Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 470/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 169, ze dne 28. 12. 2017

470

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 90 odst. 2 písm. d) zákona č. 96/2004  Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 205/2011 Sb. a podle § 38 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb. a vyhlášky č. 3/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. k) se slovo „jakosti“ nahrazuje slovem „kvality“.

2. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

3. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

„h)   v základech řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb a v zajištění bezpečí pacientů u povolání uvedených v § 4 až 28,
i)   v komunikaci s pacientem a osobami jemu blízkými.“.

4. Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13) Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 3 odst. 5 se věta třetí nahrazuje větou „Tato výuka probíhá ve zdravotnickém zařízení, a případně na dalších místech, pokud je to pro studium k získání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání stanoveno touto vyhláškou.“.

6. V § 3 odst. 5 se na konci textu věty sedmé doplňují slova „ ; to neplatí pro praktické vyučování v programech, jejichž absolvováním se získává odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry a porodní asistentky“.

7. V § 4 odst. 3 písm. a) bodě 1 se za slovo „z“ vkládají slova „odborné latinské terminologie,“, za slovo „farmakologie,“ se vkládají slova „patologické fyziologie“, za slovo „biochemie,“ se vkládají slova „genetiky, hematologie a transfuzního lékařství, klinické propedeutiky,“ a na konci textu bodu 1 se doplňují slova „a manipulaci s nimi“.

8. V § 4 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slova „praktickému lékařství“ vkládají slova „ , zubnímu lékařství“, za slovo „chirurgii,“ se vkládají slova „ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, neurologii,“, za slovo „psychiatrii,“ se vkládají slova „onkologii a hematoonkologii, otorinolaryngologii, oftalmologii, dermatovenerologii, infekčním lékařství, k“, slovo „fyzioterapii,“ se nahrazuje slovy „léčebně rehabilitační péči a“ a slova „a k transfuznímu lékařství“ se zrušují.

9. V § 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo „ekonomiky“ nahrazuje slovem „ekonomie“ a slova „v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče,“ se zrušují.

10. V § 4 odst. 3 písm. b) se za slova „praktickému lékařství“ vkládají slova „ , zubnímu lékařství“, za slovo „chirurgii,“ se vkládají slova „ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, neurologii,“, za slovo „psychiatrii,“ se vkládají slova „onkologii a hematoonkologii, otorinolaryngologii, oftalmologii, dermatovenerologii, infekčnímu lékařství, k“ a na konci písmene b) se doplňuje věta „Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat také ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči.“.

11. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a
Dětská sestra

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry se získává absolvováním akreditovaného studijního programu nebo akreditovaného vzdělávacího programu.

(2) Programy uvedené v odstavci 1 mají standardní dobu studia nejméně 3 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 2 000 hodin.

(3) Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a)   teoretickou výuku poskytující znalosti z oborů a věd, které tvoří základ potřebný pro poskytování ošetřovatelské péče a výchovy dětí všech věkových skupin, a která zahrnuje znalosti
1. z odborné latinské terminologie, anatomie, fyziologie, patologické fyziologie, patologie, mikrobiologie a epidemiologie, genetiky a prenatální diagnostiky, imunologie, základů biofyziky, biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, toxikologie, klinické propedeutiky, farmakologie, včetně základních znalostí o zdravotnických prostředcích a manipulaci s nimi, základů radiační ochrany, ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí, včasné diagnózy nemocí, o vztahu mezi zdravotním stavem, fyzickým a vlastním sociálním prostředím pacienta a o jeho chování, výchovy ke zdraví, zdravého životního stylu včetně prevence nemocí, úrazů a závislostí, výživy dítěte a dietetiky a léčebně rehabilitační péče,
2. v ošetřovatelství a klinických oborech, a to v historii, charakteru a etice ošetřovatelství, v obecných zásadách péče o zdraví, komunitní péči, ošetřovatelství ve vztahu k pediatrii, neonatologii a dalším lékařským oborům, zejména k dětské chirurgii, ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, dětské neurologii, dětské a dorostové psychiatrii, dětské gynekologii, dětské onkologii a hematoonkologii, dětské otorinolaryngologii, oftalmologii, dětské dermatovenerologii, infekčnímu lékařství a zubnímu lékařství, v ošetřovatelské péči v dětských domovech pro děti do 3 let věku a při poskytování léčebně rehabilitační péče, v dětské paliativní péči, v intenzivní péči,
3. ze sociálních a dalších souvisejících oborů, a to ze základů filozofie, sociologie, obecné a vývojové psychologie, zdravotnické a sociální psychologie, základů pedagogiky, výchovné péče a edukace, sociálně-právní ochrany dítěte, ekonomie, informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu a praxe založené na důkazech,
zajišťovanou pedagogickými pracovníky, kteří získali odbornou kvalifikaci v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících, akademickými pracovníky nebo dalšími odborníky, kteří se mohou podílet na výuce v souladu se zákonem o vysokých školách,

