Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 470/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 169, ze dne 28. 12. 2017

470

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 90 odst. 2 písm. d) zákona č. 96/2004  Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 205/2011 Sb. a podle § 38 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb. a vyhlášky č. 3/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. k) se slovo „jakosti“ nahrazuje slovem „kvality“.

2. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

3. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

„h)   v základech řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb a v zajištění bezpečí pacientů u povolání uvedených v § 4 až 28,
i)   v komunikaci s pacientem a osobami jemu blízkými.“.

4. Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13) Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 3 odst. 5 se věta třetí nahrazuje větou „Tato výuka probíhá ve zdravotnickém zařízení, a případně na dalších místech, pokud je to pro studium k získání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání stanoveno touto vyhláškou.“.

6. V § 3 odst. 5 se na konci textu věty sedmé doplňují slova „ ; to neplatí pro praktické vyučování v programech, jejichž absolvováním se získává odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry a porodní asistentky“.

7. V § 4 odst. 3 písm. a) bodě 1 se za slovo „z“ vkládají slova „odborné latinské terminologie,“, za slovo „farmakologie,“ se vkládají slova „patologické fyziologie“, za slovo „biochemie,“ se vkládají slova „genetiky, hematologie a transfuzního lékařství, klinické propedeutiky,“ a na konci textu bodu 1 se doplňují slova „a manipulaci s nimi“.

8. V § 4 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slova „praktickému lékařství“ vkládají slova „ , zubnímu lékařství“, za slovo „chirurgii,“ se vkládají slova „ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, neurologii,“, za slovo „psychiatrii,“ se vkládají slova „onkologii a hematoonkologii, otorinolaryngologii, oftalmologii, dermatovenerologii, infekčním lékařství, k“, slovo „fyzioterapii,“ se nahrazuje slovy „léčebně rehabilitační péči a“ a slova „a k transfuznímu lékařství“ se zrušují.

9. V § 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo „ekonomiky“ nahrazuje slovem „ekonomie“ a slova „v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče,“ se zrušují.

10. V § 4 odst. 3 písm. b) se za slova „praktickému lékařství“ vkládají slova „ , zubnímu lékařství“, za slovo „chirurgii,“ se vkládají slova „ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, neurologii,“, za slovo „psychiatrii,“ se vkládají slova „onkologii a hematoonkologii, otorinolaryngologii, oftalmologii, dermatovenerologii, infekčnímu lékařství, k“ a na konci písmene b) se doplňuje věta „Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat také ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči.“.

11. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a
Dětská sestra

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry se získává absolvováním akreditovaného studijního programu nebo akreditovaného vzdělávacího programu.

(2) Programy uvedené v odstavci 1 mají standardní dobu studia nejméně 3 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 2 000 hodin.

(3) Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a)   teoretickou výuku poskytující znalosti z oborů a věd, které tvoří základ potřebný pro poskytování ošetřovatelské péče a výchovy dětí všech věkových skupin, a která zahrnuje znalosti
1. z odborné latinské terminologie, anatomie, fyziologie, patologické fyziologie, patologie, mikrobiologie a epidemiologie, genetiky a prenatální diagnostiky, imunologie, základů biofyziky, biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, toxikologie, klinické propedeutiky, farmakologie, včetně základních znalostí o zdravotnických prostředcích a manipulaci s nimi, základů radiační ochrany, ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí, včasné diagnózy nemocí, o vztahu mezi zdravotním stavem, fyzickým a vlastním sociálním prostředím pacienta a o jeho chování, výchovy ke zdraví, zdravého životního stylu včetně prevence nemocí, úrazů a závislostí, výživy dítěte a dietetiky a léčebně rehabilitační péče,
2. v ošetřovatelství a klinických oborech, a to v historii, charakteru a etice ošetřovatelství, v obecných zásadách péče o zdraví, komunitní péči, ošetřovatelství ve vztahu k pediatrii, neonatologii a dalším lékařským oborům, zejména k dětské chirurgii, ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, dětské neurologii, dětské a dorostové psychiatrii, dětské gynekologii, dětské onkologii a hematoonkologii, dětské otorinolaryngologii, oftalmologii, dětské dermatovenerologii, infekčnímu lékařství a zubnímu lékařství, v ošetřovatelské péči v dětských domovech pro děti do 3 let věku a při poskytování léčebně rehabilitační péče, v dětské paliativní péči, v intenzivní péči,
3. ze sociálních a dalších souvisejících oborů, a to ze základů filozofie, sociologie, obecné a vývojové psychologie, zdravotnické a sociální psychologie, základů pedagogiky, výchovné péče a edukace, sociálně-právní ochrany dítěte, ekonomie, informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu a praxe založené na důkazech,
zajišťovanou pedagogickými pracovníky, kteří získali odbornou kvalifikaci v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících, akademickými pracovníky nebo dalšími odborníky, kteří se mohou podílet na výuce v souladu se zákonem o vysokých školách,

