Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 453/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 162, ze dne 20. 12. 2017

453

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2017

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 14 a § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č. 326/2017 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Zkouška odborné způsobilosti pro udělení a prodloužení autorizace
(K § 19 zákona)

(1) Odborná způsobilost pro účely § 19 odst. 4 písm. b) zákona zahrnuje znalost

a)   zákona a dalších právních předpisů k ochraně veřejného zdraví, životního prostředí a jeho složek podle § 2 zákona1),
b)   právních předpisů z oblasti územního plánování a stavebního řádu,
c)   postupů zpracování dokumentů pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí,
d)   přírodních a technických věd z hlediska vlivů činností na životní prostředí a veřejné zdraví.

(2) Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti (dále jen „zkouška“) podává uchazeč ministerstvu.

(3) Odbornou způsobilost ověřuje nejméně pětičlenná zkušební komise (dále jen „komise“) složená z odborníků jmenovaných ministrem životního prostředí. Členem komise je vždy alespoň jeden zaměstnanec ministerstva a jeden odborník, jehož jmenování navrhlo Ministerstvo zdravotnictví. Komisi, včetně určení jejího předsedy, sestavuje ministerstvo. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(4) Uchazeč je pozván ke zkoušce nejméně 30 dnů před jejím konáním.

(5) Zkouška konaná pro účely udělení autorizace se člení na dvě samostatně vykonávané a hodnocené části, jimiž se rozumí písemná zkouška a ústní zkouška. Úspěšné složení písemné zkoušky je předpokladem pro konání ústní zkoušky. Komise seznámí uchazeče s výsledky hodnocení písemné zkoušky nejpozději při ústní zkoušce. Nevykonal-li uchazeč úspěšně ústní zkoušku, opakuje pouze tuto část zkoušky.

(6) Zkouška konaná pro účely prodloužení autorizace zahrnuje pouze ústní zkoušku.

(7) Písemnou zkoušku skládá uchazeč ve formě písemného testu. Při ústní zkoušce uchazeč odpovídá na 4 zkušební otázky. Členové komise mohou klást doplňující otázky. Zkouška je neveřejná.

(8) O zkoušce se pořizuje písemný záznam, v němž je uvedeno hodnocení písemné i ústní zkoušky. Tento písemný záznam podepisují členové komise.

(9) Zkouška se hodnotí stupněm „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. O úspěšně vykonané zkoušce vydá ministerstvo doklad o vykonané zkoušce odborné způsobilosti (dále jen „osvědčení“). Vzor osvědčení je uveden v příloze k této vyhlášce. Uchazeče, který byl hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“, poučí komise o možnosti a podmínkách opakování zkoušky.

(10) Uchazeči, který se ke zkoušce nemohl dostavit ze závažného důvodu a svou neúčast řádně písemně omluvil, stanoví ministerstvo náhradní termín zkoušky.

(11) Uchazeč může o vykonání zkoušky požádat opakovaně, nejdříve však po uplynutí 60 dnů ode dne konání zkoušky, u které nevyhověl nebo ke které se bez řádné omluvy nebo bez závažného důvodu nedostavil.

(12) Nevykonal-li uchazeč ani opakovanou zkoušku nebo nedostavil-li se k ní bez řádné omluvy, může ji opakovat znovu až po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky.

§ 2
Rozsah požadovaného vzdělání
(K § 19 zákona)

Za ukončené vysokoškolské vzdělání podle § 19 odst. 4 písm. a) zákona se pro účely této vyhlášky považuje vysokoškolské vzdělání v oblastech vztahujících se k problematice posuzování vlivů na životní prostředí.

§ 3
Způsob a průběh veřejného projednání
(K § 17 zákona)

(1) Je-li nařízeno veřejné projednání, příslušný úřad zajistí, aby místo a čas veřejného projednání odpovídaly významu projednávaného záměru s přihlédnutím k dopravní dostupnosti, kapacitě místa konání a času umožňujícímu účast veřejnosti.

(2) Průběh veřejného projednání řídí osoba pověřená příslušným úřadem (dále jen „pověřená osoba“) tak, aby vlivy záměru na životní prostředí byly projednány ze všech podstatných hledisek.

(3) Na otázky a připomínky týkající se hodnocení vlivů projednávaného záměru na životní prostředí odpovídají a vysvětlení podávají zejména zpracovatelé dokumentace a posudku; oznamovatel informuje o záměru a jeho cílech.

(4) Pokud z časových, technických či jiných organizačních důvodů není možné zodpovědět podstatné otázky nebo vypořádat podstatné připomínky, může pověřená osoba veřejné projednání na nezbytnou dobu přerušit.

(5) Otázky a připomínky, které již byly v průběhu veřejného projednání zodpovězeny a projednány, se znovu neprojednávají.

(6) Zápis z veřejného projednání pořizuje pověřená osoba; příslušný úřad jej společně se stanoviskem zašle oznamovateli, dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní na internetu podle § 16 odst. 1 zákona.

§ 4
Zveřejňování informací a stanovisek
(K § 16 zákona)

Informace a stanoviska se zveřejňují prostřednictvím Informačního systému EIA nebo Informačního systému SEA2).

§ 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Příloha k vyhlášce č. 453/2017 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo

Stavební smluvní právo

JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá monografie Stavební smluvní právo dává čtenáři možnost seznámit se se všemi rozličnými aspekty této disciplíny. V 18 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, vliv práva veřejných zakázek, věnuje se obvyklým ...

Cena: 920 KčKOUPIT

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Pavel Andrle - GRADA Publishing, a. s.

Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.