b)   praktické vyučování poskytující dovednosti v ošetřovatelství ve vztahu k pediatrii a dalším lékařským oborům, zejména k péči o matku a novorozence, dětské chirurgii, ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, dětské a dorostové psychiatrii, dětské gynekologii, intenzivní péči o dítě, dětské paliativní a komunitní péči, zubnímu lékařství a dále dovednosti umožňující podílet se na výchovné péči o děti všech věkových skupin a praktickém výcviku zdravotnických pracovníků; tyto dovednosti se získávají pod přímým vedením kvalifikovaných dětských sester nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat také ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči.“.

12. V § 5 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Praktické vyučování, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, může také probíhat ve vlastním sociálním prostředí žen a jejich rodin.“.

13. V § 5 odst. 3 větě třetí se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

14. V § 5 odst. 4 písm. a) bodě 1 se za slovo „z“ vkládají slova „odborné latinské terminologie“, za slovo „biochemie“ se vkládají slova „ , klinické propedeutiky“ a za slovo „ochrany“ se doplňují slova „a podpory“.

15. V § 5 odst. 4 písm. a) bodě 2 se za slovo „zejména“ vkládají slova „interního lékařství, chirurgie, zubního lékařství“, slova „ , novorozenců a kojenců“ se nahrazují slovy „a novorozenců“ a na konci textu bodu 2 se doplňují slova „a paliativní péče“.

16. V § 5 odst. 4 písm. a) bodě 3 se slovo „ekonomiky“ nahrazuje slovem „ekonomie“ a slova „kvality a bezpečí poskytované péče v porodní asistenci“ se zrušují.

17. V § 5 odst. 4 písm. b) bodě 8 se slova „nebo kojencem“ zrušují.

18. V § 5 odst. 4 písm. b) se na konci textu bodu 10 doplňují slova „ , včetně paliativní péče“.

19. V § 6 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo „geriatrii,“ vkládají slova „paliativní péči,“ a slovo „komunikace“ se nahrazuje slovy „komunikačních technologií“.

20. V § 6 odst. 3 písm. b) se slova „rehabilitačního ošetřovatelství,“ nahrazují slovy „léčebně rehabilitační péče, paliativní péči,“ a na konci písmene b) se doplňuje věta „Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat také ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči.“.

21. Poznámka pod čarou č. 19 zní:


19) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.“.

22. V § 8 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo „technice,“ vkládá slovo „cytologii,“ a za slovo „ochraně“ se vkládají slova „a podpoře“.

23. V § 8 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo „komunikace,“ zrušuje.

24. V § 8 odst. 3 písm. b) se za slovo „histologie,“ vkládá slovo „cytologie,“.

25. V § 9 odst. 1 se za slovo „absolvováním“ vkládají slova „akreditovaného studijního programu nebo“.

26. V § 9 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „a geriatrie“ nahrazují slovy „ , geriatrie a sociální patologie,“ a za slova „v komunitní péči,“ se vkládají slova „v léčebně rehabilitační péči,“.

27. V § 9 odst. 3 písm. b) se slova „ ; praktické vyučování probíhá v lůžkových zdravotnických zařízeních následné péče, zařízeních paliativní péče, ústavních zařízeních sociální péče, ve stacionářích, v komunitní péči, v lůžkových zdravotnických zařízeních při péči o děti a dospělé s interními, chirurgickými a duševními onemocněními a v úřadech státní správy v oblasti sociální péče.“ nahrazují slovy „ ; praktické vyučování probíhá ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči, ve vlastním sociálním prostředí pacienta a správních úřadech v oblasti sociální péče.“.

28. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova „ ; praktické vyučování probíhá v ambulantním zdravotnickém zařízení očního lékaře, stacionáři pro děti s poruchami zraku, očním lůžkovém oddělení nemocnic nebo léčeben a strabologickém pracovišti.“ nahrazují slovy „ ; praktické vyučování probíhá ve zdravotnickém zařízení poskytovatele ambulantní nebo lůžkové péče o pacienty s poruchami zraku nebo ve školní laboratoři.“.