b)   praktické vyučování poskytující dovednosti v ošetřovatelství ve vztahu k pediatrii a dalším lékařským oborům, zejména k péči o matku a novorozence, dětské chirurgii, ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, dětské a dorostové psychiatrii, dětské gynekologii, intenzivní péči o dítě, dětské paliativní a komunitní péči, zubnímu lékařství a dále dovednosti umožňující podílet se na výchovné péči o děti všech věkových skupin a praktickém výcviku zdravotnických pracovníků; tyto dovednosti se získávají pod přímým vedením kvalifikovaných dětských sester nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat také ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči.“.

12. V § 5 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Praktické vyučování, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, může také probíhat ve vlastním sociálním prostředí žen a jejich rodin.“.

13. V § 5 odst. 3 větě třetí se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

14. V § 5 odst. 4 písm. a) bodě 1 se za slovo „z“ vkládají slova „odborné latinské terminologie“, za slovo „biochemie“ se vkládají slova „ , klinické propedeutiky“ a za slovo „ochrany“ se doplňují slova „a podpory“.

15. V § 5 odst. 4 písm. a) bodě 2 se za slovo „zejména“ vkládají slova „interního lékařství, chirurgie, zubního lékařství“, slova „ , novorozenců a kojenců“ se nahrazují slovy „a novorozenců“ a na konci textu bodu 2 se doplňují slova „a paliativní péče“.

16. V § 5 odst. 4 písm. a) bodě 3 se slovo „ekonomiky“ nahrazuje slovem „ekonomie“ a slova „kvality a bezpečí poskytované péče v porodní asistenci“ se zrušují.

17. V § 5 odst. 4 písm. b) bodě 8 se slova „nebo kojencem“ zrušují.

18. V § 5 odst. 4 písm. b) se na konci textu bodu 10 doplňují slova „ , včetně paliativní péče“.

19. V § 6 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo „geriatrii,“ vkládají slova „paliativní péči,“ a slovo „komunikace“ se nahrazuje slovy „komunikačních technologií“.

20. V § 6 odst. 3 písm. b) se slova „rehabilitačního ošetřovatelství,“ nahrazují slovy „léčebně rehabilitační péče, paliativní péči,“ a na konci písmene b) se doplňuje věta „Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat také ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči.“.

21. Poznámka pod čarou č. 19 zní:


19) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.“.

22. V § 8 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo „technice,“ vkládá slovo „cytologii,“ a za slovo „ochraně“ se vkládají slova „a podpoře“.

23. V § 8 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo „komunikace,“ zrušuje.

24. V § 8 odst. 3 písm. b) se za slovo „histologie,“ vkládá slovo „cytologie,“.

25. V § 9 odst. 1 se za slovo „absolvováním“ vkládají slova „akreditovaného studijního programu nebo“.

26. V § 9 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „a geriatrie“ nahrazují slovy „ , geriatrie a sociální patologie,“ a za slova „v komunitní péči,“ se vkládají slova „v léčebně rehabilitační péči,“.

27. V § 9 odst. 3 písm. b) se slova „ ; praktické vyučování probíhá v lůžkových zdravotnických zařízeních následné péče, zařízeních paliativní péče, ústavních zařízeních sociální péče, ve stacionářích, v komunitní péči, v lůžkových zdravotnických zařízeních při péči o děti a dospělé s interními, chirurgickými a duševními onemocněními a v úřadech státní správy v oblasti sociální péče.“ nahrazují slovy „ ; praktické vyučování probíhá ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči, ve vlastním sociálním prostředí pacienta a správních úřadech v oblasti sociální péče.“.

28. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova „ ; praktické vyučování probíhá v ambulantním zdravotnickém zařízení očního lékaře, stacionáři pro děti s poruchami zraku, očním lůžkovém oddělení nemocnic nebo léčeben a strabologickém pracovišti.“ nahrazují slovy „ ; praktické vyučování probíhá ve zdravotnickém zařízení poskytovatele ambulantní nebo lůžkové péče o pacienty s poruchami zraku nebo ve školní laboratoři.“.

