Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 457/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 164, ze dne 21. 12. 2017

457

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k provedení § 3 až 13, § 15 až 16a a § 17:

Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015  Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb. a vyhlášky č. 443/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Stavební pozemek, který je zařazen do cenové mapy stavebních pozemků, se ocení podle § 3 až 5, pokud ho nelze cenou z cenové mapy ocenit, protože

a)   je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,
b)   má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami,
c)   je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5 000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou, nebo
d)   je zatížen právem stavby.“.

2. V § 3 odst. 2 se slovo „Cena“ nahrazuje slovy „Základní cena stavebního pozemku“.

3. V § 4 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby“.

4. V § 4 odst. 2 a 5 se za slova „stavebním povolením“ vkládají slova „ , společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje“.

5. V § 4 odst. 4 se za slovo „Omezení“ vkládají slova „základní ceny upravené“.
6. V § 4 odst. 6 se za slova „ohlášením stavebnímu úřadu“ vkládají slova „ , společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje“.

7. V § 4 odst. 7 se slova „Cena zjištěná“ nahrazují slovy „Základní cena upravená“.

8. V § 5 v nadpisu se slovo „neuvedený“ nahrazuje slovem „neoceněný“.

9. V § 5 odst. 6 písm. a) se text „§ 2“ nahrazuje textem „§ 3“.

10. V § 5 odst. 6 se vzorec

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

nahrazuje vzorcem

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

11. V § 5 odst. 6 se slova „i.…….míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,“ nahrazují slovy „p……míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, podle druhu a účelu užití stavby vyhovující právu stavby, v setinném vyjádření,“.

12. V § 8 odst. 3 se za slova „ohlášením stavebnímu úřadu“ vkládají slova „ , společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,“.

13. V § 9 odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   který je zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění, nebo část nezastavěného pozemku, určeného k zastavění vydaným územním rozhodnutím, ale kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,30, nelze-li jej ocenit podle písmene b) nebo c),“.

14. V § 9 odst. 5 a 6 větě první se za slovo „hospodářsky“ vkládají slova „nebo komerčně“.

15. V § 24 větě první se text „§ 11“ nahrazuje textem „§ 10“ a ve větě druhé se slova „nebo památkou zapsanou na Seznamu světového dědictví“ zrušují.

16. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

㤠29a

Cena stavby, popřípadě jednotky, které jsou součástí práva stavby, se určí podle § 10 až 29. To neplatí v případě ocenění stavby pro určení výše náhrady, pokud bylo ve smlouvě ujednáno jinak.“.

17. V § 31 odst. 6 se slova „a památek zapsaných na Seznamu světového dědictví“ zrušují.

18. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „stavbou“ vkládají slova „vyhovující právu stavby“.

19. V § 39 odst. 2 se slova „popřípadě části pozemku,“ zrušují.

20. V § 39 odst. 3 se vzorec

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

nahrazuje vzorcem

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V § 39 odst. 3 se slova „i.…….míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,“ nahrazují slovy „p……míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, podle druhu a účelu užití stavby vyhovující právu stavby, v setinném vyjádření,“.

22. V § 39 odstavec 4 zní:

„(4) Roční užitek práva stavby se zřízenou stavbou vyhovující právu stavby se určí ve výši 5 % ze součtu cen pozemku a ceny stavby vyhovující právu stavby, určené podle § 10.“.

23. V § 39 odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.

24. V § 39 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Počtem let dalšího užívání práva stavby se rozumí počet let, který uplyne od roku, ke kterému se ocenění provádí, do roku zániku práva stavby uvedeného ve veřejném seznamu.

(7) Výše náhrady se určuje podle ujednání ve smlouvě; není-li ujednáno, postupuje se podle občanského zákoníku. Určuje-li se výše náhrady z ceny stavby a pokud nebylo ujednáno jinak, stavba se oceňuje

a)   při zániku práva stavby cenou obvyklou, nebo
b)   cenou zjištěnou podle § 11, určuje-li se výše náhrady pro ocenění práva stavby; přitom se zohledňuje její předpokládaný stavebně technický stav při běžné údržbě v době zániku práva stavby.“.

25. Za § 48a se vkládá nový § 48b, který zní:

㤠48b

Nelze-li při porovnání oceňované nemovité věci provést začlenění do žádného kvalitativního pásma určitého znaku, protože nesplňuje všechna jeho kritéria, začlení se do kvalitativního pásma s nejvíce srovnatelnými kritérii. Pokud oceňovanou nemovitou věc lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, použije se pro výpočet nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem. Začlenění do kvalitativního pásma je v těchto případech nutno zdůvodnit.“.

26. V příloze č. 1 bodu 4 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:

a)   arkýřů,
b)   výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké,
c)   místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, komor umístěných mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8,
d)   průmětu vnitřního schodiště (schodišťový prostor) v mezonetovém bytě nebo nebytovém prostoru do dolního podlaží,
e)   prostoru galerií, v případě bytu nebo nebytového prostoru, kdy je horní prostor galerie s dolním prostorem propojen schodištěm a pokud světlé výšky galerie a prostoru pod ní dosahují alespoň 230 cm, pokud podmínky minimální světlé výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolního prostoru.

(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte podlahová plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:

a)   teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,
b)   nezasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,20,
c)   zasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,70,
d)   sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.“.

27. Příloha č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze č. 3 tabulka č. 1 a tabulka č. 5 včetně nadpisu znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. Příloha č. 41 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministryně:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2024 mění a doplňuje. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o cenách, nový cenový výměr k regulovaným cenám pro rok 2024 a další aktuální předpisy.

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.