29. Nadpis § 12 zní: „Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví“.

30. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví se získává absolvováním

a)   akreditovaného studijního programu podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.,
b)   akreditovaného studijního programu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb. a vzdělávacího programu kurzu, nebo
c)   akreditovaného vzdělávacího programu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb. a vzdělávacího programu kurzu.“.

31. V § 12 odst. 2 se slova „Program uvedený v odstavci 1“ nahrazují slovy „Akreditovaný studijní program uvedený v odstavci 1 písm. a)“.

32. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Akreditovaný studijní program uvedený v odstavci 1 písm. b) a akreditovaný vzdělávací program uvedený v odstavci 1 písm. c) mají každý standardní dobu studia nejméně 3 roky. Praktické vyučování v akreditovaném studijním programu a ve vzdělávacím programu kurzu nebo v akreditovaném vzdělávacím programu a ve vzdělávacím programu kurzu činí v součtu nejméně 1 200 hodin.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

33. V § 12 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Studium v programu uvedeném v odstavci 1“ nahrazují slovy „Studium v akreditovaném studijním programu uvedeném v odstavci 1 písm. a), akreditovaném studijním programu a ve vzdělávacím programu kurzu uvedeném v odstavci 1 písm. b) nebo akreditovaném vzdělávacím programu a ve vzdělávacím programu kurzu uvedeném v odstavci 1 písm. c)“.

34. V § 12 odst. 4 písm. a) bodě 2 se za slovo „metodách“ vkládají slova „ochrany a“.

35. V § 12 odst. 4 písm. a) bodě 3 se za slovo „ochrany“ vkládají slova „a podpory“.

36. V § 12 odst. 4 písm. b) se za slova „programů v oblasti“ vkládají slova „ochrany a“, za slova „v oblasti ochrany“ se vkládají slova „a podpory“ a slova „úřadech státní správy“ se nahrazují slovy „správních úřadech“.

37. V § 13 odst. 1 se slova „nebo akreditovaného vzdělávacího programu“ zrušují.

38. V § 13 odst. 2 se slova „Programy uvedené“ nahrazují slovy „Program uvedený“ a slovo „mají“ se nahrazuje slovem „má“.

39. V § 13 odst. 3 se slova „programech uvedených“ nahrazují slovy „programu uvedeném“.

40. V § 14 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „programu uvedeném“ nahrazují slovy „programech uvedených“.

41. V § 14 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo „výchově“ doplňuje slovo „ , ochraně“.

42. V § 14 odst. 3 písm. b) se slova „výživových doplňků“ nahrazují slovy „doplňků stravy“, slova „v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních včetně odborných léčebných ústavů,“ se nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení poskytovatele ambulantní a lůžkové péče“, slova „v ústavních zařízeních sociální péče“ se nahrazují slovy „v zařízení sociálních služeb“, slova „zdravotnických a sociálních zařízení,“ se nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení, zařízení sociálních služeb a v zařízení školního stravování,“ a slova „úřadech státní správy“ se nahrazují slovy „správních úřadech“.

43. V § 15 odst. 1 se slova „akreditovaného studijního programu nebo“ zrušují.

44. V § 15 odst. 2 se slova „Programy uvedené“ nahrazují slovy „Program uvedený“ a slovo „mají“ se nahrazuje slovem „má“.

45. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „programech uvedených“ nahrazují slovy „programu uvedeném“.

46. V § 15 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova „a opravě“ nahrazují slovy „ , v opravě a úpravě“.

47. V § 15 odst. 3 písm. b) se slova „a opravovat“ nahrazují slovy „ , opravovat a upravovat“.

48. V § 16 odst. 3 písm. a) bodě 3 , § 35 odst. 3 písm. a) bodě 4, v § 36 odst. 4 písm. a) a v § 38 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „a komunikace“ zrušují.

49. V § 16 odst. 3 písm. b) se slova „zejména na pracovištích poskytujících zubní péči a na pracovištích dentálních hygienistek“ nahrazují slovy „poskytovatele ambulantní nebo lůžkové péče v oboru zubní lékařství a poskytovatele ambulantní péče v oblasti dentální hygieny“.

50. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a)   teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování neodkladné zdravotní péče a ošetřovatelské péče, a která zahrnuje znalosti z odborné latinské terminologie, anatomie, fyziologie, patologické fyziologie, patologie, epidemiologie a mikrobiologie, biofyziky, biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, toxikologie, klinické propedeutiky, farmakologie, ze základních znalostí o zdravotnických prostředcích a manipulaci s nimi, základů radiologie včetně základů radiační ochrany, z ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotní výchovy,
2. ošetřovatelství, klinických oborech a dalších specifických oblastech souvisejících s poskytováním neodkladné péče, a to v urgentní a válečné medicíně, v poskytování přednemocniční neodkladné péče při mimořádných událostech a krizových situacích20), integrovaném záchranném systému, práci ve zdravotnickém operačním středisku, anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, neodkladné péči při akutních a kritických stavech, v ošetřovatelství ve vztahu k praktickému lékařství, zubnímu lékařství a dalším lékařským oborům, zejména k internímu lékařství, chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii a porodnictví, psychiatrii včetně závislostí na návykových látkách, péči o staré lidi a geriatrii, k paliativní péči, komunitní péči, léčebně rehabilitační péči,
3. sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v obecné a vývojové psychologii, v psychologii zdraví a nemoci, základech právní problematiky v oblasti zdravotních a sociálních služeb, v telekomunikačních technologiích, základech informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu,

b)   praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v přednemocniční neodkladné péči, v situacích charakteristických pro urgentní a válečnou medicínu, mimořádné události a krizové situace v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, v instruktážích k poskytování laické první pomoci včetně instruktáží na dálku, v řidičských a navigačních dovednostech a dalších fyzických dovednostech nutných pro práci v záchranné zdravotnické službě a ošetřovatelství, a to především ve vztahu k praktickému lékařství, zubnímu lékařství, internímu lékařství, chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii a porodnictví, psychiatrii včetně zvládání agresivního pacienta, péči o staré lidi a geriatrii, k paliativní péči, resuscitaci a intenzivní péči, komunitní péči, léčebně rehabilitační péči; praktické vyučování probíhá ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího zejména přednemocniční neodkladnou péči, akutní lůžkovou péči intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu, dále ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče v oboru interní lékařství, chirurgie a na pracovištích ostatních složek integrovaného záchranného systému.“.

51. V § 18 odst. 3 písm. b) se slova „u dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících přípravu léčiv pod dohledem farmaceuta, farmaceutického asistenta, popřípadě specialisty v přípravě radiofarmak“ nahrazují slovy „poskytovatele lékárenské péče nebo klinickofarmaceutické péče“.

52. § 19a se zrušuje.

53. V § 20 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo „radiodiagnostice,“ vkládají slova „intervenční radiologii,“ a za slova „jakosti v radiodiagnostice“ se vkládají slova „a intervenční radiologii“.

54. V § 20a odstavec 1 zní:

„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa se získává absolvováním akreditovaného studijního programu.“.

55. V § 20a odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „písm. a)“ zrušují.

56. V § 20a odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova „základech komunikace,“ zrušují a slova „zdravotní péči“ se nahrazují slovy „zdravotní služby“.

57. V § 20a odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „základech finančního řízení podniku,“ zrušují.

58. V § 20a se odstavec 4 zrušuje.

59. Za § 20a se vkládají nové § 20b a 20c, které včetně nadpisů znějí:

㤠20b
Behaviorální analytik

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního analytika se získává absolvováním akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu. Akreditovaný studijní program má standardní dobu studia nejméně 5 let nebo nejméně 2 roky, navazuje-li na akreditovaný bakalářský studijní program.

(2) Vzdělávací program kurzu zahrnuje nejméně 420 hodin teoretické výuky a nejméně 1 800 hodin praktického vyučování.

(3) Studium ve vzdělávacím programu kurzu poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a)   teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oblastech nebo metodách, které tvoří základ potřebný pro poskytování behaviorálně analytické péče, a to v konceptech a principech behaviorální analýzy, historii a vývoji behaviorálních teorií, základech experimentální analýzy chování a aplikované behaviorální analýze,
2. dalších, s behaviorální analýzou souvisejících metodách a technikách behaviorálně analytické diagnostiky pomocí funkčního hodnocení a funkční analýzy chování, měření chování, analýzy dat se zaměřením na topografii, frekvenci, trvání, latenci, intervaly výskytu a intenzitu chování, depistáži a sledování problémového chování, implementaci programů behaviorální změny včetně vytváření individuálních plánů učení, podmiňování a aplikace různých plánů posilování způsobů chování, behaviorálních intervencích u deficitů a excesů v chování a v oblasti etiky, profesního chování v behaviorální analýze,
3. souvisejících oblastech, a to v organizaci poskytování behaviorálně analytické péče v rámci zdravotní a sociální péče, v základech metodologie vědeckého výzkumu a praxe založené na důkazech, základech právní problematiky poskytované behaviorálně analytické péče a v oblasti zdravotních a sociálních služeb a školství,