29. Nadpis § 12 zní: „Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví“.

30. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví se získává absolvováním

a)   akreditovaného studijního programu podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.,
b)   akreditovaného studijního programu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb. a vzdělávacího programu kurzu, nebo
c)   akreditovaného vzdělávacího programu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb. a vzdělávacího programu kurzu.“.

31. V § 12 odst. 2 se slova „Program uvedený v odstavci 1“ nahrazují slovy „Akreditovaný studijní program uvedený v odstavci 1 písm. a)“.

32. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Akreditovaný studijní program uvedený v odstavci 1 písm. b) a akreditovaný vzdělávací program uvedený v odstavci 1 písm. c) mají každý standardní dobu studia nejméně 3 roky. Praktické vyučování v akreditovaném studijním programu a ve vzdělávacím programu kurzu nebo v akreditovaném vzdělávacím programu a ve vzdělávacím programu kurzu činí v součtu nejméně 1 200 hodin.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

33. V § 12 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Studium v programu uvedeném v odstavci 1“ nahrazují slovy „Studium v akreditovaném studijním programu uvedeném v odstavci 1 písm. a), akreditovaném studijním programu a ve vzdělávacím programu kurzu uvedeném v odstavci 1 písm. b) nebo akreditovaném vzdělávacím programu a ve vzdělávacím programu kurzu uvedeném v odstavci 1 písm. c)“.

34. V § 12 odst. 4 písm. a) bodě 2 se za slovo „metodách“ vkládají slova „ochrany a“.

35. V § 12 odst. 4 písm. a) bodě 3 se za slovo „ochrany“ vkládají slova „a podpory“.

36. V § 12 odst. 4 písm. b) se za slova „programů v oblasti“ vkládají slova „ochrany a“, za slova „v oblasti ochrany“ se vkládají slova „a podpory“ a slova „úřadech státní správy“ se nahrazují slovy „správních úřadech“.

37. V § 13 odst. 1 se slova „nebo akreditovaného vzdělávacího programu“ zrušují.

38. V § 13 odst. 2 se slova „Programy uvedené“ nahrazují slovy „Program uvedený“ a slovo „mají“ se nahrazuje slovem „má“.

39. V § 13 odst. 3 se slova „programech uvedených“ nahrazují slovy „programu uvedeném“.

40. V § 14 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „programu uvedeném“ nahrazují slovy „programech uvedených“.

41. V § 14 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo „výchově“ doplňuje slovo „ , ochraně“.

42. V § 14 odst. 3 písm. b) se slova „výživových doplňků“ nahrazují slovy „doplňků stravy“, slova „v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních včetně odborných léčebných ústavů,“ se nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení poskytovatele ambulantní a lůžkové péče“, slova „v ústavních zařízeních sociální péče“ se nahrazují slovy „v zařízení sociálních služeb“, slova „zdravotnických a sociálních zařízení,“ se nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení, zařízení sociálních služeb a v zařízení školního stravování,“ a slova „úřadech státní správy“ se nahrazují slovy „správních úřadech“.

43. V § 15 odst. 1 se slova „akreditovaného studijního programu nebo“ zrušují.

44. V § 15 odst. 2 se slova „Programy uvedené“ nahrazují slovy „Program uvedený“ a slovo „mají“ se nahrazuje slovem „má“.

45. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „programech uvedených“ nahrazují slovy „programu uvedeném“.

46. V § 15 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova „a opravě“ nahrazují slovy „ , v opravě a úpravě“.

47. V § 15 odst. 3 písm. b) se slova „a opravovat“ nahrazují slovy „ , opravovat a upravovat“.

48. V § 16 odst. 3 písm. a) bodě 3 , § 35 odst. 3 písm. a) bodě 4, v § 36 odst. 4 písm. a) a v § 38 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „a komunikace“ zrušují.

49. V § 16 odst. 3 písm. b) se slova „zejména na pracovištích poskytujících zubní péči a na pracovištích dentálních hygienistek“ nahrazují slovy „poskytovatele ambulantní nebo lůžkové péče v oboru zubní lékařství a poskytovatele ambulantní péče v oblasti dentální hygieny“.

50. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a)   teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování neodkladné zdravotní péče a ošetřovatelské péče, a která zahrnuje znalosti z odborné latinské terminologie, anatomie, fyziologie, patologické fyziologie, patologie, epidemiologie a mikrobiologie, biofyziky, biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, toxikologie, klinické propedeutiky, farmakologie, ze základních znalostí o zdravotnických prostředcích a manipulaci s nimi, základů radiologie včetně základů radiační ochrany, z ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotní výchovy,
2. ošetřovatelství, klinických oborech a dalších specifických oblastech souvisejících s poskytováním neodkladné péče, a to v urgentní a válečné medicíně, v poskytování přednemocniční neodkladné péče při mimořádných událostech a krizových situacích20), integrovaném záchranném systému, práci ve zdravotnickém operačním středisku, anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, neodkladné péči při akutních a kritických stavech, v ošetřovatelství ve vztahu k praktickému lékařství, zubnímu lékařství a dalším lékařským oborům, zejména k internímu lékařství, chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii a porodnictví, psychiatrii včetně závislostí na návykových látkách, péči o staré lidi a geriatrii, k paliativní péči, komunitní péči, léčebně rehabilitační péči,
3. sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v obecné a vývojové psychologii, v psychologii zdraví a nemoci, základech právní problematiky v oblasti zdravotních a sociálních služeb, v telekomunikačních technologiích, základech informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu,

b)   praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v přednemocniční neodkladné péči, v situacích charakteristických pro urgentní a válečnou medicínu, mimořádné události a krizové situace v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, v instruktážích k poskytování laické první pomoci včetně instruktáží na dálku, v řidičských a navigačních dovednostech a dalších fyzických dovednostech nutných pro práci v záchranné zdravotnické službě a ošetřovatelství, a to především ve vztahu k praktickému lékařství, zubnímu lékařství, internímu lékařství, chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii a porodnictví, psychiatrii včetně zvládání agresivního pacienta, péči o staré lidi a geriatrii, k paliativní péči, resuscitaci a intenzivní péči, komunitní péči, léčebně rehabilitační péči; praktické vyučování probíhá ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího zejména přednemocniční neodkladnou péči, akutní lůžkovou péči intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu, dále ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče v oboru interní lékařství, chirurgie a na pracovištích ostatních složek integrovaného záchranného systému.“.

51. V § 18 odst. 3 písm. b) se slova „u dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících přípravu léčiv pod dohledem farmaceuta, farmaceutického asistenta, popřípadě specialisty v přípravě radiofarmak“ nahrazují slovy „poskytovatele lékárenské péče nebo klinickofarmaceutické péče“.

52. § 19a se zrušuje.

53. V § 20 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo „radiodiagnostice,“ vkládají slova „intervenční radiologii,“ a za slova „jakosti v radiodiagnostice“ se vkládají slova „a intervenční radiologii“.

54. V § 20a odstavec 1 zní:

„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa se získává absolvováním akreditovaného studijního programu.“.

55. V § 20a odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „písm. a)“ zrušují.

56. V § 20a odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova „základech komunikace,“ zrušují a slova „zdravotní péči“ se nahrazují slovy „zdravotní služby“.

57. V § 20a odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „základech finančního řízení podniku,“ zrušují.

58. V § 20a se odstavec 4 zrušuje.

59. Za § 20a se vkládají nové § 20b a 20c, které včetně nadpisů znějí:

㤠20b
Behaviorální analytik

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního analytika se získává absolvováním akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu. Akreditovaný studijní program má standardní dobu studia nejméně 5 let nebo nejméně 2 roky, navazuje-li na akreditovaný bakalářský studijní program.

(2) Vzdělávací program kurzu zahrnuje nejméně 420 hodin teoretické výuky a nejméně 1 800 hodin praktického vyučování.

(3) Studium ve vzdělávacím programu kurzu poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a)   teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oblastech nebo metodách, které tvoří základ potřebný pro poskytování behaviorálně analytické péče, a to v konceptech a principech behaviorální analýzy, historii a vývoji behaviorálních teorií, základech experimentální analýzy chování a aplikované behaviorální analýze,
2. dalších, s behaviorální analýzou souvisejících metodách a technikách behaviorálně analytické diagnostiky pomocí funkčního hodnocení a funkční analýzy chování, měření chování, analýzy dat se zaměřením na topografii, frekvenci, trvání, latenci, intervaly výskytu a intenzitu chování, depistáži a sledování problémového chování, implementaci programů behaviorální změny včetně vytváření individuálních plánů učení, podmiňování a aplikace různých plánů posilování způsobů chování, behaviorálních intervencích u deficitů a excesů v chování a v oblasti etiky, profesního chování v behaviorální analýze,
3. souvisejících oblastech, a to v organizaci poskytování behaviorálně analytické péče v rámci zdravotní a sociální péče, v základech metodologie vědeckého výzkumu a praxe založené na důkazech, základech právní problematiky poskytované behaviorálně analytické péče a v oblasti zdravotních a sociálních služeb a školství,

