Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 459/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 165, ze dne 21. 12. 2017

459

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 21, § 65e odst. 4, § 118e odst. 4, § 118g odst. 4 a § 121 odst. 4 zákona č. 304/2013  Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se za slovo „rejstříku“ vkládají slova „právnických a fyzických osob, evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích a o podrobnostech týkajících se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů“.

2. V uvozovací větě vyhlášky se za slovo „osob“ vkládají slova „a o evidenci svěřenských fondů (dále jen „zákon“)“.

3. § 1 zní:

㤠1

(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do

a)   veřejného rejstříku a evidence svěřenských fondů podle zákona (dále jen „rejstřík“),
b)   evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby nebo svěřenského fondu zapsaných do rejstříku podle zákona, kterým se rozumí skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „evidence skutečných majitelů“).

(2) Tato vyhláška dále stanoví způsob, jakým Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup k údajům v evidenci skutečných majitelů nebo k neveřejným údajům v evidenci svěřenských fondů (dále jen „dálkový přístup“).“.

4. V § 2 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až v), která znějí:

„t)   svěřenském fondu,
u)   svěřenském fondu nebo obdobném zařízení, které se řídí právem jiného státu, působícím na území České republiky (dále jen „zahraniční svěřenský fond“),
v)   skutečném majiteli.“.

5. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách formulář na změnu nebo výmaz údajů o odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů.“.

6. V § 3 odst. 1 se za text „§ 2“ vkládá text „odst. 1“.

7. V § 3 odst. 2 se slova „uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává“ nahrazují slovy „způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu“.

8. V části druhé hlavě I se za § 13 vkládají nové § 13a až 13c, které včetně nadpisů znějí:

㤠13a
Odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů

Pro náležitosti formuláře návrhu na změnu údajů o odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizaci zaměstnavatelů nebo návrhu na jejich výmaz se § 3, 6 až 8 použijí obdobně.

§ 13b
Svěřenské fondy a zahraniční svěřenské fondy

Pro náležitosti formuláře návrhu na zápis nebo výmaz svěřenského fondu a zahraničního svěřenského fondu nebo návrhu na změnu údajů o nich se § 3, 6 až 8 použijí obdobně.

§ 13c
Údaje o skutečných majitelích

Pro náležitosti formuláře návrhu na zápis, změnu nebo výmaz údajů o skutečném majiteli se § 3 a 8 použijí obdobně.“.

9. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Svěřenský fond nebo zahraniční svěřenský fond se označuje označením, identifikačním číslem, je-li mu přiděleno, a označením svěřenského správ-ce.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

10. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

„ČÁST TŘETÍ
DÁLKOVÝ PŘÍSTUP

§ 14a

Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup orgánu veřejné moci zaregistrovanému pro výkon agendy na základě tímto orgánem provedené autentizace fyzické osoby, která je nositelem role, prostřednictvím informačního systému sloužícího k autentizaci fyzických osob, které jsou nositeli rolí1).

§ 14b

(1) Ministerstvo spravedlnosti také umožní dálkový přístup orgánu nebo osobě podle § 65e odst. 3 nebo § 118g odst. 3 zákona prostřednictvím informačního systému evidence skutečných majitelů nebo informačního systému evidence svěřenských fondů (dále jen „systém“) na základě žádosti, která obsahuje

a)   označení žadatele,
b)   jméno a příjmení fyzické osoby, jíž bude za žadatele umožněn dálkový přístup (dále jen „oprávněná osoba“),
c)   adresu elektronické pošty oprávněné osoby a
d)   případně začátek nebo konec platnosti oprávnění k dálkovému přístupu oprávněné osoby.

(2) Žádost podle odstavce 1 lze Ministerstvu spravedlnosti zaslat v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

(3) Dokumenty s údaji podle odstavce 1 písm. b) až d) se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím elektronicky vyplněného vzoru ve formátu xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet) dostupného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti2).

§ 14c

(1) Ministerstvo spravedlnosti na základě žádosti podle § 14b přidělí oprávněné osobě jedinečný bezvýznamový identifikátor, který zašle žadateli.

(2) Konkrétní dálkový přístup oprávněné osoby Ministerstvo spravedlnosti umožní zobrazením obsahu zápisu údajů o skutečném majiteli právnické osoby nebo svěřenského fondu zapsaných do rejstříku podle zákona nebo obsahu zápisu údajů o svěřenském fondu zapsaných do evidence svěřenských fondů nebo listin uložených ve sbírce listin evidence svěřenských fondů (dále jen „obsah zápisu“) na základě

a)   požadavku oprávněné osoby v rozhraní systému a
b)   potvrzení tohoto požadavku v rozhraní systému.

(3) Ministerstvo spravedlnosti vytvoří na základě požadavku oprávněné osoby v rozhraní systému unikátní internetový odkaz, který zašle na adresu elektronické pošty oprávněné osoby, kterou uvedl žadatel v žádosti podle § 14b. Prostřednictvím tohoto odkazu přistoupí oprávněná osoba do rozhraní systému, kde se jí po potvrzení požadavku zobrazí obsah zápisu. Oprávněná osoba se v rozhraní systému při zadávání a potvrzení svého požadavku identifikuje svým přiděleným jedinečným bezvýznamovým identifikátorem2).

§ 14d

(1) Oprávnění k dálkovému přístupu oprávněné osoby platí 2 roky, případně kratší dobu uvedenou v žádosti podle § 14b, od přidělení jedinečného bezvýznamového identifikátoru nebo od poz-dější doby uvedené v žádosti podle § 14b. Oprávnění lze prodloužit postupem podle § 14b, a to i opakovaně, vždy nejvýše o 2 roky.

(2) Ministerstvo spravedlnosti zneplatní oprávnění k dálkovému přístupu oprávněné osobě na základě žádosti žadatele, který oprávněnou osobu určil. Na žádost o odebrání oprávnění k dálkovému přístupu oprávněné osobě se § 14b použije obdobně.


1) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 30 odst. 5 a 6 a čl. 31 odst. 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES.
2) Čl. 30 odst. 5 a 6 a čl. 31 odst. 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES.“.
Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.