b)   praktické vyučování poskytující dovednosti navazující na teoretické vědomosti, a to zejména v oblasti přímého pozorování behaviorálního analytika při implementaci behaviorálního programu, provádění behaviorálně analytického hodnocení, diagnostiky a diferenciální diagnostiky chování, přípravy, implementace a systematického hodnocení behaviorálních programů zaměřených na učení nových dovedností a redukci problémového chování, provádění behaviorálně analytické terapie, rehabilitace a reedukace chování, dodržování etických a profesních standardů v behaviorální analýze, vedení organizované reflexe a zdravotnické dokumentace, spolupráce v multidisciplinárním týmu i s rodinou; praktické vyučování probíhá pod přímým vedením kvalifikovaných behaviorálních analytiků nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zejména u poskytovatele zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb a ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

§ 20c
Praktická sestra

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získává absolvováním školního vzdělávacího programu nebo vzdělávacího programu kurzu.

(2) Školní vzdělávací program má standardní dobu studia nejméně 4 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 1 200 hodin. Vzdělávací program kurzu zahrnuje nejméně 700 hodin teoretické výuky a nejméně 600 hodin praktického vyučování.

(3) Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti uvedené v § 3 a dále obsahuje

a)   teoretickou výuku poskytující znalosti
1. ve všeobecně vzdělávacích předmětech; to neplatí v případě vzdělávacího programu kurzu,
2. z věd, které tvoří základ potřebný pro poskytování všeobecné ošetřovatelské péče, která zahrnuje znalosti z odborné latinské terminologie, anatomie a fyziologie, z ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotní výchovy, z mikrobiologie a epidemiologie, biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, klinické propedeutiky, farmakologie včetně základních znalostí o zdravotnických prostředcích a manipulaci s nimi a ze základů radiační ochrany,
3. v ošetřovatelství a klinických oborech, a to v teorii ošetřovatelství, ošetřovatelství ve vztahu k praktickému lékařství, zubnímu lékařství a dalším lékařským oborům, zejména k internímu lékařství, chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii, psychiatrii, péči o staré lidi a geriatrii, k paliativní péči, komunitní péči a léčebně rehabilitační péči,
4. v sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v obecné a vývojové psychologii, psychologii zdraví a nemoci a základech právní problematiky v oblasti zdravotních a sociálních služeb,
b)   praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v ošetřovatelství ve vztahu k všeobecnému praktickému lékařství, zubnímu lékařství a dalším lékařským oborům, zejména k vnitřnímu lékařství, chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii, péči o staré lidi a geriatrii, paliativní péči, komunitní péči, rehabilitační a fyzikální medicíně; tyto dovednosti se získávají pod přímým vedením kvalifikovaných všeobecných sester, dětských sester, porodních asistentek nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat také ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči.“.

60. V § 21 odst. 3 písm. b) se slova „a sociálních zařízeních“ nahrazují slovy „zařízeních, zařízeních sociálních služeb“.

61. Nadpis § 22 zní: „Logoped ve zdravotnictví a klinický logoped“.

62. V § 22 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví se získává absolvováním akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu logoped ve zdravotnictví, který je uskutečňován vysokou školou.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

63. V § 22 odst. 3 se slova „podle odstavce 3“ nahrazují slovy „uvedené v odstavci 4“.

64. V § 22 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „odstavcích 1 a 2“.

65. V § 22 odst. 4 písm. a) bodě 1 se za slova „speciální pedagogice,“ vkládá slovo „psychologii,“, slova „a hlasové“ se nahrazují slovy „ , hlasové a nervové“ a za slovo „přístrojů“ se doplňují slova „a zdravotnických přístrojů pro diagnostiku a léčbu poruch polykání“.

66. V § 22 odst. 4 písm. a) bodě 2 se za slova „vad a poruch,“ vkládají slova „poruch polykání,“, za slova „komunikační schopnosti“ se vkládají slova „a poruch polykání v orofaryngeální oblasti“ a za slovo „otorinolaryngologii,“ se vkládá slovo „stomatochirurgii,“.