b)   praktické vyučování poskytující dovednosti navazující na teoretické vědomosti, a to zejména v oblasti přímého pozorování behaviorálního analytika při implementaci behaviorálního programu, provádění behaviorálně analytického hodnocení, diagnostiky a diferenciální diagnostiky chování, přípravy, implementace a systematického hodnocení behaviorálních programů zaměřených na učení nových dovedností a redukci problémového chování, provádění behaviorálně analytické terapie, rehabilitace a reedukace chování, dodržování etických a profesních standardů v behaviorální analýze, vedení organizované reflexe a zdravotnické dokumentace, spolupráce v multidisciplinárním týmu i s rodinou; praktické vyučování probíhá pod přímým vedením kvalifikovaných behaviorálních analytiků nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zejména u poskytovatele zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb a ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

§ 20c
Praktická sestra

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získává absolvováním školního vzdělávacího programu nebo vzdělávacího programu kurzu.

(2) Školní vzdělávací program má standardní dobu studia nejméně 4 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 1 200 hodin. Vzdělávací program kurzu zahrnuje nejméně 700 hodin teoretické výuky a nejméně 600 hodin praktického vyučování.

(3) Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti uvedené v § 3 a dále obsahuje

a)   teoretickou výuku poskytující znalosti
1. ve všeobecně vzdělávacích předmětech; to neplatí v případě vzdělávacího programu kurzu,
2. z věd, které tvoří základ potřebný pro poskytování všeobecné ošetřovatelské péče, která zahrnuje znalosti z odborné latinské terminologie, anatomie a fyziologie, z ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotní výchovy, z mikrobiologie a epidemiologie, biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, klinické propedeutiky, farmakologie včetně základních znalostí o zdravotnických prostředcích a manipulaci s nimi a ze základů radiační ochrany,
3. v ošetřovatelství a klinických oborech, a to v teorii ošetřovatelství, ošetřovatelství ve vztahu k praktickému lékařství, zubnímu lékařství a dalším lékařským oborům, zejména k internímu lékařství, chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii, psychiatrii, péči o staré lidi a geriatrii, k paliativní péči, komunitní péči a léčebně rehabilitační péči,
4. v sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v obecné a vývojové psychologii, psychologii zdraví a nemoci a základech právní problematiky v oblasti zdravotních a sociálních služeb,
b)   praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v ošetřovatelství ve vztahu k všeobecnému praktickému lékařství, zubnímu lékařství a dalším lékařským oborům, zejména k vnitřnímu lékařství, chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii, péči o staré lidi a geriatrii, paliativní péči, komunitní péči, rehabilitační a fyzikální medicíně; tyto dovednosti se získávají pod přímým vedením kvalifikovaných všeobecných sester, dětských sester, porodních asistentek nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat také ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči.“.

60. V § 21 odst. 3 písm. b) se slova „a sociálních zařízeních“ nahrazují slovy „zařízeních, zařízeních sociálních služeb“.

61. Nadpis § 22 zní: „Logoped ve zdravotnictví a klinický logoped“.

62. V § 22 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví se získává absolvováním akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu logoped ve zdravotnictví, který je uskutečňován vysokou školou.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

63. V § 22 odst. 3 se slova „podle odstavce 3“ nahrazují slovy „uvedené v odstavci 4“.

64. V § 22 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „odstavcích 1 a 2“.

65. V § 22 odst. 4 písm. a) bodě 1 se za slova „speciální pedagogice,“ vkládá slovo „psychologii,“, slova „a hlasové“ se nahrazují slovy „ , hlasové a nervové“ a za slovo „přístrojů“ se doplňují slova „a zdravotnických přístrojů pro diagnostiku a léčbu poruch polykání“.

66. V § 22 odst. 4 písm. a) bodě 2 se za slova „vad a poruch,“ vkládají slova „poruch polykání,“, za slova „komunikační schopnosti“ se vkládají slova „a poruch polykání v orofaryngeální oblasti“ a za slovo „otorinolaryngologii,“ se vkládá slovo „stomatochirurgii,“.

67. V § 22 odst. 4 písm. b) se za slovo „schopnosti“ vkládají slova „a poruch polykání v orofaryngeální oblasti“ a slova „i sociálních zařízeních a ve školských zařízeních včetně speciálních školských zařízení“ se nahrazují slovy „zařízeních a zařízeních sociálních služeb“.

68. V § 22 odst. 5 písm. a) se slova „poskytujícím logopedickou péči“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího logopedickou péči, a to“.

