“ a text „odst. 5“ se nahrazuje textem „odst. 6“.

24. § 16i se včetně nadpisu zrušuje.

25. § 16l včetně nadpisu zní:

㤠16l
Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů
(K § 55c odst. 5 zákona)

Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů, je stanoven v příloze č. 16 k této vyhlášce.“.

26. V § 20 odst. 1 se za slova „Leteckými pracemi jsou“ vkládají slova „zvláštní provoz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu24) a dále“.
Poznámka pod čarou č. 24 zní:


24) Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění.“.

27. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22)“.

28. V § 24 odst. 5 písm. c) se slova „nejméně 250 kg pro maximální vzletovou hmotnost, která nepřevyšuje 600 kg“ nahrazují slovy „pro maximální vzletovou hmotnost nepřevyšující 600 kg nejméně 150 kg pro jednomístný letoun nebo 250 kg pro dvoumístný letoun“.

29. V příloze č. 1 části A se body 3.3 až 3.8 nahrazují body 3.3 až 3.6, které znějí:

„3.3 Pozemní elektronická zabezpečovací zařízení

3.3.1 Zařízení pro uspořádání vzdušného prostoru.

3.3.2 Zařízení pro uspořádání toku letového provozu.

3.3.3 Zařízení pro letové provozní služby, zejména zařízení pro zpracování dat o letu, plánovacích a přehledových dat, synchronizaci času včetně rozhraní člověk/stroj.

3.3.4 Zařízení pro komunikaci typu země – země a vzduch – země, včetně zařízení pro přenos dat mezi leteckými pozemními zařízeními, mimo pasivní prvky přenosového prostředí a mimo zařízení komerčních poskytovatelů telekomunikačních a přenosových služeb.

3.3.5 Navigační zařízení.

3.3.6 Přehledová zařízení.

3.3.7 Zařízení pro letové informační služby.

3.3.8 Zařízení pro využívání meteorologických informací.

3.3.9 Zdroje elektrické energie pro záložní napájení leteckých pozemních zařízení.

3.3.10 Záznamová, vyhodnocovací, monitorovací a ovládací zařízení.

3.3.11 Zařízení pro kontrolu a řízení pohybu na zemi.

3.4 Zdroje energií pro letadla (elektrické, hydraulické a pneumatické).

3.5 Letové trenažéry a simulátory.

3.6 Zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybových plochách letišť.“.

30. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 25 a 26 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. V příloze č. 3 částech C a D bod 2 zní:

„2. vybavení, kterým je zajištěno splnění bezpečnostních podmínek pro mezinárodní letiště stanovených zákonem o ochraně státních hranic,“.
Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

32. Příloha č. 7 se zrušuje.

33. V příloze č. 15 se text „§ 16g odst. 3“ nahrazuje textem „§ 16g odst. 4“, text „§ 16g odst. 4 písm. a) a b)“ se nahrazuje textem „§ 16g odst. 5 písm. a) a b)“ a text „§ 16g odst. 7“ se nahrazuje textem „§ 16g odst. 8“.

34. Příloha č. 16 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2018 s výjimkou čl. I bodu 16, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

E-shop

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nový zákon o preventivní restrukturalizaci, jehož klíčovým posláním je předcházení úpadku obchodních společností a družstev; zákon řeší také roli notářů při přijímaní restrukturalizačního plánu. Na tento zákon navazuje novela insolvenčního zákona a zákona o ... pokračování

Cena: 167 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ... pokračování

Cena: 2 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Hlavní změnou proti předchozímu vydání je velká novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby s účinností od 1. 7. 2023. Publikace obsahuje také aktuální text zákona o archivnictví a spisové službě s drobnými změnami; dále je zde aktuální text prováděcí vyhlášky k zákonu a ... pokračování

Cena: 85 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.