67. V § 22 odst. 4 písm. b) se za slovo „schopnosti“ vkládají slova „a poruch polykání v orofaryngeální oblasti“ a slova „i sociálních zařízeních a ve školských zařízeních včetně speciálních školských zařízení“ se nahrazují slovy „zařízeních a zařízeních sociálních služeb“.

68. V § 22 odst. 5 písm. a) se slova „poskytujícím logopedickou péči“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího logopedickou péči, a to“.

69. V § 22 odst. 5 písm. b) se slova „v lůžkovém zdravotnickém zařízení poskytujícím“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče poskytujícího“ a slovo „rehabilitační“ se nahrazuje slovy „léčebně rehabilitační“.

70. V § 22a odstavec 1 zní:

„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta se získává absolvováním akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu.“.

71. V § 22a odst. 2 se slova „Akreditovaný specializační program má standardní dobu studia 1 rok a“ nahrazují slovy „Vzdělávací program kurzu“.

72. V § 22a se odstavec 4 zrušuje.

73. Nadpis § 23 zní: „Fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut“.

74. V § 23 odst. 1 se slova „nebo akreditovaného magisterského studijního programu“ zrušují.

75. V § 23 odstavec 2 zní:

„(2) Program uvedený v odstavci 1 má standardní dobu studia nejméně 3 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 1 600 hodin.“.

76. V § 23 odst. 3 se slova „písm. a)“ zrušují.

77. V § 23 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Specializovaná způsobilost k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta se získává absolvováním

a)   akreditovaného navazujícího zdravotnického magisterského studijního programu fyzioterapie, který má standardní dobu studia nejméně 2 roky, z toho praktické vyučování činí 600 hodin, nebo
b)   specializačního programu v oboru aplikovaná fyzioterapie, který má standardní dobu studia nejméně 1,5 roku, z toho praktické vyučování činí 480 hodin.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

78. V § 23 odst. 5 se slova „programu uvedeném“ nahrazují slovy „programech uvedených“, text „2 písm. b)“ se nahrazuje číslem „4“ a slova „(například metodika podle Lewita, hippoterapie, Kabatova technika proprioreceptivní nervosvalové facilitace, Vojtova vývojová kineziologie, metodika Mojžíšové, Brüggerův koncept)“ se nahrazují slovy „oboru fyzioterapie“.

79. V § 23 se odstavec 6 zrušuje.

80. V § 24 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo „radiodiagnostice“ vkládají slova „a intervenční radiologii“.

81. V § 25 odst. 2 písm. a) se číslo „500“ nahrazuje číslem „1 300“.

82. V § 25 odst. 2 písm. b) se číslo „500“ nahrazuje číslem „300“.

83. V § 25 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , přitom celkový rozsah praktického vyučování v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu činí nejméně 1 300 hodin“.

84. V § 25 odst. 3 písm. a) bodě 1 se za slovo „matematice,“ vkládá slovo „biofyzice,“.

85. V § 25 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo „alergologii,“ vkládají slova „epidemiologii, instrumentální analýze,“, za slova „transfuzním lékařství,“ se vkládají slova „embryologii a asistované reprodukci,“, za slovo „ochraně“ se vkládají slova „a podpoře“ a slovo „jakosti“ se nahrazuje slovem „kvality“.

86. V § 25 odst. 3 písm. a) se na začátek bodu 3 vkládají slova „sociálních a dalších“, slova „komunikačních dovednostech“ se vypouštějí a za slovo „základech“ se vkládá slovo „psychologie“.

87. V § 25 odst. 4 se za slovo „oborech“ vkládají slova „ , embryologii a asistované reprodukci“.

88. Nadpis § 27 zní: „Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví“.

89. V § 27 odst. 1 se za slova „v ochraně“ vkládají slova „a podpoře“.

90. V § 27 odst. 2 písm. b) se za slovo „ochrany“ vkládají slova „a podpory“.

91. V § 27 odst. 3 písm. a) bodě 3 se za slovo „ochrany“ vkládají slova „a podpory“.

92. V § 27 odst. 3 písm. b) se za slova „v oblasti“ vkládají slova „ochrany a“, za slovo „ochrany“ se vkládají slova „a podpory“ a slova „úřadech státní správy“ se nahrazují slovy „správních úřadech“.

93. V § 27 odst. 4 se za slovo „ochraně“ vkládají slova „a podpoře“.

94. § 28 včetně nadpisu zní:

㤠28
Asistent behaviorálního analytika

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta behaviorálního analytika se získává absolvováním akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu.

(2) Akreditovaný studijní program má standardní dobu studia nejméně 3 roky.