69. V § 22 odst. 5 písm. b) se slova „v lůžkovém zdravotnickém zařízení poskytujícím“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče poskytujícího“ a slovo „rehabilitační“ se nahrazuje slovy „léčebně rehabilitační“.

70. V § 22a odstavec 1 zní:

„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta se získává absolvováním akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu.“.

71. V § 22a odst. 2 se slova „Akreditovaný specializační program má standardní dobu studia 1 rok a“ nahrazují slovy „Vzdělávací program kurzu“.

72. V § 22a se odstavec 4 zrušuje.

73. Nadpis § 23 zní: „Fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut“.

74. V § 23 odst. 1 se slova „nebo akreditovaného magisterského studijního programu“ zrušují.

75. V § 23 odstavec 2 zní:

„(2) Program uvedený v odstavci 1 má standardní dobu studia nejméně 3 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 1 600 hodin.“.

76. V § 23 odst. 3 se slova „písm. a)“ zrušují.

77. V § 23 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Specializovaná způsobilost k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta se získává absolvováním

a)   akreditovaného navazujícího zdravotnického magisterského studijního programu fyzioterapie, který má standardní dobu studia nejméně 2 roky, z toho praktické vyučování činí 600 hodin, nebo
b)   specializačního programu v oboru aplikovaná fyzioterapie, který má standardní dobu studia nejméně 1,5 roku, z toho praktické vyučování činí 480 hodin.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

78. V § 23 odst. 5 se slova „programu uvedeném“ nahrazují slovy „programech uvedených“, text „2 písm. b)“ se nahrazuje číslem „4“ a slova „(například metodika podle Lewita, hippoterapie, Kabatova technika proprioreceptivní nervosvalové facilitace, Vojtova vývojová kineziologie, metodika Mojžíšové, Brüggerův koncept)“ se nahrazují slovy „oboru fyzioterapie“.

79. V § 23 se odstavec 6 zrušuje.

80. V § 24 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo „radiodiagnostice“ vkládají slova „a intervenční radiologii“.

81. V § 25 odst. 2 písm. a) se číslo „500“ nahrazuje číslem „1 300“.

82. V § 25 odst. 2 písm. b) se číslo „500“ nahrazuje číslem „300“.

83. V § 25 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , přitom celkový rozsah praktického vyučování v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu činí nejméně 1 300 hodin“.

84. V § 25 odst. 3 písm. a) bodě 1 se za slovo „matematice,“ vkládá slovo „biofyzice,“.

85. V § 25 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo „alergologii,“ vkládají slova „epidemiologii, instrumentální analýze,“, za slova „transfuzním lékařství,“ se vkládají slova „embryologii a asistované reprodukci,“, za slovo „ochraně“ se vkládají slova „a podpoře“ a slovo „jakosti“ se nahrazuje slovem „kvality“.

86. V § 25 odst. 3 písm. a) se na začátek bodu 3 vkládají slova „sociálních a dalších“, slova „komunikačních dovednostech“ se vypouštějí a za slovo „základech“ se vkládá slovo „psychologie“.

87. V § 25 odst. 4 se za slovo „oborech“ vkládají slova „ , embryologii a asistované reprodukci“.

88. Nadpis § 27 zní: „Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví“.

89. V § 27 odst. 1 se za slova „v ochraně“ vkládají slova „a podpoře“.

90. V § 27 odst. 2 písm. b) se za slovo „ochrany“ vkládají slova „a podpory“.

91. V § 27 odst. 3 písm. a) bodě 3 se za slovo „ochrany“ vkládají slova „a podpory“.

92. V § 27 odst. 3 písm. b) se za slova „v oblasti“ vkládají slova „ochrany a“, za slovo „ochrany“ se vkládají slova „a podpory“ a slova „úřadech státní správy“ se nahrazují slovy „správních úřadech“.

93. V § 27 odst. 4 se za slovo „ochraně“ vkládají slova „a podpoře“.

94. § 28 včetně nadpisu zní:

㤠28
Asistent behaviorálního analytika

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta behaviorálního analytika se získává absolvováním akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu.

(2) Akreditovaný studijní program má standardní dobu studia nejméně 3 roky.

(3) Vzdělávací program kurzu zahrnuje nejméně 300 hodin teoretické výuky a nejméně 1 200 hodin praktického vyučování.

(4) Studium ve vzdělávacím programu kurzu poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a)   teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oblastech nebo metodách, které tvoří základ potřebný pro poskytování behaviorálně analytické péče, a to v konceptech a principech behaviorální analýzy, historii a vývoji behaviorálních teorií, základech experimentální analýzy chování a aplikované behaviorální analýze,
2. dalších, s behaviorální analýzou souvisejících metodách a technikách behaviorálně analytické diagnostiky pomocí funkčního hodnocení a funkční analýzy chování, měření chování, základech analýzy dat se zaměřením na topografii, frekvenci, trvání, latenci, intervaly výskytu a intenzitu chování, depistáži a sledování problémového chování, implementaci programů behaviorální změny včetně vytváření individuálních plánů učení, podmiňování a aplikace různých plánů posilování způsobů chování, behaviorálních intervencích u deficitů a excesů v chování, v základech etiky a profesního chování v behaviorální analýze,
3. souvisejících oblastech, a to v organizaci poskytování behaviorálně analytické péče v rámci zdravotní a sociální péče, v základech metodologie vědeckého výzkumu a praxe založené na důkazech, základech právní problematiky poskytované behaviorálně analytické péče a v oblasti zdravotních a sociálních služeb a školství,
b)   praktické vyučování poskytující dovednosti navazující na teoretické vědomosti, a to zejména v oblasti přímého pozorování behaviorálního analytika a asistenta behaviorálního analytika při implementaci behaviorálního programu, provádění základů behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky chování, přípravy, implementace behaviorálních programů zaměřených na učení nových dovedností a redukci problémového chování ve spolupráci s behaviorálním analytikem, provádění behaviorálně analytické terapie, rehabilitace a reedukace chování, dodržování etických a profesních standardů v behaviorální analýze, vedení organizované reflexe a zdravotnické dokumentace, spolupráce v multidisciplinárním týmu i s rodinou; praktické vyučování probíhá pod přímým vedením kvalifikovaných behaviorálních analytiků nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zejména u poskytovatele zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb a ve vlastním sociálním prostředí pacienta.“.

95. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:

㤠28a
Behaviorální technik

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního technika se získává absolvováním školního vzdělávacího programu a vzdělávacího programu kurzu.

(2) Školní vzdělávací program má standardní dobu studia nejméně 4 roky.

(3) Vzdělávací program kurzu zahrnuje nejméně 100 hodin teoretické výuky a nejméně 120 hodin praktického vyučování.

(4) Studium ve vzdělávacím programu kurzu poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a)   teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oblastech nebo metodách, které tvoří základ potřebný pro poskytování behaviorálně analytické péče, a to v základech aplikované behaviorální analýzy pro asistenci při provádění základního behaviorálně analytického hodnocení, diagnostiky a asistenci při behaviorálně analytické terapii, rehabilitaci a reedukaci chování,
2. základní znalosti v dalších s behaviorální analýzou souvisejících metodách a technikách, a to v základech behaviorální analýzy dat se zaměřením na měření chování, základní metody a techniky behaviorální intervence, včetně podmiňování a aplikace různých plánů posilování způsobu chování, základů behaviorálních intervencí u deficitů a excesů v chování, v základech etiky a profesního chování v behaviorální analýze,
3. souvisejících oblastech, a to v organizaci poskytování behaviorálně analytické péče v rámci zdravotní a sociální péče, v základech praxe založené na důkazech a základech právní problematiky poskytované behaviorálně analytické péče a v oblasti zdravotních a sociálních služeb a školství,
 
b)   praktické vyučování poskytující dovednosti navazující na teoretické vědomosti, a to zejména v oblasti přímého pozorování behaviorálního analytika, asistenta behaviorálního analytika a behaviorálního technika při implementaci behaviorálního programu, účasti na přímé práci s klientem podle plánu stanoveného behaviorálním analytikem nebo asistentem behaviorálního analytika, včetně sběru dat a přípravě podkladů pro další hodnocení, asistence při navrhování plánů behaviorální intervence, při implementaci programů behaviorální změny včetně aplikace různých plánů posilování, asistence při behaviorálních intervencích u deficitů a excesů v chování, v etickém a profesním chování v behaviorální analýze, spolupráce v multidisciplinárním týmu i s rodinou; praktické vyučování probíhá pod přímým vedením kvalifikovaných behaviorálních analytiků nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zejména u poskytovatele zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb a ve vlastním sociálním prostředí pacienta.“.