(3) Vzdělávací program kurzu zahrnuje nejméně 300 hodin teoretické výuky a nejméně 1 200 hodin praktického vyučování.

(4) Studium ve vzdělávacím programu kurzu poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a)   teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oblastech nebo metodách, které tvoří základ potřebný pro poskytování behaviorálně analytické péče, a to v konceptech a principech behaviorální analýzy, historii a vývoji behaviorálních teorií, základech experimentální analýzy chování a aplikované behaviorální analýze,
2. dalších, s behaviorální analýzou souvisejících metodách a technikách behaviorálně analytické diagnostiky pomocí funkčního hodnocení a funkční analýzy chování, měření chování, základech analýzy dat se zaměřením na topografii, frekvenci, trvání, latenci, intervaly výskytu a intenzitu chování, depistáži a sledování problémového chování, implementaci programů behaviorální změny včetně vytváření individuálních plánů učení, podmiňování a aplikace různých plánů posilování způsobů chování, behaviorálních intervencích u deficitů a excesů v chování, v základech etiky a profesního chování v behaviorální analýze,
3. souvisejících oblastech, a to v organizaci poskytování behaviorálně analytické péče v rámci zdravotní a sociální péče, v základech metodologie vědeckého výzkumu a praxe založené na důkazech, základech právní problematiky poskytované behaviorálně analytické péče a v oblasti zdravotních a sociálních služeb a školství,
b)   praktické vyučování poskytující dovednosti navazující na teoretické vědomosti, a to zejména v oblasti přímého pozorování behaviorálního analytika a asistenta behaviorálního analytika při implementaci behaviorálního programu, provádění základů behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky chování, přípravy, implementace behaviorálních programů zaměřených na učení nových dovedností a redukci problémového chování ve spolupráci s behaviorálním analytikem, provádění behaviorálně analytické terapie, rehabilitace a reedukace chování, dodržování etických a profesních standardů v behaviorální analýze, vedení organizované reflexe a zdravotnické dokumentace, spolupráce v multidisciplinárním týmu i s rodinou; praktické vyučování probíhá pod přímým vedením kvalifikovaných behaviorálních analytiků nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zejména u poskytovatele zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb a ve vlastním sociálním prostředí pacienta.“.

95. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:

㤠28a
Behaviorální technik

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního technika se získává absolvováním školního vzdělávacího programu a vzdělávacího programu kurzu.

(2) Školní vzdělávací program má standardní dobu studia nejméně 4 roky.

(3) Vzdělávací program kurzu zahrnuje nejméně 100 hodin teoretické výuky a nejméně 120 hodin praktického vyučování.

(4) Studium ve vzdělávacím programu kurzu poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a)   teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oblastech nebo metodách, které tvoří základ potřebný pro poskytování behaviorálně analytické péče, a to v základech aplikované behaviorální analýzy pro asistenci při provádění základního behaviorálně analytického hodnocení, diagnostiky a asistenci při behaviorálně analytické terapii, rehabilitaci a reedukaci chování,
2. základní znalosti v dalších s behaviorální analýzou souvisejících metodách a technikách, a to v základech behaviorální analýzy dat se zaměřením na měření chování, základní metody a techniky behaviorální intervence, včetně podmiňování a aplikace různých plánů posilování způsobu chování, základů behaviorálních intervencí u deficitů a excesů v chování, v základech etiky a profesního chování v behaviorální analýze,
3. souvisejících oblastech, a to v organizaci poskytování behaviorálně analytické péče v rámci zdravotní a sociální péče, v základech praxe založené na důkazech a základech právní problematiky poskytované behaviorálně analytické péče a v oblasti zdravotních a sociálních služeb a školství,
 
b)   praktické vyučování poskytující dovednosti navazující na teoretické vědomosti, a to zejména v oblasti přímého pozorování behaviorálního analytika, asistenta behaviorálního analytika a behaviorálního technika při implementaci behaviorálního programu, účasti na přímé práci s klientem podle plánu stanoveného behaviorálním analytikem nebo asistentem behaviorálního analytika, včetně sběru dat a přípravě podkladů pro další hodnocení, asistence při navrhování plánů behaviorální intervence, při implementaci programů behaviorální změny včetně aplikace různých plánů posilování, asistence při behaviorálních intervencích u deficitů a excesů v chování, v etickém a profesním chování v behaviorální analýze, spolupráce v multidisciplinárním týmu i s rodinou; praktické vyučování probíhá pod přímým vedením kvalifikovaných behaviorálních analytiků nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zejména u poskytovatele zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb a ve vlastním sociálním prostředí pacienta.“.

96. V § 31 odst. 3 písm. a) bodě 4 se slovo „ekonomiky“ nahrazuje slovem „ekonomie“.

97. V § 31 odst. 3 písm. b) se slova „v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních včetně odborných léčebných ústavů“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatele ambulantní a lůžkové péče“, slova „v ústavních zařízeních sociální péče“ se nahrazují slovy „dále v zařízení sociálních služeb“, slova „a sociálních zařízení“ se nahrazují slovy „zařízení a zařízení sociálních služeb“ a slova „úřadech státní správy“ se nahrazují slovy „správních úřadech“.

98. § 33 se zrušuje.

99. V § 34 odst. 3 písm. b) se slova „poskytujících neodkladnou péči včetně pracovišť, která mají charakter akutního příjmu, dále v lůžkových zdravotnických zařízeních a na pracovištích ostatních složek integrovaného záchranného systému“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího přednemocniční neodkladnou péči, akutní lůžkovou péči intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu, dále u poskytovatele lůžkové péče v oboru interní lékařství a chirurgie a na pracovištích ostatních složek integrovaného záchranného systému“.

100. V § 35 odst. 3 písm. a) bodě 3 se za slovo „geriatrii,“ vkládají slova „k paliativní péči,“.

101. V § 35 odst. 3 písm. b) se za slovo „geriatrii“ vkládají slova „ , paliativní péči“ a na konci písmene b) se doplňuje věta „Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat také v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči.“.

102. Nadpis § 36 zní: „Masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví“.

103. V § 36 odst. 1 se za slovo „maséra“ vkládají slova „ve zdravotnictví“.

104. V § 36 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo školního vzdělávacího programu“.

105. V § 36 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Školní vzdělávací program má standardní dobu studia nejméně 4 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 1 200 hodin.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

106. V § 36 odst. 3 se slovo „Program“ nahrazuje slovy „Vzdělávací program kurzu“.

107. V § 36 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „programu uvedeném“ nahrazují slovy „programech uvedených“.

108. V § 36 odst. 5 se za slova „Studium ve“ vkládají slova „školním vzdělávacím programu nebo“, za slovo „masér“ se vkládají slova „ve zdravotnictví“, slova „a 3“ se nahrazují slovy „až 4“ a za slovo „tento“ se vkládají slova „školní vzdělávací program nebo“.

109. Nadpis § 39 zní: „Řidič zdravotnické dopravní služby“.

110. V § 39 odst. 1 se slova „dopravy nemocných a raněných“ nahrazují slovy „zdravotnické dopravní služby“.

111. V § 39 odst. 3 písm. a) se slovo „koncepce“ a slova „a komunikace“ zrušují.

112. V § 39 odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje věta „Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat ve školní laboratoři a na pracovišti zdravotnické dopravní služby.“.

113. V § 41 odst. 1 se slova „v oborech uvedených v odstavcích 2 až 7“ zrušují.

114. V § 41 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „v oboru všeobecný sanitář“ zrušují a číslo „50“ se nahrazuje číslem „80“.

115. V § 41 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   teoretickou výuku poskytující znalosti v oborech, které tvoří základ pro poskytování pomocných činností v rámci ošetřovatelské péče, diagnostické péče, lékárenské péče, léčebně rehabilitační péče a lázeňské léčebně rehabilitační péče, zdravotních služeb na úseku patologie a pomocných činností nutných pro jejich poskytování, a to v základech somatologie, ošetřovatelství, psychologie, v základech ochrany osob v prostředí se zdroji ionizujícího záření, v zásadách správného zacházení s biologickým materiálem, léčivými přípravky, zdravotnickými prostředky a s tlakovými nádobami, v zásadách fyzikální léčby, v základních ergoterapeutických postupech, v přípravě léčivých přípravků, v druzích a zásadách dezinfekce a sterilizace, včetně předsterilizační přípravy, v základních autoptických technikách a v přípravě fixačních roztoků,“.

116. V § 41 se odstavce 3 až 7 zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Na programy k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, které byly akreditovány přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se vztahují minimální požadavky stanovené vyhláškou č. 39/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Na programy k získání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, k nimž žadatel požádal o vydání souhlasného stanoviska pro účely akreditace podle zákona o vysokých školách nebo akreditace podle školského zákona přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se vztahují minimální požadavky stanovené vyhláškou č. 39/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

E-shop

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.