96. V § 31 odst. 3 písm. a) bodě 4 se slovo „ekonomiky“ nahrazuje slovem „ekonomie“.

97. V § 31 odst. 3 písm. b) se slova „v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních včetně odborných léčebných ústavů“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatele ambulantní a lůžkové péče“, slova „v ústavních zařízeních sociální péče“ se nahrazují slovy „dále v zařízení sociálních služeb“, slova „a sociálních zařízení“ se nahrazují slovy „zařízení a zařízení sociálních služeb“ a slova „úřadech státní správy“ se nahrazují slovy „správních úřadech“.

98. § 33 se zrušuje.

99. V § 34 odst. 3 písm. b) se slova „poskytujících neodkladnou péči včetně pracovišť, která mají charakter akutního příjmu, dále v lůžkových zdravotnických zařízeních a na pracovištích ostatních složek integrovaného záchranného systému“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího přednemocniční neodkladnou péči, akutní lůžkovou péči intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu, dále u poskytovatele lůžkové péče v oboru interní lékařství a chirurgie a na pracovištích ostatních složek integrovaného záchranného systému“.

100. V § 35 odst. 3 písm. a) bodě 3 se za slovo „geriatrii,“ vkládají slova „k paliativní péči,“.

101. V § 35 odst. 3 písm. b) se za slovo „geriatrii“ vkládají slova „ , paliativní péči“ a na konci písmene b) se doplňuje věta „Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat také v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči.“.

102. Nadpis § 36 zní: „Masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví“.

103. V § 36 odst. 1 se za slovo „maséra“ vkládají slova „ve zdravotnictví“.

104. V § 36 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo školního vzdělávacího programu“.

105. V § 36 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Školní vzdělávací program má standardní dobu studia nejméně 4 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 1 200 hodin.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

106. V § 36 odst. 3 se slovo „Program“ nahrazuje slovy „Vzdělávací program kurzu“.

107. V § 36 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „programu uvedeném“ nahrazují slovy „programech uvedených“.

108. V § 36 odst. 5 se za slova „Studium ve“ vkládají slova „školním vzdělávacím programu nebo“, za slovo „masér“ se vkládají slova „ve zdravotnictví“, slova „a 3“ se nahrazují slovy „až 4“ a za slovo „tento“ se vkládají slova „školní vzdělávací program nebo“.

109. Nadpis § 39 zní: „Řidič zdravotnické dopravní služby“.

110. V § 39 odst. 1 se slova „dopravy nemocných a raněných“ nahrazují slovy „zdravotnické dopravní služby“.

111. V § 39 odst. 3 písm. a) se slovo „koncepce“ a slova „a komunikace“ zrušují.

112. V § 39 odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje věta „Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat ve školní laboratoři a na pracovišti zdravotnické dopravní služby.“.

113. V § 41 odst. 1 se slova „v oborech uvedených v odstavcích 2 až 7“ zrušují.

114. V § 41 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „v oboru všeobecný sanitář“ zrušují a číslo „50“ se nahrazuje číslem „80“.

115. V § 41 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   teoretickou výuku poskytující znalosti v oborech, které tvoří základ pro poskytování pomocných činností v rámci ošetřovatelské péče, diagnostické péče, lékárenské péče, léčebně rehabilitační péče a lázeňské léčebně rehabilitační péče, zdravotních služeb na úseku patologie a pomocných činností nutných pro jejich poskytování, a to v základech somatologie, ošetřovatelství, psychologie, v základech ochrany osob v prostředí se zdroji ionizujícího záření, v zásadách správného zacházení s biologickým materiálem, léčivými přípravky, zdravotnickými prostředky a s tlakovými nádobami, v zásadách fyzikální léčby, v základních ergoterapeutických postupech, v přípravě léčivých přípravků, v druzích a zásadách dezinfekce a sterilizace, včetně předsterilizační přípravy, v základních autoptických technikách a v přípravě fixačních roztoků,“.

116. V § 41 se odstavce 3 až 7 zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Na programy k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, které byly akreditovány přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se vztahují minimální požadavky stanovené vyhláškou č. 39/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Na programy k získání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, k nimž žadatel požádal o vydání souhlasného stanoviska pro účely akreditace podle zákona o vysokých školách nebo akreditace podle školského zákona přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se vztahují minimální požadavky stanovené vyhláškou č. 39/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

E-shop

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Finanční trh a jeho stabilita

Finanční trh a jeho stabilita

Michal Janovec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha Finanční trh a jeho stabilita se zaměřuje jak na samotný finanční trh a jeho vymezení, tak na jeho stabilizační prvky s důrazem na regulaci a dohled. Jsou zde sumarizovány oblasti, které pomáhají zajišťovat stabilitu finančního trhu, což ve výsledku vede ke komplexní publikaci, ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.